Szczegóły spółki

Nazwa TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH-TKALNIE ZELÓW-SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7690004892
REGON 590316708
KRS 0000145051
Adres ul. Zachodnia 25, 97-425 Zelów
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 1320A — produkcja tkanin bawełnianych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.44 0.47
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.79 0.9
Płynność bieżąca (CR) 1.71 1.47
Płynność szybka (QR) 0.45 0.36
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.79 0.9
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 2.03% 0.58%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 6.8% 2.07%
Rentowność aktywów (ROA) 3.8% 1.09%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-04-14 72/2020 341 163364
Poz. 163364. TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH-TKALNIE ZELÓW-SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000145051. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.12.2002.
[RDF/193700/20/850]

W dniu 26.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 163364. TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH-TKALNIE ZELÓW-SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000145051. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.12.2002.
[RDF/193700/20/850]

W dniu 26.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-04-14 72/2020 341 163365
Poz. 163365. TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH-TKALNIE ZELÓW-SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000145051. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.12.2002.
[RDF/193700/20/251]

W dniu 26.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 163365. TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH-TKALNIE ZELÓW-SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000145051. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.12.2002.
[RDF/193700/20/251]

W dniu 26.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-04-14 72/2020 341 163366
Poz. 163366. TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH-TKALNIE ZELÓW-SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000145051. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.12.2002.
[RDF/193700/20/652]

W dniu 26.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 163366. TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH-TKALNIE ZELÓW-SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000145051. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.12.2002.
[RDF/193700/20/652]

W dniu 26.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-04-14 72/2020 341 163367
Poz. 163367. TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH-TKALNIE ZELÓW-SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000145051. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.12.2002.
[RDF/193700/20/53]

W dniu 26.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 163367. TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH-TKALNIE ZELÓW-SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000145051. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.12.2002.
[RDF/193700/20/53]

W dniu 26.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-03-13 51/2020 349 118678
Poz. 118678. TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH-TKALNIE ZELÓW-SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000145051. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.12.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/5085/20/930]
W dniu 06.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 118678. TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH-TKALNIE ZELÓW-SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000145051. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.12.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/5085/20/930]
W dniu 06.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
2020-01-30 20/2020 17 4949
Poz. 4949. TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUN-
KOWYCH - TKALNIE ZELÓW - SPÓŁKA AKCYJNA w Zelowie.
KRS 0000145051. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA
W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 grudnia 2002 r.
[BMSiG-4546/2020]

Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych -
Tkalnie Zelów Spółka Akcyjna w Zelowie, ul. Zachodnia 25,
zarejestrowanej w dniu 24 grudnia 2002 roku w Krajowym
Rejestrze Sądowym, pod numerem 0000145051, działając
w trybie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15
ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 marca 2020 roku,
o godzinie 815, w siedzibie Toruńskich Zakładów Materiałów
Opatrunkowych Spółka Akcyjna przy ulicy Żółkiewskiego 20/26
w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
   2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
   3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
     madzenia Akcjonariuszy.
   4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
     Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności
     do podejmowania uchwał.
   5. Przedstawienie porządku obrad.
   6. Przyjęcie regulaminu obrad Zwyczajnego Walnego
     Zgromadzenia Akcjonariuszy.
   7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z dzia-
    łalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za 2019 rok.
   8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nad-
     zorczej z działalności w 2019 roku.
   9. Podział zysku za 2019 rok.
  10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium
    z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
  11. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego
    rejestr akcjonariuszy Spółki.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd
podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowie-
nia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian:

- dotychczasowa treść § 22 ust. 2:
  „2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez
    Walne Zgromadzenie.”

- proponowana treść § 22 ust. 2:
  „2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Członków
    Rady Nadzorczej.”

- dotychczasowa treść § 22 ust. 3:
  „3. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok,
    następnych trzy lata.”

- proponowana treść § 22 ust. 3:
  „3. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.”

- dodanie § 381 o treści:
  „Nie powierza się podmiotowi prowadzącemu rejestr
  akcjonariuszy Spółki pośrednictwa w wykonywaniu zobo- wiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu
 przysługujących im praw z akcji.”

 13. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą
   Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
   uwzględniającego uchwalone zmiany.
 14. Wybór Członków Rady Nadzorczej.
 15. Zamknięcie obrad.

                       Prezes Zarządu
                       Roman Rudnicki
Poz. 4949. TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUN-
KOWYCH - TKALNIE ZELÓW - SPÓŁKA AKCYJNA w Zelowie.
KRS 0000145051. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA
W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 grudnia 2002 r.
[BMSiG-4546/2020]

Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych -
Tkalnie Zelów Spółka Akcyjna w Zelowie, ul. Zachodnia 25,
zarejestrowanej w dniu 24 grudnia 2002 roku w Krajowym
Rejestrze Sądowym, pod numerem 0000145051, działając
w trybie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15
ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 marca 2020 roku,
o godzinie 815, w siedzibie Toruńskich Zakładów Materiałów
Opatrunkowych Spółka Akcyjna przy ulicy Żółkiewskiego 20/26
w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
   2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
   3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
     madzenia Akcjonariuszy.
   4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
     Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności
     do podejmowania uchwał.
   5. Przedstawienie porządku obrad.
   6. Przyjęcie regulaminu obrad Zwyczajnego Walnego
     Zgromadzenia Akcjonariuszy.
   7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z dzia-
    łalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za 2019 rok.
   8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nad-
     zorczej z działalności w 2019 roku.
   9. Podział zysku za 2019 rok.
  10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium
    z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
  11. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego
    rejestr akcjonariuszy Spółki.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd
podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowie-
nia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian:

- dotychczasowa treść § 22 ust. 2:
  „2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez
    Walne Zgromadzenie.”

- proponowana treść § 22 ust. 2:
  „2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Członków
    Rady Nadzorczej.”

- dotychczasowa treść § 22 ust. 3:
  „3. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok,
    następnych trzy lata.”

- proponowana treść § 22 ust. 3:
  „3. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.”

- dodanie § 381 o treści:
  „Nie powierza się podmiotowi prowadzącemu rejestr
  akcjonariuszy Spółki pośrednictwa w wykonywaniu zobo- wiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu
 przysługujących im praw z akcji.”

 13. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą
   Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
   uwzględniającego uchwalone zmiany.
 14. Wybór Członków Rady Nadzorczej.
 15. Zamknięcie obrad.

                       Prezes Zarządu
                       Roman Rudnicki
2019-03-26 60/2019 297 135425
Poz. 135425. TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH-TKALNIE ZELÓW-SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000145051. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.12.2002.
[RDF/995113/19/701]

W dniu 19.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 135425. TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH-TKALNIE ZELÓW-SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000145051. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.12.2002.
[RDF/995113/19/701]

W dniu 19.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-03-26 60/2019 297 135426
Poz. 135426. TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH-TKALNIE ZELÓW-SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000145051. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.12.2002.
[RDF/995114/19/102]

W dniu 19.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 135426. TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH-TKALNIE ZELÓW-SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000145051. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.12.2002.
[RDF/995114/19/102]

W dniu 19.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-03-26 60/2019 297 135427
Poz. 135427. TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH-TKALNIE ZELÓW-SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000145051. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.12.2002.
[RDF/995115/19/503]

W dniu 19.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 135427. TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH-TKALNIE ZELÓW-SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000145051. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.12.2002.
[RDF/995115/19/503]

W dniu 19.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-03-26 60/2019 297 135428
Poz. 135428. TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH-TKALNIE ZELÓW-SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000145051. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.12.2002.
[RDF/995116/19/904]

W dniu 19.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 135428. TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH-TKALNIE ZELÓW-SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000145051. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.12.2002.
[RDF/995116/19/904]

W dniu 19.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-01-28 19/2019 15 4633
Poz. 4633. TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUN-
KOWYCH-TKALNIE ZELÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Zelowie.
KRS 0000145051. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓD-
MIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 grud-
nia 2002 r.
[BMSiG-4115/2019]

Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych -
Tkalnie Zelów Spółka Akcyjna w Zelowie, ul. Zachodnia 25,
zarejestrowanej w dniu 24 grudnia 2002 roku w Krajowym
Rejestrze Sądowym, pod numerem 0000145051, działając
w trybie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15
ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 16 marca 2019 roku,
o godzinie 815, w siedzibie Toruńskich Zakładów Materia-
łów Opatrunkowych Spółka Akcyjna przy ulicy Żółkiew-
skiego 20/26 w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjo-
    nariuszy.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia Akcjonariuszy.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności
    do podejmowania uchwał.
  5. Przedstawienie porządku obrad.   6. Przyjęcie regulaminu obrad Zwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia Akcjonariuszy.
   7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego
    za 2018 rok.
   8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nad-
    zorczej z działalności w 2018 roku.
   9. Podział zysku za 2018 rok.
  10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium
    z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
  11. Zamknięcie obrad.

                         Prezes Zarządu
                        Roman Rudnicki
Poz. 4633. TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUN-
KOWYCH-TKALNIE ZELÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Zelowie.
KRS 0000145051. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓD-
MIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 grud-
nia 2002 r.
[BMSiG-4115/2019]

Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych -
Tkalnie Zelów Spółka Akcyjna w Zelowie, ul. Zachodnia 25,
zarejestrowanej w dniu 24 grudnia 2002 roku w Krajowym
Rejestrze Sądowym, pod numerem 0000145051, działając
w trybie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15
ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 16 marca 2019 roku,
o godzinie 815, w siedzibie Toruńskich Zakładów Materia-
łów Opatrunkowych Spółka Akcyjna przy ulicy Żółkiew-
skiego 20/26 w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjo-
    nariuszy.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia Akcjonariuszy.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności
    do podejmowania uchwał.
  5. Przedstawienie porządku obrad.   6. Przyjęcie regulaminu obrad Zwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia Akcjonariuszy.
   7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego
    za 2018 rok.
   8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nad-
    zorczej z działalności w 2018 roku.
   9. Podział zysku za 2018 rok.
  10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium
    z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
  11. Zamknięcie obrad.

                         Prezes Zarządu
                        Roman Rudnicki
2018-07-06 130/2018 412 248500
Poz. 248500. TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH-TKALNIE ZELÓW-SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000145051. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.12.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/8921/18/545]

W dniu 06.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 17.03.2018 R., REP. A NR 1147/2018, ELIZA
ETYNKOWSKA ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZ MIRO-
SŁAWĘ SZYCZEWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA
W TORUNIU: ZMIANA § 6 STATUTU SPÓŁKI.
Poz. 248500. TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH-TKALNIE ZELÓW-SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000145051. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.12.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/8921/18/545]

W dniu 06.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 17.03.2018 R., REP. A NR 1147/2018, ELIZA
ETYNKOWSKA ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZ MIRO-
SŁAWĘ SZYCZEWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA
W TORUNIU: ZMIANA § 6 STATUTU SPÓŁKI.
2018-06-05 107/2018 302 153841
Poz. 153841. TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH-TKALNIE ZELÓW-SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000145051. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.12.2002.
[RDF/5610/18/307]

W dniu 28.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.03.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 153841. TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH-TKALNIE ZELÓW-SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000145051. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.12.2002.
[RDF/5610/18/307]

W dniu 28.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.03.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-05 107/2018 302 153843
Poz. 153843. TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH-TKALNIE ZELÓW-SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000145051. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.12.2002.
[RDF/5612/18/109]

W dniu 28.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 153843. TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH-TKALNIE ZELÓW-SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000145051. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.12.2002.
[RDF/5612/18/109]

W dniu 28.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-05 107/2018 302 153844
Poz. 153844. TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH-TKALNIE ZELÓW-SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000145051. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 24.12.2002.
[RDF/5613/18/510]

W dniu 28.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 153844. TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH-TKALNIE ZELÓW-SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000145051. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 24.12.2002.
[RDF/5613/18/510]

W dniu 28.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-02-06 26/2018 21 5373
Poz. 5373. TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUN-
KOWYCH-TKALNIE ZELÓW - SPÓŁKA AKCYJNA w Zelowie.
KRS 0000145051. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA
W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 grudnia 2002 r.
[BMSiG-4804/2018]

Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych -
Tkalnie Zelów Spółka Akcyjna w Zelowie, ul. Zachodnia 25,
zarejestrowanej w dniu 24 grudnia 2002 roku w Krajowym
Rejestrze Sądowym, pod numerem 0000145051, działając
w trybie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15
ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 17 marca 2018 roku,
o godzinie 815, w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przy
ulicy Gagarina 11 w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjo-
   nariuszy.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.  3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
   madzenia Akcjonariuszy.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności
   do podejmowania uchwał.
  5. Przedstawienie porządku obrad.
  6. Przyjęcie regulaminu obrad Zwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego
   za 2017 rok.
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nad-
   zorczej z działalności w 2017 roku.
  9. Podział zysku za 2017 rok.
 10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium
   z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Proponowana zmiana:
Dodanie do § 6 pozycji dotyczącej przedmiotu działalności
Spółki w brzmieniu:
 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie
 pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

 12. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą
   Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
   uwzględniającego uchwaloną zmianę.
 13. Zamknięcie obrad.
Poz. 5373. TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUN-
KOWYCH-TKALNIE ZELÓW - SPÓŁKA AKCYJNA w Zelowie.
KRS 0000145051. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA
W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 grudnia 2002 r.
[BMSiG-4804/2018]

Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych -
Tkalnie Zelów Spółka Akcyjna w Zelowie, ul. Zachodnia 25,
zarejestrowanej w dniu 24 grudnia 2002 roku w Krajowym
Rejestrze Sądowym, pod numerem 0000145051, działając
w trybie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15
ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 17 marca 2018 roku,
o godzinie 815, w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przy
ulicy Gagarina 11 w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjo-
   nariuszy.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.  3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
   madzenia Akcjonariuszy.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności
   do podejmowania uchwał.
  5. Przedstawienie porządku obrad.
  6. Przyjęcie regulaminu obrad Zwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego
   za 2017 rok.
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nad-
   zorczej z działalności w 2017 roku.
  9. Podział zysku za 2017 rok.
 10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium
   z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Proponowana zmiana:
Dodanie do § 6 pozycji dotyczącej przedmiotu działalności
Spółki w brzmieniu:
 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie
 pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

 12. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą
   Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
   uwzględniającego uchwaloną zmianę.
 13. Zamknięcie obrad.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki