Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "AGREA-LUBIN" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-27
Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4
do ustawy o rachunkowości

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy AGREA-LUBIN S.A.
Siedziba
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat LUBIN
Gmina LUBIN
Miejscowość LUBIN
Adres
Kod kraju PL
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat LUBIN
Gmina LUBIN
Ulica ŚW. KATARZYNY
Nr domu 78
Miejscowość OSIEK
Kod pocztowy 59-300
Poczta LUBIN
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS 0000134546

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

1. Rezygnacja z tworzenia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 2. Uproszczenie polegające na podatkowym rozliczaniu umów leasingu. 3. Uproszczenie ewidencji magazynowej. 4. Wycena towarów wg cen zakupu. 5. Próg istotności określa się jako 1% sumy bilansowej. 6. Do rozliczania kosztów stosuje się uproszczenie o którym mowa w art 4 ust.4 ustawy o rachunkowosci. 7. Różnice kursowe wycenia się wg zasad określonych dla celów podatkowych. 8. Materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu odpisuje sie w koszty bezpośrednio pod datą zakupu.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

1. Rezygnacja z tworzenia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 2. Uproszczenie polegające na podatkowym rozliczaniu umów leasingu. 3. Uproszczenie ewidencji magazynowej. 4. Wycena towarów wg cen zakupu. 5. Próg istotności określa się jako 1% sumy bilansowej. 6. Do rozliczania kosztów stosuje się uproszczenie o którym mowa w art 4 ust.4 ustawy o rachunkowosci. 7. Różnice kursowe wycenia się wg zasad określonych dla celów podatkowych. 8. Materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu odpisuje sie w koszty bezpośrednio pod datą zakupu.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami wynikającymi z art 28 Ustawy o rachunkowosci stosując zasadę ceny nabycia - kosztu wytworzenia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów. 1.Środki trwałe wyceniane są wg cen nabycia . 2. Do środków trwałych zaliczane są składniki o wartości powyżej 1.000,00zł , do 1.000,00zł traktuje się jako wyposażenie. Środki trwałe o wartości do 10.000,00zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do uzytkowania . Środki trwałe o wartośco powyżej 10.000,00zł amortyzowane są wg zasad okreslonych w przepisach podatkowych.. 3. Produkcję w toku wycenia się po technicznym koszcie wytworzenia. 4.Zapasy materiałowe wycenia się wg rzeczywistych cen zakupu. 5.Na należnosci wątpliwe i zagrozone tworzy sie odpisy aktualizacyjne z uwzglednieniem art. 35b Ustawy o rachunkowości. 6.Wyroby gotowe wycenia się wg cen sprzedaży netto. 7. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia i amortyzowane wg zasad określonych w przepisach podatkowych. 8.Należności i zobowiązania w tym z tytułu pożyczek - wg wartości nominalnej.

C. pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

1. Zastosowano zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń. 2. Zastosowano zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń.

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe, w tym środki trwałe
B Aktywa obrotowe, w tym:
- zapasy
- należności krótkoterminowe
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny, w tym: -6 538,00 -6 538,00
- kapitał (fundusz) podstawowy 2 600 000,00 2 600 000,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 6 538,00 6 538,00
- rezerwy na zobowiązania
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Pasywa razem
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
I Przychody netto ze sprzedaży produktów
B Koszty działalności operacyjnej
I Amortyzacja
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)
D Pozostałe przychody operacyjne
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IV Inne przychody operacyjne
E Pozostałe koszty operacyjne
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)
G Przychody finansowe
H Koszty finansowe
I Odsetki, w tym:
I Zysk (strata) brutto (F+G–H)
J Podatek dochodowy
L Zysk (strata) netto (I–J–K)
Informacje uzupełniające do bilansu
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

informacja dodatkowa

-

sprawozdanie 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki