Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE BYTOM SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-09
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPrzedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "Bytom" Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoŚląskie
PowiatM.Bytom
GminaM.Bytom
MiejscowośćBytom
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚląskie
PowiatM.Bytom
GminaM.Bytom
UlicaMoniuszki
Nr domu26A
MiejscowośćBytom
Kod pocztowy41-902
PocztaBytom
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000151225

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości wraz z późniejszymi zmianami.
Korzystając z uproszczeń dopuszczonych ustawą o rachunkowości jednostka klasyfikuje umowy leasingu oraz umowy o podobnym charakterze zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:
1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową przez okres zgodny z okresem ich ekonomicznej użyteczności rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały oddane do użytkowania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne niskocene, a więc takie których wartość nie przekracza kwoty 3.500,00 odpisywane są w koszty jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania i klasyfikowane są jako wyposażenie/materiały.
2. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia się według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Do nieruchomości inwestycyjnych jednostka klasyfikuje obiekty, które w przeważającej mierze są wykorzystywane jako lokale na wynajem.
3. Aktywa finansowe wycenia się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, przy czym aktywa finansowe zaliczone do kategorii pożyczki udzielone i należności własne wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, niezależnie od tego, czy jednostka zamierza utrzymać je do terminu wymagalności czy też nie. Jeżeli powstała różnica w wycenie według skorygowanej ceny nabycia a według wartości wymagającej zapłaty nie jest istotna to spółka wycenia pożyczki udzielone i należności własne w kwocie wymaganej zapłaty.
4. Stany objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów i towarów wycenia się wg.cen zakupu. Dla celów ustalenia wartości rozchodu materiałów i towarów do zużycia lub sprzedaży jednostka przyjmuje zasadę, że rozchodu dokonuje się po cenie aktywu nabytego najwcześniej (metoda FIFO).
5. Do rozliczeń międzyokresowych czynnych spółka zalicza między innymi koszty remontów generalnych, których jednostkowa wartość przekracza kwotę 10.000,00 zł. Koszty te rozliczane są w okresie 5-ciu lat.
6. Zobowiązania finansowe, z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia. Jeżeli powstała różnica w wycenie według skorygowanej ceny nabycia a według wartości wymaganej zapłaty nie jest istotna to spółka wycenia zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat jednostka sporządza w układzie porównawczym.
Rachunek przepływów pieniężnych jednostka sporządza metodą pośrednią.
W związku z prowadzonym rodzajem działalności spółka nie wycenia produkcji w toku.
W jednostce w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły kontrakty długoterminowe wymagające wyceny.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
Sprawozdanie finansowe obejmuje:
- bilans
- rachunek zysków i strat
- zestawienie zmian w kapitale własnym
- rachunek przepływów pieniężnych
- informację dodatkową, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z wzorem sprawozdania finansowego określonego w załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości.
Jednostka podlega obowiązkowi badania sprawozdania finansowego.
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w złotych („PLN”) a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w złotych i groszach.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 445 020,971 522 662,73
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe2 767,3124 062,49
1Środki trwałe2 767,3119 371,03
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu2 767,3119 371,03
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie4 691,46
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe1 415 029,341 459 475,64
1Nieruchomości1 415 029,341 459 475,64
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe27 224,3239 124,60
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego15 637,0023 473,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe11 587,3215 651,60
BAktywa obrotowe600 822,84392 214,89
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe42 611,8639 071,50
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek42 611,8639 071,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:23 615,2026 866,63
– do 12 miesięcy23 615,2026 866,63
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych14 008,983 988,19
c) inne4 987,688 216,68
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe551 530,31344 347,00
1Krótkoterminowe aktywa finansowe551 530,31344 347,00
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne551 530,31344 347,00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach201 297,573 804,35
– inne środki pieniężne350 232,74340 542,65
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe6 680,678 796,39
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne330,00
Aktywa razem2 045 843,811 915 207,62
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny1 597 322,661 513 085,44
IKapitał (fundusz) podstawowy511 658,92511 783,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:282 937,21171 355,67
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:718 159,31879 769,58
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto84 567,22-49 822,81
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania448 521,15402 122,18
IRezerwy na zobowiązania36 653,0047 842,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego15 637,0023 473,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy21 016,0024 369,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe21 016,0024 369,00
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe303 311,93233 539,25
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek303 311,93233 539,25
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:54 651,2873 287,63
– do 12 miesięcy54 651,2873 287,63
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych30 526,1234 172,59
h) z tytułu wynagrodzeń18 921,6512 954,68
i) inne199 212,88113 124,35
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe108 556,22120 740,93
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe108 556,22120 740,93
– długoterminowe101 690,91112 274,92
– krótkoterminowe6 865,318 466,01
Pasywa razem2 045 843,811 915 207,62
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:946 736,581 074 301,55
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów946 736,581 074 301,55
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej1 225 951,691 103 157,17
IAmortyzacja55 818,9256 363,96
IIZużycie materiałów i energii368 316,56373 941,13
IIIUsługi obce397 936,64326 876,25
IVPodatki i opłaty, w tym:102 316,3694 624,68
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia256 593,96213 020,09
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:33 116,7229 197,39
– emerytalne15 790,8813 320,95
VIIPozostałe koszty rodzajowe11 852,539 133,67
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-279 215,11-28 855,62
DPozostałe przychody operacyjne417 974,9650 365,99
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych303 570,69
IIDotacje14 100,181 211,89
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne100 304,0949 154,10
EPozostałe koszty operacyjne61 851,9686 369,23
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne61 851,9686 369,23
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)76 907,89-64 858,86
GPrzychody finansowe11 844,8815 036,05
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:11 844,8815 036,05
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe586,55
IOdsetki, w tym:586,55
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
IZysk (strata) brutto (F+G–H)88 166,22-49 822,81
JPodatek dochodowy3 599,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)84 567,22-49 822,81
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)1 513 085,441 562 908,25
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach1 513 085,441 562 908,25
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu511 783,00511 783,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego-124,08
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)124,08
– umorzenia udziałów (akcji)124,08
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu511 658,92511 783,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu171 355,6795 072,90
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego111 581,5476 282,77
a) zwiększenie (z tytułu)161 610,2776 282,77
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)76 282,77
- zbycie nieruchomości inwestycyjnych podlegających aktualizacji wyceny161 610,27
b) zmniejszenie (z tytułu)50 028,73
– pokrycia straty49 822,81
- umorzenie akcji205,92
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu282 937,21171 355,67
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości879 769,58879 769,58
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny-161 610,27
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)161 610,27
– zbycia środków trwałych161 610,27
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu718 159,31879 769,58
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-49 822,8176 282,77
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu76 282,77
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach76 282,77
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)76 282,77
podział wyniku76 282,77
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu49 822,81
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach49 822,81
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)49 822,81
- pokrycie straty z kapitału zapasowego49 822,81
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto84 567,22-49 822,81
Azysk netto84 567,22
Bstrata netto49 822,81
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)1 597 322,661 513 085,44
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)1 597 322,661 513 085,44
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-220 996,825 030,04
IZysk (strata) netto84 567,22-49 822,81
IIKorekty razem-305 564,0454 852,85
1Amortyzacja55 818,9256 363,96
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-303 570,69
5Zmiana stanu rezerw-11 189,0025 558,00
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-3 540,36-4 403,87
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-44 914,20-6 720,92
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 831,29-15 944,32
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-220 996,825 030,04
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej313 492,25-12 179,05
IWpływy502 082,45
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych9 349,59
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne488 041,40
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne4 691,46
IIWydatki188 590,2012 179,05
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1,001 950,35
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne188 589,2010 228,70
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)313 492,25-12 179,05
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej114 686,88-330,00
IWpływy200 491,50
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe200 491,50
IIWydatki85 804,62330,00
1Nabycie udziałów (akcji) własnych330,00
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe85 804,62
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)114 686,88-330,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)207 182,31-7 479,01
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:207 183,31-7 479,01
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu344 347,00351 826,01
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:551 529,31344 347,00
– o ograniczonej możliwości dysponowania553,41
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok88 166,22-49 822,81
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:35 109,967 823,91
Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności26 697,01art 127 736,82
RMP amortyzacja prawa wieczystego gruntu8 412,95art 1287,09
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:38 378,9330 104,99
Odsetki od należności naliczone4 464,52art 12139,78
Odsetki od lokat bankowych z wyceny bilansowej roku poprzedniego-542,65art 12-127,97
Odsetki od lokat bankowych z wyceny bilansowej roku bieżącego232,74art 12542,65
Umorzona pożyczka z WFOŚ2 082,24art 122 082,24
Zasądzony zwrot kosztów sądowych8 334,90art 129 591,38
Odszkodowania naliczone1 800,00art 12450,00
Bezumowne korzystanie z lokalu naliczone22 005,18art 1213 644,70
Inne przychody operacyjne niepodatkowe2,00art 123 782,21
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:9 192,953 237,60
Odsetki od należności zapłacone w bieżącym roku naliczone w roku poprzednim139,78art 12295,46
Zapłacone zasądzone koszty sądowe2 127,79art 12
Bezumowne korzystanie z lokalu zapłacone6 925,38art 122 942,14
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:49 980,6658 184,08
Pozostałe koszty rodzajowe NKUP1 199,71art 16
Pozostałe koszty operacyjne NKUP20,61art 16995,77
Darowizny300,00art 16600,00
Odpisy aktualizujące należności40 080,12art 1656 588,31
Wartość netto sprzedanego PWUG8 380,22art 16
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:45 743,9641 838,01
Amortyzacja3 675,94art 163 571,70
Niewypłacone wynagrodzenia i ZUS15 452,02art 169 935,55
Utworzone rezerwy w roku bieżącym21 016,00art 1625 869,00
Koszty podatkowe roku 2018art 162 461,76
Koszty podatkowe roku 20195 600,00art 16
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:38 266,3139 138,96
Wypłacone wynagrodzenia i zapłacony ZUS9 935,55art 1633 658,96
Wykorzystanie rezerwy z roku poprzedniego24 369,00art 16
Wykorzystanie rezerwy na badanie bilansu1 500,00art 163 000,00
Koszty podatkowe roku 2017art 162 480,00
Koszty podatkowe roku 20182 461,76art 16
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:57 336,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym23 993,00-23 630,98
K. Podatek dochodowy3 599,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki