Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "PRO - MAR" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-14
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPRO-MAR S.A.
Siedziba
WojewództwoWIELKOPOLSKIE
PowiatPOZNAŃ
GminaM.POZNAŃ
MiejscowośćPOZNAŃ
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoWIELKOPOLSKIE
PowiatPOZNAŃ
GminaM.POZNAŃ
UlicaBAŁTYCKA
Nr domu61
MiejscowośćPOZNAŃ
Kod pocztowy61-017
PocztaPoznań
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2431Z - produkcja prętów ciągnionych na zimno
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000147722

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

- rachunek zysków i strat spółka sporządza w wariancie porównawczym
- rachunek przepływów pieniężnych spółka sporządza metodą pośrednią

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

- wycena aktywów i pasywów zgodnie z art. 4-8 Ustawy o rachunkowości,
- na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a takze odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- wartość zapasów wykazuje się w bilansie wg cen zakupu nie wyższych od ich cen sprzedaży netto,
- należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności tzn. wykazuje się je w aktywach bilansu łącznie z odsetkami za zwłokę,
- środki pieniężne w kasie oraz na rachunkach bankowych wykazuje sie w wartości nominalnej, przy czym środki pieniężne w walucie obcej wycenia się w wartości przeliczonej na walutę polską po średnim kursie NBP na ostatni
dzień roku,
- zobowiązania wycenia sie w kwocie wymagającej zapłaty,
- pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się zgodnie z Ustawą o rachunkowści,
- stosowany rodzaj amortyzacji w spółce - liniowa, indywidualna - zgodnie ze stawakmi określonymi w Ustawie o podadku dochodowym od osób prawnych,
- zakup środków trwałych do wartości 10.000,- obejmowany jest ewidencją środków trwałych i jednorazowo amortyzowany w miesiącu zakupu.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

-ustalenie wyniku finansowego zgodnie z art. 4-8 Ustawy o rachunkowości

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Załącznik do sprawozdania "Wprowadzenie do sprawozdania"

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe5 484 878,926 139 629,97
IIRzeczowe aktywa trwałe5 315 599,926 009 578,35
1Środki trwałe5 276 171,315 632 412,17
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)107 424,47124 384,11
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej2 166 227,802 244 717,61
c) urządzenia techniczne i maszyny2 576 380,102 841 390,11
d) środki transportu415 750,65405 046,78
e) inne środki trwałe10 388,2916 873,56
2Środki trwałe w budowie29 428,61367 166,18
3Zaliczki na środki trwałe w budowie10 000,0010 000,00
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe169 279,00130 051,62
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego169 279,00130 051,62
BAktywa obrotowe21 228 526,1019 354 563,24
IZapasy13 086 519,5012 730 887,04
4Towary13 086 290,9912 585 823,65
5Zaliczki na dostawy i usługi228,51145 063,39
IINależności krótkoterminowe7 092 195,235 907 524,87
3Należności od pozostałych jednostek7 092 195,235 907 524,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:6 977 713,425 599 731,87
– do 12 miesięcy6 977 713,425 599 731,87
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych105 853,00302 643,00
c) inne8 628,815 150,00
IIIInwestycje krótkoterminowe982 485,58584 391,85
1Krótkoterminowe aktywa finansowe982 485,58584 391,85
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne982 485,58584 391,85
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach982 485,58584 391,85
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe67 325,79131 759,48
Aktywa razem26 713 405,0225 494 193,21
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny16 972 198,8414 142 805,99
IKapitał (fundusz) podstawowy939 520,00939 520,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:12 102 285,9910 967 470,06
VIZysk (strata) netto3 930 392,852 235 815,93
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania9 741 206,1811 351 387,22
IRezerwy na zobowiązania377 012,11301 383,91
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego50 715,0035 845,17
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne316 697,11255 938,74
– długoterminowa144 699,10185 032,49
– krótkoterminowa171 998,0170 906,25
3Pozostałe rezerwy9 600,009 600,00
– krótkoterminowe9 600,009 600,00
IIZobowiązania długoterminowe1 400 006,261 739 535,26
3Wobec pozostałych jednostek1 400 006,261 739 535,26
a) kredyty i pożyczki1 314 214,211 673 375,77
c) inne zobowiązania finansowe85 792,0566 159,49
IIIZobowiązania krótkoterminowe7 937 450,489 251 124,56
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek7 918 809,389 250 229,97
a) kredyty i pożyczki629 161,563 283 020,22
c) inne zobowiązania finansowe95 779,22104 020,94
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:6 259 939,645 075 134,53
– do 12 miesięcy6 259 939,645 075 134,53
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi72 412,0025 248,08
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych535 887,87443 390,26
h) z tytułu wynagrodzeń322 289,60309 610,60
i) inne3 339,499 805,34
4Fundusze specjalne18 641,10894,59
IVRozliczenia międzyokresowe26 737,3359 343,49
2Inne rozliczenia międzyokresowe26 737,3359 343,49
– długoterminowe7 097,8835 669,29
– krótkoterminowe19 639,4523 674,20
Pasywa razem26 713 405,0225 494 193,21
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:66 046 619,9645 990 587,32
– od jednostek powiązanych2 700,00
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów153 667,88233 165,92
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów65 892 952,0845 757 421,40
BKoszty działalności operacyjnej60 960 333,4043 174 298,48
IAmortyzacja1 137 136,781 093 195,30
IIZużycie materiałów i energii3 207 646,612 258 457,41
IIIUsługi obce2 183 976,001 902 694,68
IVPodatki i opłaty, w tym:429 203,13431 012,30
VWynagrodzenia6 286 336,815 338 048,40
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 577 771,641 281 763,08
– emerytalne577 405,81483 487,49
VIIPozostałe koszty rodzajowe455 423,69387 022,37
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów45 682 838,7430 482 104,94
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 086 286,562 816 288,84
DPozostałe przychody operacyjne126 628,38278 009,04
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych2 554,39
IIDotacje32 606,1632 606,16
IVInne przychody operacyjne94 022,22242 848,49
EPozostałe koszty operacyjne155 767,50122 708,99
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych80 119,5135 982,59
IIIInne koszty operacyjne75 647,9986 726,40
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)5 057 147,442 971 588,89
GPrzychody finansowe5 236,0511 826,84
IIOdsetki, w tym:5 236,0511 826,84
HKoszty finansowe164 901,19162 867,25
IOdsetki, w tym:163 225,90150 123,22
IVInne1 675,2912 744,03
IZysk (strata) brutto (F+G–H)4 897 482,302 820 548,48
JPodatek dochodowy967 089,45584 732,55
LZysk (strata) netto (I–J–K)3 930 392,852 235 815,93
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)14 142 805,9913 007 990,06
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach14 142 805,9913 007 990,06
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu939 520,00939 520,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu939 520,00939 520,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu10 967 470,0610 903 303,45
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego1 134 815,9364 166,61
a) zwiększenie (z tytułu)1 134 815,9364 166,61
– podziału zysku (ustawowo)1 134 815,9364 166,61
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu12 102 285,9910 967 470,06
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu2 235 815,931 165 166,61
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu2 235 815,931 165 166,61
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach2 235 815,931 165 166,61
b) zmniejszenie (z tytułu)2 235 815,931 165 166,61
wypłata dywidendy1 101 000,001 101 000,00
kapitał zapasowy1 134 815,9364 166,61
6Wynik netto3 930 392,852 235 815,93
Azysk netto3 930 392,852 235 815,93
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)16 972 198,8414 142 805,99
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)14 990 398,8413 041 805,99
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto3 930 392,852 235 815,93
IIKorekty razem870 490,12-3 579 488,63
1Amortyzacja1 137 136,781 093 195,30
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)163 225,90124 667,51
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-2 554,39
5Zmiana stanu rezerw75 628,20159 231,32
6Zmiana stanu zapasów-355 632,46-4 598 147,68
7Zmiana stanu należności-1 184 670,36-1 228 643,03
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 042 201,911 045 745,54
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-7 399,85-107 124,52
10Inne korekty-65 858,68
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)4 800 882,97-1 343 672,70
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy98 130,09
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych8 130,09
3Z aktywów finansowych, w tym:90 000,00
a) w jednostkach powiązanych90 000,00
IIWydatki443 158,35591 754,82
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych443 158,35591 754,82
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-443 158,35-493 624,73
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy300 000,002 610 665,72
2Kredyty i pożyczki300 000,002 610 665,72
IIWydatki4 259 630,891 986 536,73
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli1 101 000,001 101 000,00
4Spłaty kredytów i pożyczek2 798 481,19660 453,04
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego196 923,80100 416,18
8Odsetki163 225,90124 667,51
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-3 959 630,89624 128,99
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)398 093,73-1 213 168,44
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:398 093,73-1 213 168,44
FŚrodki pieniężne na początek okresu584 391,851 797 560,29
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:982 485,58584 391,85
– o ograniczonej możliwości dysponowania26 020,6420 374,13
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok4 897 482,30
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:41 862,53
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:365 020,38
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-2 500,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym5 218 140,15
K. Podatek dochodowy991 447,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Wprowadzenie do sprawozdania 2018 r

-

Informacja dodatkowa

-

Załącznik do informacji dodatkowej

-
Załączniki w formacie pdf do Sprawozdania za rok 2018:
- Wprowadzenie do sprawozdania za 2018r
- Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2018r
- Załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej
-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki