Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki BESKIDZKI HURT TOWAROWY SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyBeskidzki Hurt Towarowy Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwośląskie
Powiatm. Bielsko-Biała
GminaBielsko-Biała
MiejscowośćBielsko-Biała
Adres
Kod krajuPL
Województwośląskie
Powiatm. Bielsko-Biała
GminaBielsko-Biała
UlicaWypoczynkowa
Nr domu78
MiejscowośćBielsko-Biała
Kod pocztowy43-300
PocztaBielsko-Biała
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000144861

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia, lub/i kosztu wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny). Na dzień bilansowy wartość nabycia wartości niematerialnych i prawnych pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne. Wartości niematerialne amortyzuje się przy zastosowaniu następujących stawek:
- 100 % dla programów komputerowych ( w związku z niską wartością jednostkową )

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe wyceniono według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, powiększonych o koszty poniesione na ich ulepszenie oraz pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz z tytułu trwałej utraty wartości. Kwoty odpisów amortyzacyjnych ustala się medota liniową.

Stawki amortyzacyjne dla majątku trwałego ustalane są na podstawie przewidywanego okresu użytkowania tych środków trwałych. Jeżeli okres ten nie różni się znacząco od przyjętych okresów dla ustalania stawek podatkowych, przyjmuje się stawki podatkowe. Środki trwałe amortyzowane są począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu oddania ich do użytkowania.

Środki trwałe o wartości jednostkowej w limicie okreslonym w pdop zalicza się do środków trwałych niskocennych. Składniki majątku o okresie używania dłuższym niż rok o niskiej wartości są jednorazowo odpisywane w koszty w momencie zakupu, dla tych składników prowadzona jest ewidencja ilościowa, pozabilansowa. Inwestycje w obcych obiektach amortyzowane są w okresie 10 lat od oddania do użytkowania (lub stosownie do okresu trwania umowy dzierżawy lub najmu).

W stosunku do wszystkich środków trwałych ujętych w bilansie Spółka posiada prawo własności W stosunku do używanych środków trwałych Spółka stosuje stawki amortyzacji zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wykazane są odpisy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek ujmowane są w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy od należności handlowych nie naliczono odsetek, zgodnie z decyzją Zarządu. Spółka stale monituje należności, których minął termin płatności i zawiera stosowne porozumienia w celu wyegzekwowania ich spłaty. Należności na drodze sądowej oraz przeterminowane powyżej 1 roku obejmuje się odpisem aktualizacyjnym.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe zawierają koszty przypadające na następne okresy sprawozdawcze

Kapitały własne wyceniane są według wartości nominalnej. Kapitał własny tworzą: kapitał podstawowy, kapitał zapasowy, zysk (stratę) bieżącego okresu sprawozdawczego.

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
Utworzono rezerwy na poczet odpraw emerytalnych z terminem wypłaty w 2019 roku oraz w okresach późniejszych, utworzono również rezerwę z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego za rok 2018
Pozostałe rezerwy utworzono na przyszłe zobowiązania wynikające z rozliczenia inwestycji i roszczenie sporne.

Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek wyceniane są według wartości nominalnej. Spółka na dzień bilansowy posiada kredyt inwestycyjny-refinansowy z 2009 r. dotyczący przebudowy hali nr 2 oraz inwestycyjny z 2016 r. dotyczący budowy hali nr 3 i inwestycyjny z 2018 r. dotyczący budowy hali nr 4, które zostały wykazane w zobowiązaniach długoterminowych, pomniejszone o wartość, która została przekwalifikowana na zobowiązanie krótkoterminowe, przypadające zgodnie z umową do zapłaty w 2019 roku. W dniu 31.05.2017 r. podpisano z ING Bank Śląski S.A. kolejną umowę kredytową r. na kwotę 3 900 000,00 zł. który został uruchomiony w pierwszym półroczu 2018 roku, celem zapłaty zobowiązań inwestycyjnych dotyczących budowy hali nr 4.

Fundusze specjalne Spółka nie tworzy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jak i innych funduszy specjalnych.

Rozliczenia międzyokresowe dotyczą rozliczenia otrzymanego od najemcy dofinansowania środka trwałego hala 3 w 2016 r.

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, obowiązkowe obciążenie wyniku

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody netto ze sprzedaży produktów ustala się i wykazuje w cenach sprzedaży netto pomniejszonych o wartość upustów, rabatów i innych zmniejszeń. Przychody wykazuje się zgodnie z zasadą memoriału (dotyczące danego okresu sprawozdawczego), niezależnie od terminu ich zapłaty.

Zmiana stanu produktów obejmuje zmianę stanu rezerw na zaległe urlopy i świadczenia emerytalne.

Amortyzacja obejmuje wielkość planowanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Zużycie materiałów i energii obejmuje koszty z tytułu zużycia materiałów na potrzeby ogólnogospodarcze i administracyjne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą odpisywane są w koszty w momencie ich zakupu.

Usługi obce obejmują koszty z tytułu usług obcych wykonanych na rzecz działalnosci operacyjnej, między innymi w zakresie: transportu i spedycji, remontów i konserwacji, usług pocztowo-telekomunikacyjnych, ochrony mienia, wywozu nieczystości, leasingu operacyjnego, obsługi bankowej, i innych usług świadczonych przez usługodawców spoza jednostki - w wielkosci za bieżący rok obrotowy.

Podatki i opłaty obejmują podatki i opłaty lokalne, opłaty skarbowe, opłaty sądowe, opłaty z tytułu ochrony środowiska.

Wynagrodzenia obejmują sumę wynagrodzeń pieniężnych (brutto), należnych pracownikom zakładu na podstawie umowy o pracę oraz osobom doraźnie zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych oraz członkom Rady Nadzorczej

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obejmują: naliczone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusze, świadczenia urlopowe, wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną zdrowia, wydawana odzież robocza i ochronna, posiłki regeneracyjne wydawane pracownikom, szkolenia pracowników.

Pozostałe koszty rodzajowe obejmują koszty reprezentacji i reklamy, koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, inne koszty proste nie wykazane gdzie indziej.

Przychody i koszty operacyjne obejmują koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a więc i ryzykiem gospodarowania, w szczególności związane z: odpisem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, odpisami aktualizującymi wartość aktywów, odszkodowaniami, karami i grzywnami, darowiznami.

Przychody i koszty finansowe obejmują koszty i przychody związane pośrednio z działalnością finansową jednostki, a w szczególności: przychody: z tytułu odsetek od kontrahentów oraz lokat; koszty: z tytułu odsetek zapłaconych dla kontrahentów, budżetowych, bankowych, leasingowych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów
Do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych jednostka zastosowała metodę pośrednią. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony został zgodnie z art. 48b ustawy o rachunkowości - wyrażone wartości są powiązane z bilansem i rachunkiem zysków i strat, oraz wykazuję ujemną sumę strumieni pieniężnych w stosunku do roku poprzedniego o kwotę -660.804,87 .zł.
„Pozycje, nieuwzględnione w Informacji Dodatkowej a wymagane zgodnie z zał. Nr 1 Ustawy o Rachunkowości, nie dotyczą Spółki.”

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe18 485 958,5114 718 156,19
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe18 267 319,5114 493 897,19
1Środki trwałe18 267 319,5113 188 020,36
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)2 086 722,982 086 722,98
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej16 147 739,5811 053 570,95
c) urządzenia techniczne i maszyny32 856,9547 726,43
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie1 305 876,83
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe218 639,00224 259,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego218 639,00224 259,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe579 105,741 423 278,05
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe91 694,14275 490,62
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek91 694,14275 490,62
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:81 579,1253 939,72
– do 12 miesięcy81 579,1253 939,72
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych10 115,02221 550,90
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe483 229,351 144 034,22
1Krótkoterminowe aktywa finansowe483 229,351 144 034,22
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne483 229,351 144 034,22
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach483 229,351 144 034,22
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe4 182,253 753,21
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem19 065 064,2516 141 434,24
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny12 008 634,4011 221 503,96
IKapitał (fundusz) podstawowy6 170 000,006 170 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:5 051 503,964 079 383,62
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto787 130,44972 120,34
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 056 429,854 919 930,28
IRezerwy na zobowiązania243 060,07112 437,71
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne66 678,3551 621,03
– długoterminowa23 956,5021 785,72
– krótkoterminowa42 721,8529 835,31
3Pozostałe rezerwy176 381,7260 816,68
– długoterminowe24 750,0042 716,68
– krótkoterminowe151 631,7218 100,00
IIZobowiązania długoterminowe5 095 890,002 538 496,00
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek5 095 890,002 538 496,00
a) kredyty i pożyczki5 095 890,002 538 496,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 655 329,782 204 784,07
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 655 329,782 204 784,07
a) kredyty i pożyczki1 153 256,39732 868,99
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:85 385,4677 950,00
– do 12 miesięcy85 385,4677 950,00
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych178 255,0295 853,77
h) z tytułu wynagrodzeń55 553,7157 198,99
i) inne182 879,201 240 912,32
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe62 150,0064 212,20
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe62 150,0064 212,20
– długoterminowe60 500,00
– krótkoterminowe1 650,0064 212,20
Pasywa razem19 065 064,2516 141 434,24
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 673 250,244 394 805,67
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów4 666 149,644 387 348,53
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów7 100,607 457,14
BKoszty działalności operacyjnej3 292 961,193 211 512,77
IAmortyzacja579 106,64616 591,19
IIZużycie materiałów i energii531 463,27484 336,72
IIIUsługi obce411 695,62355 595,79
IVPodatki i opłaty, w tym:458 319,09466 840,32
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia1 004 397,92996 560,40
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:197 863,71187 726,04
– emerytalne86 010,4187 837,84
VIIPozostałe koszty rodzajowe110 114,94103 862,31
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 380 289,051 183 292,90
DPozostałe przychody operacyjne33 390,5032 089,19
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych966,00
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych6 286,7110 505,03
IVInne przychody operacyjne27 103,7920 618,16
EPozostałe koszty operacyjne268 766,8427 531,52
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych111 584,46
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne157 182,3827 531,52
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 144 912,711 187 850,57
GPrzychody finansowe6 039,537 599,17
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:6 039,537 599,17
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe139 663,80116 993,40
IOdsetki, w tym:139 663,80116 993,40
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
IZysk (strata) brutto (F+G–H)1 011 288,441 078 456,34
JPodatek dochodowy224 158,00106 336,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)787 130,44972 120,34
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)11 221 503,9610 249 383,62
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach11 221 503,9610 249 383,62
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu6 170 000,006 170 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu6 170 000,006 170 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu4 079 383,623 729 924,51
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego972 120,34349 459,11
a) zwiększenie (z tytułu)972 120,34349 459,11
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)972 120,34349 459,11
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu5 051 503,964 079 383,62
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu972 120,34349 459,11
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu972 120,34349 459,11
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach972 120,34349 459,11
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)972 120,34349 459,11
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto787 130,44972 120,34
Azysk netto787 130,44972 120,34
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)12 008 634,4011 221 503,96
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)12 008 634,4011 221 503,96
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej2 010 510,311 322 384,81
IZysk (strata) netto787 130,44972 120,34
IIKorekty razem1 223 379,87350 264,47
1Amortyzacja579 106,64616 591,19
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)128 913,41112 592,32
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej111 584,46-966,00
5Zmiana stanu rezerw130 622,36-59 696,49
6Zmiana stanu zapasów963,41
7Zmiana stanu należności183 796,48-204 216,54
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów86 228,29-51 151,62
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych3 128,46-63 851,80
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)2 010 510,311 322 384,81
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-5 521 102,00-260 017,59
IWpływy88 113,599 825,17
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych88 113,592 226,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:7 599,17
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach7 599,17
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki7 599,17
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki5 609 215,59269 842,76
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych5 437 125,90269 842,76
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne172 089,69
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-5 521 102,00-260 017,59
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej2 849 786,82-769 622,50
IWpływy3 900 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki3 900 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki1 050 213,18769 622,50
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek921 300,00661 100,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki128 913,18108 522,50
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)2 849 786,82-769 622,50
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-660 804,87292 744,72
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-660 804,87292 744,72
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 144 034,22851 289,50
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:483 229,351 144 034,22
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok1 011 288,441 078 456,34
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:31 215,8931 215,89110 514,06
rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego6 286,106 286,10art 12 ust 4 pkt 6 lit a10 505,03
rozwiązanie rezerw z roku ubiegego22 866,6822 866,68art 12 ust 4 pkt 6 lit a94 703,24
pozostałe 2 062,502 062,505 305,79
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:1 474,791 474,791 376,06
otrzymana należność wynikająca z noty obciążeniowej z 2017 r.1 474,791 474,79art 12 ust 4 pkt 6 lit a1 376,06
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:171 534,34171 534,34132 105,08
spisane wierzytelności nieściągalne968,74968,74art 16 ust 1 pkt 57 lit _
utworzenie w roku bieżącym rezerwy na przyszłe zobowiązania138 431,72138 431,72art 16 ust 1 pkt _ lit _
utworzonie w 2018 rezerwy na odprawy emerytalne i na wynagrodzenia za urlop15 057,3215 057,32art 16 ust 1 pkt _ lit _
koszt zaniechanej inwestycji4 309,204 309,20art 16 ust 1 pkt _ lit _
amortyzacja bilansowa2 927,992 927,99art 16 ust 1 pkt _ lit _85 947,71
koszty reprezentacyjne4 839,374 839,37art 16 ust 1 pkt _ lit _869,75
darowizny5 000,005 000,00art 16 ust 1 pkt _ lit _4 300,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:112 945,11112 945,11115 827,47
nie wypacone wynagrodzenia w 2018 i skadki ZUS102 194,72102 194,72art 15 ust 1 pkt 4 lit c104 096,88
nienotyfikowane odsetkii prowizje od kredytów zapacone w 201910 750,3910 750,39art 15 ust 1 pkt 4 lit c11 730,59
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:115 827,47115 827,4794 105,26
prowizje i odsetki od kredytów dotyczące roku bieżącego zapacone w roku następnym11 730,5911 730,59art 16 ust 1 pkt _ lit _
wynagrodzenia,ryczatly roku bieżącego wyplacone w styczniu roku następnego i skadki ZUS104 096,88104 096,88art 15 ust 1 pkt _ lit _94 105,26
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym1 150 199,321 123 145,63
K. Podatek dochodowy218 538,00168 472,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki