Szczegóły spółki

Nazwa GILDIA GDAŃSKA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5832791500
REGON 192761098
KRS 0000137945
Adres al. Rzeczypospolitej 33B, 80-463 Gdańsk
Telefon 3058695
Faks 3058695
E-mail biuro@gildia.com.pl
WWW b.d.
PKD
  • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.58 0.54
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.36 1.17
Płynność bieżąca (CR) 0.68 0.59
Płynność szybka (QR) 0.68 0.59
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.36 1.17
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 17.07% 16.21%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 9.05% 7.74%
Rentowność aktywów (ROA) 3.84% 3.57%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-23 120/2020 423 336943
Poz. 336943. GILDIA GDAŃSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000137945. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁ-
NOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 05.11.2002.
[GD.VII NS-REJ.KRS/9396/20/239]

W dniu 12.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
4. Adres strony internetowej wpisać: 4. Adres strony
internetowej WWW.GILDIA.COM.PL
Poz. 336943. GILDIA GDAŃSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000137945. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁ-
NOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 05.11.2002.
[GD.VII NS-REJ.KRS/9396/20/239]

W dniu 12.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
4. Adres strony internetowej wpisać: 4. Adres strony
internetowej WWW.GILDIA.COM.PL
2020-06-16 115/2020 527 311548
Poz. 311548. GILDIA GDAŃSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000137945. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.11.2002.
[RDF/204555/20/103]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 311548. GILDIA GDAŃSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000137945. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.11.2002.
[RDF/204555/20/103]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-16 115/2020 527 311549
Poz. 311549. GILDIA GDAŃSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000137945. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.11.2002.
[RDF/204555/20/504]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 311549. GILDIA GDAŃSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000137945. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.11.2002.
[RDF/204555/20/504]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-16 115/2020 527 311550
Poz. 311550. GILDIA GDAŃSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000137945. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.11.2002.
[RDF/204556/20/216]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 311550. GILDIA GDAŃSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000137945. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.11.2002.
[RDF/204556/20/216]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-16 115/2020 527 311551
Poz. 311551. GILDIA GDAŃSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000137945. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.11.2002.
[RDF/204556/20/617]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 311551. GILDIA GDAŃSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000137945. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.11.2002.
[RDF/204556/20/617]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2019-07-31 147/2019 1241 929818
Poz. 929818. GILDIA GDAŃSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000137945. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁ-
NOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 05.11.2002.
[GD.VII NS-REJ.KRS/13237/19/220]

W dniu 19.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY Z DNIA 03.06.2019 R. - AKT
NOTARIALNY, REPERTORIUM A NR 3806/2019,
NOTARIUSZ CEZARY PIETRASIK, KANCELA-
RIA NOTARIALNA W GDAŃSKU UL. KARTUSKA
5 ZMIANA TREŚCI §2 UST.5
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERU-
CHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIO-
NYMI 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 3 2. 45 HANDEL
HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMO-
CHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMO-
CHODOWYCH 4 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 5 2. 73
REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
6 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 7 2. 81 DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM
PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWA-
NIEM TERENÓW ZIELENI 8 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ
BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA-
GAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPO-
DARCZEJ 9 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wykreślić: 10 2. 45
BUDOWNICTWO 11 2. 51 HANDEL HURTOWY
I KOMISOWY 12 2. 52 HANDEL DETALICZNY 13
2. 55 HOTELE I RESTAURACJE 14 2. 60 2 TRANS-
PORT LĄDOWY POZOSTAŁY 15 2. 70 OBSŁUGA
NIERUCHOMOŚCI 16 2. 72 INFORMATYKA I DZIA-


ŁALNOŚĆ POKREWNA 17 2. 71 1 WYNAJEM SAMO-
CHODÓW OSOBOWYCH 18 2. 71 2 WYNAJEM
POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU 19 2. 71
3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ 20 2. 18 PRO-
DUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH
21 2. 19 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH
I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH 22 2. 22
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 23 2. 15 PRODUK-
CJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW 24
2. 52 7 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBI-
STEGO I DOMOWEGO 25 2. 65 POŚREDNICTWO
FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUN-
DUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH 26 2. 74 14
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA-
ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 27
2. 74 15 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZA-
NIEM HOLDINGAMI 28 2. 74 4 REKLAMA 29 2. 74
7 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW 30 2. 74
84 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA 31
2. 93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 32
2. 70 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 33 2. 70 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
NA ZLECENIE
Poz. 929818. GILDIA GDAŃSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000137945. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁ-
NOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 05.11.2002.
[GD.VII NS-REJ.KRS/13237/19/220]

W dniu 19.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY Z DNIA 03.06.2019 R. - AKT
NOTARIALNY, REPERTORIUM A NR 3806/2019,
NOTARIUSZ CEZARY PIETRASIK, KANCELA-
RIA NOTARIALNA W GDAŃSKU UL. KARTUSKA
5 ZMIANA TREŚCI §2 UST.5
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERU-
CHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIO-
NYMI 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 3 2. 45 HANDEL
HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMO-
CHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMO-
CHODOWYCH 4 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 5 2. 73
REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
6 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 7 2. 81 DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM
PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWA-
NIEM TERENÓW ZIELENI 8 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ
BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA-
GAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPO-
DARCZEJ 9 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wykreślić: 10 2. 45
BUDOWNICTWO 11 2. 51 HANDEL HURTOWY
I KOMISOWY 12 2. 52 HANDEL DETALICZNY 13
2. 55 HOTELE I RESTAURACJE 14 2. 60 2 TRANS-
PORT LĄDOWY POZOSTAŁY 15 2. 70 OBSŁUGA
NIERUCHOMOŚCI 16 2. 72 INFORMATYKA I DZIA-


ŁALNOŚĆ POKREWNA 17 2. 71 1 WYNAJEM SAMO-
CHODÓW OSOBOWYCH 18 2. 71 2 WYNAJEM
POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU 19 2. 71
3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ 20 2. 18 PRO-
DUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH
21 2. 19 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH
I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH 22 2. 22
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 23 2. 15 PRODUK-
CJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW 24
2. 52 7 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBI-
STEGO I DOMOWEGO 25 2. 65 POŚREDNICTWO
FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUN-
DUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH 26 2. 74 14
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA-
ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 27
2. 74 15 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZA-
NIEM HOLDINGAMI 28 2. 74 4 REKLAMA 29 2. 74
7 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW 30 2. 74
84 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA 31
2. 93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 32
2. 70 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 33 2. 70 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
NA ZLECENIE
2019-06-21 119/2019 516 436281
Poz. 436281. GILDIA GDAŃSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000137945. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.11.2002.
[RDF/123222/19/484]

W dniu 14.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 436281. GILDIA GDAŃSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000137945. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.11.2002.
[RDF/123222/19/484]

W dniu 14.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-21 119/2019 516 436282
Poz. 436282. GILDIA GDAŃSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000137945. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.11.2002.
[RDF/123223/19/196]

W dniu 14.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 436282. GILDIA GDAŃSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000137945. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.11.2002.
[RDF/123223/19/196]

W dniu 14.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-21 119/2019 516 436283
Poz. 436283. GILDIA GDAŃSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000137945. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.11.2002.
[RDF/123223/19/597]

W dniu 14.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 436283. GILDIA GDAŃSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000137945. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.11.2002.
[RDF/123223/19/597]

W dniu 14.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-21 119/2019 516 436284
Poz. 436284. GILDIA GDAŃSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000137945. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.11.2002.
[RDF/123223/19/998]

W dniu 14.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 436284. GILDIA GDAŃSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000137945. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.11.2002.
[RDF/123223/19/998]

W dniu 14.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki