Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki BOMAX SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-30
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy BOMAX Spółka Akcyjna w likwidacji
Siedziba
Województwo wielkopolskie
Powiat ostrowski
Gmina Ostrów Wielkopolski
Miejscowość Ostrów Wlkp.
Adres
Kod kraju PL
Województwo wielkopolskie
Powiat ostrowski
Gmina Ostrów Wielkopolski
Ulica Chłapowskiego
Nr domu 55
Miejscowość Ostrów Wlkp.
Kod pocztowy 63-400
Poczta Poznań
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4322Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000148034

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Bomax S.A w likwidacji. stosuje zasady rachunkowości w oparciu o przepisy określone w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591).
Bomax Instalacje Sp. z o.o. posiada i stosuje Zasady Polityki Rachunkowości odpowiadające wymogom ustalonym w ustawą o rachunkowości. Reguluje prawidłowo tryb i technikę prowadzenia ksiąg rachunkowych.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Spółka stosuje zasady rachunkowości w oparciu o przepisy określone w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591). Przyjęte zasady rachunkowości, za wyjątkiem zmian systemowych związanych z wprowadzeniem do stosowania z dniem 01.01.1995r. ustawy o rachunkowości nie ulegały zmianom.
Spółka posiada i stosuje Zakładowy Plan Kont odpowiadający wymogom ustalonym ustawą o rachunkowości. Reguluje prawidłowo tryb i technikę prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu metody komputerowej poprawnie technicznie i zgodnie z Zakładowym Planem Kont, spełniając równocześnie warunki, jakim odpowiadać powinny te księgi.
Operacje gospodarcze są udokumentowane w sposób kompleksowy i przejrzysty.
Kontrola dokumentów, polega na tym, że obce i własne dokumenty księgowe poddawane są przez wyznaczone osoby odpowiednio kontroli pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.
Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych, z wyjątkiem środków trwałych podlegającym okresowym aktualizacjom wyceny według zasad określonych przez Ministra Finansów oraz należności i zobowiązań dewizowych, które przeliczane są na koniec każdego okresu sprawozdawczego średnimi kursami danej waluty ustalonymi przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Wykazywany w księgach rachunkowych stan aktywów i pasywów Spółki weryfikowany był w drodze inwentaryzacji.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Bomax S.A. w likwidacji ustala wynik finansowy w oparciu o rachunek zysków i strat przygotowanyw wariancie kalkulacyjnym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Aktywa i pasywa Spółki Bomax S.A. w likwidacji zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości, tj.
- zasadą kontynuacji działalności,
- zasadą ciągłości,
- zasadą memoriału,
- zasadą ostrożnej wyceny,
- zasadą istotności,
- zasadą współmierności,
- zasadą odrębności.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 770 077,16 252 466,44
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 173 077,16 245 466,44
1 Środki trwałe 173 077,16 245 466,44
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny 173 077,16 245 466,44
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 597 000,00 7 000,00
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 597 000,00 7 000,00
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach 597 000,00 7 000,00
– udziały lub akcje 7 000,00 7 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 500 000,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 609 502,37 1 243 591,31
I Zapasy 6 028,02 6 301,39
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi 6 028,02 6 301,39
II Należności krótkoterminowe 338 018,39 981 710,52
1 Należności od jednostek powiązanych 103 567,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 567,00
– do 12 miesięcy 3 567,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne 100 000,00
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 338 018,39 878 143,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 143 646,95 729 537,21
– do 12 miesięcy 113 044,22 696 161,45
– powyżej 12 miesięcy 30 602,73 33 375,76
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3 226,36
c) inne 194 371,44 145 379,95
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 260 316,64 236 719,92
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 260 316,64 236 719,92
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 260 316,64 236 719,92
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 260 316,64 236 719,92
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 139,32 18 859,48
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 1 379 579,53 1 496 057,75
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 1 206 499,46 1 217 527,75
I Kapitał (fundusz) podstawowy 500 000,00 500 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 717 527,45 1 050 040,49
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto -11 028,29 -332 512,74
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 173 080,07 278 530,00
I Rezerwy na zobowiązania
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 173 080,07 278 530,00
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 173 080,07 278 530,00
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 163 990,07 263 304,47
– do 12 miesięcy 162 090,07 263 304,47
– powyżej 12 miesięcy 1 900,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 9 090,00 15 102,00
h) z tytułu wynagrodzeń 123,53
i) inne
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem 1 379 579,53 1 496 057,75
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 274 672,96 750 232,54
– od jednostek powiązanych 13 180,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 274 672,96 750 232,54
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 123 316,36 397 326,15
– jednostkom powiązanym
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 123 316,36 397 326,15
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 151 356,60 352 906,39
D Koszty sprzedaży
E Koszty ogólnego zarządu 185 308,82 289 725,55
F Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -33 952,22 63 180,84
G Pozostałe przychody operacyjne 280,22 154 707,41
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 115 400,00
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 280,22 39 307,41
H Pozostałe koszty operacyjne 997,15 506 231,41
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3 665,14
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 997,15 502 566,27
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -34 669,15 -288 343,16
J Przychody finansowe 29 396,29 6 589,30
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 29 396,29 1 038,55
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 5 550,75
K Koszty finansowe 5 755,43 50 758,88
I Odsetki, w tym: 21 546,06
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 5 755,43 29 212,82
L Zysk (strata) brutto (I+J–K) -11 028,29 -332 512,74
M Podatek dochodowy
N Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
O Zysk (strata) netto (L–M–N) -11 028,29 -332 512,74
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1 217 527,75 1 550 040,49
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1 550 040,49 1 464 494,14
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 500 000,00 500 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 500 000,00 500 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1 050 040,49 964 494,14
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 85 546,35
a) zwiększenie (z tytułu) 85 546,35
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo) 6 843,71
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 78 702,64
b) zmniejszenie (z tytułu) 332 512,74
– pokrycia straty 332 512,74
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 717 527,75 1 050 040,49
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 717 527,75 1 050 040,49
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 71 757,75 1 050 040,49
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto -11 028,29 -332 512,74
A zysk netto -11 028,29 -332 512,74
B strata netto
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1 206 499,46 1 217 527,75
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 206 499,46 1 217 527,75
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 583 920,21 -618 320,47
I Zysk (strata) netto -11 028,29 -332 512,74
II Korekty razem 594 948,50 -285 807,73
1 Amortyzacja 72 389,28 87 050,31
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -29 396,29 -1 038,55
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -280,22 -154 707,41
5 Zmiana stanu rezerw
6 Zmiana stanu zapasów 273,37 21 725,39
7 Zmiana stanu należności 643 692,13 218 108,38
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -105 449,93 -263 987,60
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 13 720,16 7 041,75
10 Inne korekty -200 000,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 583 920,21 -618 320,47
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 590 280,22 615 649,41
I Wpływy 280,22 615 649,41
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 115 400,00
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym: 280,22 500 249,41
a) w jednostkach powiązanych 460 942,00
b) w pozostałych jednostkach 280,22 39 307,41
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych 280,22 39 307,41
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 590 000,00
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym: 590 000,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 590 000,00
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe 590 000,00
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -589 719,78 615 649,41
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 29 396,29 1 038,55
I Wpływy 29 396,29 1 038,55
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe 29 396,29 1 038,55
II Wydatki
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 29 396,29 1 038,55
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 23 596,72 -1 632,51
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 236 719,92 238 352,43
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 260 316,64 236 719,92
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki