Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-02-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPOLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM.ST.WARSZAWA
GminaURSYNÓW
MiejscowośćWARSZAWA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM.ST.WARSZAWA
GminaURSYNÓW
UlicaKŁOBUCKA
Nr domu23A
MiejscowośćWARSZAWA
Kod pocztowy02-699
PocztaWARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD7120A - badania i analizy związane z jakością żywności
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000144813

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia, wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwał

Rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowią równowartość już otrzymanych aktywów, z wyłączeniem zaliczek na dostawy.

Aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w związku z występowaniem ujemnych oraz dodatnich różnic przejściowych między wartością księgową aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową. Aktywa z tego tytułu ustalono w wysokości, co do której realne jest rozliczenie tych kwot w następnych okresach sprawozdawczych. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym odnoszone są również na kapitał własny.

Rezerwy tworzone są, gdy na Spółce ciąży obowiązek wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne , że wypełnienie tego obowiązku spowoduje wypływ środków, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty przyszłego zobowiązania.

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie spółki oraz wpisanej w rejestrze sądowym.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów, które z istoty swej dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz w kasie wyceniane są w wartości nominalnej.

Należności i roszczenia oraz zobowiązania wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Towary, materiały, zapasy wyceniane są według rzeczywistych cen nabycia, nie wyższych od ich cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania na dzień bilansowy.

Amortyzacji śroktów trwałych dokunuje się metodą liniową przy zastosowaniu określonych stawek jako maksymalne dla celów podatkowych, w równych ratach miesięcznych, począwszy od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania. Do amortyzacji WNIP stosuje się metodę linową oraz indywidualne stawki, nie wyższe niż maksymalne podatkowe.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

W Spółce na wynik finansowy netto składa się: wynik działalności operacyjnej Spółki z uwzględnieniem pozostałych kosztów i pozostałych przychodów operacyjnych, wynik z operacji finansowych, wynik z operacji nadzwyczajnych, obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz z pozostałych tytułów.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

zgodnie z Ustawą o Rachunkowości

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe8 180 825,108 970 768,94
IWartości niematerialne i prawne166 606,97226 778,38
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne166 606,97226 778,38
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe7 902 459,138 633 257,56
1Środki trwałe7 588 805,348 378 404,98
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)1 082 683,331 125 420,83
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej5 016 314,855 228 924,66
c) urządzenia techniczne i maszyny201 510,99177 404,24
d) środki transportu138 902,59203 397,89
e) inne środki trwałe1 149 393,581 643 257,36
2Środki trwałe w budowie313 653,79245 207,64
3Zaliczki na środki trwałe w budowie9 644,94
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe111 759,00110 733,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego111 759,00110 733,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe13 824 655,0912 983 138,96
IZapasy57 736,6363 572,75
1Materiały52 758,9853 751,75
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi4 977,659 821,00
IINależności krótkoterminowe2 703 821,912 190 067,17
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek2 703 821,912 190 067,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 695 261,282 164 736,29
– do 12 miesięcy2 695 261,282 164 736,29
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne3 758,4315 993,98
d) dochodzone na drodze sądowej4 802,209 336,90
IIIInwestycje krótkoterminowe10 748 649,3410 510 662,35
1Krótkoterminowe aktywa finansowe10 748 649,3410 510 662,35
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne10 748 649,3410 510 662,35
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach5 547 287,07144 816,40
– inne środki pieniężne5 201 362,2710 365 845,95
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe314 447,21218 836,69
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem22 005 480,1921 953 907,90
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny20 534 918,0320 492 814,58
IKapitał (fundusz) podstawowy16 000 000,0016 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:4 492 814,584 780 119,12
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)160 913,00160 913,00
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto49 072,45-287 304,54
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)-6 969,00
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 470 562,161 461 093,32
IRezerwy na zobowiązania465 671,99456 330,38
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 695,005 282,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne381 607,51370 607,04
– długoterminowa363 024,20298 099,83
– krótkoterminowa18 583,3172 507,21
3Pozostałe rezerwy80 369,4880 441,34
– długoterminowe
– krótkoterminowe80 369,4880 441,34
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 004 890,171 004 762,94
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek911 806,32920 747,04
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:296 951,62368 927,94
– do 12 miesięcy296 951,62368 927,94
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi22 527,993 200,00
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych527 373,71496 755,02
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne64 953,0051 864,08
4Fundusze specjalne93 083,8584 015,90
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem22 005 480,1921 953 907,90
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:16 148 736,5416 018 391,26
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów16 137 249,6315 762 002,56
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)11 486,91255 241,00
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki1 147,70
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej16 160 714,0916 388 760,96
IAmortyzacja1 021 375,521 183 506,46
IIZużycie materiałów i energii724 973,02754 801,08
IIIUsługi obce4 010 832,563 371 652,35
IVPodatki i opłaty, w tym:626 820,72586 764,37
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia7 681 904,127 979 873,24
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 395 738,391 442 609,10
– emerytalne577 627,04673 944,07
VIIPozostałe koszty rodzajowe699 069,761 069 554,36
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-11 977,55-370 369,70
DPozostałe przychody operacyjne45 545,7789 073,55
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych2 311,04
IVInne przychody operacyjne43 234,7389 073,55
EPozostałe koszty operacyjne33 016,68110 720,16
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych3 845,4629 690,54
IIIInne koszty operacyjne29 171,2281 029,62
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)551,54-392 016,31
GPrzychody finansowe188 759,77195 721,83
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:188 759,77195 721,83
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe59 264,8670 215,06
IOdsetki, w tym:2 969,153 838,76
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne56 295,7166 376,30
IZysk (strata) brutto (F+G–H)130 046,45-266 509,54
JPodatek dochodowy80 974,0020 795,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)49 072,45-287 304,54
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)20 492 814,5820 780 119,12
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach20 492 814,5820 780 119,12
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu16 000 000,0016 000 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu16 000 000,0016 000 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu4 780 119,125 297 657,93
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-287 304,54-517 538,81
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)-287 304,54-517 538,81
– pokrycia straty-287 304,54-517 538,81
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu4 492 814,584 780 119,12
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-287 304,54-517 538,81
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-287 304,54-517 538,81
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-287 304,54-517 538,81
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)287 304,54517 538,81
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto42 103,45-287 304,54
Azysk netto49 072,45
Bstrata netto-287 304,54
Codpisy z zysku-6 969,00
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)20 534 918,0320 492 814,58
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)20 534 918,0320 492 814,58
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto49 072,45-287 304,54
IIKorekty razem392 129,60638 895,80
1Amortyzacja1 021 375,521 183 506,46
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych65,82536,54
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-141 630,07-156 882,28
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw9 341,61-215 154,21
6Zmiana stanu zapasów5 836,1220 804,50
7Zmiana stanu należności-513 754,74-440 598,66
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów33 841,36274 571,25
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-22 946,02-27 887,80
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)441 202,05351 591,26
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy29 865 560,7327 325 943,14
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:29 865 560,7327 325 943,14
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach29 865 560,7327 325 943,14
– zbycie aktywów finansowych29 723 930,6627 166 192,76
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki141 630,07159 750,38
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki22 969 063,3227 738 760,59
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych201 034,38309 237,89
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:22 624 284,0127 330 038,71
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach22 624 284,0127 330 038,71
– nabycie aktywów finansowych22 624 284,0127 330 038,71
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne143 744,9399 483,99
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)6 896 497,41-412 817,45
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki72 616,48
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego69 748,38
8Odsetki2 868,10
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-72 616,48
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)7 337 699,46-133 842,67
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:237 986,9929 466,74
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-65,82-536,54
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 347 371,871 481 214,54
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:8 685 071,331 347 371,87
– o ograniczonej możliwości dysponowania102 722,8173 470,40
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok130 046,45-266 509,54
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:21 822,6921 822,6928 214,23
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:45 809,8645 809,8639 020,76
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:362 509,05362 509,05491 501,90
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:70 950,3670 950,36295 361,52
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:5 659,005 659,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym439 933,00-59 562,63
K. Podatek dochodowy83 587,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia 2018

-