Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "ENERGOŻELBET" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-31
Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4
do ustawy o rachunkowości

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy ENERGOŻELBET S.A.
Siedziba
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat KATOWICE
Gmina M.KATOWICE
Miejscowość KATOWICE
Adres
Kod kraju PL
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat KATOWICE
Gmina M.KATOWICE
Ulica PIOTRA SKARGI
Nr domu 8
Miejscowość KATOWICE
Kod pocztowy 40-091
Poczta KATOWICE
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS 0000143029

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE Z UWZGLĘDNIENIEM UPROSZCZONYCH ZASAD PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI DLA JEDNOSTEK MIKRO, Z ZASTOSOWANIEM ART 46 UST 5PKT 4, ART 47 UST 4 PKT 4, ART 48 UST 3, ART 48A UST 3, ART 48B UST 4 ORAZ ART 49 UST 4 W.W. USTAWY. SPÓLKA SKORZYSTAŁA Z UPROSZCZENIA POLEGAJĄCEGO NA NIEUSTALANIU AKTYWÓW I NIETWORZENIU REZERW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.
W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. W ciągu roku obrotowego nie dokonano zmian metod księgowości, przyjęte zasady były stosowane w sposób ciągły. W bilansie i rachunku zysków i strat uwzględniono wszystkie zdarzenia gospodarcze dotyczące roku obrotowego.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Poszczególne składniki aktywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie wydatki, z zachowaniem zasady ostrożności.

Aktywa i pasywa wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego do użytkowania do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub miesiąca przeznaczenia go do sprzedaży, likwidacji bądź stwierdzenia niedoboru. Ustalając okres i stawkę amortyzacji stosuje się postanowienia art.32 ustawy o rachunkowości.

Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w magazynie wg cen nabycia.

Środki pieniężne

Środki pieniężne obejmują gotówkę w kasie i na rachunku bankowym. Stan środków pieniężnych w kasie potwierdza się protokołem inwentaryzacyjnym. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych potwierdza się saldem bankowym.

Kapitały

Kapitał podstawowy spółki na dzień bilansowy wynosi 560000 zł.

C. pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

prawozdanie finansowe obejmuje okres od 01-01-2018 do 31-12-2018r. Spółka sporządza rachunek wyników w wariancie porównawczym. Spółka nie tworzy rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Przychody Spółki obejmują głównie przychody z usług najmu lokali i w roku obrotowym wyniosły 812662,14 zł.
Koszty dzialalności operacyjnej wyniosły 868565,52 zł i obejmują (jak w rachunku wyników):
- koszty amortyzacji środków trwalych - 39662,41 zł
- koszty zużycia materiałów i energii - 98784,17 zł ( w tym energia elektryczna i cieplna oraz woda - 96163,21 zł )
- koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych - 44639,36 zł ( w tym wynagrodzenia 383057,51 zł )
- koszty pozostałe - 283879,58 zł 9 w tym podatki i opłaty administracyjne 152747,26 zł ora koszty czynszu wewnętrznego 56120,40 zł.)
Pozostałe przychody i zyski w roku obrotowym wyniosły 3993,55 zł.
Pozostałe koszty w roku obrotowym wyniosły 51734,54 zł ( w tym koszty komornicze i egzekucyjne 31089,75 zł, koszty odetek 9339,51 zł.)
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.
Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe, w tym środki trwałe 2 215 667,96 2 229 573,86
B Aktywa obrotowe, w tym: 118 211,45 142 830,96
- zapasy 151,68
- należności krótkoterminowe 114 111,77 142 787,30
Aktywa razem 2 333 879,41 2 372 404,82
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny, w tym: 945 370,44 1 049 014,81
- kapitał (fundusz) podstawowy 560 000,00 560 000,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 1 388 508,97 1 323 390,01
- rezerwy na zobowiązania 216 595,53 223 989,68
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 75 992,86 876,45
Pasywa razem 2 333 879,41 2 372 404,82
Rachunek zysków i strat
jednostki mikro
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: 812 662,14 832 824,91
B Koszty podstawowej działalności operacyjnej 868 565,52 896 777,96
I Amortyzacja 39 662,41 36 079,08
II Zużycie materiałów i energii 98 784,17 113 989,40
III Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 446 239,36 527 502,89
IV Pozostałe koszty 283 879,58 219 206,59
C Pozostałe przychody i zyski, w tym: 3 993,55 38 472,49
- aktualizacja wartości aktywów 756,51 16 281,81
D Pozostałe koszty i straty, w tym: 51 734,54 70 506,45
E Podatek dochodowy
F Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy) -103 644,37 -95 987,01
Informacje uzupełniające do bilansu
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -103 644,37
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 60 113,60
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 6 516,20
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki