Szczegóły spółki

Nazwa BOLARUS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8680000350
REGON 850017324
KRS 0000130684
Adres ul. Wiśnicka 12, 32-700 Bochnia
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 2825Z — produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.31 0.4
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.46 0.68
Płynność bieżąca (CR) 2.37 2.27
Płynność szybka (QR) 1.56 1.53
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.46 0.68
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.85% 3.97%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 1.4% 6.45%
Rentowność aktywów (ROA) 0.96% 3.84%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-04-06 67/2020 9 17605
Poz. 17605. BOLARUS SPÓŁKA AKCYJNA w Bochni.
KRS 0000130684. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 wrze-
śnia 2002 r.
[BMSiG-17186/2020]

Zarząd BOLARUS S.A. z siedzibą w Bochni przy ul. Wiśnic-
kiej 12, Spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajo-wego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejo-
nowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział
Gospodarczy, pod numerem KRS 0000130684, działając na
podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 11 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie na dzień 4 czerwca 2020 roku, o godz. 1000, w siedzi-
bie Spółki w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12, z następującym
porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   i wybór Przewodniczącego.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
   mowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalno-
   ści Spółki w roku obrotowym 2019.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
   wego Spółki za rok obrotowy 2019.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
   obrotowy 2019.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obro-
   towy 2019.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady
   Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wyko-
   nania obowiązków w 2019 roku.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady
   Nadzorczej na kolejną kadencję.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu upraw-
   nionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
 11. Zamknięcie obrad.
Poz. 17605. BOLARUS SPÓŁKA AKCYJNA w Bochni.
KRS 0000130684. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 wrze-
śnia 2002 r.
[BMSiG-17186/2020]

Zarząd BOLARUS S.A. z siedzibą w Bochni przy ul. Wiśnic-
kiej 12, Spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajo-wego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejo-
nowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział
Gospodarczy, pod numerem KRS 0000130684, działając na
podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 11 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie na dzień 4 czerwca 2020 roku, o godz. 1000, w siedzi-
bie Spółki w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12, z następującym
porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   i wybór Przewodniczącego.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
   mowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalno-
   ści Spółki w roku obrotowym 2019.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
   wego Spółki za rok obrotowy 2019.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
   obrotowy 2019.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obro-
   towy 2019.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady
   Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wyko-
   nania obowiązków w 2019 roku.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady
   Nadzorczej na kolejną kadencję.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu upraw-
   nionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
 11. Zamknięcie obrad.
2019-04-24 80/2019 14 21420
Poz. 21420. BOLARUS SPÓŁKA AKCYJNA w Bochni.
KRS 0000130684. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 wrze-
śnia 2002 r.
[BMSiG-21038/2019]

Zarząd BOLARUS S.A. z siedzibą w Bochni przy ul. Wiśnic-
kiej 12, Spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajo-
wego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospo-
darczy, pod numerem KRS 0000130684, działając na pod-
stawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11
Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na
dzień 6 czerwca 2019 roku, o godz. 1100, w siedzibie Spółki,
w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12, z następującym porządkiem
obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   i wybór Przewodniczącego.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wal-
   nego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowa-
   nia uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
   Spółki za rok obrotowy 2018.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
   obrotowy 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obro-
   towy 2018.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady
   Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykona-
   nia obowiązków w 2018 roku.
 9. Zamknięcie obrad.
Poz. 21420. BOLARUS SPÓŁKA AKCYJNA w Bochni.
KRS 0000130684. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 wrze-
śnia 2002 r.
[BMSiG-21038/2019]

Zarząd BOLARUS S.A. z siedzibą w Bochni przy ul. Wiśnic-
kiej 12, Spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajo-
wego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospo-
darczy, pod numerem KRS 0000130684, działając na pod-
stawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11
Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na
dzień 6 czerwca 2019 roku, o godz. 1100, w siedzibie Spółki,
w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12, z następującym porządkiem
obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   i wybór Przewodniczącego.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wal-
   nego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowa-
   nia uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
   Spółki za rok obrotowy 2018.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
   obrotowy 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obro-
   towy 2018.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady
   Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykona-
   nia obowiązków w 2018 roku.
 9. Zamknięcie obrad.
2018-05-16 94/2018 21 20441
Poz. 20441. BOLARUS SPÓŁKA AKCYJNA w Bochni.
KRS 0000130684. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 wrze-
śnia 2002 r.
[BMSiG-20066/2018]

Zarząd BOLARUS S.A. z siedzibą w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12,
spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodar-
czy, pod numerem KRS 0000130684, działając na podstawie
art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 Statutu
spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień
19 czerwca 2018 roku, o godz. 1100, w siedzibie spółki,
w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12, z następującym porządkiem
obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   i wybór Przewodniczącego.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wal-
   nego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowa-
   nia uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
   Spółki za rok obrotowy 2017.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obro-
   towy 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obro-
   towy 2017. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady
   Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykona-
   nia obowiązków w 2017 roku.
 9. Zamknięcie obrad.               5.

              Inne
Poz. 20441. BOLARUS SPÓŁKA AKCYJNA w Bochni.
KRS 0000130684. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 wrze-
śnia 2002 r.
[BMSiG-20066/2018]

Zarząd BOLARUS S.A. z siedzibą w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12,
spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodar-
czy, pod numerem KRS 0000130684, działając na podstawie
art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 Statutu
spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień
19 czerwca 2018 roku, o godz. 1100, w siedzibie spółki,
w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12, z następującym porządkiem
obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   i wybór Przewodniczącego.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wal-
   nego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowa-
   nia uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
   Spółki za rok obrotowy 2017.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obro-
   towy 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obro-
   towy 2017. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady
   Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykona-
   nia obowiązków w 2017 roku.
 9. Zamknięcie obrad.               5.

              Inne

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki