Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "WIGRY - PROJEKT" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy "WIGRY-PROJEKT" SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo PODLASKIE
Powiat SUWALSKI
Gmina M.SUWAŁKI
Miejscowość SUWAŁKI
Adres
Kod kraju PL
Województwo PODLASKIE
Powiat SUWALSKI
Gmina M.SUWAŁKI
Ulica RACZKOWSKA
Nr domu 183
Miejscowość SUWAŁKI
Kod pocztowy 16-400
Poczta SUWAŁKI
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4120Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000148172

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

1. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są następująco:
 autorskie prawa majątkowe i licencje do wartości 3,500 zł
 jednorazowo w koszty w miesiącu przekazania do użytku
2. Wycena wartości niematerialnych i prawnych do sprawozdania finansowego – nie wy-stępują – całkowicie umarzalne
3. Środki trwałe od 1.000 zł do 3.500 zł – odpisywane w koszty w momencie oddania do użytku.
4. Środki trwałe amortyzowane drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich war-tości początkowej na ustalony okres amortyzacji - metodą liniową według stawek prze-widzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
5. Wycena rzeczowych aktywów trwałych, należności długoterminowych, inwestycji dłu-goterminowych oraz długoterminowych rozliczeń międzyokresowych – rzeczowe aktywa trwałe wyceniono według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.
6. Stany i rozchody składników rzeczowych aktywów obrotowych:
1) materiały objęte ewidencją ilościowo-wartościową – nie występują
2) półprodukty i produkty w toku – nie występują
3) produkty gotowe według cen – nie występują
4) przychody towarów objęte ewidencją ilościowo-wartościową według cen zakupu, rozchody towarów objęte ewidencją ilościowo-wartościową wg cen przeciętnych ustalonych w wysokości średniej ważonej cen danego składnika aktywów.
5) zaliczki na dostawy – nie występują
7. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny,
jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i
spowodowaną tym zmianą kwoty wyniku finansowego – nie wystąpiły.
8. Przedstawienie zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego dokonywanych
w stosunku do poprzedniego roku obrotowego i wpływ wywołanych tym skutków
finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność – nie wystąpiły.
9. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego
za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – nie dotyczy.
10. Wykazany w rachunku zysków i strat wynik finansowy (zysk/strata) ustalono w sposób
następujący: przyjęto ogółem przychody w kwocie 730.377,80 zł oraz ogólną sumę
kosztów 750.221,81zł, strata brutto 19.844,01 zł, podatek dochodowy od osób
prawnych nie wystąpił, strata netto stanowi kwotę 19.844,01 zł.
11. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie
uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat (informacje o istotnych zmianach na
giełdzie, o wypadkach losowych, zaniechaniu istotnej części działalności itp.)
– nie wystąpiły.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są następująco:
- autorskie prawa majątkowe i licencje do wartości 3,500 zł
- jednorazowo w koszty w miesiącu przekazania do użytku
2. Wycena wartości niematerialnych i prawnych do sprawozdania finansowego – nie występują – całkowicie umarzalne
3. Środki trwałe od 1.000 zł do 3.500 zł – odpisywane w koszty w momencie oddania do użytku.
4. Środki trwałe amortyzowane drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji - metodą liniową według stawek przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
5. Wycena rzeczowych aktywów trwałych, należności długoterminowych, inwestycji długoterminowych oraz długoterminowych rozliczeń międzyokresowych – rzeczowe aktywa trwałe wyceniono według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.
6. Stany i rozchody składników rzeczowych aktywów obrotowych:
1) materiały objęte ewidencją ilościowo-wartościową – nie występują
2) półprodukty i produkty w toku – nie występują
3) produkty gotowe według cen – nie występują
4) przychody towarów objęte ewidencją ilościowo-wartościową według cen zakupu, rozchody towarów objęte ewidencją ilościowo-wartościową wg cen przeciętnych ustalonych w wysokości średniej ważonej cen danego składnika aktywów.
5) zaliczki na dostawy – nie występują

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wykazany w rachunku zysków i strat wynik finansowy (zysk/strata) ustalono w sposób
następujący: przyjęto ogółem przychody w kwocie 730.377,80 zł oraz ogólną sumę kosztów 750.221,81zł, strata brutto 19.844,01 zł, podatek dochodowy od osób prawnych nie wystąpił, strata netto stanowi kwotę 19.844,01 zł.Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat (informacje o istotnych zmianach na giełdzie, o wypadkach losowych, zaniechaniu istotnej części działalności itp.) – nie wystąpiły.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania Zarządzenie wewnętrzne Nr. 1 Prezesa Zarządu z dnia 31 maja 2011r z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2011roku.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 315 707,14 347 769,89
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 315 707,14 347 769,89
1 Środki trwałe 315 707,14 347 769,89
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 31 351,40 41 789,12
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 248 223,79 260 980,22
c) urządzenia techniczne i maszyny 36 131,95 45 000,55
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 1 071 729,64 1 076 540,38
I Zapasy 68 401,69 70 363,36
4 Towary 68 401,69 70 363,36
II Należności krótkoterminowe 73 301,65 24 790,33
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 73 301,65 24 790,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 73 251,91 24 682,31
– do 12 miesięcy 73 251,91 24 682,31
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 47,50
c) inne 49,74 60,52
III Inwestycje krótkoterminowe 918 795,61 968 839,88
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 918 795,61 968 839,88
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 918 795,61 968 839,88
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 118 795,61 968 839,88
– inne środki pieniężne 800 000,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 230,69 12 546,81
Aktywa razem 1 387 436,78 1 424 310,27
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 1 326 809,70 1 346 653,71
I Kapitał (fundusz) podstawowy 1 250 000,00 1 250 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 96 653,71 132 384,49
VI Zysk (strata) netto -19 844,01 -35 730,78
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 60 627,08 77 656,56
I Rezerwy na zobowiązania
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe
3 Wobec pozostałych jednostek
III Zobowiązania krótkoterminowe 29 275,68 35 867,44
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 29 275,68 35 867,44
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11 056,19 14 078,21
– do 12 miesięcy 11 056,19 14 078,21
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 16 874,69 21 789,23
i) inne 1 344,80
IV Rozliczenia międzyokresowe 31 351,40 41 789,12
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 31 351,40 41 789,12
– długoterminowe 31 351,40 31 351,40
– krótkoterminowe 10 437,72
Pasywa razem 1 387 436,78 1 424 310,27
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 716 915,82 772 903,56
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 715 096,66 753 820,85
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 819,16 19 082,71
B Koszty działalności operacyjnej 747 099,19 825 246,55
I Amortyzacja 32 062,75 32 293,20
II Zużycie materiałów i energii 299 367,42 337 672,45
III Usługi obce 27 974,32 27 105,84
IV Podatki i opłaty, w tym: 147 092,35 147 051,35
V Wynagrodzenia 209 069,97 204 943,21
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 28 712,83 27 237,39
– emerytalne 13 116,84 12 177,34
VII Pozostałe koszty rodzajowe 857,88 855,24
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 961,67 48 087,87
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -30 183,37 -52 342,99
D Pozostałe przychody operacyjne 10 580,07 16 693,48
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 7 793,17
IV Inne przychody operacyjne 10 580,07 8 900,31
E Pozostałe koszty operacyjne 3 122,62 2 731,15
III Inne koszty operacyjne 3 122,62 2 731,15
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -22 725,92 -38 380,66
G Przychody finansowe 2 881,91 2 690,89
II Odsetki, w tym: 2 881,91 2 690,89
H Koszty finansowe 41,01
I Odsetki, w tym: 41,01
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -19 844,01 -35 730,78
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -19 844,01 -35 730,78
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 96 653,71 1 382 384,49
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 96 653,71 1 382 384,49
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1 250 000,00 1 250 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1 250 000,00 1 250 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 132 384,49 152 092,10
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -35 760,78 -19 707,61
b) zmniejszenie (z tytułu) 35 760,78 19 707,61
– pokrycia straty 35 760,78 19 707,61
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 96 623,71 132 384,49
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -35 760,78 -19 707,61
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -35 730,78 -19 707,61
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -35 730,78 -19 707,61
b) zmniejszenie (z tytułu) 35 730,78 19 707,61
POKRYCIE STRATY KAPITAŁEM ZAPASOWYM 35 730,78 19 707,61
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto -35 730,78 -35 730,78
B strata netto 35 730,78 35 730,78
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1 310 892,93 1 346 653,71
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 310 892,93 1 346 653,71
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto -19 844,01 -35 730,78
II Korekty razem -33 082,17 54 024,44
1 Amortyzacja 32 062,75 32 293,20
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -2 881,91 -2 690,89
6 Zmiana stanu zapasów 1 961,67 45 513,56
7 Zmiana stanu należności -48 511,32 2 882,55
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -6 591,76 -11 452,32
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -9 121,60 -12 521,66
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -52 926,18 18 293,66
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 2 881,91 2 690,89
3 Z aktywów finansowych, w tym: 2 881,91 2 690,89
b) w pozostałych jednostkach 2 881,91 2 690,89
– odsetki 2 881,91 2 690,89
II Wydatki
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 2 881,91 2 690,89
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy
II Wydatki
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -50 044,27 20 984,55
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 60 481,99 35 370,15
F Środki pieniężne na początek okresu 968 839,88 947 855,33
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 918 795,61 968 839,88
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -19 844,01 -35 760,78
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 10 437,72 13 012,03
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 13 387,54 12 565,28
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -16 894,00 -36 178,00
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

INFORMACJA DODOATKOWA

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki