Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki BOLARUS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-02
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyBOLARUS SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwomałopolskie
Powiatbocheński
GminaBochnia
MiejscowośćBochnia
Adres
Kod krajuPL
Województwomałopolskie
Powiatbocheński
GminaBochnia
UlicaWIŚNICKA
Nr domu12
MiejscowośćBochnia
Kod pocztowy32-700
PocztaBOCHNIA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2825Z - produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000130684

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe przygotowano zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:
1. Środki trwałe wycenia się wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodę liniową. Do określenia stawek amortyzacyjnych stosuje się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego.
2. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Stawki, okres i metody amortyzacji przyjmuje się uwzględniając tempo postępu techniczno - ekonomicznego.
3. Materiały i towary wycenia się według cen nabycia pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
4. Wyroby gotowe, półfabrykaty i produkcja nie zakończona wyceniane są według rzeczywistego koszty wytworzenia pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
5. Inwestycje długo i krótkoterminowe wycenia się wg wartości nominalnej.
6. Aktywa na odroczony podatek dochodowy ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego. Za podstawę wyliczenia aktywów przyjmuje się stawki podatku obowiązujące w dniu realizacji różnic przejściowych.
7. Należności i roszczenia wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty (z ustaleniem należnych odsetek) , z zachowaniem zasady ostrożności przy uwzględnieniu odpisów aktualizujących.
8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów – czynne podlegają aktywowaniu i rozliczane są z zachowaniem zasady ostrożności i współmierności przychodów i kosztów.
9. Kapitał własny wykazuje się w wartości nominalnej. Wynik finansowy brutto obciążony jest podatkiem dochodowym w części bieżącej i podatkiem dochodowym w części odroczonej.
10. Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne tworzy się na przypadające na dany okres, jeszcze nie poniesione koszty w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy na odprawy emerytalne ustala się metodą aktuarialną w oparciu o liczbę pracowników, czasokres do przepracowania i wskaźnik rotacji pracy.
Rezerwy na zaległe urlopy ustala się przyjmując ilość dni urlopu do wykorzystania. Rezerwy na naprawy gwarancyjne i fabryczne ustala się w oparciu o średnie poniesione koszty w ostatnim okresie w proporcji do wielkości sprzedaży. Rezerwy na podatek dochodowy ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do zapłaty podatku
dochodowego. Za podstawę wyliczenia rezerwy na podatek przyjmuje się stawki podatku obowiązujące w dniu realizacji różnic przejściowych.
11. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, podatków i ceł, pozostałe zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wycenia się w kwocie nominalnej. Zobowiązania z tytułu zaliczek wycenia się w wysokości otrzymanej kwoty netto. Zobowiązania finansowe wycenia się wg skorygowanej ceny nabycia.
12. Przychody przyszłych okresów wycenia się w wartości nominalnej.
13. Poniesione koszty i przychody w walutach obcych wycenia się wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.
14. Składniki aktywów i pasywów wyrażone w walucie obcej przeliczone są na koniec roku wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roku obrotowego.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym oraz prowadzi ewidencję kosztów w wariancie rozszerzonym na zespole kont 4 i 5.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe Spółki składa się z:
• bilansu,
• rachunku zysków i strat,
• zestawienia zmian w kapitałach,
• rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym metodą pośrednią,
• informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego
oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Postać i forma bilansu i innych sprawozdań składających się na sprawozdanie finansowe jest zgodna jest z wymogami
ustawowymi. Dane liczbowe w sprawozdaniu wykazuje się w złotych i groszach.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

ujęto w złączniku

nie dotyczy

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe29 411 121,9120 258 944,96
IWartości niematerialne i prawne53 411,34132 216,05
1Koszty zakończonych prac rozwojowych26 793,19
3Inne wartości niematerialne i prawne53 411,34105 422,86
IIRzeczowe aktywa trwałe28 511 844,0819 340 039,00
1Środki trwałe28 397 754,6714 664 538,86
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)949 765,93949 765,93
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej12 642 178,796 861 562,86
c) urządzenia techniczne i maszyny13 919 687,726 315 087,52
d) środki transportu494 801,48427 227,90
e) inne środki trwałe391 320,75110 894,65
2Środki trwałe w budowie93 289,413 921 203,62
3Zaliczki na środki trwałe w budowie20 800,00754 296,52
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe845 866,49786 689,91
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego794 354,00772 084,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe51 512,4914 605,91
BAktywa obrotowe22 449 680,7521 876 011,84
IZapasy7 379 196,797 454 685,62
1Materiały4 048 833,454 094 002,81
2Półprodukty i produkty w toku718 155,90832 881,54
3Produkty gotowe2 340 189,602 333 693,40
5Zaliczki na dostawy i usługi272 017,84194 107,87
IINależności krótkoterminowe7 676 326,958 199 939,86
3Należności od pozostałych jednostek7 676 326,958 199 939,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:6 855 180,686 850 223,89
– do 12 miesięcy6 855 180,686 850 223,89
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych688 113,631 222 379,03
c) inne133 032,64127 336,94
IIIInwestycje krótkoterminowe7 167 524,135 886 093,86
1Krótkoterminowe aktywa finansowe7 164 473,415 877 599,90
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne7 164 473,415 877 599,90
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach3 160 349,205 578 761,47
– inne środki pieniężne4 004 124,21298 838,43
2Inne inwestycje krótkoterminowe3 050,728 493,96
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe226 632,88335 292,50
Aktywa razem51 860 802,6642 134 956,80
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny30 860 966,5328 871 010,80
IKapitał (fundusz) podstawowy1 502 877,501 502 877,50
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:13 186 566,6313 184 055,20
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:2 771 820,842 774 332,27
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:11 409 745,8311 005 452,48
VIZysk (strata) netto1 989 955,73404 293,35
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania20 999 836,1313 263 946,00
IRezerwy na zobowiązania1 221 634,001 406 697,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego102 184,0050 052,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne648 544,00774 643,00
– długoterminowa275 432,00286 615,00
– krótkoterminowa373 112,00488 028,00
3Pozostałe rezerwy470 906,00582 002,00
– długoterminowe115 302,00162 767,00
– krótkoterminowe355 604,00419 235,00
IIZobowiązania długoterminowe5 532 436,29391 543,44
3Wobec pozostałych jednostek5 532 436,29391 543,44
a) kredyty i pożyczki5 404 895,23369 785,78
c) inne zobowiązania finansowe127 541,0621 757,66
IIIZobowiązania krótkoterminowe9 880 997,339 221 504,61
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek9 698 562,539 018 608,12
a) kredyty i pożyczki3 476 791,521 688 643,81
c) inne zobowiązania finansowe113 639,48123 971,40
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4 387 561,634 444 657,50
– do 12 miesięcy4 387 561,634 444 657,50
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi141 046,22156 924,56
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych844 159,75785 074,75
h) z tytułu wynagrodzeń579 122,31556 180,97
i) inne156 241,621 263 155,13
4Fundusze specjalne182 434,80202 896,49
IVRozliczenia międzyokresowe4 364 768,512 244 200,95
2Inne rozliczenia międzyokresowe4 364 768,512 244 200,95
– długoterminowe4 008 883,601 875 712,99
– krótkoterminowe355 884,91368 487,96
Pasywa razem51 860 802,6642 134 956,80
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:50 075 910,3647 463 978,12
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów48 471 454,7845 533 129,64
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-85 183,48105 112,78
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki284 210,37334 617,02
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 405 428,691 491 118,68
BKoszty działalności operacyjnej48 028 251,2547 199 163,91
IAmortyzacja1 957 124,782 215 540,22
IIZużycie materiałów i energii26 953 683,0326 644 437,29
IIIUsługi obce4 222 645,773 523 101,20
IVPodatki i opłaty, w tym:435 147,57407 771,23
VWynagrodzenia10 535 286,6610 168 813,27
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:2 272 158,172 285 548,01
VIIPozostałe koszty rodzajowe669 846,81915 098,14
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów982 358,461 038 854,55
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 047 659,11264 814,21
DPozostałe przychody operacyjne1 375 148,741 917 225,51
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych15 280,49
IIDotacje368 487,96368 487,96
IVInne przychody operacyjne991 380,291 548 737,55
EPozostałe koszty operacyjne1 141 909,751 346 103,21
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych15 615,75
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych638 932,97567 105,85
IIIInne koszty operacyjne502 976,78763 381,61
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 280 898,10835 936,51
GPrzychody finansowe182 901,7924 352,24
IIOdsetki, w tym:28 568,0123 239,88
VInne154 333,781 112,36
HKoszty finansowe64 725,16364 135,40
IOdsetki, w tym:54 431,1757 784,89
IVInne10 293,99306 350,51
IZysk (strata) brutto (F+G–H)2 399 074,73496 153,35
JPodatek dochodowy409 119,0091 860,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)1 989 955,73404 293,35
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)28 871 010,8028 466 717,45
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach28 871 010,8028 466 717,45
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 502 877,501 502 877,50
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 502 877,501 502 877,50
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu13 184 055,2013 388 729,89
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego2 511,43-204 674,69
a) zwiększenie (z tytułu)2 511,43
kapitał z aktualizacji wyceny - zbycie środków trwałych2 511,43
b) zmniejszenie (z tytułu)204 674,69
zmiana kwalifikacji kapitału204 674,69
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu13 186 566,6313 184 055,20
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości2 774 332,272 774 332,27
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny-2 511,43
b) zmniejszenie (z tytułu)2 511,43
– zbycia środków trwałych2 511,43
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu2 771 820,842 774 332,27
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu11 005 452,487 608 799,95
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych404 293,353 396 652,53
a) zwiększenie (z tytułu)404 293,353 396 652,53
podział zysku404 293,353 191 977,84
zmiana kwalifikacji kapitału204 674,69
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu11 409 745,8311 005 452,48
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu404 293,353 191 977,84
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach404 293,353 191 977,84
b) zmniejszenie (z tytułu)404 293,353 191 977,84
zasilenie kapitału rezerwowego404 293,353 191 977,84
6Wynik netto1 989 955,73404 293,35
Azysk netto1 989 955,73404 293,35
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)30 860 966,5328 871 010,80
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)30 860 966,5328 871 010,80
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej4 154 955,824 034 179,49
IZysk (strata) netto1 989 955,73404 293,35
IIKorekty razem2 165 000,093 629 886,14
1Amortyzacja1 975 524,782 215 540,22
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-56 147,6014 026,23
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)28 641,792 817,74
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej108 006,16-1 313,00
5Zmiana stanu rezerw-185 063,00-329 815,00
6Zmiana stanu zapasów75 488,83742 355,35
7Zmiana stanu należności523 612,911 422 369,03
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-17 553,5760 870,58
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-319 004,92-336 820,97
10Inne korekty31 494,71-160 144,04
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)4 154 955,824 034 179,49
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-12 027 910,41-3 242 506,32
IWpływy15 280,491 313,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych15 280,491 313,00
IIWydatki12 043 190,903 243 819,32
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych12 022 390,902 489 522,80
4Inne wydatki inwestycyjne20 800,00754 296,52
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-12 027 910,41-3 242 506,32
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej9 159 828,1072 951,52
IWpływy12 334 492,321 158 706,80
2Kredyty i pożyczki9 814 978,79930 032,77
4Inne wpływy finansowe2 519 513,53228 674,03
IIWydatki3 174 664,221 085 755,28
4Spłaty kredytów i pożyczek2 938 298,09861 799,55
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego179 156,33165 447,00
8Odsetki57 209,8058 508,73
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)9 159 828,1072 951,52
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)1 286 873,51864 624,69
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:1 286 873,51864 624,69
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych5 362,29-55 636,06
FŚrodki pieniężne na początek okresu5 877 599,905 012 975,21
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:7 164 473,415 877 599,90
– o ograniczonej możliwości dysponowania43 159,8469 471,20
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok2 399 074,73496 153,35
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:675 259,29675 259,291 232 384,84
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:129 141,85129 141,85-70 364,32
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:169 487,90169 487,90241 219,28
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 290 458,071 290 458,071 609 581,33
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:584 380,06584 380,06600 214,27
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-481 234,27-481 234,27-456 126,03
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym1 989 005,23128 593,14
K. Podatek dochodowy377 911,0024 433,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacje dodatkowe do bilansu

-

w załączeniu

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki