Szczegóły spółki

Nazwa PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE BYTOM SPÓŁKA AKCYJNA
NIP b/d
REGON b/d
KRS 0000151225
Adres Moniuszki 26A lok. 107, 41-902 Bytom
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.21 0.22
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.27 0.28
Płynność bieżąca (CR) 1.68 1.98
Płynność szybka (QR) 1.68 1.98
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.27 0.28
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -4.64% 8.93%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -3.29% 5.29%
Rentowność aktywów (ROA) -2.6% 4.13%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-10-14 199/2019 391 1071828
Poz. 1071828. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-
-BUDOWLANE „BYTOM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000151225. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.02.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/28219/19/742]

W dniu 07.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 1071828. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-
-BUDOWLANE „BYTOM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000151225. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.02.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/28219/19/742]

W dniu 07.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
2019-08-29 167/2019 374 995671
Poz. 995671. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-
-BUDOWLANE „BYTOM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000151225. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.02.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/22913/19/617]

W dniu 22.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M.
BYTOM gmina M. BYTOM miejscowość BYTOM
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat BYTOM gmina BYTOM miejscowość
BYTOM wykreślić: 2. miejscowość BYTOM ulica
MONIUSZKI nr domu 26A nr lokalu 107 kod pocz-
towy 41-902 poczta BYTOM kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość BYTOM ulica UL. BOLESŁAWA
CHROBREGO nr domu 8 nr lokalu 10 kod pocztowy
41-902 poczta BYTOM kraj POLSKA
Poz. 995671. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-
-BUDOWLANE „BYTOM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000151225. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.02.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/22913/19/617]

W dniu 22.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M.
BYTOM gmina M. BYTOM miejscowość BYTOM
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat BYTOM gmina BYTOM miejscowość
BYTOM wykreślić: 2. miejscowość BYTOM ulica
MONIUSZKI nr domu 26A nr lokalu 107 kod pocz-
towy 41-902 poczta BYTOM kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość BYTOM ulica UL. BOLESŁAWA
CHROBREGO nr domu 8 nr lokalu 10 kod pocztowy
41-902 poczta BYTOM kraj POLSKA
2019-05-27 101/2019 21 27166
Poz. 27166. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-
-BUDOWLANE „BYTOM” SPÓŁKA AKCYJNA w Bytomiu.
KRS 0000151225. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24 lutego 2003 r.
[BMSiG-26417/2019]

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego
„Bytom” S.A. z siedzibą w Bytomiu zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2019 r.,
o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Bytomiu, ul. Moniuszki 26A.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki i sprawozdania finansowego
   za 2018 r.  7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
   z działalności w 2018 r. oraz badania sprawozdania
   finansowego za 2018 r.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
    2018 r.,
   - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za 2018 r.,
   - rozliczenia wyniku finansowego za 2018 r.,
   - udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obo-
    wiązków w 2018 r.,
   - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
    z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.
  9. Zamknięcie obrad.
Poz. 27166. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-
-BUDOWLANE „BYTOM” SPÓŁKA AKCYJNA w Bytomiu.
KRS 0000151225. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24 lutego 2003 r.
[BMSiG-26417/2019]

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego
„Bytom” S.A. z siedzibą w Bytomiu zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2019 r.,
o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Bytomiu, ul. Moniuszki 26A.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki i sprawozdania finansowego
   za 2018 r.  7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
   z działalności w 2018 r. oraz badania sprawozdania
   finansowego za 2018 r.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
    2018 r.,
   - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za 2018 r.,
   - rozliczenia wyniku finansowego za 2018 r.,
   - udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obo-
    wiązków w 2018 r.,
   - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
    z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.
  9. Zamknięcie obrad.
2019-03-07 47/2019 260 101748
Poz. 101748. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-
-BUDOWLANE „BYTOM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000151225. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.02.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/38338/18/88]

W dniu 28.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 28.06.2018R. REP.A NR 9443/2018 KANCELARIA
NOTARIALNA JADWIGA MIKLER, JERZY MIKLER
SPÓŁKA CYWILNA 41-902 BYTOM UL. CHRZNOW-
SKIEGO NR 5/4 - PAR.7 PKT 2 STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 511783,00 ZŁ
wpisać: 1. 511658,92 ZŁ wykreślić: 3. 272225 wpi-
sać: 3. 272159 wykreślić: 5. 511783,00 ZŁ wpisać:
5. 511658,92 ZŁ
Poz. 101748. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-
-BUDOWLANE „BYTOM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000151225. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.02.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/38338/18/88]

W dniu 28.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 28.06.2018R. REP.A NR 9443/2018 KANCELARIA
NOTARIALNA JADWIGA MIKLER, JERZY MIKLER
SPÓŁKA CYWILNA 41-902 BYTOM UL. CHRZNOW-
SKIEGO NR 5/4 - PAR.7 PKT 2 STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 511783,00 ZŁ
wpisać: 1. 511658,92 ZŁ wykreślić: 3. 272225 wpi-
sać: 3. 272159 wykreślić: 5. 511783,00 ZŁ wpisać:
5. 511658,92 ZŁ
2018-12-31 251/2018 17 57703
Poz. 57703. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-
-BUDOWLANE „BYTOM” SPÓŁKA AKCYJNA w Bytomiu.
KRS 0000151225. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24 lutego 2003 r.
[BMSiG-57354/2018]

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego
„Bytom” S.A. z siedzibą w Bytomiu, zgodnie z art. 358 § 3
ksh, na podstawie uchwały Zarządu nr 308 z dnia 02.11.2018 r.
ogłasza wykaz unieważnionych dokumentów akcji na okazi-
ciela serii „A” o następujących numerach:

   numer od       numer do       ilość akcji

    72771        72926         156
    75175        75510         336

    75727        76320         594

    76425        76682         258
    78595        78675         81

    78892        79047         156

    79300        79425         126
    80568        81397         830

    81524        81589         66

    83299        83520         222
    83617        83802         186

    85153        85167         15
    85560        85811         252
    85938        86069         132

    86232        86519         288
    86646        86711         66
    87260        87325         66

    90119        90466         348
    90659        90894         236

    92801        93076         276

    93154        93273         120
    104742        104785         44   105934        106287        354
   106510        106553         44

   106740        107153        414
   108064        108899        836.
Poz. 57703. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-
-BUDOWLANE „BYTOM” SPÓŁKA AKCYJNA w Bytomiu.
KRS 0000151225. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24 lutego 2003 r.
[BMSiG-57354/2018]

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego
„Bytom” S.A. z siedzibą w Bytomiu, zgodnie z art. 358 § 3
ksh, na podstawie uchwały Zarządu nr 308 z dnia 02.11.2018 r.
ogłasza wykaz unieważnionych dokumentów akcji na okazi-
ciela serii „A” o następujących numerach:

   numer od       numer do       ilość akcji

    72771        72926         156
    75175        75510         336

    75727        76320         594

    76425        76682         258
    78595        78675         81

    78892        79047         156

    79300        79425         126
    80568        81397         830

    81524        81589         66

    83299        83520         222
    83617        83802         186

    85153        85167         15
    85560        85811         252
    85938        86069         132

    86232        86519         288
    86646        86711         66
    87260        87325         66

    90119        90466         348
    90659        90894         236

    92801        93076         276

    93154        93273         120
    104742        104785         44   105934        106287        354
   106510        106553         44

   106740        107153        414
   108064        108899        836.
2018-10-03 192/2018 16 42971
Poz. 42971. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-
-BUDOWLANE „BYTOM” SPÓŁKA AKCYJNA w Bytomiu.
KRS 0000151225. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24 lutego 2003 r.
[BMSiG-43045/2018]

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego
„BYTOM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu, informuje,
iż cena wykupu akcji, podlegających przymusowemu wyku-
powi na podstawie uchwały 1/2018 z dnia 17.09.2018 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa
Remontowo-Budowlanego „BYTOM” S.A., ustalona przez
biegłego: Kancelarię Rzeczoznawcy Majątkowego „DOMENA”
Katarzyna Kupska z siedzibą w Bytomiu, wybranego uchwałą
nr 2/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 17.09.2018 r. - wynosi 19,14 zł (słownie: dziewiętnaście
złotych czternaście groszy) za jedną akcję.
Poz. 42971. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-
-BUDOWLANE „BYTOM” SPÓŁKA AKCYJNA w Bytomiu.
KRS 0000151225. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24 lutego 2003 r.
[BMSiG-43045/2018]

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego
„BYTOM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu, informuje,
iż cena wykupu akcji, podlegających przymusowemu wyku-
powi na podstawie uchwały 1/2018 z dnia 17.09.2018 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa
Remontowo-Budowlanego „BYTOM” S.A., ustalona przez
biegłego: Kancelarię Rzeczoznawcy Majątkowego „DOMENA”
Katarzyna Kupska z siedzibą w Bytomiu, wybranego uchwałą
nr 2/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 17.09.2018 r. - wynosi 19,14 zł (słownie: dziewiętnaście
złotych czternaście groszy) za jedną akcję.
2018-09-25 186/2018 15 41495
Poz. 41495. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-
-BUDOWLANE „BYTOM” SPÓŁKA AKCYJNA w Bytomiu.
KRS 0000151225. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 lutego 2003 r.
[BMSiG-41388/2018]

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego
„Bytom” S.A. z siedzibą w Bytomiu informuje, że w dniu
17.09.2018 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Spółki podjęta została uchwała o przymuso-
wym wykupie akcji akcjonariuszy mniejszościowych PRB
„BYTOM” S.A.


           Uchwała nr 1/2018
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego „BYTOM” S.A.
             w Bytomiu
         z dnia 17 września 2018 r.
  w sprawie: przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy
           mniejszościowych
  PRB „BYTOM” Spółka Akcyjna na podstawie art. 418
        Kodeksu spółek handlowych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRB „BYTOM” Spółka
Akcyjna działając na podstawie art. 418 § 1 Kodeksu spółek
handlowych postanawia co następuje:

               §1
Uchwala się przymusowy wykup 10.475 akcji zwykłych na
okaziciela Spółki Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane
„BYTOM” S.A. z siedzibą w Bytomiu należących do akcjo-
nariuszy mniejszościowych reprezentujących łącznie 3,85%
kapitału zakładowego Spółki.

Przymusowym wykupem, o którym mowa w ust. 1, objęte są
następujące akcje:
 lp. liczba akcji seria  numer od  numer do
 1    378    A    72675   73052
 2    336    A    75175   75510
 3   1082    A    75727   76808
 4    957    A    78595   79551
 5   1148    A    80568   81715
 6    504    A    83299   83802
 7   2299    A    85153   87451
 8    902    A    89993   90894
 9    569    A    92705   93273
 10    200    A    104586   104785
 11    620    A    105934   106553
 12    644    A    106740   107383
 13    770    A    108064   108833

Akcje podlegające przymusowemu wykupowi o których
mowa w ust. 2 niniejszego § zobowiązuje się nabyć IwonaKocur dotychczasowy akcjonariusz Spółki będący właścicie-
lem 261.750 akcji na okaziciela tej Spółki (co stanowi 96,15%
kapitału zakładowego Spółki).


              §2
Cena wykupu akcji zostanie ustalona przez biegłego, którego
wybór przewidziany jest w porządku obrad niniejszego Nad-
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Po sporządzeniu przez biegłego wyceny akcji PRB
„BYTOM” S.A., cena wykupu zostanie ogłoszona przez Zarząd
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

              §3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

              §4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospo-
darczym.

W związku z podjęciem ww. uchwały akcjonariusze mniejszo-
ściowi Spółki, których akcje są przedmiotem przymusowego
wykupu i którzy posiadają dokumenty akcji Spółki, powinni
w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji niniejszego ogłosze-
nia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć je w sie-
dzibie Spółki. Jeżeli akcjonariusze, o których mowa powyżej,
nie złożą do rozporządzenia Spółki ww. dokumentów akcji
lub ww. dowodów w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji
niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodar-
czym, Zarząd Spółki unieważni przysługujące akcjonariu-
szom dokumenty akcji w trybie art. 358 K.s.h. w zw. z art. 418
§ 2a K.s.h.

               5.

              Inne
Poz. 41495. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-
-BUDOWLANE „BYTOM” SPÓŁKA AKCYJNA w Bytomiu.
KRS 0000151225. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 lutego 2003 r.
[BMSiG-41388/2018]

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego
„Bytom” S.A. z siedzibą w Bytomiu informuje, że w dniu
17.09.2018 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Spółki podjęta została uchwała o przymuso-
wym wykupie akcji akcjonariuszy mniejszościowych PRB
„BYTOM” S.A.


           Uchwała nr 1/2018
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego „BYTOM” S.A.
             w Bytomiu
         z dnia 17 września 2018 r.
  w sprawie: przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy
           mniejszościowych
  PRB „BYTOM” Spółka Akcyjna na podstawie art. 418
        Kodeksu spółek handlowych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRB „BYTOM” Spółka
Akcyjna działając na podstawie art. 418 § 1 Kodeksu spółek
handlowych postanawia co następuje:

               §1
Uchwala się przymusowy wykup 10.475 akcji zwykłych na
okaziciela Spółki Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane
„BYTOM” S.A. z siedzibą w Bytomiu należących do akcjo-
nariuszy mniejszościowych reprezentujących łącznie 3,85%
kapitału zakładowego Spółki.

Przymusowym wykupem, o którym mowa w ust. 1, objęte są
następujące akcje:
 lp. liczba akcji seria  numer od  numer do
 1    378    A    72675   73052
 2    336    A    75175   75510
 3   1082    A    75727   76808
 4    957    A    78595   79551
 5   1148    A    80568   81715
 6    504    A    83299   83802
 7   2299    A    85153   87451
 8    902    A    89993   90894
 9    569    A    92705   93273
 10    200    A    104586   104785
 11    620    A    105934   106553
 12    644    A    106740   107383
 13    770    A    108064   108833

Akcje podlegające przymusowemu wykupowi o których
mowa w ust. 2 niniejszego § zobowiązuje się nabyć IwonaKocur dotychczasowy akcjonariusz Spółki będący właścicie-
lem 261.750 akcji na okaziciela tej Spółki (co stanowi 96,15%
kapitału zakładowego Spółki).


              §2
Cena wykupu akcji zostanie ustalona przez biegłego, którego
wybór przewidziany jest w porządku obrad niniejszego Nad-
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Po sporządzeniu przez biegłego wyceny akcji PRB
„BYTOM” S.A., cena wykupu zostanie ogłoszona przez Zarząd
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

              §3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

              §4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospo-
darczym.

W związku z podjęciem ww. uchwały akcjonariusze mniejszo-
ściowi Spółki, których akcje są przedmiotem przymusowego
wykupu i którzy posiadają dokumenty akcji Spółki, powinni
w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji niniejszego ogłosze-
nia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć je w sie-
dzibie Spółki. Jeżeli akcjonariusze, o których mowa powyżej,
nie złożą do rozporządzenia Spółki ww. dokumentów akcji
lub ww. dowodów w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji
niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodar-
czym, Zarząd Spółki unieważni przysługujące akcjonariu-
szom dokumenty akcji w trybie art. 358 K.s.h. w zw. z art. 418
§ 2a K.s.h.

               5.

              Inne
2018-08-21 161/2018 12 36235
Poz. 36235. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-
-BUDOWLANE „BYTOM” SPÓŁKA AKCYJNA w Bytomiu.
KRS 0000151225. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24 lutego 2003 r.
[BMSiG-36163/2018]

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego
„Bytom” S.A. z siedzibą w Bytomiu zwołuje Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie na dzień 17 września 2018 r.,
o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Bytomiu, ul. Moniuszki 26A.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
    - przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszo-
     ściowych w trybie art. 418 k.s.h.,
    - powołania biegłego do wyceny akcji w związku z przy-
     musowym wykupem.
  7. Zamknięcie obrad.      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE           1.

        Postanowienie

      o ogłoszeniu upadłości
Poz. 36235. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-
-BUDOWLANE „BYTOM” SPÓŁKA AKCYJNA w Bytomiu.
KRS 0000151225. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24 lutego 2003 r.
[BMSiG-36163/2018]

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego
„Bytom” S.A. z siedzibą w Bytomiu zwołuje Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie na dzień 17 września 2018 r.,
o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Bytomiu, ul. Moniuszki 26A.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
    - przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszo-
     ściowych w trybie art. 418 k.s.h.,
    - powołania biegłego do wyceny akcji w związku z przy-
     musowym wykupem.
  7. Zamknięcie obrad.      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE           1.

        Postanowienie

      o ogłoszeniu upadłości
2018-05-22 98/2018 24 21378
Poz. 21378. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-
-BUDOWLANE „BYTOM” SPÓŁKA AKCYJNA w Bytomiu.
KRS 0000151225. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24 lutego 2003 r.
[BMSiG-20797/2018]

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego
„BYTOM” S.A. z siedzibą w Bytomiu zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca
2018 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Bytomiu, ul. Mo-
niuszki 26A.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i zdolności podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za
   2017 r.  7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
    z działalności w 2017 r. oraz badania sprawozdania
    finansowego za 2017 r.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
    - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
     2017 r.,
    - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
     Spółki za 2017 r.,
    - rozliczenia wyniku finansowego za 2017 r.,
    - udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obo-
     wiązków w 2017 r.,
    - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
     z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.,
    - umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia,
    - obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie
     akcji,
    - upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jedno-
     litego tekstu statutu spółki z uwzględnieniem obniżenia
     kapitału zakładowego,
    - przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawoz-
     dań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.
  9. Zamknięcie obrad
Poz. 21378. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-
-BUDOWLANE „BYTOM” SPÓŁKA AKCYJNA w Bytomiu.
KRS 0000151225. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24 lutego 2003 r.
[BMSiG-20797/2018]

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego
„BYTOM” S.A. z siedzibą w Bytomiu zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca
2018 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Bytomiu, ul. Mo-
niuszki 26A.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i zdolności podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za
   2017 r.  7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
    z działalności w 2017 r. oraz badania sprawozdania
    finansowego za 2017 r.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
    - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
     2017 r.,
    - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
     Spółki za 2017 r.,
    - rozliczenia wyniku finansowego za 2017 r.,
    - udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obo-
     wiązków w 2017 r.,
    - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
     z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.,
    - umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia,
    - obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie
     akcji,
    - upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jedno-
     litego tekstu statutu spółki z uwzględnieniem obniżenia
     kapitału zakładowego,
    - przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawoz-
     dań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.
  9. Zamknięcie obrad

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki