Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ZAKŁADY WŁÓKIEN CHEMICZNYCH "STILON" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-22
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy ZAKŁADY WŁÓKIEN CHEMICZNYCH STILON S.A.
Siedziba
Województwo LUBUSKIE
Powiat GORZÓW WLKP.
Gmina M.GORZÓW WIELKOPOLSKI
Miejscowość GORZÓW WLKP.
Adres
Kod kraju PL
Województwo LUBUSKIE
Powiat GORZÓW WLKP.
Gmina M.GORZÓW WIELKOPOLSKI
Ulica WALCZAKA
Nr domu 25
Miejscowość GORZÓW WLKP.
Kod pocztowy 66-407
Poczta GORZÓW WLKP.
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 2060Z - produkcja włókien chemicznych
1310C - produkcja przędzy z włókien chemicznych
4641Z - sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
4676Z - sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000135437

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

1. Zapasy
Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Wartość zapasów ustala się w oparciu o:
Materiały - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą średniej ważonej;
Towary - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą średniej ważonej;
Wyroby gotowe - standardowy techniczny koszt wytworzenia skorygowany o odchylenia od cen standardowych;
Produkty w toku produkcji - standardowy techniczny koszt wytworzenia skorygowany o odchylenia od cen standardowych.

Zapasy wykazywane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących wynikających z ich wyceny według cen sprzedaży netto.

2. Różnice kursowe

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych z wyjątkiem inwestycji długoterminowych oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
Spółka stosuje podatkową metodę ustalania różnic kursowych.
Do wyceny pozycji bilansu wyrażonych w walutach obcych, przyjęto następujące kursy:
31.12.2018 31.12.2017
EUR 4,3000 4,1709
USD 3,7597 3,4813
GBP 4,7895 4,7001
CHF 3,8166 3,5672

3. Środki trwałe

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne podlegają aktualizacjom na podstawie odrębnych przepisów.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.

W Spółce stosuje się dwa obszary naliczania amortyzacji: do celów wyceny bilansowej i do wyceny podatkowej. Do wyceny podatkowej stosuje się stawki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Do wyceny bilansowej stosuje się stawki amortyzacyjne uwzględniające okres ekonomicznej użyteczności. Jeżeli okres ten jest zbliżony do okresu wynikającego z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych to przyjmuje się stawki wynikające z ustawy o p.d.o.p.

Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.

Przykładowe stawki amortyzacyjne do wyceny bilansowej są następujące:
Budynki 1,5-10 %
Obiekty inżynierii l
ądowej i wodnej 3,3-4,5 %
Urządzenia techniczne i maszyny 3-30 %
Środki transportu 6-20 %

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

4. Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie ujmuje się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem poniesionych do dnia bilansowego, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
5. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie. Okresy amortyzacji do wyceny bilansowej ustala się w zależności od planowanej ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową w przykładowych następujących okresach:
Koszty zakończonych prac rozwojowych 3 lat
Koncesje, patenty, licencje i znaki towarowe 2-5 lat
Oprogramowanie 4-5 lat
Prawa autorskie 2 lat
Know-how 5 lat
6. Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i
zobowiązania finansowe

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty.

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego dla danej waluty na ten dzień chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

7. Rezerwy na zobowiązania

Na rezerwy składają się zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
Zgodnie z zakładowym regulaminem wynagrodzeń pracownicy Spółki są uprawnieni do nagród jubileuszowych za długoletni staż pracy i odpraw emerytalnych. Wycena zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych została dokonana przy zastosowaniu metod aktuarialnych oraz stopy dyskonta opartej na rynkowych stopach zwrotu na dzień bilansowy. Rotacja pracowników jest szacowana na podstawie danych historycznych oraz przewidywanego poziomu zatrudnienia w przyszłości.

8. Instrumenty finansowe

Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

9. Przychody i koszty

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy. Przychody ze sprzedaży usług o okresie realizacji krótszym niż 6 miesięcy rozpoznawane są w momencie zakończenia wykonania usługi.

10.Podatek dochodowy

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.

Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.

Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Spółka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości. Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wariancie porównawczym.
Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Założenie kontynuacji działalności gospodarczej

Sprawozdania ZWCh Stilon S.A. za rok 2018 sporządzone zostały przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej oraz niewystępowania okoliczności, wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności. Uzasadnia to między innymi okoliczność, która wystąpiła po dniu bilansowym, polegająca na rozpoczęciu procedury podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 5 500 004,86 złotych. Szczegółowo zostało to opisane w punkcie "Zdarzenia po dniu bilansowym" w dodatkowych informacjach i objaśnieniach (nota 18).

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 98 396 517,88 111 032 591,34
I Wartości niematerialne i prawne 104 072,36 46 071,27
3 Inne wartości niematerialne i prawne 104 072,36 46 071,27
II Rzeczowe aktywa trwałe 88 612 325,64 99 870 793,56
1 Środki trwałe 88 472 713,77 98 076 325,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 177 156,18 1 598 303,30
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 23 148 783,29 23 633 254,74
c) urządzenia techniczne i maszyny 63 627 705,75 72 306 564,33
d) środki transportu 383 839,38 381 417,71
e) inne środki trwałe 135 229,17 156 784,92
2 Środki trwałe w budowie 139 611,87 1 765 880,71
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 28 587,85
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 680 119,88 11 115 726,51
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 680 119,88 11 115 726,51
B Aktywa obrotowe 32 354 612,68 39 340 719,18
I Zapasy 23 155 397,74 18 315 975,75
1 Materiały 11 492 070,11 6 701 330,50
2 Półprodukty i produkty w toku 4 459 074,63 3 820 020,19
3 Produkty gotowe 7 178 233,38 7 656 848,22
4 Towary 1 437,00 58 325,02
5 Zaliczki na dostawy i usługi 24 582,62 79 451,82
II Należności krótkoterminowe 8 193 127,23 19 009 515,36
1 Należności od jednostek powiązanych 29 402,24 37 101,51
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 29 402,24 37 101,51
– do 12 miesięcy 29 402,24 37 101,51
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 8 163 724,99 18 972 413,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7 632 376,80 18 167 057,94
– do 12 miesięcy 7 632 376,80 18 167 057,94
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 438 726,41 750 029,98
c) inne 92 621,78 55 325,93
III Inwestycje krótkoterminowe 997 357,92 2 001 420,57
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 997 357,92 2 001 420,57
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 997 357,92 2 001 420,57
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 997 357,92 2 001 420,57
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 729,79 13 807,50
Aktywa razem 130 751 130,56 150 373 310,52
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 18 062 178,05 23 160 541,71
I Kapitał (fundusz) podstawowy 22 212 321,26 22 212 321,26
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 22 511 704,22 22 508 359,35
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 21 093 348,23 21 055 417,68
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -42 615 556,58 -38 510 411,55
VI Zysk (strata) netto -5 139 639,08 -4 105 145,03
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 112 688 952,51 127 212 768,81
I Rezerwy na zobowiązania 12 050 002,35 12 860 259,20
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 217 709,08 10 344 042,46
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 803 236,36 2 490 386,82
– długoterminowa 1 514 572,87 1 352 910,14
– krótkoterminowa 1 288 663,49 1 137 476,68
3 Pozostałe rezerwy 29 056,91 25 829,92
– krótkoterminowe 29 056,91 25 829,92
II Zobowiązania długoterminowe 41 953 623,62 48 097 032,71
1 Wobec jednostek powiązanych 19 096 000,00 17 762 000,00
3 Wobec pozostałych jednostek 22 857 623,62 30 335 032,71
a) kredyty i pożyczki 17 107 743,28 23 116 396,52
c) inne zobowiązania finansowe 5 749 880,34 7 218 636,19
III Zobowiązania krótkoterminowe 57 508 170,36 64 657 173,60
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 6 227 824,98 7 879 056,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3 314 817,94 5 848 562,93
– do 12 miesięcy 3 314 817,94 5 848 562,93
b) inne 2 913 007,04 2 030 493,37
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 51 255 040,01 56 738 798,19
a) kredyty i pożyczki 19 233 723,54 17 544 333,40
c) inne zobowiązania finansowe 3 079 151,32 4 218 984,54
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 25 914 455,97 32 439 114,01
– do 12 miesięcy 21 685 429,79 32 439 114,01
– powyżej 12 miesięcy 4 229 026,18
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 657 143,27 424 973,28
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 424 842,23 1 286 160,60
h) z tytułu wynagrodzeń 858 748,35 743 348,31
i) inne 86 975,33 81 884,05
4 Fundusze specjalne 25 305,37 39 319,11
IV Rozliczenia międzyokresowe 1 177 156,18 1 598 303,30
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 1 177 156,18 1 598 303,30
– długoterminowe 1 177 156,18 1 598 303,30
Pasywa razem 130 751 130,56 150 373 310,52
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 177 322 667,12 167 303 046,75
– od jednostek powiązanych 8 713 282,54 8 795 498,44
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 152 684 530,26 149 173 969,27
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 57 484,67 1 574 987,33
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 24 580 652,19 16 554 090,15
B Koszty działalności operacyjnej 179 276 852,34 170 919 201,03
I Amortyzacja 13 155 527,72 11 124 509,98
II Zużycie materiałów i energii 107 295 695,15 108 020 765,41
III Usługi obce 8 743 489,45 8 933 727,50
IV Podatki i opłaty, w tym: 3 715 251,29 3 822 884,64
V Wynagrodzenia 20 119 915,41 19 975 628,29
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4 582 116,63 4 447 201,91
VII Pozostałe koszty rodzajowe 568 017,60 602 567,33
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 21 096 839,09 13 991 915,97
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1 954 185,22 -3 616 154,28
D Pozostałe przychody operacyjne 1 419 139,89 3 154 824,17
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 340 900,36 1 024 938,16
IV Inne przychody operacyjne 1 078 239,53 2 129 886,01
E Pozostałe koszty operacyjne 932 202,00 1 706 763,69
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 56 717,54 595 149,41
III Inne koszty operacyjne 875 484,46 1 111 614,28
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1 467 247,33 -2 168 093,80
G Przychody finansowe 91 012,01 888 888,44
II Odsetki, w tym: 3 022,79 31 874,60
V Inne 87 989,22 857 013,84
H Koszty finansowe 3 463 812,41 2 724 343,70
I Odsetki, w tym: 2 419 613,46 2 311 214,40
IV Inne 1 044 198,95 413 129,30
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -4 840 047,73 -4 003 549,06
J Podatek dochodowy 299 591,35 101 595,97
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -5 139 639,08 -4 105 145,03
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 23 160 541,71 27 224 177,84
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 23 160 541,71 27 224 177,84
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 22 212 321,26 22 212 321,26
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 22 212 321,26 22 212 321,26
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 22 508 359,35 22 325 302,19
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3 344,87 183 057,16
a) zwiększenie (z tytułu) 3 344,87 183 057,16
przeniesienie z kapitału z aktualizacji środków trwałych 3 344,87 183 057,16
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 22 511 704,22 22 508 359,35
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 21 055 417,68 21 196 965,94
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 37 930,55 -141 548,26
a) zwiększenie (z tytułu) 41 275,42 41 508,90
korekta aktualizacji środków trwałych 41 275,42 41 508,90
b) zmniejszenie (z tytułu) 3 344,87 183 057,16
– zbycia środków trwałych 5 568,94
likwidacja środków trwałych podlegających aktualizacji 3 344,87 177 488,22
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 21 093 348,23 21 055 417,68
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -38 510 411,55 -40 986 119,75
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -38 510 411,55 -40 986 119,75
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -38 510 411,55 -40 986 119,75
a) zwiększenie (z tytułu) 2 475 708,20
podział wyniku -2 475 708,20
b) zmniejszenie (z tytułu) -4 105 145,03
pokrycie straty -4 105 145,03
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -42 615 556,58 -38 510 411,55
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -42 615 556,58 -38 510 411,55
6 Wynik netto -5 139 639,08 -4 105 145,03
B strata netto 5 139 639,08 4 105 145,03
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 18 062 178,05 23 160 541,71
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 18 062 178,05 23 160 541,71
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 9 639 422,68 8 518 023,55
I Zysk (strata) netto -5 139 639,08 -4 105 145,03
II Korekty razem 14 779 061,76 12 623 168,58
1 Amortyzacja 13 155 527,72 11 124 509,98
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 551 987,11 -1 230 400,82
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4 907 493,10 2 061 784,51
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -252 276,60 -955 075,07
5 Zmiana stanu rezerw -810 256,85 485 792,04
6 Zmiana stanu zapasów -4 839 421,99 -2 048 443,59
7 Zmiana stanu należności 10 816 388,13 -9 662 312,20
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -8 564 262,34 14 426 264,38
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 554 209,57 -1 012 826,53
10 Inne korekty 1 368 093,05 -566 124,12
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 9 639 422,68 8 518 023,55
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -2 204 147,89 -14 157 243,38
I Wpływy 830 294,42 3 307 605,05
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 827 271,63 3 275 730,45
3 Z aktywów finansowych, w tym: 3 022,79 31 874,60
b) w pozostałych jednostkach 3 022,79 31 874,60
– odsetki 3 022,79 31 874,60
II Wydatki 3 034 442,31 17 464 848,43
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 034 442,31 17 464 848,43
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2 204 147,89 -14 157 243,38
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -8 439 337,44 3 012 880,76
I Wpływy 5 239 415,67 17 773 446,44
2 Kredyty i pożyczki 5 186 616,66 17 328 430,43
4 Inne wpływy finansowe 52 799,01 445 016,01
II Wydatki 13 678 753,11 14 760 565,68
4 Spłaty kredytów i pożyczek 7 691 065,76 5 509 953,85
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 3 324 672,70 6 573 500,25
8 Odsetki 2 663 014,65 2 677 111,58
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -8 439 337,44 3 012 880,76
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1 004 062,65 -2 626 339,07
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 004 062,65 -2 626 339,07
F Środki pieniężne na początek okresu 2 001 420,57 4 627 759,64
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 997 357,92 2 001 420,57
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -4 840 047,73
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 640 331,98
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 598 033,45
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 4 046 930,36
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 3 183 216,97
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -4 018 632,87
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Dodatkowe informacje i objasnienia - Noty

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki