Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki BALTA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-14
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyBALTA SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoPOMORSKIE
PowiatM. GDAŃSK
GminaM. GDAŃSK
MiejscowośćGDAŃSK
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoPOMORSKIE
PowiatM. GDAŃSK
GminaM. GDAŃSK
UlicaTANDETA
Nr domu1
MiejscowośćGDAŃSK
Kod pocztowy80-835
PocztaGDAŃSK
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD5229A - działalność morskich agencji transportowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000147718

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

1. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc; 2.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Amortyzacja liniowa; 2. Amortyzacja niskocennych śr. trw. poniżej 10.000 zł. wart. początkowej - jednorazowo; 3. Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego; 4. Wycena aktywów, pasywów i rozrachunków prowadzonych w walutach obcych na koniec roku obrotowego; 5. Jednostka przyjęła do celów podatkowch bilansową metodę ustalania różnic kursowych; 6. Jednostka nie prowadzi magazynu; 7. Jednostka nie tworzy rezerw na odprawy emerytalne; 8. Materiały nie podlegające dalszemu przetwarzaniu odpisuje się w koszty w dniu zakupu; 9. Metodą przyjętą do wyceny aktywów obrotowych jest metoda FIFO;

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

1. Rach.Zysków i Strat met. porównawcza; 2. Koszty rodzajowe. 3. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlegają kompensacie.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

1. Sprawozd. finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości; 2. Podlega corocznemu badaniu; 3. Rachunek przepływów -metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe10 628 214,979 371 085,34
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe10 539 641,659 336 822,98
1Środki trwałe10 539 641,659 326 363,98
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej5 572 142,185 691 826,30
c) urządzenia techniczne i maszyny882 916,82990 053,89
d) środki transportu3 204 789,101 665 290,66
e) inne środki trwałe879 793,55979 193,13
2Środki trwałe w budowie3 783,00
3Zaliczki na środki trwałe w budowie6 676,00
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe88 573,3234 262,36
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe88 573,3234 262,36
BAktywa obrotowe44 580 257,6728 198 001,26
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe26 498 805,6912 990 752,10
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek26 498 805,6912 990 752,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:26 081 413,1312 838 561,52
– do 12 miesięcy26 081 413,1312 838 561,52
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych394 702,44126 065,88
c) inne22 690,1226 124,70
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe17 813 130,6415 054 509,57
1Krótkoterminowe aktywa finansowe17 813 130,6415 054 509,57
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne17 813 130,6415 054 509,57
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach871 253,0815 006 253,64
– inne środki pieniężne16 941 877,5648 255,93
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe268 321,34152 739,59
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem55 208 472,6437 569 086,60
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny22 405 655,8325 235 396,18
IKapitał (fundusz) podstawowy500 000,00500 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:168 000,00168 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:7 544 497,753 288 773,14
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto14 193 158,0821 278 623,04
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania32 802 816,8112 333 690,42
IRezerwy na zobowiązania316 146,87147 320,08
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego316 146,87147 320,08
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe936 888,03474 521,00
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek936 888,03474 521,00
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe936 888,03474 521,00
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe31 549 781,9111 711 849,34
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek31 549 781,9111 711 849,34
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe837 177,46482 604,08
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:25 013 767,639 830 392,13
– do 12 miesięcy25 013 767,639 830 392,13
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi224 927,84
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych78 132,031 040 138,60
h) z tytułu wynagrodzeń10 092,59
i) inne5 395 776,95348 621,94
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem55 208 472,6437 569 086,60
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:238 159 507,65151 933 730,12
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów161 131 683,98151 933 730,12
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów77 027 823,67
BKoszty działalności operacyjnej219 960 589,08123 825 068,41
IAmortyzacja1 106 156,54574 198,02
IIZużycie materiałów i energii378 448,75433 051,25
IIIUsługi obce142 599 253,06119 252 332,35
IVPodatki i opłaty, w tym:55 481,4162 846,45
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia1 722 450,091 314 714,82
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:281 941,94247 629,51
– emerytalne114 028,63103 470,54
VIIPozostałe koszty rodzajowe1 946 887,081 940 296,01
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów71 869 970,21
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)18 198 918,5728 108 661,71
DPozostałe przychody operacyjne152 040,30112 324,09
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych64 972,0738 211,38
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne87 068,2374 112,71
EPozostałe koszty operacyjne141 497,9599 759,69
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne141 497,9599 759,69
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)18 209 460,9228 121 226,11
GPrzychody finansowe146 238,775 296,70
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:130 148,51311,97
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne16 090,264 984,73
HKoszty finansowe645 985,821 819 454,69
IOdsetki, w tym:166 541,0651 712,45
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne479 444,761 767 742,24
IZysk (strata) brutto (F+G–H)17 709 713,8726 307 068,12
JPodatek dochodowy3 347 729,004 922 590,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)168 826,79105 855,08
LZysk (strata) netto (I–J–K)14 193 158,0821 278 623,04
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)25 235 396,1810 084 259,80
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach25 235 396,1810 084 259,80
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu500 000,00500 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu500 000,00500 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu168 000,00168 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu168 000,00168 000,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu3 288 773,143 288 773,14
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych4 255 724,61
a) zwiększenie (z tytułu)4 255 724,61
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu7 544 497,753 288 773,14
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu21 278 623,046 127 486,60
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach21 278 623,046 127 486,60
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)21 278 623,046 127 486,60
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto14 193 158,0821 278 623,04
Azysk netto14 193 158,0821 278 623,04
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)22 405 655,8325 235 396,18
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto14 193 158,0821 278 623,04
IIKorekty razem566 545,441 054 001,42
1Amortyzacja1 106 156,54574 198,02
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-1 737 358,801 835 321,05
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)140 321,7654 032,07
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-64 972,07-28 320,38
5Zmiana stanu rezerw168 826,79100 196,08
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-13 508 053,59-11 937 298,34
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów14 483 795,0010 590 946,27
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-22 170,19-100 936,77
10Inne korekty-34 136,58
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)14 759 703,5222 332 624,46
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy206 862,2838 211,38
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych206 862,2838 211,38
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki5 661,081 880 621,58
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych5 661,081 880 621,58
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)201 201,20-1 842 410,20
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki13 939 642,456 648 451,23
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli12 225 878,215 759 448,18
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego1 573 442,48834 970,98
8Odsetki140 321,7654 032,07
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-13 939 642,45-6 648 451,23
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)1 021 262,2713 841 763,03
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:2 758 621,0712 473 048,09
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-1 737 358,801 368 714,94
FŚrodki pieniężne na początek okresu15 054 509,572 379 180,51
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:16 075 771,8416 220 943,54
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok17 709 713,8726 307 068,12
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:750 062,94750 062,94415 650,30
Reprezentacja - NKUP3 109,68art 16 ust 1 pkt 28
Ubezpieczenia samochodów NKUP47 339,17art 16 ust 1 pkt 49
Amortyzacja NKUP689 504,01art 16a ust 1
pozostałe 10 110,08
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:670 981,85670 981,8510 153,96
koszt bezpośredni poniesiony po dniu bilansowym306 920,00art 15 ust 4b
Koszty podróży slużbowych (NKUP)353 331,75art 16 ust 1 pkt 57
pozostałe 10 730,10
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:1 511 130,871 511 130,87824 504,58
Koszty statystyczne1 511 130,87art 17b ust 1
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym17 619 627,7925 908 367,80
K. Podatek dochodowy3 347 729,004 922 590,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Wprowadzenie i informacja dodatkowa do Sprawozdania finansowego

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki