Szczegóły spółki

Nazwa P.V.PREFABET KLUCZBORK SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7510002415
REGON 531051710
KRS 0000130413
Adres ul. Kościuszki 33, 46-200 Kluczbork
Telefon 0774471040
Faks 0774471040
E-mail handel@pv-prefabet.com.pl
WWW www.pv-prefabet.com.pl
PKD
 • 2361Z — produkcja wyrobów budowlanych z betonu
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.18 0.18
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.22 0.21
Płynność bieżąca (CR) 4.63 5.68
Płynność szybka (QR) 3.63 4.48
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.22 0.21
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 10.01% 15.71%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 16.14% 26.24%
Rentowność aktywów (ROA) 13.25% 21.6%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-05-12 91/2020 14 21128
Poz. 21128. P.V.PREFABET KLUCZBORK SPÓŁKA AKCYJNA
w Kluczborku. KRS 0000130413. SĄD REJONOWY W OPOLU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 września 2002 r.
[BMSiG-20840/2020]

Zarząd P.V.Prefabet Kluczbork S.A. w Kluczborku, działając
na podstawie art. 399 § 1 i 395 § 1 Kodeksu spółek handlo-
wych, oraz art. 22 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30.06.2020 r.,
na godz. 15 00, w miejscu siedziby spółki: Kluczbork,
ul. Kościuszki 33, w sali narad.

Porządek Obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz
    sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu
    w roku 2019.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
    ności w 2019 r.
  8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
     a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozda-
      nia finansowego za rok obrotowy 2019,
     b) podział zysku za rok 2019,
     c) udzielenie Zarządowi skwitowania z wykonywania
      obowiązków za rok 2019,
     d) udzielenie Radzie Nadzorczej skwitowania z wyko-
      nywania obowiązków za rok 2019.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.
Poz. 21128. P.V.PREFABET KLUCZBORK SPÓŁKA AKCYJNA
w Kluczborku. KRS 0000130413. SĄD REJONOWY W OPOLU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 września 2002 r.
[BMSiG-20840/2020]

Zarząd P.V.Prefabet Kluczbork S.A. w Kluczborku, działając
na podstawie art. 399 § 1 i 395 § 1 Kodeksu spółek handlo-
wych, oraz art. 22 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30.06.2020 r.,
na godz. 15 00, w miejscu siedziby spółki: Kluczbork,
ul. Kościuszki 33, w sali narad.

Porządek Obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz
    sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu
    w roku 2019.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
    ności w 2019 r.
  8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
     a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozda-
      nia finansowego za rok obrotowy 2019,
     b) podział zysku za rok 2019,
     c) udzielenie Zarządowi skwitowania z wykonywania
      obowiązków za rok 2019,
     d) udzielenie Radzie Nadzorczej skwitowania z wyko-
      nywania obowiązków za rok 2019.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.
2019-07-02 126/2019 928 512976
Poz. 512976. P.V.PREFABET KLUCZBORK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000130413. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.09.2002.
[RDF/129491/19/648]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 512976. P.V.PREFABET KLUCZBORK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000130413. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.09.2002.
[RDF/129491/19/648]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-02 126/2019 928 512977
Poz. 512977. P.V.PREFABET KLUCZBORK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000130413. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.09.2002.
[RDF/129491/19/49]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 512977. P.V.PREFABET KLUCZBORK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000130413. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.09.2002.
[RDF/129491/19/49]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-02 126/2019 928 512978
Poz. 512978. P.V.PREFABET KLUCZBORK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000130413. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.09.2002.
[RDF/129491/19/450]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 512978. P.V.PREFABET KLUCZBORK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000130413. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.09.2002.
[RDF/129491/19/450]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-02 126/2019 928 512979
Poz. 512979. P.V.PREFABET KLUCZBORK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000130413. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.09.2002.
[RDF/129491/19/851]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 512979. P.V.PREFABET KLUCZBORK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000130413. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.09.2002.
[RDF/129491/19/851]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-03 66/2019 15 17516
Poz. 17516. P.V. PREFABET KLUCZBORK SPÓŁKA AKCYJNA
w Kluczborku. KRS 0000130413. SĄD REJONOWY W OPOLU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 września 2002 r.
[BMSiG-17081/2019]
Zarząd P.V. Prefabet Kluczbork S.A. w Kluczborku, dzia-
łając na podstawie art. 399 § 1 i 395 § 1 Kodeksu spółek
handlowych oraz art. 22 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
28 maja 2019 r., na godz. 900, w miejscu siedziby spółki: Klucz-
bork, ul. Kościuszki 33, w sali narad.
Porządek obrad:
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz
    sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu
    w roku 2018.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
    ności w 2018.
  8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
     a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozda-
      nia finansowego za rok obrotowy 2018,
     b) podział zysku za rok 2018,
     c) udzielenie Zarządowi skwitowania z wykonywania
      obowiązków za rok 2018,
     d) udzielenie Radzie Nadzorczej skwitowania z wyko-
      nywania obowiązków za rok 2018.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.
Poz. 17516. P.V. PREFABET KLUCZBORK SPÓŁKA AKCYJNA
w Kluczborku. KRS 0000130413. SĄD REJONOWY W OPOLU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 września 2002 r.
[BMSiG-17081/2019]
Zarząd P.V. Prefabet Kluczbork S.A. w Kluczborku, dzia-
łając na podstawie art. 399 § 1 i 395 § 1 Kodeksu spółek
handlowych oraz art. 22 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
28 maja 2019 r., na godz. 900, w miejscu siedziby spółki: Klucz-
bork, ul. Kościuszki 33, w sali narad.
Porządek obrad:
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz
    sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu
    w roku 2018.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
    ności w 2018.
  8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
     a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozda-
      nia finansowego za rok obrotowy 2018,
     b) podział zysku za rok 2018,
     c) udzielenie Zarządowi skwitowania z wykonywania
      obowiązków za rok 2018,
     d) udzielenie Radzie Nadzorczej skwitowania z wyko-
      nywania obowiązków za rok 2018.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.
2018-11-16 222/2018 1265 1052520
Poz. 1052520. P.V.PREFABET KLUCZBORK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000130413. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 12.09.2002.
[RDF/849960/18/87]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1052520. P.V.PREFABET KLUCZBORK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000130413. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 12.09.2002.
[RDF/849960/18/87]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-16 222/2018 1265 1052521
Poz. 1052521. P.V.PREFABET KLUCZBORK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000130413. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 12.09.2002.
[RDF/849961/18/488]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1052521. P.V.PREFABET KLUCZBORK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000130413. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 12.09.2002.
[RDF/849961/18/488]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-16 222/2018 1265 1052522
Poz. 1052522. P.V.PREFABET KLUCZBORK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000130413. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 12.09.2002.
[RDF/849962/18/889]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1052522. P.V.PREFABET KLUCZBORK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000130413. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 12.09.2002.
[RDF/849962/18/889]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-16 222/2018 1265 1052523
Poz. 1052523. P.V.PREFABET KLUCZBORK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000130413. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 12.09.2002.
[RDF/849963/18/290]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1052523. P.V.PREFABET KLUCZBORK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000130413. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 12.09.2002.
[RDF/849963/18/290]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-11 111/2018 350 168701
Poz. 168701. P.V.PREFABET KLUCZBORK SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000130413.SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.09.2002.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/145/18/415]

W dniu 18.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. AMTHOR 2. JOACHIM 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. MARCINISZYN 2. WOJCIECH
3. 72100203533 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MARCINISZYN
2. WOJCIECH 3. 72100203533 4. PROKURA ŁĄCZNA
Poz. 168701. P.V.PREFABET KLUCZBORK SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000130413.SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.09.2002.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/145/18/415]

W dniu 18.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. AMTHOR 2. JOACHIM 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. MARCINISZYN 2. WOJCIECH
3. 72100203533 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MARCINISZYN
2. WOJCIECH 3. 72100203533 4. PROKURA ŁĄCZNA
2018-03-07 47/2018 21 9894
Poz. 9894. P.V.PREFABET KLUCZBORK SPÓŁKA AKCYJNA
w Kluczborku. KRS 0000130413. SĄD REJONOWY W OPOLU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 września 2002 r.
[BMSiG-9147/2018]

Zarząd P.V. Prefabet Kluczbork S.A. w Kluczborku, działając na
podstawie art. 399 § 1 i 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 22 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Akcjonariuszy na dzień 5.04.2018 r., na godz. 930, w miej-
scu siedziby spółki: Kluczbork, ul. Kościuszki 33, w sali narad.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz
    sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu
    w roku 2017.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
    ności w 2017.
  8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
     a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozda-
      nia finansowego za rok obrotowy 2017,
     b) podział zysku za rok 2017,
     c) udzielenie Zarządowi skwitowania z wykonywania
      obowiązków za rok 2017,
     d) udzielenie Radzie Nadzorczej skwitowania z wyko-
      nywania obowiązków za rok 2017.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.
Poz. 9894. P.V.PREFABET KLUCZBORK SPÓŁKA AKCYJNA
w Kluczborku. KRS 0000130413. SĄD REJONOWY W OPOLU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 września 2002 r.
[BMSiG-9147/2018]

Zarząd P.V. Prefabet Kluczbork S.A. w Kluczborku, działając na
podstawie art. 399 § 1 i 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 22 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Akcjonariuszy na dzień 5.04.2018 r., na godz. 930, w miej-
scu siedziby spółki: Kluczbork, ul. Kościuszki 33, w sali narad.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz
    sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu
    w roku 2017.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
    ności w 2017.
  8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
     a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozda-
      nia finansowego za rok obrotowy 2017,
     b) podział zysku za rok 2017,
     c) udzielenie Zarządowi skwitowania z wykonywania
      obowiązków za rok 2017,
     d) udzielenie Radzie Nadzorczej skwitowania z wyko-
      nywania obowiązków za rok 2017.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki