Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki AGPOL SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy AGPOL SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo mazowieckie
Powiat warszawski
Gmina Mokotów
Miejscowość Warszawa
Adres
Kod kraju PL
Województwo mazowieckie
Powiat warszawski
Gmina Mokotów
Ulica Kierbedzia
Nr domu 4
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-728
Poczta Warszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000135059

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe spółki sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2002 Nr 76 poz.694 z późn. zm.) dalej ustawy, jednostka stosuje przepisy ustawy, Krajowe Standardy Rachunkowości, a w przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wycenia się przy zastosowaniu zasad rachunkowości w sposób określony w Ustawie, z tym, że w okresie sprawozdawczym dokonano wyceny według następujących kryteriów: 1.Wartości niematerialne i prawne Wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są przy zastosowaniu metody liniowej amortyzacji przez przewidywany okres uzyskiwania z nich korzyści 2.Rzeczowe aktywa trwałe Wyceniane według ceny nabycia, kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowanej, Pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. Środki trwałe są amortyzowane przez okres ich przewidywanego użytkowania przy zastosowaniu metody liniowej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej wartości początkowej (określonej w odrębnych przepisach) amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania ich do używania. Środki trwałe podlegające likwidacji są wyceniane w wartości księgowej netto. Inwentaryzację środków trwałych oraz maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie strzeżonym drogą spisu z natury przeprowadza się raz na 4 lata. Stawki amortyzacyjne środków trwałych: 3.Inwestycje długoterminowe Udziały w innych jednostkach i długoterminowe papiery wartościowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 4.Zapasy Wycena towarów i materiałów (w tym drobnych materiałów) dokonywana jest w cenach zakupu. Przez drobne materiały rozumie się materiały nabywane z przeznaczeniem na cele ogólnogospodarcze i biurowe, paliwa w transporcie gospodarczym oraz w innych przypadkach (tj.: materiały biurowe, środki czystości itp.) – odpisywane są one w koszty w dniu zakupu (nie prowadzi się ewidencji tych składników). Wartości stanu końcowego zapasów wyceniana jest według wartości rozchodu metodą FIFO. 5.Środki pieniężne Środki pieniężne wyceniane są wg wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

6.Zobowiązania i należności. Zobowiązania i należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy dokonuje się inwentaryzacji należności drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń ich prawidłowości. 7.Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych wycenia się według kursu średniego waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy. Niezrealizowane różnice kursowe ustala się dla każdej z walut. Ujemne różnice dotyczące jednej waluty w związku z wyceną na dzień bilansowy zalicza się do kosztów finansowych, dodatnie różnice kursowe dotyczące jednej waluty w związku z wyceną na dzień bilansowy zalicza się do przychodów finansowych. 8.Opodatkowanie Podatek dochodowy od osób prawnych naliczany jest zgodnie z polskimi przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie zysku wykazanego w rachunku zysków i strat sporządzonym zgodnie z polskimi przepisami o rachunkowości z uwzględnieniem korekt dokonanych dla celów podatkowych. 9.Kapitały Kapitał podstawowy jest wykazywany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w Krajowym Rejestrze Spółek, z tym, że w przypadku braku wpisu wykazywany jest w wartości określonej w umowie zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy. Kapitał zapasowy jest rozliczany zgodnie z zaleceniami zaprotokołowanymi w Uchwałach Zgromadzenia Wspólników. 10.Uznanie przychodów. Przychody ze sprzedaży stanowi wartość sprzedanych produktów, towarów i materiałów z wyłączeniem podatku od towarów i usług. 11.Uznanie kosztów Ponoszone koszty są ewidencjonowane w rachunku zysków i strat w celu odniesienia do przychodów w okresie, którego one dotyczą.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

1.Księgowość spółki prowadzona jest przy pomocy programu finansowo księgowego WAPRO Fakir. 2.W roku sprawozdawczym nie dokonano zmian zasad (polityki rachunkowości) 3.Rachunek zysków i strat sporządzono w wersji kalkulacyjnej

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 32 344 235,58 33 589 376,88
II Rzeczowe aktywa trwałe 1 163 286,30 1 269 634,92
1 Środki trwałe 264 678,10 520 875,85
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 24 426,63 30 154,95
c) urządzenia techniczne i maszyny 138 835,60 163 805,68
d) środki transportu 101 415,87 326 915,22
2 Środki trwałe w budowie 898 608,20 748 759,07
IV Inwestycje długoterminowe 31 180 949,28 32 319 741,96
1 Nieruchomości 25 786 755,60 26 013 253,56
2 Wartości niematerialne i prawne 4 656 939,10 4 656 939,10
3 Długoterminowe aktywa finansowe 737 254,58 1 649 549,30
c) w pozostałych jednostkach 737 254,58 1 649 549,30
– inne papiery wartościowe 200 000,00 400 000,00
– udzielone pożyczki 537 254,58 1 249 549,30
B Aktywa obrotowe 4 621 129,55 3 960 700,85
I Zapasy 15 000,00 17 428,07
5 Zaliczki na dostawy i usługi 15 000,00 17 428,07
II Należności krótkoterminowe 2 308 778,33 1 643 080,41
3 Należności od pozostałych jednostek 2 308 778,33 1 643 080,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 996 275,28 489 543,94
– do 12 miesięcy 996 275,28 489 543,94
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 7 142,27 6 906,05
c) inne 1 305 360,78 1 146 630,42
III Inwestycje krótkoterminowe 170 069,23 191 815,04
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 170 069,23 191 815,04
b) w pozostałych jednostkach 160 000,00 52 660,82
– udzielone pożyczki 160 000,00 52 660,82
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 069,23 139 154,22
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 10 069,23 139 154,22
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 127 281,99 2 108 377,33
D Udziały (akcje) własne 5 279 570,00 5 279 570,00
Aktywa razem 42 244 935,13 42 829 647,73
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 31 116 153,94 27 087 077,01
I Kapitał (fundusz) podstawowy 13 169 640,00 13 169 640,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 13 917 437,01 13 412 965,19
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 13 917 437,01 13 412 965,19
V Zysk (strata) z lat ubiegłych 77 947,16
VI Zysk (strata) netto 4 029 076,93 426 524,66
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 128 781,19 15 742 570,72
I Rezerwy na zobowiązania 3 864 209,21
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 864 209,21
II Zobowiązania długoterminowe 8 225 395,95 9 052 354,92
3 Wobec pozostałych jednostek 8 225 395,95 9 052 354,92
a) kredyty i pożyczki 8 225 395,95 9 052 354,92
III Zobowiązania krótkoterminowe 1 861 243,75 1 783 865,10
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1 861 243,75 1 783 865,10
a) kredyty i pożyczki 832 653,33 1 074 638,55
c) inne zobowiązania finansowe 25 988,81 49 688,21
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 595 591,36 313 661,20
– do 12 miesięcy 595 591,36 313 661,20
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 160 404,38 147 369,37
h) z tytułu wynagrodzeń 5 833,12 22 116,52
i) inne 240 772,75 176 391,25
IV Rozliczenia międzyokresowe 1 042 141,49 1 042 141,49
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 1 042 141,49 1 042 141,49
– krótkoterminowe 1 042 141,49 1 042 141,49
Pasywa razem 42 244 935,13 42 829 647,73
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 099 367,77 3 403 778,90
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 382,11
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 087 985,66 3 403 778,90
B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 794 375,55 1 799 057,38
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 794 375,55 1 799 057,38
C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 1 304 992,22 1 604 721,52
E Koszty ogólnego zarządu 829 277,44 800 151,94
F Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 475 714,78 804 569,58
G Pozostałe przychody operacyjne 3 968 416,38 33 127,82
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 83 532,28 9 633,74
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3 884 884,10 23 494,08
H Pozostałe koszty operacyjne 47 290,80 163 673,58
III Inne koszty operacyjne 47 290,80 163 673,58
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 4 396 840,36 674 023,82
J Przychody finansowe 141 662,42 449 045,00
II Odsetki, w tym: 141 662,42 447 805,19
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 890,00
V Inne 349,81
K Koszty finansowe 509 425,85 696 544,16
I Odsetki, w tym: 509 417,38 695 814,62
IV Inne 8,47 729,54
L Zysk (strata) brutto (I+J–K) 4 029 076,93 426 524,66
O Zysk (strata) netto (L–M–N) 4 029 076,93 426 524,66
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 27 087 077,01 26 543 035,19
– korekty błędów 77 947,16
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 27 087 077,01 26 620 982,35
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 13 169 640,00 13 169 640,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 13 169 640,00 13 169 640,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 13 412 965,19 13 296 110,05
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 504 471,82 116 855,14
a) zwiększenie (z tytułu) 504 471,82 116 855,14
– podziału zysku (ustawowo) 504 471,82 77 285,14
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 13 917 437,01 13 412 965,19
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 504 471,82 77 285,14
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 77 947,16 77 285,14
– korekty błędów 77 947,16
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 504 471,82 155 232,30
b) zmniejszenie (z tytułu) 504 471,82 77 285,14
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 77 947,16
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 77 947,16
6 Wynik netto 4 029 076,93 426 524,66
A zysk netto 4 029 076,93 426 524,66
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 31 116 153,94 27 087 077,01
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 31 116 153,94 27 087 077,01
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 143 579,78 1 411 457,45
I Zysk (strata) netto 4 029 076,93 426 524,66
II Korekty razem -2 885 497,15 984 932,79
1 Amortyzacja 445 184,83 262 295,67
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 364 515,21 244 708,43
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 356 828,54 -10 523,74
5 Zmiana stanu rezerw -3 864 209,21
6 Zmiana stanu zapasów 2 428,07 -2 428,07
7 Zmiana stanu należności -315 697,92 5 214 920,15
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 143 063,27 235 380,35
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -18 904,66 -4 959 420,00
10 Inne korekty 1 294,72
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1 143 579,78 1 411 457,45
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 3 075 099,06 5 592 619,91
I Wpływy 836 005,58 6 806 643,21
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 121 043,16
3 Z aktywów finansowych, w tym: 714 962,42 6 806 643,21
b) w pozostałych jednostkach 714 962,42 6 806 643,21
– zbycie aktywów finansowych 10 000,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 573 300,00 6 351 600,00
– odsetki 141 662,42 445 043,21
II Wydatki 509 849,13 1 214 023,30
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 149 849,13 814 023,30
3 Na aktywa finansowe, w tym: 200 000,00 400 000,00
b) w pozostałych jednostkach 200 000,00 400 000,00
– nabycie aktywów finansowych 200 000,00 400 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe 160 000,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 3 075 099,06 5 592 619,91
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 647 533,14 -7 160 149,59
I Wpływy 120 123,00 320 000,00
2 Kredyty i pożyczki 120 123,00 320 000,00
II Wydatki 1 718 944,22 7 480 149,59
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 5 722 000,00
4 Spłaty kredytów i pożyczek 1 189 067,19 996 730,20
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 23 699,40 71 667,75
8 Odsetki 506 177,63 689 751,64
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1 598 821,22 -7 160 149,59
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -129 084,99 -156 072,23
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -129 084,99 -156 072,23
F Środki pieniężne na początek okresu 139 154,22 295 226,45
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 10 069,23 139 154,22
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 4 029 076,93
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 3 864 209,21 3 864 209,21
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 25 844,40 25 844,40
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 60 371,34 60 371,34
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 401 642,53 401 642,53
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 250 777,56 250 777,56
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 1 447 979,03 1 447 979,03
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

zalacznik

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki