Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PERFEKT SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPERFEKT SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoWIELKOPOLSKIE
PowiatPOZNAŃSKI
GminaKÓRNIK
MiejscowośćGĄDKI
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoWIELKOPOLSKIE
PowiatPOZNAŃSKI
GminaKÓRNIK
UlicaPOZNAŃSKA
Nr domu3
MiejscowośćGĄDKI
Kod pocztowy62-023
PocztaGĄDKI
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD7112Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000131622

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zał. Nr1

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Zał. Nr1

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Zał. Nr1

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zał. Nr1

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 073 937,42840 910,88
IWartości niematerialne i prawne145 352,70174 756,14
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne145 352,70174 756,14
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe895 980,07640 894,09
1Środki trwałe521 648,24475 894,09
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej1 920,752 511,75
c) urządzenia techniczne i maszyny360 650,87244 269,11
d) środki transportu159 076,62229 113,23
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie374 331,83165 000,00
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe9 188,659 188,65
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek9 188,659 188,65
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe23 416,0016 072,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego23 416,0016 072,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe3 697 456,294 179 830,68
IZapasy843 863,20979 344,10
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku295 710,35892 700,78
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi548 152,8586 643,32
IINależności krótkoterminowe1 688 763,182 875 577,82
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek1 688 763,182 875 577,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:634 580,742 256 095,01
– do 12 miesięcy634 580,742 256 095,01
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych100 086,4119 492,96
c) inne954 096,03599 989,85
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe1 102 166,60275 092,85
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 102 166,60275 092,85
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 102 166,60275 092,85
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 102 166,60275 092,85
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe62 663,3149 815,91
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem4 771 393,715 020 741,56
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny1 803 346,812 678 340,49
IKapitał (fundusz) podstawowy501 000,00501 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:2 177 340,491 866 065,51
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto-874 993,68311 274,98
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 968 046,902 342 401,07
IRezerwy na zobowiązania137 049,71170 809,09
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego35 149,0036 690,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne66 018,1850 774,85
– krótkoterminowa66 018,1850 774,85
3Pozostałe rezerwy35 882,5383 344,24
– krótkoterminowe35 882,5383 344,24
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe2 030 118,251 999 325,07
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek2 030 118,251 999 325,07
a) kredyty i pożyczki225 695,78284 887,67
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 220 676,511 431 781,88
– do 12 miesięcy1 220 676,511 431 781,88
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi424 227,7583 026,00
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych63 247,17124 081,16
h) z tytułu wynagrodzeń94 954,9275 201,12
i) inne1 316,12347,24
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe800 878,94172 266,91
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe800 878,94172 266,91
– długoterminowe
– krótkoterminowe800 878,94172 266,91
Pasywa razem4 771 393,715 020 741,56
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 361 311,274 017 149,75
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów2 408 336,273 602 572,04
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-47 025,00414 577,71
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej4 368 571,173 751 645,87
IAmortyzacja279 005,16117 632,76
IIZużycie materiałów i energii1 274 063,511 462 898,92
IIIUsługi obce1 023 063,21852 405,82
IVPodatki i opłaty, w tym:8 380,866 033,64
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia1 397 097,74940 037,22
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:297 721,31204 508,10
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe89 239,38168 129,41
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-2 007 259,90265 503,88
DPozostałe przychody operacyjne1 705 701,41187 257,57
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych14 300,00
IIDotacje1 643 058,49163 383,42
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne48 342,9223 874,15
EPozostałe koszty operacyjne577 468,6810 708,72
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne577 468,6810 708,72
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-879 027,17442 052,73
GPrzychody finansowe4 330,79472,93
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:162,58472,93
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne4 168,21
HKoszty finansowe9 182,3032 060,68
IOdsetki, w tym:6 583,388 410,07
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne2 598,9223 650,61
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-883 878,68410 464,98
JPodatek dochodowy-8 885,0099 190,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-874 993,68311 274,98
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)2 678 340,492 367 065,51
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach2 678 340,492 367 065,51
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu501 000,00501 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu501 000,00501 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 866 065,51926 948,44
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego311 274,98939 117,07
a) zwiększenie (z tytułu)311 274,98939 117,07
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)311 274,98939 117,07
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu2 177 340,491 866 065,51
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto-874 993,68311 274,98
Azysk netto311 274,98
Bstrata netto-874 993,68
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)1 803 346,812 678 340,49
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)1 803 346,812 678 340,49
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-874 993,68311 274,98
IIKorekty razem2 272 530,40-170 980,19
1Amortyzacja279 005,16117 632,76
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)6 583,387 937,14
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw-33 759,384 327,14
6Zmiana stanu zapasów135 480,90-404 103,85
7Zmiana stanu należności1 186 814,6435 026,19
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów89 985,07-114 550,86
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych608 420,63182 751,29
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)1 397 536,72140 294,79
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy14 300,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych14 300,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki519 187,70589 295,65
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych519 187,70589 295,65
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-504 887,70-589 295,65
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy226 368,71285 360,60
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki225 695,78284 887,67
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe672,93472,93
IIWydatki291 943,98167 583,17
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki6 583,388 410,07
9Inne wydatki finansowe285 360,60159 173,10
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-65 575,27117 777,43
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)827 073,75-331 223,43
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:827 073,75-331 223,43
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu275 092,85606 316,28
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 102 166,60275 092,85
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-883 878,68410 464,98
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:119 839,0985 796,59
wartość rozwiązanych rezerw na koszty119 839,09art 1685 796,59
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:26 361,19
bilansowe różnice kursowe1 176,19art 15a ust 2
niezapłacone odszkodowania25 185,00art 12 ust 3a
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:44 234,0342 792,90
opłaty karne na rzecz budżetuart 16 ust 1 pkt 214 528,00
amortyzacja od wartości przekraczajacej 20.000,00EUR33 718,22art 16 ust 1 pkt 433 718,23
ubezpieczenie od wartości przekraczajacej 20.000,00EUR2 620,88art 16 ust 1 pkt 493 195,78
wierzytelności odpisane jako przedawnione5 000,00art 16 ust 1 pkt 20
składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiazkowa600,00art 16 ust 1 pkt 37600,00
pozostałe NKUP2 294,93art 16750,89
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:95 788,79103 107,01
odsetki do zapłaty0,50art 16 ust 111,26
amortyzacja 100% MP4 760,00art 16 ust 67 140,00
niezapłacone umowy zlecenia3 200,00art 16 ust 1
różnice kursowe niezrealizowane207,58art 15a ust 312 493,02
wartość utworzonych rezerw na koszty87 620,71art 15 ust 4e83 472,73
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:894,66
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniegoart 15 ust 4g746,67
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniegoart 15 ust 4h147,99
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-15 913,16
koszty poniesione na działalność BR, tzw. Koszty kwalifikowane-367 037,41art 18d ust 1-15 913,16
pozostałe 367 037,41
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-890 056,14453 760,48
K. Podatek dochodowy86 214,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Zasady rachunkowości

-

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki