Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "AUTO - CENTRUM" PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy"Auto-Centrum" Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne S.A.
Siedziba
Województwowielkopolskie
PowiatPowiat m. Poznań
GminaM. Poznań
MiejscowośćPoznań
Adres
Kod krajuPL
Województwowielkopolskie
PowiatPowiat m. Poznań
GminaM. Poznań
UlicaZ. Wojciechowskiego
Nr domu7 do 17
MiejscowośćPoznań
Kod pocztowy60-685
PocztaPoznań
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4520Z - konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
6622Z - działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
4511Z - sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
6619Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
4532Z - sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000136970

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.Za cenę ewidencyjną materiałów i towarów handlowych przyjęto cenę zakupu.Podstawą ustalenia cen są normatywy czasowe i stawki godzinowe dla usług oraz marże dla towarów liczone od cen zakupu.Spółka tworzy rezerwy zgodnie z zasadą ostrożności.Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Od środków trwałych i wart. niemat. i prawnych o wartości początk. powyżej 3.500,00 zł dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (i umorzeniowych) na podst. przepisów wyd. przez Min. Finansów. Od środków trwałych i wart. niemat. i prawnych o wartości początk. poniżej 3.500,00 zł umorzenia i amortyzacji dokonuje się w całości w momencie przyjęcia ich do użytkowania.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie kalkulacyjnym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (załącznik nr 1) oraz zasad określonych w MSR w odniesieniu do (np..rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze,…)

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe13 173 806,7414 178 461,39
IWartości niematerialne i prawne2 659,6614 785,90
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne2 659,6614 785,90
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe11 770 666,4113 109 547,24
1Środki trwałe11 770 666,4113 109 547,24
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)4 968 252,235 412 217,55
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej2 095 295,382 353 638,46
c) urządzenia techniczne i maszyny153 234,60140 342,63
d) środki transportu4 075 003,844 582 166,48
e) inne środki trwałe478 880,36621 182,12
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe371 086,67367 373,25
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek371 086,67367 373,25
IVInwestycje długoterminowe24 000,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe24 000,00
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach24 000,00
– udziały lub akcje24 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 029 394,00662 755,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 029 394,00662 755,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe16 969 380,0618 110 416,72
IZapasy12 297 362,3912 601 842,93
1Materiały683 239,04681 022,73
2Półprodukty i produkty w toku57 041,0733 960,80
3Produkty gotowe
4Towary11 552 682,2811 882 659,40
5Zaliczki na dostawy i usługi4 400,004 200,00
IINależności krótkoterminowe2 287 042,342 576 090,74
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek2 287 042,342 576 090,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 749 920,171 906 686,64
– do 12 miesięcy1 749 920,171 906 686,64
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych517 476,14659 084,51
c) inne19 646,0310 319,59
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe1 035 758,081 913 027,92
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 035 758,081 913 027,92
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 035 758,081 913 027,92
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 034 790,771 823 452,13
– inne środki pieniężne967,3189 575,79
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 349 217,251 019 455,13
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem30 143 186,8032 288 878,11
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny10 514 270,5612 218 845,15
IKapitał (fundusz) podstawowy571 486,00571 486,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:745 718,04745 718,04
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:10 901 641,1111 649 171,81
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki10 901 641,1111 649 171,81
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto-1 704 574,59-747 530,70
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania19 628 916,2420 070 032,96
IRezerwy na zobowiązania1 145 916,71968 869,40
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego95 872,0048 852,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 001 546,96872 400,00
– długoterminowa706 500,00738 000,00
– krótkoterminowa295 046,96134 400,00
3Pozostałe rezerwy48 497,7547 617,40
– długoterminowe
– krótkoterminowe48 497,7547 617,40
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe13 772 586,6013 946 785,31
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek13 735 881,1713 913 079,38
a) kredyty i pożyczki91 760,01
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:13 144 183,0913 427 891,47
– do 12 miesięcy13 144 183,0913 427 891,47
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi102 016,9832 516,97
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych343 493,83197 636,47
h) z tytułu wynagrodzeń71 537,5873 739,70
i) inne74 649,6989 534,76
4Fundusze specjalne36 705,4333 705,93
IVRozliczenia międzyokresowe4 710 412,935 154 378,25
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe4 710 412,935 154 378,25
– długoterminowe4 266 447,614 710 412,93
– krótkoterminowe443 965,32443 965,32
Pasywa razem30 143 186,8032 288 878,11
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:39 458 295,1237 983 768,23
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów9 196 709,589 103 891,30
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów30 261 585,5428 879 876,93
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:35 078 385,2933 554 356,08
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów7 189 384,946 859 978,48
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów27 889 000,3526 694 377,60
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)4 379 909,834 429 412,15
DKoszty sprzedaży3 966 074,173 861 382,61
EKoszty ogólnego zarządu2 164 781,322 229 642,71
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-1 750 945,66-1 661 613,17
GPozostałe przychody operacyjne981 217,702 486 469,74
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych288 363,031 190 097,67
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne692 854,671 296 372,07
HPozostałe koszty operacyjne714 445,261 292 518,44
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych14 814,3958 521,46
IIIInne koszty operacyjne699 630,871 233 996,98
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-1 484 173,22-467 661,87
JPrzychody finansowe10 529,1841 213,97
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:10 529,1841 213,97
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
KKoszty finansowe550 549,55400 415,11
IOdsetki, w tym:403 318,91304 565,11
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych24 000,00
IVInne123 230,6495 850,00
LZysk (strata) brutto (I+J–K)-2 024 193,59-826 863,01
MPodatek dochodowy-319 619,00-79 332,31
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)-1 704 574,59-747 530,70
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)12 218 845,1513 165 310,85
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach12 218 845,1513 165 310,85
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu571 486,00571 486,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu571 486,00571 486,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu745 718,04745 718,04
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu745 718,04745 718,04
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu11 649 171,8111 494 720,34
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych-747 530,70154 451,47
a) zwiększenie (z tytułu)154 451,47
b) zmniejszenie (z tytułu)747 530,70
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu10 901 641,1111 649 171,81
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-747 530,70353 386,47
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu353 386,47
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach353 386,47
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)353 386,47
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-747 530,70
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-747 530,70
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)-747 530,70
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto-1 704 574,59-747 530,70
Azysk netto
Bstrata netto-1 704 574,59-747 530,70
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)10 514 270,5612 218 845,15
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-255 044,62-1 772 791,45
IZysk (strata) netto-1 704 574,59-747 530,70
IIKorekty razem1 449 529,97-1 025 260,75
1Amortyzacja1 609 008,411 369 407,33
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)112 625,0099 447,77
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-288 363,03-1 183 179,46
5Zmiana stanu rezerw177 047,31-31 770,77
6Zmiana stanu zapasów304 480,54-3 922 250,03
7Zmiana stanu należności381 331,57-977 706,78
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-174 198,713 703 481,59
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-696 401,12-82 690,40
10Inne korekty24 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-255 044,62-1 772 791,45
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-509 600,22-2 523 546,68
IWpływy2 698 001,682 272 566,60
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 482 545,702 180 286,14
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne215 455,9892 280,46
IIWydatki3 207 601,904 796 113,28
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 207 601,904 796 113,28
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-509 600,22-2 523 546,68
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-112 625,00-294 785,00
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki112 625,00294 785,00
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli198 935,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe112 625,0095 850,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-112 625,00-294 785,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-877 269,84-4 591 123,13
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-877 269,84-4 591 123,13
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 913 027,926 504 151,05
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 035 758,081 913 027,92
– o ograniczonej możliwości dysponowania18 438,4324 585,93
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-2 024 193,59-826 863,01
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:445 870,75682 685,32
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:99 147,8519 895,19
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:19 895,193 597,77
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:780 554,67910 293,54
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 902,6128 538,18
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-55 209,78-82 206,10
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-1 711 649,94-504 807,93
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Sprawozdanie finansowe 2018r

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki