Szczegóły spółki

Nazwa BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
NIP 5840253562
REGON 190008942
KRS 0000148000
Adres ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk
Telefon 0583414011
Faks 0583414011
E-mail dn@bpbk.com.pl
WWW b.d.
PKD
 • 7112Z — działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.68 0.72
Zadłużenie / kapitał (D/E) 2.09 2.53
Płynność bieżąca (CR) 1.47 1.45
Płynność szybka (QR) 1.46 1.44
Złota/srebrna reguła bilansowa 2.09 2.53
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -3.9% 1.49%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -24.44% 9.58%
Rentowność aktywów (ROA) -7.92% 2.71%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-07-09 131/2019 1089 608960
Poz. 608960. BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUK-
TURYZACJI. KRS 0000148000. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.01.2003.
[RDF/136671/19/43]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 608960. BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUK-
TURYZACJI. KRS 0000148000. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.01.2003.
[RDF/136671/19/43]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1089 608961
Poz. 608961. BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUK-
TURYZACJI. KRS 0000148000. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.01.2003.
[RDF/136672/19/755]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 608961. BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUK-
TURYZACJI. KRS 0000148000. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.01.2003.
[RDF/136672/19/755]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-16 94/2019 15 25048
Poz. 25048. BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMU-
NALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
w Gdańsku. KRS 0000148000. SĄD REJONOWY GDAŃSK-
-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 stycz-
nia 2003 r.
[BMSiG-24064/2019]

Zarząd Biura Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.
w restrukturyzacji zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy na 14 czerwca 2019 r., godz. 1100, w siedzibie
BPBK S.A. przy ul. J. Uphagena 27.Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjo-
nariuszy BPBK S.A.

  1. Otwarcie ZWZA oraz wybór Przewodniczącego Zgroma-
   dzenia.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
  4. Sprawozdanie Zarządu BPBK S.A. za okres
   1.01.2018 r.-31.12.2018 r.
  5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej BPBK S.A. za okres
   1.01.2018 r.-31.12.2018 r.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
   Spółki za rok 2018.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki w roku 2018 oraz udzielenie abso-
   lutorium Zarządowi.
  8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej BPBK S.A.
   i udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej
   BPBK S.A.
  9. Podział wyniku finansowego BPBK S.A.
 10. Wykupienie akcji BPBK S.A. przez spółkę celem ich umo-
   rzenia zgodnie z art. 362 § 1 ust. 5 KSH.
 11. Przewidywany na 2019 r. plan działań BPBK S.A.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie ZWZA.
Poz. 25048. BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMU-
NALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
w Gdańsku. KRS 0000148000. SĄD REJONOWY GDAŃSK-
-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 stycz-
nia 2003 r.
[BMSiG-24064/2019]

Zarząd Biura Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.
w restrukturyzacji zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy na 14 czerwca 2019 r., godz. 1100, w siedzibie
BPBK S.A. przy ul. J. Uphagena 27.Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjo-
nariuszy BPBK S.A.

  1. Otwarcie ZWZA oraz wybór Przewodniczącego Zgroma-
   dzenia.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
  4. Sprawozdanie Zarządu BPBK S.A. za okres
   1.01.2018 r.-31.12.2018 r.
  5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej BPBK S.A. za okres
   1.01.2018 r.-31.12.2018 r.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
   Spółki za rok 2018.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki w roku 2018 oraz udzielenie abso-
   lutorium Zarządowi.
  8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej BPBK S.A.
   i udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej
   BPBK S.A.
  9. Podział wyniku finansowego BPBK S.A.
 10. Wykupienie akcji BPBK S.A. przez spółkę celem ich umo-
   rzenia zgodnie z art. 362 § 1 ust. 5 KSH.
 11. Przewidywany na 2019 r. plan działań BPBK S.A.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie ZWZA.
2019-04-09 70/2019 359 190728
Poz. 190728. BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUK-
TURYZACJI. KRS 0000148000. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 21.01.2003.
[GD.VII NS-REJ.KRS/5993/19/384]
W dniu 02.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. BIURO
PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. BIURO PROJEK-
TÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
Dz. 6. Rub. 5. Informacja o postępowaniu upa-
dłościowym wykreślić: 1 1. organ nr data PRub.
Dane osoby powołanej w toku postępowania
upadłościowego 1 1. RYNCARZ 2. JACEK JERZY
3. 53072206452 5. NADZORCA SĄDOWY
Rub. 7. Informacja o postępowaniu naprawczym
wpisać: 1 1. organ POSTANOWIENIE SĄDU REJO-
NOWEGO GDAŃSK PÓŁNOC W GDAŃSKU nr VI GR
28/18 data 24.10.2018 3. organ nr data
Poz. 190728. BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUK-
TURYZACJI. KRS 0000148000. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 21.01.2003.
[GD.VII NS-REJ.KRS/5993/19/384]
W dniu 02.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. BIURO
PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. BIURO PROJEK-
TÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
Dz. 6. Rub. 5. Informacja o postępowaniu upa-
dłościowym wykreślić: 1 1. organ nr data PRub.
Dane osoby powołanej w toku postępowania
upadłościowego 1 1. RYNCARZ 2. JACEK JERZY
3. 53072206452 5. NADZORCA SĄDOWY
Rub. 7. Informacja o postępowaniu naprawczym
wpisać: 1 1. organ POSTANOWIENIE SĄDU REJO-
NOWEGO GDAŃSK PÓŁNOC W GDAŃSKU nr VI GR
28/18 data 24.10.2018 3. organ nr data
2019-04-09 70/2019 360 190729
Poz. 190729. BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUK-
TURYZACJI. KRS 0000148000. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.01.2003.
[RDF/103731/19/474]

W dniu 02.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 190729. BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUK-
TURYZACJI. KRS 0000148000. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.01.2003.
[RDF/103731/19/474]

W dniu 02.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-09 70/2019 360 190730
Poz. 190730. BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUK-
TURYZACJI. KRS 0000148000. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.01.2003.
[RDF/103731/19/875]

W dniu 02.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 190730. BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUK-
TURYZACJI. KRS 0000148000. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.01.2003.
[RDF/103731/19/875]

W dniu 02.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-02 65/2019 89 17485
Poz. 17485. BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMU-
NALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
w Gdańsku. KRS 0000148000. SĄD REJONOWY GDAŃSK-
-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 stycz-
nia 2003 r., sygn. akt VI GRu 6/18.
[BMSiG-16880/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu restrukturyzacyjnym
dłużnika Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.
w restrukturyzacji z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Reje-
stru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000148000, prowadzonym przez Sąd RejonowyGdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, sygn. akt
VI GRu 6/18, zawiadamia, że postanowieniem sądu z dnia
13 marca 2019 roku został zatwierdzony spis wierzytelności
z dnia 20 grudnia 2018 roku.
Poz. 17485. BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMU-
NALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
w Gdańsku. KRS 0000148000. SĄD REJONOWY GDAŃSK-
-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 stycz-
nia 2003 r., sygn. akt VI GRu 6/18.
[BMSiG-16880/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu restrukturyzacyjnym
dłużnika Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.
w restrukturyzacji z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Reje-
stru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000148000, prowadzonym przez Sąd RejonowyGdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, sygn. akt
VI GRu 6/18, zawiadamia, że postanowieniem sądu z dnia
13 marca 2019 roku został zatwierdzony spis wierzytelności
z dnia 20 grudnia 2018 roku.
2019-03-13 51/2019 15 13300
Poz. 13300. BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMU-
NALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
w Gdańsku. KRS 0000148000. SĄD REJONOWY GDAŃSK-
-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 stycz-
nia 2003 r.
[BMSiG-12824/2019]

Zarząd spółki Biuro Projektów Budownictwa Komunal-
nego S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdańsku przy
ul. Uphagena 27, KRS: 0000148000, działając na podstawie
art. 508 KSH, ogłasza, że Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, postanowieniem
z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie o sygn. akt GD. VII NS-REJ.
KRS/001360/19/328 zarejestrował połączenie spółek Biuro
Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w restrukturyza-
cji (spółka przejmująca) i BPBK - Biuro Inżynierskie Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowanej w Rejestrze Przed-
siębiorców KRS pod nr. 0000060278 (spółka przejmowana),
poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na
spółkę przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516
§ 6 KSH.
Poz. 13300. BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMU-
NALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
w Gdańsku. KRS 0000148000. SĄD REJONOWY GDAŃSK-
-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 stycz-
nia 2003 r.
[BMSiG-12824/2019]

Zarząd spółki Biuro Projektów Budownictwa Komunal-
nego S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdańsku przy
ul. Uphagena 27, KRS: 0000148000, działając na podstawie
art. 508 KSH, ogłasza, że Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, postanowieniem
z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie o sygn. akt GD. VII NS-REJ.
KRS/001360/19/328 zarejestrował połączenie spółek Biuro
Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w restrukturyza-
cji (spółka przejmująca) i BPBK - Biuro Inżynierskie Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowanej w Rejestrze Przed-
siębiorców KRS pod nr. 0000060278 (spółka przejmowana),
poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na
spółkę przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516
§ 6 KSH.
2018-12-31 251/2018 13 57698
Poz. 57698. BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNAL-
NEGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Gdań-
sku. KRS 0000148000. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 stycznia 2003 r.
[BMSiG-57260/2018]

      ZAWIADOMIENIE AKGONARIUSZY
      O ZAMIARZE POŁĄCZENIA SPÓŁKI
      BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
    KOMUNALNEGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI
           ZE SPÓŁKĄ
     BPBK BIURO INŻYNIERSKIE SP. Z O.O.

W oparciu o art. 504 § 1 i § 2 ksh Zarząd spółki Biuro Projektów
Budownictwa Komunalnego S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
w Gdańsku przy ul. Uphagena 27, KRS: 0000148000 (Spółka
Przejmująca), zawiadamia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej
po raz drugi o zamiarze połączenia ze spółką BPBK Biuro Inży-
nierskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, KRS: 0000060278
(Spółka Przejmowana), które nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1
ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowa-
nej na Spółkę Przejmującą.
Akcjonariusze Spółki Przejmującej począwszy od dnia
niniejszego ogłoszenia aż do dnia poprzedzającego dzień
zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej, którego
przedmiotem będzie powzięcie uchwały o połączeniu mogą
zapoznawać się w siedzibie Spółki Przejmującej w Gdańsku
przy ul. Uphagena 27 w dni robocze w godzinach 800-1500,
z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 ksh.
Zgromadzenie wspólników Spółki Przejmowanej, którego
przedmiotem będzie powzięcie uchwały o połączeniu odbę-
dzie się nie wcześniej niż po upływie miesiąca od daty publi-
kacji niniejszego zawiadomienia.
Poz. 57698. BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNAL-
NEGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Gdań-
sku. KRS 0000148000. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 stycznia 2003 r.
[BMSiG-57260/2018]

      ZAWIADOMIENIE AKGONARIUSZY
      O ZAMIARZE POŁĄCZENIA SPÓŁKI
      BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
    KOMUNALNEGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI
           ZE SPÓŁKĄ
     BPBK BIURO INŻYNIERSKIE SP. Z O.O.

W oparciu o art. 504 § 1 i § 2 ksh Zarząd spółki Biuro Projektów
Budownictwa Komunalnego S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
w Gdańsku przy ul. Uphagena 27, KRS: 0000148000 (Spółka
Przejmująca), zawiadamia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej
po raz drugi o zamiarze połączenia ze spółką BPBK Biuro Inży-
nierskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, KRS: 0000060278
(Spółka Przejmowana), które nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1
ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowa-
nej na Spółkę Przejmującą.
Akcjonariusze Spółki Przejmującej począwszy od dnia
niniejszego ogłoszenia aż do dnia poprzedzającego dzień
zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej, którego
przedmiotem będzie powzięcie uchwały o połączeniu mogą
zapoznawać się w siedzibie Spółki Przejmującej w Gdańsku
przy ul. Uphagena 27 w dni robocze w godzinach 800-1500,
z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 ksh.
Zgromadzenie wspólników Spółki Przejmowanej, którego
przedmiotem będzie powzięcie uchwały o połączeniu odbę-
dzie się nie wcześniej niż po upływie miesiąca od daty publi-
kacji niniejszego zawiadomienia.
2018-12-06 236/2018 18 54386
Poz. 54386. BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNAL-
NEGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Gdań-
sku. KRS 0000148000. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 stycznia 2003 r.
[BMSiG-54135/2018]

ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY O ZAMIARZE POŁĄCZE-
NIA SPÓŁKI BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMU-
NALNEGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI ZE SPÓŁKĄ BPBK
BIURO INŻYNIERSKIE SP. Z O.O.

W oparciu o art. 504 § 1 i § 2 ksh Zarząd spółki Biuro Projektów
Budownictwa Komunalnego S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
w Gdańsku przy ul. Uphagena 27, KRS: 0000148000 (Spółka
Przejmująca), zawiadamia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej
po raz pierwszy o zamiarze połączenia ze spółką BPBK Biuro
Inżynierskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, KRS: 0000060278
(Spółka Przejmowana), które nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1
ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowa-
nej na Spółkę Przejmującą.Akcjonariusze Spółki Przejmującej począwszy od dnia
niniejszego ogłoszenia aż do dnia poprzedzającego dzień
zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej, którego
przedmiotem będzie powzięcie uchwały o połączeniu mogą
zapoznawać się w siedzibie Spółki Przejmującej w Gdańsku
przy ul. Uphagena 27 w dni robocze w godzinach 800-1500,
z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 ksh.

Zgromadzenie wspólników Spółki Przejmowanej, którego
przedmiotem będzie powzięcie uchwały o połączeniu odbę-
dzie się nie wcześniej niż po upływie miesiąca od daty publi-
kacji niniejszego zawiadomienia.


      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE

          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
Poz. 54386. BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNAL-
NEGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Gdań-
sku. KRS 0000148000. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 stycznia 2003 r.
[BMSiG-54135/2018]

ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY O ZAMIARZE POŁĄCZE-
NIA SPÓŁKI BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMU-
NALNEGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI ZE SPÓŁKĄ BPBK
BIURO INŻYNIERSKIE SP. Z O.O.

W oparciu o art. 504 § 1 i § 2 ksh Zarząd spółki Biuro Projektów
Budownictwa Komunalnego S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
w Gdańsku przy ul. Uphagena 27, KRS: 0000148000 (Spółka
Przejmująca), zawiadamia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej
po raz pierwszy o zamiarze połączenia ze spółką BPBK Biuro
Inżynierskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, KRS: 0000060278
(Spółka Przejmowana), które nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1
ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowa-
nej na Spółkę Przejmującą.Akcjonariusze Spółki Przejmującej począwszy od dnia
niniejszego ogłoszenia aż do dnia poprzedzającego dzień
zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej, którego
przedmiotem będzie powzięcie uchwały o połączeniu mogą
zapoznawać się w siedzibie Spółki Przejmującej w Gdańsku
przy ul. Uphagena 27 w dni robocze w godzinach 800-1500,
z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 ksh.

Zgromadzenie wspólników Spółki Przejmowanej, którego
przedmiotem będzie powzięcie uchwały o połączeniu odbę-
dzie się nie wcześniej niż po upływie miesiąca od daty publi-
kacji niniejszego zawiadomienia.


      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE

          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
2018-11-08 217/2018 66 49116
Poz. 49116. BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMU-
NALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
w Gdańsku. KRS 0000148000. SĄD REJONOWY GDAŃSK-
-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 stycz-
nia 2003 r., sygn. akt VI GR 28/18, VI GRu 6/18/KK.
[BMSiG-48586/2018]

Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdań-
sku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 24 października 2018 roku
wydanego w sprawie pod sygnaturą akt VI GR 28/18 otwarte
zostało postępowanie układowe dłużnika: Biuro Projektów
Budownictwa Komunalnego S.A. (numer KRS 0000148000)
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Uphagena 27.Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejono-
wego Karolinę Kondracką.
Na nadzorcę sądowego wyznaczono Jacka Ryncarza (nr licen-
cji: 372).

Jako podstawę jurysdykcji sądu wskazano art. 3 ust. 1 Roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848
z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadło-
ściowego.
Sprawa została wpisana do repertorium „GRu” pod sygna-
turą VI GRu 6/18/KK.

Zgodnie z treścią art. 237 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego
w zw. z art. 272 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi
w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w MSiG posta-
nowienia o otwarciu postępowania układowego, a wierzycie-
lowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu
otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie
trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwar-
ciu postępowania układowego w MSiG, przysługuje zażalenie
na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w czę-
ści dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Poz. 49116. BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMU-
NALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
w Gdańsku. KRS 0000148000. SĄD REJONOWY GDAŃSK-
-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 stycz-
nia 2003 r., sygn. akt VI GR 28/18, VI GRu 6/18/KK.
[BMSiG-48586/2018]

Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdań-
sku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 24 października 2018 roku
wydanego w sprawie pod sygnaturą akt VI GR 28/18 otwarte
zostało postępowanie układowe dłużnika: Biuro Projektów
Budownictwa Komunalnego S.A. (numer KRS 0000148000)
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Uphagena 27.Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejono-
wego Karolinę Kondracką.
Na nadzorcę sądowego wyznaczono Jacka Ryncarza (nr licen-
cji: 372).

Jako podstawę jurysdykcji sądu wskazano art. 3 ust. 1 Roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848
z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadło-
ściowego.
Sprawa została wpisana do repertorium „GRu” pod sygna-
turą VI GRu 6/18/KK.

Zgodnie z treścią art. 237 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego
w zw. z art. 272 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi
w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w MSiG posta-
nowienia o otwarciu postępowania układowego, a wierzycie-
lowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu
otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie
trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwar-
ciu postępowania układowego w MSiG, przysługuje zażalenie
na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w czę-
ści dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
2018-03-30 64/2018 12 13653
Poz. 13653. BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMU-
NALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku. KRS 0000148000.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 stycznia 2003 r.
[BMSiG-12884/2018]

Zarząd Biura Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.
w Gdańsku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona-
riuszy na 25 kwietnia 2018 r., godz. 1100, w siedzibie BPBK S.A.
przy ul. J. Uphagena 27.Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjo-
nariuszy BPBK S.A.

  1. Otwarcie ZWZA oraz wybór Przewodniczącego Zgroma-
   dzenia.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
  4. Sprawozdanie Zarządu BPBK S.A. za okres 01.01.2017 r. -
   31.12.2017 r.
  5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej BPBK S.A. za okres
   01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
   Spółki za rok 2017.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki w roku 2017 oraz udzielenie abso-
   lutorium Zarządowi.
  8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej BPBK S.A.
   i udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej
   BPBK S.A.
  9. Wybory Zarządu BPBK S.A.
 10. Podział wyniku finansowego BPBK S.A.
 11. Przewidywany na 2018 r. plan działań BPBK S.A.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie ZWZA.
Poz. 13653. BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMU-
NALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku. KRS 0000148000.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 stycznia 2003 r.
[BMSiG-12884/2018]

Zarząd Biura Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.
w Gdańsku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona-
riuszy na 25 kwietnia 2018 r., godz. 1100, w siedzibie BPBK S.A.
przy ul. J. Uphagena 27.Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjo-
nariuszy BPBK S.A.

  1. Otwarcie ZWZA oraz wybór Przewodniczącego Zgroma-
   dzenia.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
  4. Sprawozdanie Zarządu BPBK S.A. za okres 01.01.2017 r. -
   31.12.2017 r.
  5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej BPBK S.A. za okres
   01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
   Spółki za rok 2017.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki w roku 2017 oraz udzielenie abso-
   lutorium Zarządowi.
  8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej BPBK S.A.
   i udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej
   BPBK S.A.
  9. Wybory Zarządu BPBK S.A.
 10. Podział wyniku finansowego BPBK S.A.
 11. Przewidywany na 2018 r. plan działań BPBK S.A.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie ZWZA.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki