Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ZM INVEST SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyZM INVEST Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwopodkarpackie
Powiatropczycko-sędziszowski
GminaRopczyce
MiejscowośćRopczyce
Adres
Kod krajuPL
Województwopodkarpackie
Powiatropczycko-sędziszowski
GminaRopczyce
UlicaPrzemysłowa
Nr domu7
MiejscowośćRopczyce
Kod pocztowy39-100
PocztaRopczyce
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4690Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000144836

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z zał. nr 1 do ustawy o rachunkowości. Aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z ta ustawą, z tym że:
1. Środki trwałe, których wartość zawiera się w przedziale od 1.000,00 do 10.000,00 PLN umarzane są jednorazowo w momencie przyjęcia na stan i objęte ewidencją pozaksięgową, prowadzoną w dziale księgowości w sposób umożliwiający identyfikację każdego środka i ustaleniu miejsca jego użytkowania.
2. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje sie metode liniową i stawki amortyzacji określone w załaczniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
3. Akcjie i udziały zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia, w razie konieczności pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utrary wartości.
4. Zapasy materiałów i towarów wycenia się według rzeczywistych cen zakupu przy zastosowaniu metody "pierwsze weszło-pierwsze wyszło" - FIFO.
5. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursu kupna walut stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się po kursie wpływu ("pierwsze weszło-pierwsze wyszło" - FIFO).
6. Spółka ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.
7. Rachunek zysków i strat spółka sporządza metodą porównanwczą.
8. Rachunek przepływów pieniężnych spółka sporządza metodą pośrednią.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia pomniejszonych o umorzenie (amortyzację). Warunkiem zaliczenia składników aktywów do wartości niematerialnych i prawnych jest okres przewidywanego ich użytkowania dłuższy niż 1 rok oraz wartość początkowa przekraczająca 10.000,00 PLN.
Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są wg cen nabycia pomniejszonych o umorzenie (amortyzacja). Środki trwałe o wartości jednostkowej przekraczającej 10.000,00 PLN umarzane są wg metody liniowej począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wprowadzono je do ewidencji wg stawek określonych jako maksymalne dla celów podatkowych w równych ratach miesięcznych. Środki trwałe, których wartość zawiera się w przedziale od 1.000,00 do 10.000,00 PLN umarzane są jednorazowo w momencie przyjęcia na stan i objęte ewidencją pozaksięgową, prowadzoną w dziale księgowości w sposób umożliwiający identyfikację każdego środka i ustaleniu miejsca jego użytkowania.
Inwestycje długoterminowe stanowią nabyte aktywa w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również transakcji handlowej.
Do instrumentów finansowych zaliczamy w szczególności:
1) pochodne instrumenty finansowe, tj. terminowe transakcje walutowe typu forward,
2) zobowiązania finansowe tj. zobowiązania z tytułu kredytów bankowych,
3) długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, tj. udziały i akcje
w jednostkach pozostałych.
Zyski lub straty wynikające ze składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego, kwalifikowanego, jako wycenione wg wartości godziwej przez wynik finansowy, ujmuje się w przychodach lub kosztach finansowych.
Przez określenie długoterminowe rozumie się aktywa, które nie mają terminu wymagalności, a jeżeli są płatne i wymagalne to termin ten jest dłuższy niż 12 miesięcy od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia lub przekracza normalny cykl operacyjny w Spółkach.
Aktywa te nie są przeznaczone do sprzedaży według stanu na dzień sporządzenia bilansu, choć mogą być do niej dostępne. Prezentowane są one w sprawozdaniu finansowym jako inwestycje długoterminowe.
W Spółce ujmuje się aktywa finansowe lub zobowiązania finansowe w bilansie w momencie, kiedy poszczególna spółka staje się strona umowy dotyczącej instrumentu finansowego. Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu
w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków. Zobowiązania finansowe wycenia się natomiast w wartości godziwej uzyskanej kwoty.
Zapasy materiałów i towarów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się według rzeczywistych cen zakupu.
Należności i zobowiązania w walucie polskiej na dzień bilansowy wykazuje
się w kwocie wymaganej zapłaty. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania wycenia się według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień.
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się według kursu kupna walut stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się według kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują wydatki dotyczące miesięcy następujących po okresie objętym sprawozdaniem finansowym, wyceniane
w wysokości faktycznie poniesionej (ubezpieczenia majątkowe i osobowe).
Rezerwy na zobowiązania tworzy się w przypadku, gdy ich powstanie jest pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne. W przypadku Spółki utworzono rezerwy na podatek dochodowy, świadczenia emerytalne, premie Zarządu, urlopy z narzutami, koszty badania i ogłoszenia sprawozdania finansowego.
W związku z przejściowymi różnicami między wykazaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową, spółka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień bilansowy. W odniesieniu do aktywów
z tyt. odroczonego podatku dochodowego utworzonych na dzień 31.12.2018 zastosowano stawkę 19%.
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży ujmowane w okresach, których dotyczą na podstawie faktur własnych pomniejszonych o podatek od towarów i usług.
Koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów obciążają w pełnej wysokości koszt własny sprzedaży za wyjątkiem tych, które dotyczą następnych okresów sprawozdawczych i odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe kosztów.
Przychody i koszty finansowe ujmowane są w ciągu roku z zachowaniem zasady współmierności przychodów i kosztów.
Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy rozrachunków wyrażonych w walutach obcych odnosi się na przychody i koszty finansowe i wykazuje „per saldo” w rachunku zysków i strat.
Zgodnie z zasadą memoriału i ostrożnej wyceny Spółka ewidencjonuje niewątpliwe pozostałe przychody i koszty operacyjne.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat. Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 – 31.12.2018 zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2019r. poz. 351), według załącznika nr 1 do tej ustawy, oraz Kodeksu Spółek Handlowych przy założeniu kontynuowania działalności w latach następnych, gdyż w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły okoliczności zagrażające dalszej działalności. Przy danych zawartych w sprawozdaniu finansowym za rok 2018 zaprezentowane są wielkości porównywane do roku 2017. Roczne sprawozdanie finansowe spółki podlegało badaniu przez firmę audytorską. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe13 960 383,8659 615 745,85
IWartości niematerialne i prawne65 138,3161 079,86
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne65 138,3161 079,86
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe5 952 546,624 044 098,33
1Środki trwałe5 332 649,224 044 098,33
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)585 084,0423 751,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej2 964 094,172 187 906,04
c) urządzenia techniczne i maszyny663 230,02695 917,51
d) środki transportu964 628,03985 462,76
e) inne środki trwałe155 612,96151 061,02
2Środki trwałe w budowie281 037,40
3Zaliczki na środki trwałe w budowie338 860,00
IIINależności długoterminowe16 378,9316 378,93
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek16 378,9316 378,93
IVInwestycje długoterminowe4 125 575,0051 991 243,73
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe4 125 575,0051 991 243,73
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale51 921 743,73
– udziały lub akcje51 921 743,73
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach4 125 575,0069 500,00
– udziały lub akcje4 125 575,0069 500,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 800 745,003 502 945,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 800 745,003 502 945,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe61 772 495,7159 642 981,80
IZapasy12 884 679,139 643 785,57
1Materiały10 933 089,777 662 717,58
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary1 950 613,751 981 067,99
5Zaliczki na dostawy i usługi975,61
IINależności krótkoterminowe44 995 174,9446 155 648,46
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale2 490 859,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 490 859,50
– do 12 miesięcy2 490 859,50
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek44 995 174,9443 664 788,96
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:44 807 707,4236 427 881,35
– do 12 miesięcy44 746 967,4236 367 141,35
– powyżej 12 miesięcy60 740,0060 740,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych117 103,39187 640,84
c) inne70 364,137 049 266,77
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe3 740 129,733 810 907,80
1Krótkoterminowe aktywa finansowe3 740 129,733 810 907,80
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach200 109,59
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki200 109,59
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne3 740 129,733 610 798,21
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach737 563,623 610 798,21
– inne środki pieniężne3 002 566,11
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe152 511,9132 639,97
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne24 820 000,00
Aktywa razem100 552 879,57119 258 727,65
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny44 997 903,7271 523 883,87
IKapitał (fundusz) podstawowy1 153 500,002 223 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:33 897 299,7162 946 118,51
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto9 947 104,016 354 765,36
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania55 554 975,8547 734 843,78
IRezerwy na zobowiązania8 703 448,238 292 939,95
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 030,0013 552,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne999 699,571 102 643,14
– długoterminowa689 400,00635 509,00
– krótkoterminowa310 299,57467 134,14
3Pozostałe rezerwy7 701 718,667 176 744,81
– długoterminowe
– krótkoterminowe7 701 718,667 176 744,81
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe46 633 253,2739 148 247,66
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale17 644 322,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:12 644 322,01
– do 12 miesięcy12 644 322,01
– powyżej 12 miesięcy
b) inne5 000 000,00
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek46 629 593,9821 402 879,84
a) kredyty i pożyczki13 492 636,745 106 348,80
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe2 101 132,87
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:29 475 829,9212 797 897,06
– do 12 miesięcy29 475 829,9212 797 897,06
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych3 659 138,631 391 496,15
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne1 988,696 004,96
4Fundusze specjalne3 659,29101 045,81
IVRozliczenia międzyokresowe218 274,35293 656,17
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe218 274,35293 656,17
– długoterminowe152 279,06250 018,48
– krótkoterminowe65 995,2943 637,69
Pasywa razem100 552 879,57119 258 727,65
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:196 976 658,33181 516 249,61
– od jednostek powiązanych1 894 138,56
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów106 275 094,6096 799 062,34
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-532 189,06-621 624,09
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów91 233 752,7985 338 811,36
BKoszty działalności operacyjnej184 450 481,62170 778 122,12
IAmortyzacja783 553,02488 148,79
IIZużycie materiałów i energii72 323 216,6061 433 099,31
IIIUsługi obce9 124 425,0711 562 707,94
IVPodatki i opłaty, w tym:181 950,48158 054,10
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia11 650 147,6713 049 546,68
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:2 561 865,342 968 106,56
– emerytalne949 802,091 078 849,22
VIIPozostałe koszty rodzajowe1 478 350,533 052 708,82
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów86 346 972,9178 065 749,92
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)12 526 176,7110 738 127,49
DPozostałe przychody operacyjne11 328 427,686 508 634,29
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych50 239,59
IIDotacje9 045,00
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych10 608 497,626 007 870,45
IVInne przychody operacyjne710 885,06450 524,25
EPozostałe koszty operacyjne12 717 310,1012 719 262,41
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych81 738,34
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych12 327 140,4710 705 078,05
IIIInne koszty operacyjne308 431,292 014 184,36
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)11 137 294,294 527 499,37
GPrzychody finansowe2 725 604,524 257 589,40
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:2 634 861,00
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:2 634 861,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale2 634 861,00
IIOdsetki, w tym:1 420 539,081 585 429,66
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:1 303 427,52
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne1 637,9237 298,74
HKoszty finansowe1 345 528,801 197 618,41
IOdsetki, w tym:934 157,691 160 161,94
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne411 371,1137 456,47
IZysk (strata) brutto (F+G–H)12 517 370,017 587 470,36
JPodatek dochodowy2 570 266,001 232 705,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)9 947 104,016 354 765,36
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)71 523 883,8765 169 118,51
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach71 523 883,8765 169 118,51
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu2 223 000,002 223 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego1 069 500,00
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)1 069 500,00
– umorzenia udziałów (akcji)1 069 500,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 153 500,002 223 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu62 946 118,5155 768 996,22
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-29 048 818,807 177 122,29
a) zwiększenie (z tytułu)6 354 765,367 177 122,29
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)6 354 765,367 177 122,29
b) zmniejszenie (z tytułu)35 403 584,16
– pokrycia straty
2. - zmniejszenie kapitału zapasowego o ujemną różnicę pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia umarzanych akcji własnych35 403 584,16
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu33 897 299,7162 946 118,51
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu6 354 765,367 177 122,29
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu6 354 765,367 177 122,29
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach6 354 765,367 177 122,29
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)6 354 765,367 177 122,29
- podział zysku na kapitał zapasowy6 354 765,367 177 122,29
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto9 947 104,016 354 765,36
Azysk netto9 947 104,016 354 765,36
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)44 997 903,7271 523 883,87
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)44 997 903,7271 523 883,87
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto9 947 104,016 354 765,36
IIKorekty razem-2 265 645,47-1 146 073,65
1Amortyzacja783 553,02488 148,79
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-6 582,436 550,55
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)458 876,94-2 305 749,58
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-1 221 689,18-50 239,59
5Zmiana stanu rezerw410 508,282 300 293,58
6Zmiana stanu zapasów-3 240 893,56-1 437 361,23
7Zmiana stanu należności-5 156 215,321 061 829,04
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów6 199 850,54-200 383,44
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-493 053,76-1 009 161,77
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)7 681 458,545 208 691,71
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy18 282 340,977 690 585,84
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych13 565,0455 724,84
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:18 068 775,937 634 861,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach18 068 775,937 634 861,00
– zbycie aktywów finansowych18 068 775,935 000 000,00
– dywidendy i udziały w zyskach2 634 861,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne200 000,00
IIWydatki6 847 438,143 575 332,15
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 791 363,143 375 332,15
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:4 056 075,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach4 056 075,00
– nabycie aktywów finansowych4 056 075,00
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne200 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)11 434 902,834 115 253,69
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy11 359 915,313 559 194,02
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki11 359 915,313 559 194,02
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki30 356 093,709 369 776,20
1Nabycie udziałów (akcji) własnych24 820 000,00
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek2 973 627,378 978 445,81
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki461 333,46329 221,01
9Inne wydatki finansowe2 101 132,8762 109,38
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-18 996 178,39-5 810 582,18
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)120 182,983 513 363,22
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:126 765,413 506 812,67
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-6 582,426 550,55
FŚrodki pieniężne na początek okresu3 610 798,21103 985,54
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:3 737 563,623 610 798,21
– o ograniczonej możliwości dysponowania28 267,35101 045,81
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok12 517 370,01
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:19 945 297,6719 945 297,67
rozwiązanie rezerwy z 2017 na urlopy wraz z narzutami467 134,14467 134,14art 16 ust 1 pkt 27 lit <Lit>
rozwiązanie rezerwy z 2017 na premię dla Zarządu106 800,00106 800,00art 16 ust 1 pkt 27 lit <Lit>
rozwiązanie rezerwy z 2017 na audyt14 700,0014 700,00art 16 ust 1 pkt 27 lit <Lit>
rozwiązanie rezerwy z 2017 na naprawy gwarancyjne5 449 466,005 449 466,00art 16 ust 1 pkt 27 lit <Lit>
rozwiązanie rezerwy z 2017 na odprawy emerytalne635 509,00635 509,00art 16 ust 1 pkt 27 lit <Lit>
rozwiązanie rezerwy z 2017 na koszty ISD1 595 521,091 595 521,09art 16 ust 1 pkt 27 lit <Lit>
przychody z tyt. amortyzacji środków trwaych dofinansowanych z PUP56 108,0356 108,03art 17 ust 1 pkt 21 lit <Lit>
odsetki od należności naliczone - niezaplacone na dzień 31.12.2018575 879,49575 879,49art 12 ust 4 pkt 2 lit <Lit>
rozwiązanie rezerwy na należności odsetkowe482 775,16482 775,16art 16 ust 1 pkt 27 lit <Lit>
odsetki umorzone od zobowiązań w 20182 354,842 354,84art 12 ust 4 pkt 8 lit <Lit>
rozwiązanie odpisu aktualizującego należności z lat ubiegych10 608 497,6210 608 497,62art 16 ust 1 pkt 26a lit <Lit>
rozwiązanie rezerwy na zobowiazanie10 257,7210 257,72art 16 ust 1 pkt 27 lit <Lit>
odsetki od udzielonej pożyczki naliczone, a niezapacone2 677,402 677,40art 12 ust 4 pkt 2 lit <Lit>
otrzymana dotacja9 045,009 045,00art 17 ust 1 pkt 47 lit <Lit>
wyposażenie w części dofinansowanej z PUP11 845,9911 845,99art 17 ust 1 pkt 21 lit <Lit>
korekta dofinansowania prac interwencyjnych z 2017 - korekta CIT-8 za 2017 zrealizowana w lutym 20185 726,195 726,19art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
korekta dofinansowania z PUP (dofinansowanie doposażenia stanowisk pracy) z 2017r. - korekta CIT-8 za 2017 zrealizowana w lutym 2018-89 000,00-89 000,00art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:10 683,1810 683,18
pozostałe 10 683,1810 683,18
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:553 990,64553 990,64
dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej rozrachunków niezrealizowane na dzień 31.12.2017 zrealizowane w 201871 215,4871 215,48art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
odsetki od należności za lata 2012-2017 zaplacone w 2018 roku482 775,16482 775,16art 12 ust 4 pkt 2 lit <Lit>
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:22 192 921,6522 192 921,65
utworzenie rezerwy na audyt14 700,0014 700,00art 16 ust 1 pkt 27 lit <Lit>
utworzenie rezerwy na premie dla Zarządu116 400,00116 400,00art 16 ust 1 pkt 27 lit <Lit>
utworzenie rezerwy na urlopy z narzutami310 299,57310 299,57art 16 ust 1 pkt 27 lit <Lit>
utworzenie rezerwy na koszty ISD2 394 816,662 394 816,66art 16 ust 1 pkt 27 lit <Lit>
utworzenie rezerwy na naprawy gwarancyjne5 175 802,005 175 802,00art 16 ust 1 pkt 27 lit <Lit>
utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne689 400,00689 400,00art 16 ust 1 pkt 27 lit <Lit>
odpis aktualizujący należności12 327 140,4712 327 140,47art 16 ust 1 pkt 26a lit <Lit>
amortyzacja samochodów powyżej 20.000 eur oraz prawa wieczystego użytkowania22 287,9522 287,95art 16 ust 1 pkt 4 lit <Lit>
amortyzacja środków trwaych dofinansowanych z PUP56 108,0356 108,03art 16 ust 1 pkt 58 lit <Lit>
wplaty na PFRON229 169,00229 169,00art 16 ust 1 pkt 36 lit <Lit>
dodatkowe ubezpieczenie na życie kadry zarządzającej39 155,0439 155,04art 16 ust 1 pkt 59 lit <Lit>
utworzenie rezerwy na odsetki należne575 879,49575 879,49art 16 ust 1 pkt 27 lit <Lit>
darowizny56 500,0056 500,00art 16 ust 1 pkt 14 lit <Lit>
koszt utrzymania związków zawodowych5 276,895 276,89art 16 ust 1 pkt 37 lit <Lit>
koszt polis od samochodów o wartości powyżej 20.000 eur488,31488,31art 16 ust 1 pkt 49 lit <Lit>
kary umowne56 800,0056 800,00art 16 ust 1 pkt 22 lit <Lit>
wyposażenie w części dofinansowanej z PUP11 845,9911 845,99art 17 ust 1 pkt 21 lit <Lit>
reprezentacja101 714,56101 714,56art 16 ust 1 pkt 28 lit <Lit>
umorzenie należności od zmarlego pracownika259,36259,36art 16 ust 1 pkt 25 lit <Lit>
odsetki karne0,090,09art 16 ust 1 pkt 17 lit <Lit>
korekta kosztów-211,82-211,82art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
końcówki0,060,06art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
wylączenie kosztów szkolenia dofinansowanych dotacją9 090,009 090,00art 17 ust 1 pkt 47 lit <Lit>
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:34 697,6634 697,66
ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej rozrachunków niezrealizowane na dzień 31.12.201810 566,8110 566,81art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej środków na rachunkach bankowych niezrealizowane na dzień 31.12.20181,611,61art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
odsetki od zobowiązań naliczone, niezaplacone na 31.12.201824 099,2424 099,24art 16 ust 1 pkt 11 lit <Lit>
dieta z tytulu podróży slużbowej należna za grudzień 2018 a wyplacona w styczniu 201930,0030,00art 16 ust 1 pkt 57 lit <Lit>
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:253 992,46253 992,46
ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej rozrachunków na dzień 31.12.2017 zrealizowane w 201870 882,6670 882,66art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
koszty roku 2018 (roboty w toku), które zostaly ujęte w CIT-8 za 2017 poprzez dokonana kotrektę CIT -8 za 2017 w dniu 05.02.2018171 240,62171 240,62art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
pozostałe 11 869,1811 869,18
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
odliczenie darowizny przekazanej na rzecz OPP500,00500,00art 18 ust 1 pkt 1 lit <Lit>
odliczenie darowiz przekazanych na cele kultu religijnego20 300,0020 300,00art 18 ust 1 pkt 7 lit <Lit>
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym15 068 207,00
K. Podatek dochodowy2 862 959,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki