Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki KORPORACJA PRZEMYSŁOWA ARKADA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-22
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyKorporacja Przemysłowa ARKADA SA
Siedziba
Województwozachodniopomorskie
PowiatGoleniów
GminaNowogard
MiejscowośćNowogard
Adres
Kod krajuPL
Województwozachodniopomorskie
PowiatGoleniów
GminaNowogard
Ulica3-go Maja
Nr domu48
MiejscowośćNowogard
Kod pocztowy72-200
PocztaNowogard
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2529Z - produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000141661

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zgodnie z ustawą o rachunkowości

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

FIFO

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wariant kalkulacyjny

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zgodnie z ustawą o rachunkowości

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe317 984,84305 394,02
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe317 984,84305 394,02
1Środki trwałe189 577,86178 476,94
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)26 969,0026 969,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny100 335,7175 427,13
d) środki transportu14 750,8323 844,83
e) inne środki trwałe47 522,3252 235,98
2Środki trwałe w budowie128 406,98126 917,08
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe2 698 149,162 624 964,94
IZapasy1 557 441,071 579 646,51
1Materiały1 181 407,171 052 899,89
2Półprodukty i produkty w toku376 033,90526 746,62
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe389 189,50431 321,70
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek389 189,50431 321,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:274 030,65308 941,70
– do 12 miesięcy274 030,65308 941,70
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych95 598,85108 630,00
c) inne19 560,0013 750,00
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe726 107,85588 201,44
1Krótkoterminowe aktywa finansowe726 107,85588 201,44
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne726 107,85588 201,44
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach691 731,61562 698,32
– inne środki pieniężne34 376,2425 503,12
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe25 410,7425 795,29
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem3 016 134,002 930 358,96
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny2 366 095,432 191 010,98
IKapitał (fundusz) podstawowy504 000,00504 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:1 544 640,631 544 640,63
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:26 969,0026 969,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto290 485,80115 401,35
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania650 038,57739 347,98
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe650 038,57739 347,98
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek590 433,48696 496,61
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:284 330,93377 009,61
– do 12 miesięcy284 330,93377 009,61
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych168 234,17177 800,66
h) z tytułu wynagrodzeń115 193,98113 463,20
i) inne22 674,4028 223,14
4Fundusze specjalne59 605,0942 851,37
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem3 016 134,002 930 358,96
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:8 857 603,098 390 264,73
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów8 739 126,748 244 878,04
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów118 476,35145 386,69
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:7 447 601,187 154 103,44
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów7 357 209,927 027 796,77
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów90 391,26126 306,67
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)1 410 001,911 236 161,29
DKoszty sprzedaży36 149,8235 937,24
EKoszty ogólnego zarządu982 955,20988 820,04
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)390 896,89211 404,01
GPozostałe przychody operacyjne7 415,682 994,89
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych3 000,00
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne4 415,682 994,89
HPozostałe koszty operacyjne1 395,651 794,02
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne1 395,651 794,02
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)396 916,92212 604,88
JPrzychody finansowe1 621,0312 475,35
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne1 621,0312 475,35
KKoszty finansowe27 856,1567 877,88
IOdsetki, w tym:243,5997,22
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne27 612,5667 780,66
LZysk (strata) brutto (I+J–K)370 681,80157 202,35
MPodatek dochodowy80 196,0041 801,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)290 485,80115 401,35
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)2 191 010,982 375 609,63
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach2 191 010,982 375 609,63
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu504 000,00504 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu504 000,00504 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 544 640,631 366 113,52
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego178 527,11
a) zwiększenie (z tytułu)115 401,35478 527,11
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)115 401,35300 000,00
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1 544 640,631 544 640,63
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny26 969,0026 969,00
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu26 969,0026 969,00
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto290 485,80115 401,35
Azysk netto290 485,80115 401,35
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)2 366 095,432 191 010,98
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto175 084,45-363 125,76
IIKorekty razem-37 178,04482 119,81
1Amortyzacja-12 590,82-11 778,43
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów22 205,4417 006,83
7Zmiana stanu należności42 132,20282 514,75
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-89 309,41194 313,89
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych384,5562,77
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)137 906,41118 994,05
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy178 527,11
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału178 527,11
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)178 527,11
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)137 906,41297 521,16
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:137 906,41297 521,16
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu588 201,44290 680,28
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:726 107,85588 201,44
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok370 681,80157 202,35
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:51 401,0262 804,09
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym422 082,82220 006,44
K. Podatek dochodowy80 196,0041 801,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Sprawozdanie zarządu

-

Wprowadznie do sprawozdania

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki