Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki INDECO SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy INDECO SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo mazowieckie
Powiat warszawski
Gmina m.st. Warszawa
Miejscowość Warszawa
Adres
Kod kraju PL
Województwo mazowieckie
Powiat warszawski
Gmina m.st. Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr domu 87
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-844
Poczta Warszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4690Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
0111Z - uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000141397

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Załącznik

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Załącznik

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik w wersji kalkulacyjnej

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

elektronicznie

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 18 030 306,36 19 113 668,91
I Wartości niematerialne i prawne 424 271,05 1 361 608,58
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 34 697,93 110 052,41
3 Inne wartości niematerialne i prawne 389 573,12 1 251 556,17
II Rzeczowe aktywa trwałe 14 745 342,25 15 208 948,34
1 Środki trwałe 14 733 415,18 15 204 821,27
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3 762 913,73 3 762 913,73
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10 154 454,84 10 493 385,36
c) urządzenia techniczne i maszyny 429 560,92 542 475,52
d) środki transportu 385 455,84 399 331,90
e) inne środki trwałe 1 029,85 6 714,76
2 Środki trwałe w budowie 11 927,07 4 127,07
IV Inwestycje długoterminowe 2 832 476,06 2 532 198,87
3 Długoterminowe aktywa finansowe 2 832 476,06 2 532 198,87
a) w jednostkach powiązanych 2 832 476,06 2 532 198,87
– udziały lub akcje 2 505 474,80 2 505 470,01
– udzielone pożyczki 327 001,26 26 728,86
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 28 217,00 10 913,12
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 28 217,00 10 913,12
B Aktywa obrotowe 17 397 234,73 13 765 255,32
I Zapasy 9 148 464,72 7 444 567,00
1 Materiały 3 053 124,36 2 630 771,63
3 Produkty gotowe 1 754 103,49 1 078 039,70
4 Towary 2 361 537,79 2 835 694,42
5 Zaliczki na dostawy i usługi 1 979 699,08 900 061,25
II Należności krótkoterminowe 6 854 142,50 5 450 549,06
1 Należności od jednostek powiązanych 3 100 344,87 3 370 715,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 100 344,87 3 370 715,52
– do 12 miesięcy 3 100 344,87 3 370 715,52
3 Należności od pozostałych jednostek 3 753 797,63 2 079 833,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 930 899,02 1 476 463,91
– do 12 miesięcy 2 930 899,02 1 029 415,52
– powyżej 12 miesięcy 447 048,39
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 92 388,08 149 218,37
c) inne 283 462,14 454 151,26
d) dochodzone na drodze sądowej 447 048,39
III Inwestycje krótkoterminowe 881 656,88 223 357,01
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 881 656,88 223 357,01
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 881 656,88 223 357,01
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 881 656,88 223 357,01
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 512 970,63 646 782,25
Aktywa razem 35 427 541,09 32 878 924,23
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 16 645 534,42 16 261 615,02
I Kapitał (fundusz) podstawowy 14 044 000,00 14 044 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2 217 615,02 4 114 233,81
VI Zysk (strata) netto 383 919,40 -1 896 618,79
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18 782 006,67 16 617 309,21
I Rezerwy na zobowiązania 2 203,98 16 060,97
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 203,98 16 060,97
II Zobowiązania długoterminowe 11 421 313,26 11 333 999,20
3 Wobec pozostałych jednostek 11 421 313,26 11 333 999,20
a) kredyty i pożyczki 4 894 899,31 5 492 754,60
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 6 441 000,00 5 750 000,00
d) zobowiązania wekslowe 85 413,95 91 244,60
III Zobowiązania krótkoterminowe 7 358 489,43 5 267 249,04
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7 358 489,43 5 267 249,04
a) kredyty i pożyczki 1 121 086,33 3 295 173,01
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 3 945 000,00
c) inne zobowiązania finansowe 95 441,76
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 707 090,69 1 557 265,89
– do 12 miesięcy 1 707 090,62 1 557 265,82
– powyżej 12 miesięcy 0,07 0,07
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 107 267,19 35 223,35
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 210 366,67 229 481,17
h) z tytułu wynagrodzeń 172 060,05 148 255,52
i) inne 176,74 1 850,10
Pasywa razem 35 427 541,09 32 878 924,23
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 24 156 175,36 16 484 115,75
– od jednostek powiązanych 2 009 722,34 2 688 546,10
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 15 215 212,74 5 201 390,71
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8 940 962,62 11 282 725,04
B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 14 527 353,55 11 638 458,43
– jednostkom powiązanym 1 198 785,76 1 799 402,98
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 8 851 393,03 7 346 167,77
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 675 960,52 4 292 290,66
C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 9 628 821,81 4 845 657,32
D Koszty sprzedaży 4 787 255,00 2 567 149,32
E Koszty ogólnego zarządu 3 728 710,26 3 633 788,53
F Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 1 112 856,55 -1 355 280,53
G Pozostałe przychody operacyjne 1 323 983,28 663 064,17
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 15 000,00 12 195,11
IV Inne przychody operacyjne 1 308 983,28 650 869,06
H Pozostałe koszty operacyjne 890 398,22 983 253,12
III Inne koszty operacyjne 890 398,22 983 253,12
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 1 546 441,61 -1 675 469,48
J Przychody finansowe 320 201,28
II Odsetki, w tym: 167,80
V Inne 320 033,48
K Koszty finansowe 1 193 683,08 512 633,19
I Odsetki, w tym: 754 109,16 479 453,16
IV Inne 438 875,03 33 489,77
L Zysk (strata) brutto (I+J–K) 352 758,53 -1 867 901,36
M Podatek dochodowy -31 160,87 28 717,43
O Zysk (strata) netto (L–M–N) 383 919,40 -1 896 618,79
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 16 261 615,02 18 158 233,81
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 16 261 615,02 18 158 233,81
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 14 044 000,00 14 044 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 14 044 000,00 14 044 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4 114 233,81 4 012 849,20
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -1 896 618,79 101 384,61
a) zwiększenie (z tytułu) 101 384,61
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 101 384,61
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 896 618,79
– pokrycia straty 1 896 618,79
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2 217 615,02 4 114 233,81
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 896 618,79 101 384,61
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 101 384,61
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 101 384,61
b) zmniejszenie (z tytułu) 101 384,61
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1 896 618,79
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1 896 618,79
6 Wynik netto 383 919,40 -1 896 618,79
A zysk netto 383 919,40
B strata netto 1 896 618,79
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 16 654 534,42 16 261 615,02
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 16 645 534,42 16 261 615,02
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 383 919,40 -1 896 618,79
II Korekty razem -664 035,68 1 119 043,45
1 Amortyzacja 1 557 428,43 1 884 293,63
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 438 875,03 320 033,48
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -300 300,00 62 205,71
5 Zmiana stanu rezerw 13 856,99 14 541,64
6 Zmiana stanu zapasów -1 703 897,72 -167 434,18
7 Zmiana stanu należności -1 673 964,09 -1 356 063,76
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 870 154,06 866 550,00
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 133 811,62 -505 083,07
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -280 116,80 -777 575,34
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 15 000,00 12 362,91
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 15 000,00 12 195,11
3 Z aktywów finansowych, w tym: 167,80
b) w pozostałych jednostkach 167,80
– odsetki 167,80
II Wydatki 83 068,42 370 184,17
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 83 068,42 370 184,17
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -68 068,42 -357 821,26
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 4 731 000,00 5 750 000,00
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 4 731 000,00 5 750 000,00
II Wydatki 3 724 515,43 4 553 068,82
4 Spłaty kredytów i pożyczek 2 771 941,97 3 860 353,74
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 197 765,41 180 081,92
8 Odsetki 754 808,05 512 633,16
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1 006 484,57 1 196 931,18
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 658 299,87 61 534,58
F Środki pieniężne na początek okresu 223 357,01 161 822,43
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 881 656,88 223 357,01
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 352 758,53 -1 868 901,36
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 1 238,92
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 10 055,20
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 91 260,80 445 780,41
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 1 195 700,64 300 613,15
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 97 345,47 54 910,22
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 54 910,22 61 435,18
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 1 489 578,42
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy -31 160,87
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Załącznik Dodatkowa Informacja

-

INDECO S.A. wycenia aktywa i pasywa w oparciu o zasadę kosztu historycznego

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki