Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki P.V.PREFABET KLUCZBORK SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-01
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyP.V.Prefabet Kluczbork S.A.
Siedziba
Województwoopolskie
PowiatKluczbork
GminaKluczbork
MiejscowośćKluczbork
Adres
Kod krajuPL
Województwoopolskie
PowiatKluczbork
GminaKluczbork
UlicaKościuszki
Nr domu33
MiejscowośćKluczbork
Kod pocztowy46-200
PocztaKluczbork
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2361Z - produkcja wyrobów budowlanych z betonu
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000130413

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Materiały i towary objęte są ewidencją ilościowo-wartościową w jednostkach naturalnych i pieniężnych. Zapasy te ewidencjonowane są według cen nabycia, natomiast rozchody według zasady pierwsze przyszło pierwsze wyszło.b) Produkty gotowe, półfabrykaty i produkcję w toku wycenia się po koszcie ich wytworzenia.Wyroby gotowe objęte są ewidencją ilościowo wartościową według cen ewidencyjnych.Różnice pomiędzy ceną ewidencyjną a kosztem wytworzenia stanowią odchylenia rozliczana w każdym miesiącu.Rozchód wyrobów ewidencjonowany jest według zasady pierwsze przyszło pierwsze wyszło.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartość zapasów na magazynach zgodnie z art.7 ust.1 Ustawy o Rachunkowości aktualizuje się uwzględniając stopień zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w zł. wyceniane są w wartości nominalnej, a wyrażone w walutach obcych przeliczone są za zł według kursu średniego NBP obowiązującego dla danej waluty. Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, poprzez dokonanie odpisu aktualizujacego pomniejszając wartość należności. Srodki trwałe i wartości niematerialne wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Środki trwałe umarzane są metodą liniową i degresywną według stawek uwzględniających czas ekonomicznej użyteczności danego środka trwałego. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową z uwzględnieniem czasu ich ekonomicznej użyteczności.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustala się na poziomie wyniku netto.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

P.V. Prefabet Kluczbork Spółka Akcyjna wycenia aktywa i pasywa przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w tym zasady ostrożności i ciągłości, w sposób przewidziany przez ustawę o rachunkowości w języku polskim i walucie polskiej. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Spółki.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe23 495 840,0221 249 991,65
IWartości niematerialne i prawne2 556,7012 592,16
3Inne wartości niematerialne i prawne2 556,7012 592,16
IIRzeczowe aktywa trwałe19 443 111,3218 841 631,49
1Środki trwałe19 424 402,8118 834 688,99
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)738 969,41856 149,77
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej11 149 225,6211 761 884,70
c) urządzenia techniczne i maszyny3 629 594,732 689 289,37
d) środki transportu2 451 448,751 905 256,32
e) inne środki trwałe1 455 164,301 622 108,83
2Środki trwałe w budowie18 708,516 942,50
IVInwestycje długoterminowe3 200 000,001 900 000,00
3Długoterminowe aktywa finansowe3 200 000,001 900 000,00
a) w jednostkach powiązanych3 200 000,001 900 000,00
– udziały lub akcje200 000,00200 000,00
– udzielone pożyczki3 000 000,001 700 000,00
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe850 172,00495 768,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego850 172,00495 768,00
BAktywa obrotowe47 328 268,7637 206 139,68
IZapasy9 964 258,938 037 791,45
1Materiały4 686 319,503 443 682,05
2Półprodukty i produkty w toku311 243,70144 461,64
3Produkty gotowe4 427 378,304 081 182,48
4Towary288 002,43358 965,28
5Zaliczki na dostawy i usługi251 315,009 500,00
IINależności krótkoterminowe17 796 715,9318 968 813,98
1Należności od jednostek powiązanych1 908 960,93871 305,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 908 960,93871 305,89
– do 12 miesięcy1 908 960,93871 305,89
3Należności od pozostałych jednostek15 887 755,0018 097 508,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:15 545 318,0717 754 408,89
– do 12 miesięcy15 545 318,0717 754 408,89
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych248 888,50288 466,08
c) inne93 548,4354 633,12
IIIInwestycje krótkoterminowe19 516 750,4010 139 712,34
1Krótkoterminowe aktywa finansowe19 516 750,4010 139 712,34
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne19 516 750,4010 139 712,34
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach19 516 750,4010 139 712,34
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe50 543,5059 821,91
Aktywa razem70 824 108,7858 456 131,33
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny58 297 407,9347 998 625,21
IKapitał (fundusz) podstawowy1 171 600,001 171 600,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:41 827 025,2139 080 434,05
VIZysk (strata) netto15 298 782,727 746 591,16
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania12 526 700,8510 457 506,12
IRezerwy na zobowiązania4 120 427,012 331 102,27
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego10 923,0017 368,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne284 249,88372 537,76
– długoterminowa56 588,1546 976,34
– krótkoterminowa227 661,73325 561,42
3Pozostałe rezerwy3 825 254,131 941 196,51
– krótkoterminowe3 825 254,131 941 196,51
IIIZobowiązania krótkoterminowe8 336 179,338 032 944,62
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych861,0027 473,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:861,0027 473,28
– do 12 miesięcy861,0027 473,28
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek8 272 340,417 951 911,32
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:5 649 120,535 184 516,53
– do 12 miesięcy5 649 120,535 184 516,53
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi179 236,08198 636,21
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 964 770,572 132 699,83
h) z tytułu wynagrodzeń414 280,99381 564,15
i) inne64 932,2454 494,60
4Fundusze specjalne62 977,9253 560,02
IVRozliczenia międzyokresowe70 094,5193 459,23
2Inne rozliczenia międzyokresowe70 094,5193 459,23
– długoterminowe46 322,0369 686,75
– krótkoterminowe23 772,4823 772,48
Pasywa razem70 824 108,7858 456 131,33
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:97 404 657,6977 383 668,60
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów88 168 186,3770 760 043,58
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)494 154,5574 066,65
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki3 997 059,462 882 237,07
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów4 745 257,313 667 321,30
BKoszty działalności operacyjnej76 905 780,8367 383 964,45
IAmortyzacja2 857 301,112 918 915,11
IIZużycie materiałów i energii38 920 119,9833 875 456,57
IIIUsługi obce12 993 151,3811 291 553,02
IVPodatki i opłaty, w tym:1 187 819,571 142 766,33
VWynagrodzenia13 866 746,1711 869 070,27
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:3 557 570,672 928 875,23
VIIPozostałe koszty rodzajowe1 283 944,201 324 434,98
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów2 239 127,752 032 892,94
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)20 498 876,869 999 704,15
DPozostałe przychody operacyjne1 158 001,871 167 666,78
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych45 878,9688 211,01
IIDotacje1 000,00
IVInne przychody operacyjne1 111 122,911 079 455,77
EPozostałe koszty operacyjne2 779 548,731 617 870,36
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych45 531,47196 019,19
IIIInne koszty operacyjne2 734 017,261 421 851,17
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)18 877 330,009 549 500,57
GPrzychody finansowe129 774,83112 217,14
IIOdsetki, w tym:129 774,83105 505,41
– od jednostek powiązanych38 730,8820 233,33
VInne6 711,73
HKoszty finansowe41 694,1117 232,55
IOdsetki, w tym:6 656,124 032,55
IVInne35 037,9913 200,00
IZysk (strata) brutto (F+G–H)18 965 410,729 644 485,16
JPodatek dochodowy3 666 628,001 897 894,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)15 298 782,727 746 591,16
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)47 998 625,2142 252 034,05
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach47 998 625,2142 252 034,05
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 171 600,001 171 600,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 171 600,001 171 600,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu39 080 434,0538 930 110,11
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego2 746 591,16150 323,94
a) zwiększenie (z tytułu)2 746 591,16150 323,94
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)2 746 591,16150 323,94
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu41 827 025,2139 080 434,05
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu7 746 591,162 150 323,94
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu7 746 591,162 150 323,94
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach7 746 591,162 150 323,94
b) zmniejszenie (z tytułu)7 746 591,162 150 323,94
6Wynik netto15 298 782,727 746 591,16
Azysk netto15 298 782,727 746 591,16
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)58 297 407,9347 998 625,21
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)45 297 407,9342 998 625,21
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej19 083 005,648 569 644,41
IZysk (strata) netto15 298 782,727 746 591,16
IIKorekty razem3 784 222,92823 053,25
1Amortyzacja2 880 665,832 942 285,14
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-20 237,18-4 176,86
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-45 878,96-88 211,01
5Zmiana stanu rezerw1 789 324,741 301 231,38
6Zmiana stanu zapasów-1 926 467,48-762 595,65
7Zmiana stanu należności1 172 098,05-4 860 044,53
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów303 208,232 580 382,58
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-368 490,31-285 817,80
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)19 083 005,648 569 644,41
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-6 387 500,36-3 170 630,79
IWpływy126 210,59181 836,92
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych87 479,71161 603,59
3Z aktywów finansowych, w tym:38 730,8820 233,33
b) w pozostałych jednostkach38 730,8820 233,33
– odsetki38 730,8820 233,33
IIWydatki6 513 710,953 352 467,71
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 513 710,952 352 467,71
3Na aktywa finansowe, w tym:3 000 000,001 000 000,00
a) w jednostkach powiązanych3 000 000,001 000 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-6 387 500,36-3 170 630,79
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-3 318 467,22-2 016 018,19
IWpływy1 700 000,00
2Kredyty i pożyczki1 700 000,00
IIWydatki5 018 467,222 016 018,19
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli4 999 973,521 999 961,72
8Odsetki18 493,7016 056,47
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-3 318 467,22-2 016 018,19
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)9 377 038,063 382 995,43
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:9 377 038,063 382 995,43
FŚrodki pieniężne na początek okresu10 139 712,346 756 716,91
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:19 516 750,4010 139 712,34
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok18 965 410,729 644 485,16
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:-142 407,91-142 407,91
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:2 374 243,152 374 243,15
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym21 197 245,9611 360 820,89
K. Podatek dochodowy4 027 477,002 158 556,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia plik w załączniku

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki