Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "BALTCHEM" SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY CHEMICZNE W SZCZECINIE za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-19
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyBaltchem Spółka Akcyjna Zakłady Chemiczne w Szczecinie
Siedziba
WojewództwoZachodniopomorskie
PowiatSzczecin
GminaSzczecin
MiejscowośćSzczecin
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoZachodniopomorskie
PowiatSzczecin
GminaSzczecin
UlicaKujota
Nr domu9
MiejscowośćSzczecin
Kod pocztowy70-605
PocztaSzczecin
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD5224A - przeładunek towarów w portach morskich
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000131737

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości ((Dz. U. 2018 poz. 398) zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Inwestycje długoterminowe
Nabyte lub powstałe aktywa finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. W przypadku akcji notowanych na giełdzie są one wyceniane w cenie rynkowej, a różnice odnoszone są na kapitał z aktualizacji wyceny.
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.
Inwestycje krótkoterminowe
Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny rynkowej.

Skutki zmian wartości inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.

Zapasy

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody szczegółowej identyfikacji cen. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie zakupu lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość na skutek utraty wartości handlowej i użytkowej objęte są odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez NBP dla danej waluty obcej chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się odpowiednio według średniego kursu ustalonego przez NBP dla danej waluty obcej i obowiązującego na ten dzień. Wycena aktywów wyrażonych w walucie obcej na dzień bilansowy nie może przy tym być wyższa, a pasywów niższa od ich wartości przeliczonej na walutę polską według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według średniego kursu ustalonego przez NBP dla danej waluty obcej i obow

iązującego na ten dzień. Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, a mianowicie dodatnie – jako przychody z operacji finansowych, ujemne – jako koszty operacji finansowych. Na dzień 31-12-2018 roku Spółka nie prowadzi obrotu gotówkowego.

Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki.

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. W przypadku Spółki utworzono rezerwy na świadczenia pracownicze.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: opłacone z góry prenumeraty, podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie, składki na ubezpieczenia majątkowe, legalizacja budowli, maszyn i urządzeń.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów
i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują
w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności.
a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe
Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. W 2018 r. kontynuowano zmienione zasady amortyzacji rzeczowego majątku trwałego przyjęte od 2005 r. Z uwagi na przewidywany okres ekonomicznej użyteczności spółka zastosowała indywidualne stawki amortyzacyjne do wybranego rzeczowego majątku trwałego Do pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000,00 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Na składniki aktywów co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie przynosić będą korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Spółka stosuje dla podstawowych grup aktywów trwałych następujące roczne stawki amortyzacyjne:
a) dla środków trwałych:
• budynki i budowle 2; 2,5; 3; 4; 4,5; 5; 10 %
• urządzenia techniczne i maszyny 3,5; 7; 20; 10; 12,5; 6; 14; 18; 30 %
• środki transportu 10; 14; 12,5; 20%
• pozostałe środki trwałe 20; 25%

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowe oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje metodę porównawczą pomiaru wyniku finansowego.

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie wyrobów gotowych odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim przychody z tytułu przeładunków i magazynowania.

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona
o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów lub materiałów odbiorcy.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych
w budowie zwiększają wartość nabycia tych składników aktywów. Ujemne różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środków trwałych do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

a. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że Spółka nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.

b. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

c. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe104 558 467,2974 054 452,88
IWartości niematerialne i prawne9 937,44
1Koszty zakończonych prac rozwojowych9 937,44
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe103 925 600,0972 610 400,56
1Środki trwałe54 291 576,4652 747 382,14
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)10 553 516,2810 553 516,28
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej40 905 732,2339 238 065,33
c) urządzenia techniczne i maszyny2 660 596,332 717 013,35
d) środki transportu85 940,80190 054,98
e) inne środki trwałe85 790,8248 732,20
2Środki trwałe w budowie49 618 714,3517 949 994,92
3Zaliczki na środki trwałe w budowie15 309,281 913 023,50
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe105 000,001 252 945,20
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe105 000,001 252 945,20
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach105 000,001 252 945,20
– udziały lub akcje105 000,00105 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki1 147 945,20
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe527 867,20181 169,68
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego527 867,20181 169,68
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe7 558 532,377 844 906,16
IZapasy157 681,136 680,00
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary151 001,13
5Zaliczki na dostawy i usługi6 680,006 680,00
IINależności krótkoterminowe2 956 860,103 660 495,62
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek2 956 860,103 660 495,62
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 166 933,311 775 351,62
– do 12 miesięcy2 166 933,311 759 172,61
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych747 688,001 882 651,00
c) inne42 238,792 493,00
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe4 401 619,453 316 151,89
1Krótkoterminowe aktywa finansowe4 401 619,453 316 151,89
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne4 401 619,453 316 151,89
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach58 060,026 166,25
– inne środki pieniężne4 343 559,433 309 985,64
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe42 371,69861 578,65
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem112 116 999,6681 899 359,04
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny56 076 040,6651 273 808,12
IKapitał (fundusz) podstawowy15 381 000,0015 381 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:26 907 790,9019 504 849,29
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:3 697 825,775 297 433,11
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:687 584,11687 584,11
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto9 401 839,8810 402 941,61
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania56 040 959,0030 625 550,92
IRezerwy na zobowiązania3 864 904,683 845 662,72
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 181 797,153 121 442,20
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne666 407,53690 820,52
– długoterminowa427 779,75476 376,77
– krótkoterminowa238 627,78214 443,75
3Pozostałe rezerwy16 700,0033 400,00
– długoterminowe16 700,00
– krótkoterminowe16 700,0016 700,00
IIZobowiązania długoterminowe44 465 084,7614 669 207,08
1Wobec jednostek powiązanych2 643 527,644 922 024,19
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek41 821 557,129 747 182,89
a) kredyty i pożyczki39 846 733,259 747 182,89
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne1 974 823,87
IIIZobowiązania krótkoterminowe5 133 631,977 424 619,05
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek5 133 170,087 423 495,48
a) kredyty i pożyczki3 050 766,471 134 302,22
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe138 779,91
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:995 922,614 780 875,41
– do 12 miesięcy995 922,614 780 875,41
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych496 566,70477 361,66
h) z tytułu wynagrodzeń250 435,99265 926,10
i) inne339 478,31626 250,18
4Fundusze specjalne461,891 123,57
IVRozliczenia międzyokresowe2 577 337,594 686 062,07
1Ujemna wartość firmy2 571 337,593 255 062,07
2Inne rozliczenia międzyokresowe6 000,001 431 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe6 000,001 431 000,00
Pasywa razem112 116 999,6681 899 359,04
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:25 509 795,3426 766 537,60
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów25 501 115,6426 755 468,20
a. Sprzedaż usług25 390 823,1026 755 468,20
b. Przychody z refakturowanych usług110 292,54
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów8 679,7011 069,40
a. Sprzedaż towarów
b. Sprzedaż materiałów8 679,7011 069,40
BKoszty działalności operacyjnej14 407 639,3114 120 861,06
IAmortyzacja2 988 796,152 836 712,50
a. Budynki i lokale826 986,55682 362,77
b. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej1 310 065,231 272 800,73
c. Kotły i maszyny energetyczne44 127,9641 610,25
d. Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania452 747,91483 825,32
e. Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty2 105,692 105,64
f. Urządzenia techniczne207 519,83166 976,20
g. Środki transportu104 114,18148 785,09
h. Narzędzia,przyrządy,ruchomości i wyposażenie31 191,3625 067,02
i. Wartości niematerialne i prawne9 937,4413 179,48
IIZużycie materiałów i energii918 357,01852 257,09
a. Zużycie materiałów400 907,58267 995,76
- Materiały biurowe10 913,0910 254,68
- Paliwo do samochodów35 130,3036 795,31
- Środki czystości11 260,118 192,19
- Artykuły spożywcze7 494,278 912,25
- Akcesoria samochodowe806,74780,40
- Publikacje989,352 183,45
- Wyposażenie biur5 989,751 777,61
- Pozostałe materiały278 449,64156 372,64
- Części do samochodów637,40700,82
- Materiały reklamowe
- Części zamienne do komputerów2 195,162 495,64
- Pozostałe elementy wyposażenia47 041,7739 530,77
- Zużycie materiałów - warsztat
- Zużycie materiałów i surowców pozostałe
b. Zużycie energii517 449,43584 261,33
- Zużycie energii elektrycznej443 392,00471 732,32
- Zużycie gazu, oleju grzewczego61 319,1797 795,98
- Zużycie wody12 738,2614 733,03
IIIUsługi obce2 386 655,982 334 573,81
a. Telekomunikacja27 338,8427 071,36
b. Pocztowo-kurierskie9 278,158 443,68
c. Prawnicze74 844,8299 921,96
d. Informatyczne37 663,6143 374,99
e. Parkingi i myjnie1 347,17869,33
f. Serwisy internetowe10 292,959 536,89
g. Prowizje bankowe5 230,969 798,49
h. Ochrona mienia994 908,00940 425,00
i. Wywóz ścieków,nieczystości,oczyszczanie odpadów14 598,0927 339,13
j. Koszty eksploatacyjne biura58 631,2051 333,60
k. Wynajem wózka widłowego22 860,0923 805,37
l. Pozostałe dzierżawy23 422,4222 362,42
m. Usługa morska dla statków i barek258 678,67
n. Legalizacja zbiorników,maszyn i urządzeń40 567,0070 001,23
o. Pozostałe usługi572 610,21516 331,54
p. Księgowe19 987,8720 604,01
q. reklama8 970,009 455,00
r. Pośrednictwo
s. Konsultingowe
t. Doradcze170 055,0089 890,00
u. Przewoźne, spedycja, transport, praca manewrowa441,5422 764,00
v. Atestacja sprzętu dieelektrycznego570,00858,06
w. Czyszczenie zbiorników5 900,0045 149,08
x. Usługi kadrowe33 060,0036 560,00
y. Usługi NKUP886,60
z. Dzierżawa - ZMPSŚ253 191,46
IVPodatki i opłaty, w tym:1 468 603,441 717 721,80
– podatek akcyzowy
a. Skarbowe i administracyjne12 383,007 906,00
b. Podatek VAT niepodlegający odliczeniu4 989,233 897,25
c. Podatek od nieruchomości935 158,001 234 855,00
d. Opłata za dozór techniczny65 212,872 885,96
e. Notarialne i sądowe5 052,0024 842,00
f. Podatek od umów cywilnoprawnych
g. Opłata telekomunikacyjna1 000,00221,65
h. Opłata za wieczyste użytkowanie439 352,34431 413,40
i. Pozostałe opłaty podatkowe i administracyjne5 456,0011 700,54
VWynagrodzenia4 868 732,694 656 937,02
a. Umowa o pracę KUP4 845 395,334 704 329,76
b. Umowa o pracę NKUP-5 617,54-69 857,05
c. Umowa zlecenia28 467,0022 464,31
d. Umowa zlecenia NKUP487,90
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:946 951,58952 535,02
– emerytalne
a. ZUS - umowa o pracę KUP754 512,61692 142,24
b. ZUS - umowa o pracę NKUP5 748,1563 653,35
c. ZUS - umowa zlecenia3 464,032 419,26
d. Szkolenia28 006,0024 033,50
e. Bezpieczeństwo i higiena pracy46 624,6855 084,29
f. Inne świadczenia dla pracowników76 353,0491 523,89
g. Podróże służbowe krajowe22 361,4614 781,98
h. Podróże służbowe zagraniczne1 072,75
i. Ryczałty samochodowe9 520,277 823,76
j. Umowa zlecenia NKUP361,34
VIIPozostałe koszty rodzajowe829 538,46769 373,82
a. Ubezpieczenie budynków i mienia177 891,56143 457,77
b. Ubezpieczenie samochodów KUP10 005,7710 916,25
c. Ubezpieczenie samochodów NKUP2 636,812 592,81
d. PFRON57 177,0072 293,00
e. Pozostałe NKUP7 790,7432 032,59
f. Naprawa i przeglądy serwisowe samochodów13 459,168 212,24
g. Naprawa i przegląd maszyn i urządzeń produkcyjnych183 527,61249 133,80
h. Reprezentacja
i. Pozostałe koszty235 681,9312 753,08
j. Amortyzacja NKUP
k. Materiały NKUP942,15
l. Reprezentacja, reklama NKUP13 067,887 380,00
m. Składki członkowskie
n. Naprawa i przegląd sprzętu biurowego
o. Remonty nabrzeża5 500,00
p. Remont budynków62 800,00
q. Remonty pozostałe128 300,00161 360,13
r. Koszty samochodów (netto, VAT) 25% NKUP
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
a. Koszt własny sprzedaży materiały
b. Koszt własny sprzedaży paliw
c. Koszt własny sprzedaży surowce
d. Koszt własny sprzedaży materiały Świnoujście
e. Kozt własny sprzedaży towary handlowe
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)11 102 156,0312 645 676,54
DPozostałe przychody operacyjne724 411,11970 630,03
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych14 634,15
a. Sprzedaż aktywów trwałych14 634,15
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne709 776,96970 630,03
a. Rozwiązanie rezrerwy NKUP495,65
b. Pozostałe przychody operacyjne PP376,13
c. Pozostałe przychody operacyjne NPP675 936,18970 630,03
d. Sprzedaż złomu
e. Zobowiązania przedawn.umorz.
f. Rozwiązanie rezerwy KUP
g. Zwrot kosztów budżetowych
h. Zwrot kosztów sądowych i komorniczych32 969,00
i. Odszkodowania komunikacyjne i inne
EPozostałe koszty operacyjne282 483,35163 342,17
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych145 807,20
a. Wartość sprzedanych i zlikwidowanych składn.aktyw.51 512,00
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne282 483,3517 534,97
a. Pozostałe koszty operacyjne KUP1 693,884 637,96
b. Pozostałe koszty operacyjne NKUP272 608,1310 022,85
c. Odpisane należności i roszczenia
d. Aktualizacja wartości inwestycji
e. Koszty sądowe KUP8 181,34110,38
f. Koszty sądowe NKUP
g. Rezerwa świad.prac.NKUP
h. Rezerwa świad.prac KUP
i. Rezerwa nal.sporne KUP
j. Rezerwa nal.sporne NKUP
k. Koszty upomnień, egz.budżet.NKUP
l. Szkody komunikacyjne2 763,78
m. Ubytki ponadnormatywne - akcyza
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)11 544 083,7913 452 964,40
GPrzychody finansowe238 373,02296 326,31
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:232 760,14177 744,15
– od jednostek powiązanych60 000,00
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne5 166,92118 582,16
a. Pozostałe przychody finansowe5 166,92
b. Prowizje od udzielonego zabezpieczenia118 582,16
c. Sprzedaż akcji i udzialów
VI. Zrealizowane dodatnie różnice kursowe445,96
HKoszty finansowe322 141,97706 955,05
IOdsetki, w tym:316 991,72706 955,05
– dla jednostek powiązanych
a. Odsetki zapłacone
b. Odsetki zapłacone od pożyczek i kredytów316 978,72422 660,56
c. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych269 133,20
d. Odsetki budżetowe13,00
e. Wart.sprzed.udziałów i akcji wg.cen ewid.
f. Odsetki od poź.jedn.powiąz.
g. Odsetki od wierz.j.powiąz.
h. Odsetki od poż.j.p. NKUP
i. Odsetki od wierz.j.p. NKUP
inne15 161,29
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne4 427,80
V. Zrealizowane ujemne różnice kursowe722,45
IZysk (strata) brutto (F+G–H)11 460 314,8413 042 335,66
JPodatek dochodowy2 058 474,962 639 394,05
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)9 401 839,8810 402 941,61
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)51 273 808,1244 511 111,31
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach51 273 808,1244 511 111,31
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu15 381 000,0015 381 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu15 381 000,0015 381 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu19 504 824,2919 934 195,88
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego7 402 941,61-429 346,59
a) zwiększenie (z tytułu)7 402 941,6138 059,93
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)7 402 941,61
-przeniesienie z kapitału aktualizacji wyceny38 059,93
b) zmniejszenie (z tytułu)467 406,52
– pokrycia straty
- wypłata dywidendy467 406,52
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu26 907 790,9019 504 849,29
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości5 297 433,114 975 652,44
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny-1 599 607,34321 780,67
a) zwiększenie (z tytułu)359 840,60
- Sprzedaż akcji359 840,60
b) zmniejszenie (z tytułu)-1 599 607,3438 059,93
– zbycia środków trwałych38 059,93
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu3 697 825,775 297 433,11
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu687 584,11687 584,11
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu10 402 941,614 475 195,37
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu10 402 941,614 475 195,37
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach10 402 941,614 475 195,37
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)4 475 195,37
Przeznaczenie na kapitał zapasowy7 402 941,61942 516,49
wypłata dywidendy3 000 000,003 532 678,88
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu-942 516,49
zmniejszenie z tytułu:-942 516,49
podział zysku z lat ubiegłych-942 516,49
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-942 516,49
6Wynik netto9 401 839,8810 402 941,61
Azysk netto9 401 839,8810 402 941,61
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)56 076 040,6651 273 808,12
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)56 076 040,6651 273 808,12
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej8 124 194,4313 591 400,57
IZysk (strata) netto9 401 839,8810 402 941,61
IIKorekty razem-1 277 645,453 188 458,96
1Amortyzacja2 988 796,152 836 712,50
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)332 451,71266 789,00
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej257 973,98372 940,40
5Zmiana stanu rezerw19 241,96-112 484,64
6Zmiana stanu zapasów-151 001,1338 656,59
7Zmiana stanu należności703 635,52-1 713 229,35
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-4 167 745,134 382 710,81
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-3 832 336,10-6 148 594,21
10Inne korekty2 571 337,593 264 957,86
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)8 124 194,4313 591 400,57
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-33 404 087,02-19 608 657,07
IWpływy1 162 579,35620 906,80
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych14 634,15167 050,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:1 147 945,20453 856,80
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach1 147 945,20453 856,80
– zbycie aktywów finansowych453 856,80
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych1 114 082,18
– odsetki33 863,02
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki-34 566 666,3720 229 563,87
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-34 566 666,3720 229 563,87
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-33 404 087,02-19 608 657,07
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej26 365 360,15689 802,94
IWpływy33 917 009,777 718 122,41
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki33 917 009,777 600 393,96
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe117 728,45
IIWydatki-7 551 649,627 028 319,47
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli-3 000 000,004 000 085,40
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek-3 886 677,462 227 582,44
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego-39 706,2088 272,06
8Odsetki-625 265,96712 379,57
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)26 365 360,15689 802,94
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)1 085 467,56-5 327 453,56
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:1 085 467,56-5 327 453,56
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu3 316 151,898 643 605,45
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:4 401 619,453 316 151,89
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok11 460 314,8413 042 335,66
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:684 220,131 030 440,63
pozostałe 684 220,131 030 440,63
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:3 392 844,452 947 229,18
pozostałe 3 392 844,452 947 229,18
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:3 802 618,553 484 778,36
pozostałe 3 802 618,553 484 778,36
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym10 366 320,6111 474 345,85
K. Podatek dochodowy1 969 601,002 281 567,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki