Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "POLSKIE RADIO RZESZÓW" - ROZGŁOŚNIA REGIONALNA W RZESZOWIE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy "POLSKIE RADIO RZESZÓW" ROZGŁOŚNIA REGIONALNA W RZESZOWIE SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo PODKARPACKIE
Powiat RZESZOWSKI
Gmina M.RZESZÓW
Miejscowość RZESZÓW
Adres
Kod kraju PL
Województwo PODKARPACKIE
Powiat RZESZOWSKI
Gmina M.RZESZÓW
Ulica ZAMKOWA
Nr domu 3
Miejscowość RZESZÓW
Kod pocztowy 35-032
Poczta RZESZÓW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 6010Z - nadawanie programów radiofonicznych
5819Z - pozostała działalność wydawnicza
5920Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
6312Z - działalność portali internetowych
6391Z - działalność agencji informacyjnych
6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
7311Z - działalność agencji reklamowych
7312A - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
7320Z - badanie rynku i opinii publicznej
9004Z - działalność obiektów kulturalnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000144370

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjete przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętymi zasadami w polityce rachunkowości: - Nie salduje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku.
- Rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie porównawczym.
- Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią. - Materiały kupowane do bieżącego zużycia odnosi się bezpośrednio w koszty z chwilą zakupu, traktując je jako zużyte w momencie przekazania do zużycia. - Do inwestycji długoterminowych zalicza się składniki, które są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w okresie dłuższym niż 12 m-c od dnia nabycia. - Ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach zespołu 4 i 5. W roku obrotowym nie wprowadzono istotnych zmian do polityki rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

- Materiały będące na stanie magazynowym wyceniane są wg cen zakupu.
- Należności wycenia się w kwocie wymaganej, na bieżąco dokonuje się odpisów aktualizujących wartości należności. - Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonuje się metodą liniową wg zasad i stawek określonych przepisami podatkowymi, z tym, że: składniki o wartości jednostkowej wg cen nabycia od 1.501,00 zł . do 3.500,00 zł, amortyzuje się jednorazowo z chwilą oddania ich do używania. - Aktywa finansowe stanowiące inwestycje długoterminowe wycenia się na dzień bilansowy wg wartości rynkowej, a różnicę pomiędzy wartością rynkową, a ceną nabycia odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny.
- Udziały wyceniane są wg cen nabycia.
- Rezerwy wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie porównawczym. Wynik finansowy brutto ustala się poprzez różnicę między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami poniesionymi w związku z pozyskaniem tych przychodów oraz kosztami okresu.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostalo sporządzone na podstawie zapisów dokonanych w ksiegach rachunkowych prowadzonych zgodnie z zasadami ciągłości i niezmienności oraz kompletności. Rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majatkową i finansową oraz wynik finansowy. Operacje gospodarcze wykazane w sprawozdaniu finansowym ujęte zostały zgodnie z ich treścią ekonomiczną z zachowaniem współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów oraz zasadą istotności i ostrozności. W stosunku do roku ubiegłego Spółka nie zmieniła metod księgowania oraz sporządzania sprawozdania finansowego.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 4 664 899,36 4 898 867,48
I Wartości niematerialne i prawne 132 829,88 164 792,10
3 Inne wartości niematerialne i prawne 132 829,88 161 803,35
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 2 988,75
II Rzeczowe aktywa trwałe 4 292 445,48 4 510 480,38
1 Środki trwałe 4 287 554,48 4 508 089,38
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2 971,00 2 971,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 603 620,45 2 752 337,87
c) urządzenia techniczne i maszyny 1 433 283,82 1 606 565,41
d) środki transportu 201 693,09 112 252,74
e) inne środki trwałe 45 986,12 33 962,36
2 Środki trwałe w budowie 4 891,00 2 391,00
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe 33 000,00 33 000,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe 33 000,00 33 000,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 33 000,00 33 000,00
– udziały lub akcje 33 000,00 33 000,00
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 206 624,00 190 595,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 206 624,00 190 595,00
B Aktywa obrotowe 9 062 549,53 8 267 869,41
I Zapasy 65 969,00 41 934,62
1 Materiały 65 468,27 39 782,10
4 Towary 500,73 2 152,52
II Należności krótkoterminowe 656 639,92 842 428,47
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 62 104,43 44 994,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 62 104,43 44 994,17
– do 12 miesięcy 62 104,43 44 994,17
3 Należności od pozostałych jednostek 594 535,49 797 434,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 217 954,47 177 082,04
– do 12 miesięcy 217 954,47 177 082,04
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 110 000,00 348 489,00
c) inne 266 581,02 271 863,26
III Inwestycje krótkoterminowe 8 265 582,18 7 325 233,54
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 265 582,18 7 325 233,54
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 265 582,18 7 325 233,54
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 40 941,21 65 829,89
– inne środki pieniężne 8 224 640,97 7 259 403,65
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 74 358,43 58 272,78
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 13 727 448,89 13 166 736,89
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 11 141 752,83 10 785 358,39
I Kapitał (fundusz) podstawowy 693 100,00 693 100,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 10 016 892,95 10 376 586,74
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 75 365,44 75 365,44
VI Zysk (strata) netto 356 394,44 -359 693,79
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 585 696,06 2 381 378,50
I Rezerwy na zobowiązania 999 611,32 909 715,31
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 834,00 1 490,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 978 252,32 870 736,80
– długoterminowa 764 578,18 774 535,14
– krótkoterminowa 213 674,14 96 201,66
3 Pozostałe rezerwy 18 525,00 37 488,51
– krótkoterminowe 18 525,00 37 488,51
II Zobowiązania długoterminowe
3 Wobec pozostałych jednostek
III Zobowiązania krótkoterminowe 1 557 530,09 1 439 126,26
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1 146 118,40 1 022 623,98
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 226 887,27 235 968,14
– do 12 miesięcy 226 887,27 235 968,14
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 462 223,71 392 304,78
h) z tytułu wynagrodzeń 306 097,53 239 486,40
i) inne 150 909,89 154 864,66
4 Fundusze specjalne 411 411,69 416 502,28
IV Rozliczenia międzyokresowe 28 554,65 32 536,93
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 28 554,65 32 536,93
– długoterminowe 28 554,65 32 536,93
Pasywa razem 13 727 448,89 13 166 736,89
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 14 192 132,56 12 716 791,46
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 276 037,02 12 814 255,66
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -99 419,40 -103 191,04
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 15 514,94 5 726,84
B Koszty działalności operacyjnej 14 015 254,00 13 265 685,78
I Amortyzacja 842 940,43 842 758,60
II Zużycie materiałów i energii 473 096,13 438 794,56
III Usługi obce 2 817 546,20 2 579 332,84
IV Podatki i opłaty, w tym: 925 594,23 859 785,38
V Wynagrodzenia 6 638 198,00 6 373 990,38
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1 280 178,51 1 261 586,90
– emerytalne 579 361,36 565 222,96
VII Pozostałe koszty rodzajowe 1 037 597,11 909 033,14
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 103,39 403,98
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 176 878,56 -548 894,32
D Pozostałe przychody operacyjne 52 315,47 74 660,35
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 6 723,58
II Dotacje 3 982,28 4 150,08
IV Inne przychody operacyjne 48 333,19 63 786,69
E Pozostałe koszty operacyjne 26 823,99 54 561,83
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 9 538,09 4 840,95
III Inne koszty operacyjne 17 285,90 49 720,88
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 202 370,04 -528 795,80
G Przychody finansowe 140 166,84 145 615,94
II Odsetki, w tym: 140 166,84 145 615,94
H Koszty finansowe 827,44 920,93
I Odsetki, w tym: 81,82 65,22
IV Inne 745,62 855,71
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 341 709,44 -384 100,79
J Podatek dochodowy -14 685,00 -24 407,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 356 394,44 -359 693,79
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10 785 358,39 11 145 052,18
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 10 785 358,39 11 145 052,18
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 693 100,00 693 100,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 693 100,00 693 100,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 10 376 586,74 12 152 474,21
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -359 693,79 -1 775 887,47
a) zwiększenie (z tytułu) 1 566,63
rozch od śr.trw.objętych aktualizacją 1 566,63
b) zmniejszenie (z tytułu) 359 693,79 1 777 454,10
– pokrycia straty 359 693,79 1 316 162,20
błędy lat ubiegłych (strata) 461 291,90
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 10 016 892,95 10 376 586,74
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 75 365,44 76 932,07
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -1 566,63
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 566,63
likwid.śr.trw. 1 566,63
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 75 365,44 75 365,44
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -359 693,79 -1 777 454,10
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -359 693,79 -1 777 454,10
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -359 693,79 -1 777 454,10
a) zwiększenie (z tytułu) 461 291,90
błąd podstawowy -461 291,90
b) zmniejszenie (z tytułu) 359 693,79 1 316 162,20
pokr.straty kapit.zapas. 359 693,79 1 316 162,20
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 356 394,44 -359 693,79
A zysk netto 356 394,44
B strata netto 359 693,79
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 11 141 752,83 10 785 358,39
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11 141 752,83 10 785 358,39
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 356 394,44 -359 693,79
II Korekty razem 947 363,48 1 236 731,81
1 Amortyzacja 842 940,43 842 758,60
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -125 248,48 -145 615,94
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -6 723,58
5 Zmiana stanu rezerw 89 896,01 106 887,70
6 Zmiana stanu zapasów -24 034,38 7 416,15
7 Zmiana stanu należności 185 788,55 138 207,68
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 14 118,28 238 019,25
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -36 096,93 55 781,95
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1 303 757,92 877 038,02
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 125 248,48 152 339,52
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 723,58
3 Z aktywów finansowych, w tym: 125 248,48 145 615,94
b) w pozostałych jednostkach 125 248,48 145 615,94
– odsetki 125 248,48 145 615,94
II Wydatki 488 657,76 652 408,57
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 488 657,76 652 408,57
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -363 409,28 -500 069,05
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy
II Wydatki
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 940 348,64 376 968,97
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 940 348,64 376 968,97
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 7 325 233,54 6 948 264,57
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 8 265 582,18 7 325 233,54
– o ograniczonej możliwości dysponowania 144 857,57 144 931,94
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 341 709,44 -384 100,79
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 38 864,15 38 864,15 23 130,18
odsetki naliczone od lokat 14 918,36 14 918,36 art 12 ust 4 pkt 2 7 849,86
odpis z dotacji na inwest.równolegle do amortyzacji 3 982,28 3 982,28 art 12 ust 1 pkt 2 4 150,08
rowiąz.odpisow na należn. uprzednio nie będące K.U.P. 1 000,00 1 000,00 art 12 ust 1 pkt 4 11 130,24
pozostałe 18 963,51 18 963,51 art 12 ust 1 pkt 4
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 7 849,86 7 849,86 3 429,31
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 206 118,35 206 118,35 216 537,74
amortyz.śr.trw. sfinanso.dotacją 3 982,28 3 982,28 art 16 ust 1 pkt 63 4 150,08
amortyz.śr. trw. o wartości pow.20 tys. EURO 1 491,70 1 491,70 art 16 ust 1 pkt 4
odpisy aktualizujące wartość należności 9 539,09 9 538,09 art 16 ust 1 pkt 26 lit a 4 840,95
przekazane darowizny,VAT 639,85 639,85 art 16 ust 1 pkt 14 2 152,27
nieobowiązkowe składki 200,00 200,00 art 16 ust 1 pkt 37 200,00
wpłaty na PFRON 55 076,00 55 076,00 art 16 ust 1 pkt 36 60 876,00
zakup na cele reprezentacji 24 886,74 24 886,74 art 16 ust 1 pkt 28 35 352,91
rezerwy na świadczenia pracownicze 107 515,52 107 515,52 art 16 ust 1 pkt 27 87 086,19
rez. na odszkod.i koszty sądowe 605,00 605,00 art 16 ust 1 pkt 26
podr.kraj. i skł.społ.Rady Nadzorczej 908,82 908,82 art 16 ust 1 pkt 38 lit a
pozostałe 1 274,35 1 274,35 21 879,34
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 157 101,63 157 101,63 136 659,15
podr.służb. nie wypł.na koniec 2017 r. 731,33 731,33 art 16 ust 1 pkt 38 lit a 1 528,33
nie wypł. w roku badanym wynagr. z tyt. um.zlec. i dz. 50 859,40 50 859,40 art 16 ust 1 pkt 57 44 669,26
niezapłac. skł.ZUS od um. o pracę 97 896,10 97 896,10 art 16 ust 1 pkt 57 80 611,90
nie zapłac. skł. ZUS od um.zlec. i dz. 6 077,80 6 077,80 art 16 ust 1 pkt 57 7 112,66
skł na rzecz Zw.Prac.Med.Publ. 1 537,00 1 537,00 art 16 ust 1 pkt 37 lit c 2 737,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 136 080,51 136 080,51 92 044,49
wynagr. oraz skł.ZUS z 2017r. wypłac. w 2018r. 132 393,82 132 393,82 art 15 ust 4 pkt c 86 611,55
podr.służb. wypłac. w 2018r. 1 222,09 1 222,09 art 15 ust 4 pkt g lit h 488,94
skł.na Zw.Med.Publ. 1 537,00 1 537,00 art 15 ust 4 pkt e 726,00
uwierzyteln.odpisy na należn. 927,60 927,60 art 15 ust 4
diety Rady Progr. nie wypłac. na koniec okresu art 15 ust 4 4 218,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 537 834,62 537 834,62 -142 649,26
50% straty z roku 2014 r.
część straty z roku 2015r.
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Dodatkowe informacje i objasnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki