Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH-TKALNIE ZELÓW-SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-02-08
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyToruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Tkalnie Zelów S.A.
Siedziba
Województwołódzkie
PowiatBełchatów
GminaZelów
MiejscowośćZelów
Adres
Kod krajuPL
Województwołódzkie
PowiatBełchatów
GminaZelów
UlicaZachodnia
Nr domu25
MiejscowośćZelów
Kod pocztowy97-425
PocztaZelów
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD1320A - produkcja tkanin bawełnianych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000145051

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki, przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Metody wyceny aktywów i pasywów zawiera załącznik nr.1

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągniete i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożności.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią ,rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym. W rachunku przepływów pieniężnych spółka prezentuje przepływy pieniężne, w tym szczególnie w działalności operacyjnej, z transakcji rozliczanych w drodze potrącenia (kompensaty).

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe9 352 039,288 030 353,62
IWartości niematerialne i prawne3 600,007 200,00
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne3 600,007 200,00
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe8 980 114,287 681 967,62
1Środki trwałe7 556 471,067 506 035,45
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)347 708,00347 708,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej1 976 846,221 790 666,74
c) urządzenia techniczne i maszyny4 738 386,625 035 225,22
d) środki transportu418 649,43273 370,33
e) inne środki trwałe74 880,7959 065,16
2Środki trwałe w budowie1 423 643,22175 932,17
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe368 325,00341 186,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego368 325,00341 186,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe13 651 384,9314 143 268,44
IZapasy10 336 638,3410 466 241,02
1Materiały5 364 001,136 631 550,84
2Półprodukty i produkty w toku4 032 097,342 815 055,28
3Produkty gotowe431 564,14286 841,44
4Towary500 211,73720 245,03
5Zaliczki na dostawy i usługi8 764,0012 548,43
IINależności krótkoterminowe3 085 878,523 552 459,80
1Należności od jednostek powiązanych1 579 323,971 580 992,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 579 323,971 580 992,74
– do 12 miesięcy1 579 323,971 580 992,74
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek1 506 554,551 971 467,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 348 800,301 923 242,46
– do 12 miesięcy1 348 800,301 923 242,46
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych23 205,4948 224,60
c) inne134 548,76
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe152 125,91106 443,42
1Krótkoterminowe aktywa finansowe152 125,91106 443,42
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne152 125,91106 443,42
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach132 421,25104 277,34
– inne środki pieniężne19 704,662 166,08
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe76 742,1618 124,20
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem23 003 424,2122 173 622,06
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny12 137 163,2012 385 884,57
IKapitał (fundusz) podstawowy1 000 000,001 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:5 445 423,395 103 093,19
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:288 699,50288 812,59
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:5 151 761,685 151 761,68
VIZysk (strata) netto251 278,63842 217,11
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 866 261,019 787 737,49
IRezerwy na zobowiązania1 557 041,691 511 596,06
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego574 547,00606 010,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne982 494,69905 586,06
– długoterminowa506 834,48419 114,02
– krótkoterminowa475 660,21486 472,04
3Pozostałe rezerwy
IIZobowiązania długoterminowe
3Wobec pozostałych jednostek
IIIZobowiązania krótkoterminowe9 282 888,328 249 370,47
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale4 074 482,414 098 478,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 074 482,41598 478,50
– do 12 miesięcy1 074 482,41598 478,50
b) inne3 000 000,003 500 000,00
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek5 071 169,394 146 075,75
a) kredyty i pożyczki123 582,80
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:3 452 136,452 957 287,73
– do 12 miesięcy3 452 136,452 957 287,73
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych679 299,89678 107,59
h) z tytułu wynagrodzeń455 485,93431 250,54
i) inne360 664,3279 429,89
4Fundusze specjalne137 236,524 816,22
IVRozliczenia międzyokresowe26 331,0026 770,96
2Inne rozliczenia międzyokresowe26 331,0026 770,96
– długoterminowe16 249,7321 249,77
– krótkoterminowe10 081,275 521,19
Pasywa razem23 003 424,2122 173 622,06
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:43 093 278,3741 500 973,27
– od jednostek powiązanych33 153 796,7830 000 957,27
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów37 986 044,1036 727 126,50
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów5 107 234,274 773 846,77
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:39 100 911,3537 080 125,01
– jednostkom powiązanym30 242 123,3226 631 720,80
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów34 646 716,0432 909 203,79
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów4 454 195,314 170 921,22
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)3 992 367,024 420 848,26
DKoszty sprzedaży564 990,76540 804,54
EKoszty ogólnego zarządu3 054 315,572 717 601,27
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)373 060,691 162 442,45
GPozostałe przychody operacyjne252 433,71130 431,56
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych23 100,212 113,84
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych13 021,665 872,42
IVInne przychody operacyjne216 311,84122 445,30
HPozostałe koszty operacyjne185 236,39288 060,13
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych47 777,50211 171,00
IIIInne koszty operacyjne137 458,8976 889,13
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)440 258,011 004 813,88
JPrzychody finansowe2 231,18110 089,32
IIOdsetki, w tym:2 231,181 691,79
VInne108 397,53
KKoszty finansowe131 936,5672 143,09
IOdsetki, w tym:74 411,6172 143,09
– dla jednostek powiązanych71 212,8165 750,47
IVInne57 524,95
LZysk (strata) brutto (I+J–K)310 552,631 042 760,11
MPodatek dochodowy59 274,00200 543,00
OZysk (strata) netto (L–M–N)251 278,63842 217,11
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)12 385 884,5712 043 667,46
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach12 385 884,5712 043 667,46
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 000 000,001 000 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 000 000,001 000 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu5 103 093,195 000 883,12
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego342 330,20102 210,07
a) zwiększenie (z tytułu)342 330,20102 210,07
– podziału zysku (ustawowo)342 330,20102 210,07
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu5 445 423,395 103 093,19
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości288 812,59288 812,59
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny-113,09
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)113,09
– zbycia środków trwałych113,09
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu288 699,50288 812,59
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu5 151 761,685 151 761,68
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu5 151 761,685 151 761,68
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu842 217,11602 210,07
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu842 217,11602 210,07
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach842 217,11602 210,07
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)842 217,11602 210,07
dywidenda500 000,00500 000,00
odpis na kapitał zapasowy342 217,11102 210,07
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto251 278,63842 217,11
Azysk netto251 278,63842 217,11
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)12 137 163,2012 385 884,57
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)12 137 163,2012 385 884,57
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej3 109 741,281 028 260,61
IZysk (strata) netto251 278,63842 217,11
IIKorekty razem2 858 462,65186 043,50
1Amortyzacja1 119 133,401 120 671,08
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)71 212,8165 750,47
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej5 153,78-2 533,64
5Zmiana stanu rezerw45 445,63-50 619,00
6Zmiana stanu zapasów129 602,68-1 569 660,01
7Zmiana stanu należności466 581,2897 473,43
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 107 529,99579 348,59
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-86 196,92-54 387,42
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)3 109 741,281 028 260,61
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-2 116 428,78-616 894,04
IWpływy45 858,5410 958,03
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych45 858,5410 958,03
3Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
IIWydatki2 162 287,32627 852,07
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 162 287,32627 852,07
3Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-2 116 428,78-616 894,04
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-947 630,01-365 750,47
IWpływy123 582,80300 000,00
2Kredyty i pożyczki123 582,80300 000,00
IIWydatki1 071 212,81665 750,47
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli500 000,00500 000,00
4Spłaty kredytów i pożyczek500 000,00100 000,00
8Odsetki71 212,8165 750,47
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-947 630,01-365 750,47
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)45 682,4945 616,10
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:45 682,4945 616,10
FŚrodki pieniężne na początek okresu106 443,4260 827,32
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:152 125,91106 443,42
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok310 552,631 042 760,11
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:78 585,9657 160,69
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:3 908,64-2 452,50
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:35 310,5326 624,62
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:493 493,12548 593,17
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:144 277,1088 654,19
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym620 401,861 469 710,52
K. Podatek dochodowy117 876,00279 245,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Wycena aktywa i psywa załącznik nr 1

-

Noty dodatkowe załacznik nr 2

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki