Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki GILDIA GDAŃSKA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-21
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyGILDIA GDAŃSKA S.A.
Siedziba
WojewództwoPOMORSKIE
PowiatM. GDAŃSK
GminaM. GDAŃSK
MiejscowośćGDAŃSK
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoPOMORSKIE
PowiatM. GDAŃSK
GminaM. GDAŃSK
UlicaALEJA RZECZYPOSPOLITEJ
Nr domu33 B
MiejscowośćGDAŃSK
Kod pocztowy80-463
PocztaGDAŃSK
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000137945

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r. są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zapisy księgowe prowadzone są według zasady kosztów historycznych.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

a) Amortyzacja
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego kwoty rocznych odpisów. Tabela amortyzacyjna zatwierdzona przez Zarząd Spółki. Wysokość stosowanych stawek amortyzacyjnych przedstawiono w tabeli amortyzacyjnej za rok 2018 (Załącznik do sprawozdania).
b) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 3 500,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, oraz amortyzowane jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.
Podstawę klasyfikacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią odpowiednie przepisy rozporządzenia MF w sprawie zasad amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
c) Wycena materiałów
Zakupione materiały odpisywane są w koszty zużycia materiałów w dacie ich zakupu.
d) Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia
d.1) należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności),
d.2) należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty,
d.3) odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się dla należności przeterminowanych powyżej 6 miesięcy, należności spornych i wątpliwych w kwocie wymagającej zapłaty,
d.4) należności ulegają przedawnieniu po upływie trzech lat od terminu wymagalności i zostają spisane w pozostałe koszty operacyjne.
e) Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe
Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.
f) Inwestycje krótkoterminowe
f.1) inwestycje krótkoterminowe w księgach na moment ich nabycia lub powstania wycenia się według cen nabycia,
f.2) inwestycje krótkoterminowe na dzień bilansowy wyceniane są według ceny nabycia lub ceny rynkowej, w zależności od tego, która z nich jest mniejsza od wartości rynkowej,
f.3) inwestycje w postaci aktywów finansowych zaliczane są do krótkoterminowych aktywów finansowych, jeżeli są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia ich założenia, wystawienia lub nabycia.
g) Inwestycje długoterminowe
g.1) inwestycje długoterminowe w księgach na moment ich nabycia lub powstania wycenia się według cen nabycia,
g.2) inwestycje długoterminowe na dzień bilansowy wycenione są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy aktualizujące wartość inwestycji długoterminowych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe jednostki obejmuje:
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
Dodatkowe informacje i objaśnienia

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe11 329 076,7311 050 918,59
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe9 555 096,739 895 811,59
1Środki trwałe9 555 096,739 895 811,59
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej9 454 066,009 735 691,06
c) urządzenia techniczne i maszyny74 600,0089 520,00
d) środki transportu19 435,2858 305,86
e) inne środki trwałe6 995,4512 294,67
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe1 712 609,001 118 500,00
1Nieruchomości564 109,00
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe1 148 500,001 118 500,00
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale1 118 500,00
– udziały lub akcje1 118 500,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach1 148 500,00
– udziały lub akcje1 148 500,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe61 371,0036 607,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego61 371,0036 607,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe666 021,221 001 840,91
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe255 704,98239 468,62
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek255 704,98239 468,62
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:235 518,83220 778,39
– do 12 miesięcy235 518,83220 778,39
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych18 156,6117 463,19
c) inne2 029,541 227,04
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe346 411,94701 920,66
1Krótkoterminowe aktywa finansowe346 411,94701 920,66
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne346 411,94701 920,66
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach71 275,0451 797,41
– inne środki pieniężne275 136,90650 123,25
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe63 904,3060 451,63
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem11 995 097,9512 052 759,50
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny5 534 928,825 106 326,74
IKapitał (fundusz) podstawowy3 500 000,003 500 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:1 606 326,741 144 069,18
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto428 602,08462 257,56
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 460 169,136 946 432,76
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe5 306 321,595 454 538,33
1Wobec jednostek powiązanych2 030 000,00
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek5 306 321,593 424 538,33
a) kredyty i pożyczki5 105 802,593 350 897,33
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne200 519,0073 641,00
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 127 459,651 464 920,26
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych208 107,89249 496,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:5 412,005 452,59
– do 12 miesięcy5 412,005 452,59
– powyżej 12 miesięcy
b) inne202 695,89244 043,71
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek919 351,761 215 423,96
a) kredyty i pożyczki681 538,44738 333,31
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe3 383,593 980,70
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:108 787,27108 753,54
– do 12 miesięcy108 787,27108 753,54
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi2 701,34
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych51 552,11158 564,31
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne71 389,01205 792,10
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe26 387,8926 974,17
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe26 387,8926 974,17
– długoterminowe26 387,8926 974,17
– krótkoterminowe
Pasywa razem11 995 097,9512 052 759,50
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 644 095,582 708 238,09
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów2 644 095,582 708 238,09
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej1 781 053,011 555 905,11
IAmortyzacja354 710,79340 714,86
IIZużycie materiałów i energii153 691,68121 043,62
IIIUsługi obce646 260,60609 551,96
IVPodatki i opłaty, w tym:148 355,72146 059,80
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia301 033,46179 634,39
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:62 392,3238 915,45
– emerytalne28 934,6617 185,54
VIIPozostałe koszty rodzajowe114 608,44119 985,03
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)863 042,571 152 332,98
DPozostałe przychody operacyjne612 568,27614 861,68
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne612 568,27614 861,68
EPozostałe koszty operacyjne687 371,84863 413,59
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych194 745,10410 754,41
IIIInne koszty operacyjne492 626,74452 659,18
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)788 239,00903 781,07
GPrzychody finansowe17 485,3240 142,25
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:17 485,3240 142,25
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe306 802,24330 924,76
IOdsetki, w tym:306 802,24330 924,76
– dla jednostek powiązanych2 695,89162 399,99
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
IZysk (strata) brutto (F+G–H)498 922,08612 998,56
JPodatek dochodowy70 320,00150 741,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)428 602,08462 257,56
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)5 106 326,744 644 069,18
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach5 106 326,744 644 069,18
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu3 500 000,003 500 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu3 500 000,003 500 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 144 069,18311 551,55
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego462 257,56832 517,63
a) zwiększenie (z tytułu)462 257,56832 517,63
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)36 980,6066 601,41
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)425 276,96765 916,22
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1 606 326,741 144 069,18
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)462 257,56832 517,63
– podziału zysku z lat ubiegłych462 257,56832 517,63
b) zmniejszenie (z tytułu)462 257,56832 517,63
-zwiększenia kapitału zapasowego 462 257,56832 517,63
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto428 602,08462 257,56
Azysk netto428 602,08462 257,56
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)5 534 928,825 106 326,74
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)5 534 928,825 106 326,74
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto428 602,08462 257,56
IIKorekty razem486 661,41785 441,64
1Amortyzacja354 710,79340 714,86
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)154 333,97494 003,85
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-16 236,36175 366,32
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów22 655,96-100 838,86
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-28 802,9569 540,47
10Inne korekty-193 345,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)915 263,491 247 699,20
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy674,151 761,55
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:674,151 761,55
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach674,151 761,55
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki674,151 761,55
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki578 104,93205 000,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych13 995,93
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne564 109,00
3Na aktywa finansowe, w tym:5 000,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach5 000,00
– nabycie aktywów finansowych5 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne200 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-577 430,78-203 238,45
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy200 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki200 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki893 341,431 177 303,84
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek738 333,31681 538,44
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki155 008,12495 765,40
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-693 341,43-1 177 303,84
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-355 508,72-132 843,09
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-355 508,72-132 843,09
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu701 920,66834 763,75
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:346 411,94701 920,66
– o ograniczonej możliwości dysponowania275 136,90275 123,25
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok498 922,08
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:14 404,5514 404,55
pozostałe 14 404,5514 404,55
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:124 929,66124 929,66
naliczone lecz nieotrzymane kary umowne108 084,00108 084,00art 12 ust 3e) pkt <Pkt> lit <Lit>
pozostałe 16 845,6616 845,66
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:122 000,60122 000,60
odsetki otrzymane13 372,4913 372,49art 12 ust 4 pkt 2 lit <Lit>
naliczone - umorzone kary umowne98 381,2098 381,20art 12 ust 3e) pkt <Pkt> lit <Lit>
pozostałe 10 246,9110 246,91
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:16 790,9016 790,90
pozostałe 16 790,9016 790,90
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:359 840,98359 840,98
odpisy aktualizujące194 745,10194 745,10art 16 ust 1 pkt 26 lit a
naliczone lecz niezaplacone odsetki od pożyczek165 095,88165 095,88art 16 ust 1 pkt 11 lit <Lit>
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:224 324,28224 324,28
odpisy aktualizujące wartość należności nieściągalnych210 822,52210 822,52art 16 ust 1 pkt 26 lit a
pozostałe 13 501,7613 501,76
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym633 896,07
K. Podatek dochodowy95 084,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia do SF 2018 cz. 4

-

Dodatkowe informacje i objaśnienia do SF 2018 cz. 3

-

Dodatkowe informacje i objaśnienia do SF 2018 cz. 2

-

Dodatkowe informacje i objaśnienia do SF 2018 cz. 1

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki