Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "GORZOWSKI RYNEK HURTOWY" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-22
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyGorzowski Rynek Hurtowy S.A.
Siedziba
WojewództwoLubuskie
PowiatGorzów Wlkp.
GminaGorzów Wlkp.
MiejscowośćGorzów Wlkp.
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoLubuskie
PowiatGorzów Wlkp.
GminaGorzów Wlkp.
Ulica
Nr domu11
MiejscowośćGorzów Wlkp.
Kod pocztowy66-400
PocztaGorzów Wlkp.
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000152226

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Rokiem obrotowym jest okres roku kalendarzowego, a okresy sprawozdawcze, to okresy miesiąca kalendarzowego.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Składniki majatku trwałego -wycena zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości po zmniejszeniu o odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe/wg stawek amortyzacji podatkowej z uwzględnieniem art. 31 i 32 ustawy o rachunkowości. Materiały i towary - wycena zgodnie z art. 34ust.1 pkt.1.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Ustalenie wyniku finansowego w jednostce przez sporządzenie rachunku zysku i strat w wariancie porównawczym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sporządza jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości
i wg wzorów i zakresu określonych w ww. ustawie. W skład tego sprawozdania wchodzą:
wprowadzenia do sprawozdania,
bilans,
rachunek zysków i strat wariant porównawczy, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych metodą pśrednią,
dodatkowych informacji i objaśnień, sprawozdanie z działalności Zarządu.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe8 565 860,988 101 634,19
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe8 561 532,988 092 622,19
1Środki trwałe8 287 502,807 850 368,41
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)97 422,68106 234,28
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej7 998 262,497 497 743,57
c) urządzenia techniczne i maszyny112 134,34116 751,75
d) środki transportu18 111,0445 277,60
e) inne środki trwałe61 572,2584 361,21
2Środki trwałe w budowie274 030,18242 253,78
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe4 328,009 012,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4 328,009 012,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe2 288 111,532 564 708,84
IZapasy2 903,002 615,00
1Materiały2 565,002 565,00
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary338,0050,00
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe265 827,25266 670,10
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek265 827,25266 670,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:167 204,17193 987,75
– do 12 miesięcy167 204,17193 987,75
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych13 398,6311 823,53
c) inne85 224,4560 858,82
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe2 010 713,102 288 093,32
1Krótkoterminowe aktywa finansowe2 010 713,102 288 093,32
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 010 713,102 288 093,32
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach2 010 713,102 288 093,32
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe8 668,187 330,42
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy135 100,00135 100,00
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem10 989 072,5110 801 443,03
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny10 494 296,3910 366 453,82
IKapitał (fundusz) podstawowy9 290 000,009 290 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:1 076 453,821 002 558,41
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto127 842,5773 895,41
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania494 776,12434 989,21
IRezerwy na zobowiązania2 989,007 471,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 989,007 471,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe23 681,85
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek23 681,85
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe23 681,85
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe491 787,12403 836,36
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek491 787,12403 836,36
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe23 682,0131 220,98
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:231 860,72107 530,61
– do 12 miesięcy231 860,72107 530,61
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi7 522,19
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych47 369,4069 625,59
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne181 352,80195 459,18
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem10 989 072,5110 801 443,03
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 782 732,172 481 821,72
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów2 782 060,872 480 968,20
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów671,30853,52
BKoszty działalności operacyjnej2 677 356,912 421 002,08
IAmortyzacja377 376,16368 009,48
IIZużycie materiałów i energii392 365,79337 838,91
IIIUsługi obce410 629,09383 061,72
IVPodatki i opłaty, w tym:335 356,61305 467,44
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia886 185,88803 661,62
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:173 085,02155 589,74
– emerytalne78 296,7772 184,49
VIIPozostałe koszty rodzajowe101 962,3666 578,67
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów396,00794,50
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)105 375,2660 819,64
DPozostałe przychody operacyjne40 692,3830 978,13
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 452,102 552,04
IIDotacje25 875,0015 139,64
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne13 365,2813 286,45
EPozostałe koszty operacyjne10 328,1016 598,29
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych4 320,711 440,00
IIIInne koszty operacyjne6 007,3915 158,29
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)135 739,5475 199,48
GPrzychody finansowe22 666,8521 862,08
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:22 666,8521 862,08
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe2 972,824 794,15
IOdsetki, w tym:2 972,824 794,15
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
IZysk (strata) brutto (F+G–H)155 433,5792 267,41
JPodatek dochodowy27 591,0018 372,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)127 842,5773 895,41
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)10 366 453,8211 110 558,41
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach10 366 453,8211 110 558,41
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu9 290 000,0010 108 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego-818 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)818 000,00
– umorzenia udziałów (akcji)818 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu9 290 000,009 290 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 002 558,41891 670,45
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego73 895,41110 887,96
a) zwiększenie (z tytułu)73 895,41110 887,96
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)73 895,41110 887,96
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1 076 453,821 002 558,41
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto127 842,5773 895,41
Azysk netto127 842,5773 895,41
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)10 494 296,3910 366 453,82
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto127 842,5773 895,41
IIKorekty razem328 010,021 154 872,28
1Amortyzacja377 376,16368 009,48
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-19 817,03-17 117,93
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej11 452,1010 000,00
5Zmiana stanu rezerw-4 482,00-7 670,00
6Zmiana stanu zapasów-288,0044,50
7Zmiana stanu należności17 004,85643 206,55
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-20 657,11129 710,14
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-3 346,2429 124,58
10Inne korekty-29 232,71-435,04
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)455 852,591 228 767,69
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy1 452,103 826,68
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 452,103 826,68
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki746 907,12135 256,75
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych746 907,12135 256,75
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-745 455,02-131 430,07
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy46 291,8521 862,08
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe46 291,8521 862,08
IIWydatki34 069,6434 130,91
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego31 220,8229 386,76
8Odsetki2 848,824 744,15
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)12 222,21-12 268,83
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-277 380,221 085 068,79
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-277 380,22
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu2 288 093,321 203 024,53
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:2 010 713,102 288 093,32
– o ograniczonej możliwości dysponowania174 961,66138 623,59
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok155 433,5792 267,41
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:-2 970,00-2 970,00-3 930,15
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:7 750,007 750,0010 875,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:54 182,8454 182,8449 487,12
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-585,36-585,36
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-31 220,82-29 386,76
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym182 590,00119 313,00
K. Podatek dochodowy27 389,0018 372,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

-

INFORMACJA DODATKOWA

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki