Szczegóły spółki

Nazwa AGPOL SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5212326329
REGON 012655884
KRS 0000135059
Adres ul. Stanisława Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa
Telefon 0223318796
Faks 0223318796
E-mail agpol@agpol.org
WWW www.agpol.org
PKD
 • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.37 0.26
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.58 0.36
Płynność bieżąca (CR) 2.22 2.48
Płynność szybka (QR) 2.21 2.47
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.58 0.36
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 12.53% 130.0%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 1.57% 12.95%
Rentowność aktywów (ROA) 1.0% 9.54%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-19 118/2020 15 28497
Poz. 28497. AGPOL SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000135059. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 listo-
pada 2002 r.
[BMSiG-28242/2020]

Na podstawie art. 399 § 1 KSH Zarząd AGPOL S.A.,
KRS 0000135059, zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbę-
dzie się 14 lipca 2020 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki,ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa, z następującym porząd-
kiem obrad:

   1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
   3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
   4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności za rok 2019.
   5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego za rok 2019.
   6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
    ności w roku obrotowym 2019.
   7. Udzielenie członkowi Zarządu absolutorium z wykona-
    nia obowiązków w 2019 roku.
   8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium
    z wykonania obowiązków w 2019 roku.
   9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilan-
    sowego za rok obrotowy 2019.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych
    w Radzie Nadzorczej AGPOL S.A.
  11. Wolne wnioski.
  12. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysłu-
guje, po spełnieniu wymogów określonych w art. 406
KSH. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona zgodnie
z art. 407 KSH. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Wal-
nym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu zgodnie
z art. 412 KSH.

                      PREZES ZARZĄDU
                      Elżbieta Wierzbicka
Poz. 28497. AGPOL SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000135059. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 listo-
pada 2002 r.
[BMSiG-28242/2020]

Na podstawie art. 399 § 1 KSH Zarząd AGPOL S.A.,
KRS 0000135059, zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbę-
dzie się 14 lipca 2020 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki,ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa, z następującym porząd-
kiem obrad:

   1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
   3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
   4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności za rok 2019.
   5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego za rok 2019.
   6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
    ności w roku obrotowym 2019.
   7. Udzielenie członkowi Zarządu absolutorium z wykona-
    nia obowiązków w 2019 roku.
   8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium
    z wykonania obowiązków w 2019 roku.
   9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilan-
    sowego za rok obrotowy 2019.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych
    w Radzie Nadzorczej AGPOL S.A.
  11. Wolne wnioski.
  12. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysłu-
guje, po spełnieniu wymogów określonych w art. 406
KSH. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona zgodnie
z art. 407 KSH. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Wal-
nym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu zgodnie
z art. 412 KSH.

                      PREZES ZARZĄDU
                      Elżbieta Wierzbicka
2019-05-23 99/2019 13 26521
Poz. 26521. AGPOL SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000135059. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 listo-
pada 2002 r.
[BMSiG-26408/2019]

Na podstawie art. 399 § 1 KSH Zarząd AGPOL S.A.,
KRS 0000135059, zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbę-
dzie się 24 czerwca 2019 r., o godz. 1100, w siedzibie spółki,
ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa, z następującym porząd-
kiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności za rok 2018.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego za rok 2018.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
    ności w roku obrotowym 2018.
  7. Udzielenie członkowi Zarządu absolutorium z wykona-
    nia obowiązków w 2018 roku.
  8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium
    z wykonania obowiązków w 2018 roku.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilan-
    sowego za rok obrotowy 2018.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
    (§ 15 ust. 1).
  11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednoli-
    tego Statutu Spółki.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania
    członków Rady Nadzorczej.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia
    członków Rady Nadzorczej.
  14. Wolne wnioski.
  15. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje
po spełnieniu wymogów określonych w art. 406 KSH. Lista
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona zgodnie z art. 407 KSH.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
oraz wykonywać prawo głosu zgodnie z art. 412 KSH.

                     PREZES ZARZĄDU
                     Elżbieta Wierzbicka
Poz. 26521. AGPOL SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000135059. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 listo-
pada 2002 r.
[BMSiG-26408/2019]

Na podstawie art. 399 § 1 KSH Zarząd AGPOL S.A.,
KRS 0000135059, zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbę-
dzie się 24 czerwca 2019 r., o godz. 1100, w siedzibie spółki,
ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa, z następującym porząd-
kiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności za rok 2018.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego za rok 2018.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
    ności w roku obrotowym 2018.
  7. Udzielenie członkowi Zarządu absolutorium z wykona-
    nia obowiązków w 2018 roku.
  8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium
    z wykonania obowiązków w 2018 roku.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilan-
    sowego za rok obrotowy 2018.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
    (§ 15 ust. 1).
  11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednoli-
    tego Statutu Spółki.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania
    członków Rady Nadzorczej.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia
    członków Rady Nadzorczej.
  14. Wolne wnioski.
  15. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje
po spełnieniu wymogów określonych w art. 406 KSH. Lista
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona zgodnie z art. 407 KSH.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
oraz wykonywać prawo głosu zgodnie z art. 412 KSH.

                     PREZES ZARZĄDU
                     Elżbieta Wierzbicka
2018-05-30 104/2018 27 22966
Poz. 22966. AGPOL SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000135059. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 listo-
pada 2002 r.
[BMSiG-22484/2018]

Na podstawie art. 399 § 1 KSH Zarząd AGPOL S.A.,
KRS 0000135059, zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbę-
dzie się 29 czerwca 2018 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki,
ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa, z następującym porząd-
kiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności za rok 2017.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
   za rok 2017.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
   ności w roku obrotowym 2017.
  7. Udzielenie członkowi Zarządu absolutorium z wykona-
   nia obowiązków w 2017 roku.
  8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium
   z wykonania obowiązków w 2017 roku.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilan-
   sowego za rok obrotowy 2017.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje,
po spełnieniu wymogów określonych w art. 406 KSH.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona zgodnie z art. 407 KSH.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
oraz wykonywać prawo głosu zgodnie z art. 412 KSH.

                     PREZES ZARZĄDU
                     Elżbieta Wierzbicka
Poz. 22966. AGPOL SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000135059. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 listo-
pada 2002 r.
[BMSiG-22484/2018]

Na podstawie art. 399 § 1 KSH Zarząd AGPOL S.A.,
KRS 0000135059, zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbę-
dzie się 29 czerwca 2018 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki,
ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa, z następującym porząd-
kiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności za rok 2017.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
   za rok 2017.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
   ności w roku obrotowym 2017.
  7. Udzielenie członkowi Zarządu absolutorium z wykona-
   nia obowiązków w 2017 roku.
  8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium
   z wykonania obowiązków w 2017 roku.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilan-
   sowego za rok obrotowy 2017.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje,
po spełnieniu wymogów określonych w art. 406 KSH.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona zgodnie z art. 407 KSH.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
oraz wykonywać prawo głosu zgodnie z art. 412 KSH.

                     PREZES ZARZĄDU
                     Elżbieta Wierzbicka

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki