Szczegóły spółki

Nazwa "AUTO - CENTRUM" PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7780000946
REGON 630225910
KRS 0000136970
Adres ul. Zygmunta Wojciechowskiego 7-17, 60-685 Poznań
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 4520Z — konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 6622Z — działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • 4511Z — sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • 6619Z — pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 4532Z — sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.62 0.65
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.64 1.87
Płynność bieżąca (CR) 1.3 1.23
Płynność szybka (QR) 0.39 0.34
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.64 1.87
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -1.97% -4.32%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -6.12% -16.21%
Rentowność aktywów (ROA) -2.32% -5.65%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-07 03/2020 20 394
Poz. 394. „AUTO - CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO
MOTORYZACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu.
KRS 0000136970. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 listo-
pada 2002 r.
[BMSiG-67782/2019]

Działając na podstawie art. 358 § 3 K.s.h. Zarząd „Auto-Cen-
trum” Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu
(KRS 136970) ogłasza, że w dniu 24.12.2019 r. i zgodnie z ogło-
szeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 237/2019
(5876), poz. 63377, podjął uchwałę w sprawie unieważnienia
dokumentów akcji i ogłasza niniejszym wykaz unieważnio-
nych dokumentów akcji:

Akcje serii A o numerach: 353-932; 1014-2334; 2345-2425;
2486-2575; 2588-2699; 2702-2706; 2709-2727; 2731-2752;
2773-2806; 2815-2825; 2834-2867; 2870-2875; 2890-2985;
2988-2999; 3002-3013; 3020-3059; 3064-3085; 3087-3090;
3092-3095; 3098-3127; 3130-3131; 3133-3142; 3145-3169;
3172-3186; 3191-3228; 3235-3237; 3244-3257; 3261-3268;
3271-3287; 3290-3291; 3294-3297; 3300-3302; 3304;
3306-3314; 3316-3320; 3322-3323; 3325-3337; 3339; 3355-3390;
3392-3441; 3467-3540; 3553-3592; 3598-3627; 3633-3637;
3648-3690.

Akcje serii B o numerach: 1-632.

W miejsce unieważnionych ww. dokumentów akcji Zarząd
„Auto-Centrum” Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne S.A. na
podstawie art. 358 § 2 K.s.h. postanowił wydać nowe doku-
menty akcji o tych samych oznaczeniach serii i numerach.
Poz. 394. „AUTO - CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO
MOTORYZACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu.
KRS 0000136970. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 listo-
pada 2002 r.
[BMSiG-67782/2019]

Działając na podstawie art. 358 § 3 K.s.h. Zarząd „Auto-Cen-
trum” Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu
(KRS 136970) ogłasza, że w dniu 24.12.2019 r. i zgodnie z ogło-
szeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 237/2019
(5876), poz. 63377, podjął uchwałę w sprawie unieważnienia
dokumentów akcji i ogłasza niniejszym wykaz unieważnio-
nych dokumentów akcji:

Akcje serii A o numerach: 353-932; 1014-2334; 2345-2425;
2486-2575; 2588-2699; 2702-2706; 2709-2727; 2731-2752;
2773-2806; 2815-2825; 2834-2867; 2870-2875; 2890-2985;
2988-2999; 3002-3013; 3020-3059; 3064-3085; 3087-3090;
3092-3095; 3098-3127; 3130-3131; 3133-3142; 3145-3169;
3172-3186; 3191-3228; 3235-3237; 3244-3257; 3261-3268;
3271-3287; 3290-3291; 3294-3297; 3300-3302; 3304;
3306-3314; 3316-3320; 3322-3323; 3325-3337; 3339; 3355-3390;
3392-3441; 3467-3540; 3553-3592; 3598-3627; 3633-3637;
3648-3690.

Akcje serii B o numerach: 1-632.

W miejsce unieważnionych ww. dokumentów akcji Zarząd
„Auto-Centrum” Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne S.A. na
podstawie art. 358 § 2 K.s.h. postanowił wydać nowe doku-
menty akcji o tych samych oznaczeniach serii i numerach.
2019-12-09 237/2019 14 63377
Poz. 63377. „AUTO-CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO
MOTORYZACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu.
KRS 0000136970. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 listo-
pada 2002 r.
[BMSiG-63244/2019]

Zarząd „Auto-Centrum” Przedsiębiorstwo Motoryza-
cyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS 136970) w związku
ze zmianą stosunków prawnych (utrata aktualności treści
dokumentów wyemitowanych przez Spółkę akcji imien-
nych w szczególności na skutek tego, że akcje wyemitowane
były przed denominacją z dnia 1 stycznia 1995 r.), działając
na podstawie art. 358 k.s.h., niniejszym wzywa wszystkich
akcjonariuszy i posiadaczy akcji do złożenia posiadanych
dokumentów akcji w siedzibie Spółki (ul. Wojciecho-
wskiego 7-17, 60-685 Poznań), w terminie 2 tygodni od ogło-
szenia niniejszego wezwania, w celu ich wymiany na nowe
dokumenty o aktualnej treści (zmiana w szczególności odpo-
wiednio adresu Spółki, sądu rejestrowego i numeru KRS,
wartości nominalnej akcji, uprawnień szczególnych z akcji,
wskazania imienia i nazwiska aktualnego akcjonariusza).

Niezłożenie dokumentów akcji we wskazanym powyżej ter-
minie skutkować będzie unieważnieniem dotychczasowych
dokumentów akcji zgodnie z art. 358 k.s.h.
Poz. 63377. „AUTO-CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO
MOTORYZACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu.
KRS 0000136970. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 listo-
pada 2002 r.
[BMSiG-63244/2019]

Zarząd „Auto-Centrum” Przedsiębiorstwo Motoryza-
cyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS 136970) w związku
ze zmianą stosunków prawnych (utrata aktualności treści
dokumentów wyemitowanych przez Spółkę akcji imien-
nych w szczególności na skutek tego, że akcje wyemitowane
były przed denominacją z dnia 1 stycznia 1995 r.), działając
na podstawie art. 358 k.s.h., niniejszym wzywa wszystkich
akcjonariuszy i posiadaczy akcji do złożenia posiadanych
dokumentów akcji w siedzibie Spółki (ul. Wojciecho-
wskiego 7-17, 60-685 Poznań), w terminie 2 tygodni od ogło-
szenia niniejszego wezwania, w celu ich wymiany na nowe
dokumenty o aktualnej treści (zmiana w szczególności odpo-
wiednio adresu Spółki, sądu rejestrowego i numeru KRS,
wartości nominalnej akcji, uprawnień szczególnych z akcji,
wskazania imienia i nazwiska aktualnego akcjonariusza).

Niezłożenie dokumentów akcji we wskazanym powyżej ter-
minie skutkować będzie unieważnieniem dotychczasowych
dokumentów akcji zgodnie z art. 358 k.s.h.
2019-11-15 221/2019 17 58678
Poz. 58678. „AUTO-CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO
MOTORYZACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu.
KRS 0000136970. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 listo-
pada 2002 r.
[BMSiG-58475/2019]

Zarząd „Auto-Centrum” Przedsiębiorstwo Motoryza-
cyjne S.A. w Poznaniu, wpisanej dnia 5.11.2002 r. do Krajo-
wego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000136970, działając
na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje na dzień 27 stycz-
nia 2020 r., godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Poznaniu,
ul. Wojciechowskiego 7-17, Nadzwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
   2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego
    Zgromadzenia Akcjonariuszy.
   3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zgromadze-
    nia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
    Akcjonariuszy i zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Przyjęcie w formie uchwały porządku obrad.
   5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
   6. Podjęcie uchwały o odwołaniu dotychczasowego
    Zarządu.
   7. Podjęcie uchwały o odwołaniu dotychczasowej Rady
    Nadzorczej.
   8. Wybór Zarządu.
   9. Wybór Rady Nadzorczej.
  10. Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały nr 7 Wal-
    nego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia
    10 czerwca 2011 r. w sprawie zbycia i nabycia nie-
    ruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania
    zaprotokołowanej w akcie notarialnym sporządzonym
    przez notariusza w Poznaniu Elżbietę Zielińską z dnia
    10.06.2011 r., Rep. A nr 6723/2011.
  11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Poz. 58678. „AUTO-CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO
MOTORYZACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu.
KRS 0000136970. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 listo-
pada 2002 r.
[BMSiG-58475/2019]

Zarząd „Auto-Centrum” Przedsiębiorstwo Motoryza-
cyjne S.A. w Poznaniu, wpisanej dnia 5.11.2002 r. do Krajo-
wego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000136970, działając
na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje na dzień 27 stycz-
nia 2020 r., godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Poznaniu,
ul. Wojciechowskiego 7-17, Nadzwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
   2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego
    Zgromadzenia Akcjonariuszy.
   3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zgromadze-
    nia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
    Akcjonariuszy i zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Przyjęcie w formie uchwały porządku obrad.
   5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
   6. Podjęcie uchwały o odwołaniu dotychczasowego
    Zarządu.
   7. Podjęcie uchwały o odwołaniu dotychczasowej Rady
    Nadzorczej.
   8. Wybór Zarządu.
   9. Wybór Rady Nadzorczej.
  10. Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały nr 7 Wal-
    nego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia
    10 czerwca 2011 r. w sprawie zbycia i nabycia nie-
    ruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania
    zaprotokołowanej w akcie notarialnym sporządzonym
    przez notariusza w Poznaniu Elżbietę Zielińską z dnia
    10.06.2011 r., Rep. A nr 6723/2011.
  11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2019-05-21 97/2019 14 25928
Poz. 25928. „AUTO-CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO
MOTORYZACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu.
KRS 0000136970. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 listo-
pada 2002 r.
[BMSiG-25512/2019]

Zarząd „Auto-Centrum” Przedsiębiorstwa Motoryzacyj-
nego S.A. w Poznaniu, wpisanej dnia 5.11.2002 r. do Krajo-
wego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000136970, działającna podstawie art. 399 § 1 K.s.h., art. 395 § 1-3 K.s.h., zwołuje
na dzień 28 czerwca 2019 r., godz. 1000, w siedzibie Spółki,
w Poznaniu, ul. Wojciechowskiego 7-17, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zgro-
   madzenia Akcjonariuszy.
  3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia
   prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjo-
   nariuszy i zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie w formie uchwały porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu
   Spółki za rok 2018 oraz informacja Zarządu o planach
   Spółki w 2019 roku.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
   zorczej za rok 2018.
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
   za rok 2018.
  9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty poniesionej
   w 2018 roku.
 10. Udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonywa-
   nia przez nie obowiązków.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Akcjonariuszy.
Poz. 25928. „AUTO-CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO
MOTORYZACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu.
KRS 0000136970. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 listo-
pada 2002 r.
[BMSiG-25512/2019]

Zarząd „Auto-Centrum” Przedsiębiorstwa Motoryzacyj-
nego S.A. w Poznaniu, wpisanej dnia 5.11.2002 r. do Krajo-
wego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000136970, działającna podstawie art. 399 § 1 K.s.h., art. 395 § 1-3 K.s.h., zwołuje
na dzień 28 czerwca 2019 r., godz. 1000, w siedzibie Spółki,
w Poznaniu, ul. Wojciechowskiego 7-17, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zgro-
   madzenia Akcjonariuszy.
  3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia
   prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjo-
   nariuszy i zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie w formie uchwały porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu
   Spółki za rok 2018 oraz informacja Zarządu o planach
   Spółki w 2019 roku.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
   zorczej za rok 2018.
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
   za rok 2018.
  9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty poniesionej
   w 2018 roku.
 10. Udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonywa-
   nia przez nie obowiązków.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Akcjonariuszy.
2018-05-14 92/2018 18 19929
Poz. 19929. „AUTO-CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO
MOTORYZACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu.
KRS 0000136970. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 listo-
pada 2002 r.
[BMSiG-19299/2018]

Zarząd „Auto-Centrum” Przedsiębiorstwa Motoryzacyj-
nego S.A. w Poznaniu, wpisanej dnia 5.11.2002 r. do Krajo-
wego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000136970, działając
na podstawie art. 399 § 1 K.s.h., art. 395 § 1-3 K.s.h., zwołuje
na dzień 15 czerwca 2018 r., godz. 1000, w siedzibie Spółki,
w Poznaniu, ul. Wojciechowskiego 7-17, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
   2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta Walnego
    Zgromadzenia Akcjonariuszy.
   3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zgromadze-
    nia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
    Akcjonariuszy i zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Przyjęcie w formie uchwały porządku obrad.
   5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
   6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu
    Spółki za rok 2017 oraz informacja Zarządu o planach
    Spółki w 2018 roku.
   7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
    zorczej za rok 2017.
   8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego za rok 2017.
   9. Podjecie uchwały o przeznaczeniu zysku wypracowa-
    nego w 2017.
  10. Udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonywa-
    nia przez nie obowiązków.
  11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadze-
    nia Akcjonariuszy.
Poz. 19929. „AUTO-CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO
MOTORYZACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu.
KRS 0000136970. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 listo-
pada 2002 r.
[BMSiG-19299/2018]

Zarząd „Auto-Centrum” Przedsiębiorstwa Motoryzacyj-
nego S.A. w Poznaniu, wpisanej dnia 5.11.2002 r. do Krajo-
wego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000136970, działając
na podstawie art. 399 § 1 K.s.h., art. 395 § 1-3 K.s.h., zwołuje
na dzień 15 czerwca 2018 r., godz. 1000, w siedzibie Spółki,
w Poznaniu, ul. Wojciechowskiego 7-17, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
   2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta Walnego
    Zgromadzenia Akcjonariuszy.
   3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zgromadze-
    nia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
    Akcjonariuszy i zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Przyjęcie w formie uchwały porządku obrad.
   5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
   6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu
    Spółki za rok 2017 oraz informacja Zarządu o planach
    Spółki w 2018 roku.
   7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
    zorczej za rok 2017.
   8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego za rok 2017.
   9. Podjecie uchwały o przeznaczeniu zysku wypracowa-
    nego w 2017.
  10. Udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonywa-
    nia przez nie obowiązków.
  11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadze-
    nia Akcjonariuszy.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki