Szczegóły spółki

Nazwa INDECO SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5271024943
REGON 011131660
KRS 0000141397
Adres ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Telefon 6789025
Faks 6789025
E-mail info@indeco.pl
WWW b.d.
PKD
  • 4690Z — sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
  • 0111Z — uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.51 0.53
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.02 1.13
Płynność bieżąca (CR) 2.61 2.36
Płynność szybka (QR) 1.2 1.12
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.02 1.13
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -11.51% 1.59%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -11.66% 2.31%
Rentowność aktywów (ROA) -5.77% 1.08%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-05-27 102/2020 80 23686
Poz. 23686. INDECO SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000141397. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 listo-
pada 2002 r., sygn. akt XVIII GR 17/20, XVIII GRs 3/20.
[BMSiG-23278/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyza-
cyjnych, postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2020 r. wyda-
nym w sprawie o sygnaturze akt XVIII GR 17/20, otworzył
postępowanie sanacyjne INDECO Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa),
KRS 0000141397. Postępowanie restrukturyzacyjne będzie
prowadzone pod sygnaturą XVIII GRs 3/20.Tym samym postanowieniem Sąd wyznaczył zarządcę
w postępowaniu sanacyjnym w osobie doradcy restruktury-
zacyjnego Marcina Gałązki (nr licencji 647).

Jednocześnie na podstawie art. 288 ust. 2 zd. 1 p.r. Sąd zezwo-
lił Dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsię-
biorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu.

Sąd wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania
upadłościowego (DZ.Urz.L.141), zaś otwarte postępowanie
ma charakter postępowania głównego.

Zgodnie z brzmieniem art. 290 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.
- dalej jako p.r.) w zw. z art. 237 p.r. wierzycielowi w terminie
tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu
postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba
lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania
znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia
obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sana-
cyjnego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu
postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji
sądów polskich.
Poz. 23686. INDECO SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000141397. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 listo-
pada 2002 r., sygn. akt XVIII GR 17/20, XVIII GRs 3/20.
[BMSiG-23278/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyza-
cyjnych, postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2020 r. wyda-
nym w sprawie o sygnaturze akt XVIII GR 17/20, otworzył
postępowanie sanacyjne INDECO Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa),
KRS 0000141397. Postępowanie restrukturyzacyjne będzie
prowadzone pod sygnaturą XVIII GRs 3/20.Tym samym postanowieniem Sąd wyznaczył zarządcę
w postępowaniu sanacyjnym w osobie doradcy restruktury-
zacyjnego Marcina Gałązki (nr licencji 647).

Jednocześnie na podstawie art. 288 ust. 2 zd. 1 p.r. Sąd zezwo-
lił Dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsię-
biorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu.

Sąd wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania
upadłościowego (DZ.Urz.L.141), zaś otwarte postępowanie
ma charakter postępowania głównego.

Zgodnie z brzmieniem art. 290 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.
- dalej jako p.r.) w zw. z art. 237 p.r. wierzycielowi w terminie
tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu
postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba
lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania
znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia
obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sana-
cyjnego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu
postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji
sądów polskich.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki