Szczegóły spółki

Nazwa "ENERGOŻELBET" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6340133743
REGON 271271588
KRS 0000143029
Adres ul. ks. Piotra Skargi 8, 40-091 Katowice
Telefon 587001
Faks 587001
E-mail energozelbet@katowice.home.pl
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-04 108/2020 15 25243
Poz. 25243. „ENERGOŻELBET” SPÓŁKA AKCYJNA w Kato-
wicach. KRS 0000143029. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17 grudnia 2002 r.
[BMSiG-25079/2020]

Zarząd „Energożelbet” S.A. Katowice, ul. Mickiewicza 21,
działając na podstawie art. 395 § 1 KSH oraz pkt 2 Statutu
Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się
w dniu 26 czerwca 2020 r., o godzinie 1000, w sali konferen-
cyjnej Spółki, w Katowicach ul. Opolska 22.

Zgodnie z § 21 Statutu Spółki akcje na okaziciela dają prawo uczest-
nictwa w Walnym Zgromadzeniu w trybie art. 406 § 1 KSH.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
   oraz sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2019 r.
   do 31.12.2019 r.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
   za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 8. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
 9. Głosowanie w sprawie uchwał:
    a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalno-
      ści Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres
      od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,   b) o udzieleniu absolutorium członkini Zarządu i człon-
    kom Rady Nadzorczej,
   c) o podziale zysku,
   d) o wynagrodzeniu dla Rady Nadzorczej.
10. Zakończenie obrad.
Poz. 25243. „ENERGOŻELBET” SPÓŁKA AKCYJNA w Kato-
wicach. KRS 0000143029. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17 grudnia 2002 r.
[BMSiG-25079/2020]

Zarząd „Energożelbet” S.A. Katowice, ul. Mickiewicza 21,
działając na podstawie art. 395 § 1 KSH oraz pkt 2 Statutu
Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się
w dniu 26 czerwca 2020 r., o godzinie 1000, w sali konferen-
cyjnej Spółki, w Katowicach ul. Opolska 22.

Zgodnie z § 21 Statutu Spółki akcje na okaziciela dają prawo uczest-
nictwa w Walnym Zgromadzeniu w trybie art. 406 § 1 KSH.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
   oraz sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2019 r.
   do 31.12.2019 r.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
   za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 8. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
 9. Głosowanie w sprawie uchwał:
    a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalno-
      ści Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres
      od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,   b) o udzieleniu absolutorium członkini Zarządu i człon-
    kom Rady Nadzorczej,
   c) o podziale zysku,
   d) o wynagrodzeniu dla Rady Nadzorczej.
10. Zakończenie obrad.
2019-07-16 136/2019 1091 709570
Poz. 709570. „ENERGOŻELBET” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000143029. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.12.2002.
[RDF/145590/19/307]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 709570. „ENERGOŻELBET” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000143029. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.12.2002.
[RDF/145590/19/307]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-16 136/2019 1091 709571
Poz. 709571. „ENERGOŻELBET” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000143029. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.12.2002.
[RDF/146769/19/651]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 709571. „ENERGOŻELBET” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000143029. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.12.2002.
[RDF/146769/19/651]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-15 135/2019 1113 690165
Poz. 690165. „ENERGOŻELBET” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000143029. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.12.2002.
[RDF/145440/19/731]

W dniu 07.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 690165. „ENERGOŻELBET” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000143029. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.12.2002.
[RDF/145440/19/731]

W dniu 07.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-15 135/2019 1113 690166
Poz. 690166. „ENERGOŻELBET” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000143029. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.12.2002.
[RDF/145471/19/355]

W dniu 07.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 690166. „ENERGOŻELBET” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000143029. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.12.2002.
[RDF/145471/19/355]

W dniu 07.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-20 96/2019 17 25669
Poz. 25669. „ENERGOŻELBET” SPÓŁKA AKCYJNA w Kato-
wicach. KRS 0000143029. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17 grudnia 2002 r.
[BMSiG-25388/2019]

Zarząd „Energożelbet” S.A., Katowice, ul. Piotra Skargi 8,
działając na podstawie art. 395 § 1 KSH oraz pkt 2 Spółki,
zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu
25 czerwca 2019 r., o godzinie 1000, w sali konferencyjnej
Spółki, w Katowicach, ul. Piotra Skargi 8. Zgodnie z § 21
Statutu Spółki akcje na okaziciela dają prawo uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu w trybie art. 406 § 1 KSH.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
  3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od
    1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzor-
    czej za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
  8. Głosowanie w sprawie uchwał:
     a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalno-
       ści Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres
       od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
     b) o udzieleniu absolutorium członkini Zarządu
       i członkom Rady Nadzorczej,
     c) o pokryciu strat,
     d) o wykreśleniu z § 12 pkt 3 o treści:
       Do składania oświadczeń w woli w zakresie praw
       i obowiązków majątkowych Spółki, jeżeli wartość
       przedmiotu rozporządzenia lub zaciągniętego
       zobowiązania przekracza 200.000 zł (słownie:
       dwieście tysięcy) wymagane jest współdziałanie
       dwóch członków Zarządu albo też jednego członka
       Zarządu łącznie z prokurentem.
  9. Wybory do Rady Nadzorczej.
  10. Zakończenie obrad.
Poz. 25669. „ENERGOŻELBET” SPÓŁKA AKCYJNA w Kato-
wicach. KRS 0000143029. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17 grudnia 2002 r.
[BMSiG-25388/2019]

Zarząd „Energożelbet” S.A., Katowice, ul. Piotra Skargi 8,
działając na podstawie art. 395 § 1 KSH oraz pkt 2 Spółki,
zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu
25 czerwca 2019 r., o godzinie 1000, w sali konferencyjnej
Spółki, w Katowicach, ul. Piotra Skargi 8. Zgodnie z § 21
Statutu Spółki akcje na okaziciela dają prawo uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu w trybie art. 406 § 1 KSH.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
  3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od
    1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzor-
    czej za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
  8. Głosowanie w sprawie uchwał:
     a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalno-
       ści Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres
       od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
     b) o udzieleniu absolutorium członkini Zarządu
       i członkom Rady Nadzorczej,
     c) o pokryciu strat,
     d) o wykreśleniu z § 12 pkt 3 o treści:
       Do składania oświadczeń w woli w zakresie praw
       i obowiązków majątkowych Spółki, jeżeli wartość
       przedmiotu rozporządzenia lub zaciągniętego
       zobowiązania przekracza 200.000 zł (słownie:
       dwieście tysięcy) wymagane jest współdziałanie
       dwóch członków Zarządu albo też jednego członka
       Zarządu łącznie z prokurentem.
  9. Wybory do Rady Nadzorczej.
  10. Zakończenie obrad.
2018-11-06 215/2018 1152 927103
Poz. 927103. „ENERGOŻELBET” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000143029. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.12.2002.
[RDF/754025/18/481]

W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 927103. „ENERGOŻELBET” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000143029. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.12.2002.
[RDF/754025/18/481]

W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-06 215/2018 1152 927104
Poz. 927104. „ENERGOŻELBET” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000143029. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.12.2002.
[RDF/759441/18/278]

W dniu 03.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 927104. „ENERGOŻELBET” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000143029. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.12.2002.
[RDF/759441/18/278]

W dniu 03.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-06 215/2018 1152 927105
Poz. 927105. „ENERGOŻELBET” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000143029. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.12.2002.
[RDF/759746/18/586]

W dniu 03.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 927105. „ENERGOŻELBET” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000143029. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.12.2002.
[RDF/759746/18/586]

W dniu 03.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-06 215/2018 1152 927106
Poz. 927106. „ENERGOŻELBET” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000143029. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.12.2002.
[RDF/759944/18/986]

W dniu 03.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 927106. „ENERGOŻELBET” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000143029. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.12.2002.
[RDF/759944/18/986]

W dniu 03.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-05-30 104/2018 14 22937
Poz. 22937. „ENERGOŻELBET” SPÓŁKA AKCYJNA w Kato-
wicach. KRS 0000143029. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17 grudnia 2002 r.
[BMSiG-22343/2018]

Zarząd „Energożelbet” S.A. Katowice, ul. Piotra Skargi 8, dzia-
łając na podstawie art. 395 § 1 KSH oraz pkt 2 Statutu Spółki
zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu
26 czerwca 2018 r., o godzinie 1000, w Sali konferencyjnej
Spółki w Katowicach, ul. Piotra Skargi 8.
Zgodnie z § 21 Statutu Spółki akcje na okaziciela dają prawo
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w trybie art. 406 § 1
KSH.Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

  1. Otwarcie obrad
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
  3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał
  5. Przyjęcie porządku obrad
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od
   01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzor-
   czej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  8. Głosowanie w sprawie uchwał:
    a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od
      01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
    b) o udzieleniu absolutorium członkini Zarządu i człon-
      kom Rady Nadzorczej
   c) o pokryciu strat
  9. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej
 10. Zakończenie obrad.
Poz. 22937. „ENERGOŻELBET” SPÓŁKA AKCYJNA w Kato-
wicach. KRS 0000143029. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17 grudnia 2002 r.
[BMSiG-22343/2018]

Zarząd „Energożelbet” S.A. Katowice, ul. Piotra Skargi 8, dzia-
łając na podstawie art. 395 § 1 KSH oraz pkt 2 Statutu Spółki
zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu
26 czerwca 2018 r., o godzinie 1000, w Sali konferencyjnej
Spółki w Katowicach, ul. Piotra Skargi 8.
Zgodnie z § 21 Statutu Spółki akcje na okaziciela dają prawo
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w trybie art. 406 § 1
KSH.Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

  1. Otwarcie obrad
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
  3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał
  5. Przyjęcie porządku obrad
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od
   01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzor-
   czej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  8. Głosowanie w sprawie uchwał:
    a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od
      01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
    b) o udzieleniu absolutorium członkini Zarządu i człon-
      kom Rady Nadzorczej
   c) o pokryciu strat
  9. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej
 10. Zakończenie obrad.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki