Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyBiuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.
Siedziba
Województwopomorskie
PowiatGdańsk
GminaMiasto Gdańsk
MiejscowośćGdańsk
Adres
Kod krajuPL
Województwopomorskie
PowiatGdańsk
GminaMiasto Gdańsk
UlicaUphagena
Nr domu27
MiejscowośćGdańsk
Kod pocztowy80-237
PocztaGdańsk
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD7112Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000148000

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2018 są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. ( Dz.U. z 2013 Nr 330, z póżn.zm).

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Srodki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne a takze z tyt. trwałej utraty wartości. Dla potrzeb ujmowania w ksiegach nabytych aktywów trwałych spółka stosuje nastepujace progi: poniżej 1 000,00 zł zalicza bezpośrednio w koszty, od 1 000,00 do 3500,00 wprowadza do ewidencji z jednorazowym umorzeniem w miesiacu następnym, środki pow. 3500,00 sa ewidencjonowane i amortyzowane metoda liniową z zastosowaniem stawek zgodnych z ustawą podatkową.

Zapasy materiałów wycenia się wg.ceny zakupu z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.Produkcję w toku na dzień bilansowy ustala się drogą spisu z natury. Produkcję w toku usług projektowych krótkoterminowych wycenia się wg. rzeczywistego kosztu wytworzenia.Przychody z wyceny nie zakończonych usług długoterminowych o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, wykonanych na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się na dzień bilansowy w oparciu o stopień zaawansowania pracw drodze inwentaryzacji wykonanych, a nie zafakturowanych prac projektowych.Spółka wykazała swoje należności w wartości netto po pomniejszeniu o dokonane odpisy aktualizujące. W przypadku ustalania odpisów aktualizujących spółka kierowała się zasadą iż odpisem aktualizującym obejmowane są należności w sytuacjach szczególnych, gdy z informacji uzyskanej przez spółkę wynikało, iż ściągalność należności może być w przyszłości zagrożona.Jednostka dokonuje podziału inwestycji na długoterminowe i krótkoterminowe.
Inwestycje długoterminowe – udziały w innych jednostkach wyceniane są w cenie ich nabycia, pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości.
Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne – wycenione na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Kapitały są wykazywane w wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustala się w oparciu o porównawczy rachunek zyskow i strat.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie Finansowe sporzadza się zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Ustawy o Rachunkowości

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 866 478,811 777 752,25
IWartości niematerialne i prawne15 471,3724 066,62
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne15 471,3724 066,62
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe251 765,79309 875,70
1Środki trwałe251 765,79309 875,70
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)79 959,74111 050,29
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej21 139,9423 382,51
c) urządzenia techniczne i maszyny145 946,45156 008,93
d) środki transportu11 051,81
e) inne środki trwałe4 719,668 382,16
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe545 618,50545 618,50
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe545 618,50545 618,50
a) w jednostkach powiązanych545 618,50545 618,50
– udziały lub akcje545 618,50545 618,50
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 053 623,15898 191,43
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego934 188,23827 344,40
2Inne rozliczenia międzyokresowe119 434,9270 847,03
BAktywa obrotowe7 585 180,865 694 050,32
IZapasy49 532,2747 711,78
1Materiały40 532,2741 262,78
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi9 000,006 449,00
IINależności krótkoterminowe3 374 224,772 718 330,84
1Należności od jednostek powiązanych37 654,8788 377,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:37 654,8788 377,30
– do 12 miesięcy37 654,8788 377,30
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek3 336 569,902 629 953,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 716 856,412 614 414,93
– do 12 miesięcy2 601 843,962 424 649,06
– powyżej 12 miesięcy115 012,45189 765,87
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne518 283,5315 538,61
d) dochodzone na drodze sądowej101 429,96
IIIInwestycje krótkoterminowe-331 157,461 234 857,31
1Krótkoterminowe aktywa finansowe-331 157,461 234 857,31
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach55 000,00165 704,55
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe55 000,00165 704,55
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne-386 157,461 069 152,76
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach-386 157,461 069 152,76
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe4 492 581,281 693 150,39
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem9 451 659,677 471 802,57
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny2 677 603,492 421 108,41
IKapitał (fundusz) podstawowy600 000,00600 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:1 537 007,412 128 798,30
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:284 101,00284 101,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto256 495,08-591 790,89
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 774 056,185 050 694,16
IRezerwy na zobowiązania875 278,64889 493,13
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego427 687,62127 562,57
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne305 895,02371 652,67
– długoterminowa8 150,9310 235,37
– krótkoterminowa297 744,09361 417,30
3Pozostałe rezerwy141 696,00390 277,89
– długoterminowe
– krótkoterminowe141 696,00390 277,89
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe5 241 962,883 863 764,63
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych2 706,00426 235,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:2 706,00426 235,58
– do 12 miesięcy2 706,00426 235,58
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek5 229 883,803 428 155,97
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:3 875 255,522 623 887,17
– do 12 miesięcy3 875 255,522 623 887,17
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 244 038,97702 405,97
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne110 589,31101 862,83
4Fundusze specjalne9 373,089 373,08
IVRozliczenia międzyokresowe656 814,66297 436,40
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe656 814,66297 436,40
– długoterminowe48 869,1979 959,74
– krótkoterminowe607 945,47217 476,66
Pasywa razem9 451 659,677 471 802,57
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:17 164 793,6315 156 878,32
– od jednostek powiązanych147 963,58163 193,93
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów17 053 869,4515 354 108,66
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)110 924,18-197 230,34
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej16 299 022,6415 573 463,04
IAmortyzacja127 270,68146 092,67
IIZużycie materiałów i energii473 670,80565 207,65
IIIUsługi obce6 979 074,836 599 028,65
IVPodatki i opłaty, w tym:244 668,57209 489,89
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia6 995 228,296 681 230,93
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 192 995,091 169 391,39
– emerytalne605 442,38584 786,03
VIIPozostałe koszty rodzajowe286 114,38203 021,86
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)865 770,99-416 584,72
DPozostałe przychody operacyjne310 112,96253 533,65
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje2 960,00
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne310 112,96250 573,65
EPozostałe koszty operacyjne692 733,18315 587,10
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych469 538,756 386,28
IIIInne koszty operacyjne223 194,43309 200,82
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)483 150,77-478 638,17
GPrzychody finansowe2 069,595 333,46
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:2 069,595 333,46
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe35 444,0614 639,58
IOdsetki, w tym:33 262,5210 359,25
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne2 181,544 280,33
IZysk (strata) brutto (F+G–H)449 776,30-487 944,29
JPodatek dochodowy193 281,22103 846,60
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)256 495,08-591 790,89
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)2 421 108,413 012 899,30
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach2 421 108,413 012 899,30
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu600 000,00600 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu600 000,00600 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu2 128 798,304 145 907,79
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-591 790,89-2 017 109,49
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)591 790,892 017 109,49
– pokrycia straty591 790,892 017 109,49
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1 537 007,412 128 798,30
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości284 101,00284 101,00
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu284 101,00284 101,00
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-591 790,89-2 017 109,49
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu591 790,892 017 109,49
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach591 790,892 017 109,49
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)591 790,892 017 109,49
1.-pokrycie straty z kapitału zapasowego591 790,892 017 109,49
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto256 495,08-591 790,89
Azysk netto256 195,08
Bstrata netto591 790,89
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)2 677 603,492 421 108,41
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)2 677 603,492 421 108,41
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-1 487 703,23-151 244,69
IZysk (strata) netto256 495,08-591 790,89
IIKorekty razem-1 744 198,31440 546,20
1Amortyzacja127 270,68146 092,67
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)17 746,027 131,00
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw-14 214,49128 446,65
6Zmiana stanu zapasów-1 820,49116 368,74
7Zmiana stanu należności-655 893,931 322 515,01
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 378 198,25-416 916,52
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-2 595 484,35-863 091,53
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-1 487 703,23-151 244,69
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-59 611,91-44 388,40
IWpływy953,612 244,65
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:953,612 244,65
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach953,612 244,65
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki953,612 244,65
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki60 565,5246 633,05
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych60 565,5246 466,31
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:166,74
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach166,74
– nabycie aktywów finansowych166,74
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-59 611,91-44 388,40
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej92 004,92-9 375,65
IWpływy110 704,55
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe110 704,55
IIWydatki18 699,639 375,65
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki18 699,639 375,65
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)92 004,92-9 375,65
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-1 455 310,22-205 008,74
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 069 152,761 274 161,50
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:-386 157,461 069 152,76
– o ograniczonej możliwości dysponowania7 838,08
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok449 776,30-487 944,29
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:214 324,66214 324,66173 539,13
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:4 266 355,584 266 355,581 490 970,58
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:1 382 069,381 382 069,38508 478,78
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:156 073,53156 073,53314 237,42
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:3 058 443,273 058 443,271 869 612,02
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:1 921 641,671 921 641,671 103 613,33
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-1 355 959,43-563 739,11
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

Opis1

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki