Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki KOPALNIA I PRAŻALNIA DOLOMITU "ŻELATOWA" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-07
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyKopalnia i Prażalnia Dolomitu "Żelatowa" S.A.
Siedziba
WojewództwoMałopolskie
PowiatChrzanów
GminaChrzanów
MiejscowośćChrzanów
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMałopolskie
PowiatChrzanów
GminaChrzanów
UlicaBorowcowa
Nr domu125
MiejscowośćChrzanów
Kod pocztowy32-500
PocztaChrzanów
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD0811Z - wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000127939

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOPALNI I PRAŻALNI DOLOMITU "ŻELATOWA" SPÓŁKA AKCYJNA
za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
1. Kopalnia i Prażalnia Dolomitu "Żelatowa" S.A. z siedzibą w Chrzanowie ul. Borowcowa 125.
Numer NIP nadany przez Urząd Skarbowy w Chrzanowie jest następujący 628-000-10-20
Numer statystyczny w systemie REGON jest następujący 272537746
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki zgodnie ze Statutem Spółki jest: wydobywanie skał wapiennych, gipsu i kredy, wydobywanie żwiru i piasku, kopalnictwo minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów.
Kopalnia i Prażalnia Dolomitu "Żelatowa" Spółka Akcyjna została wpisana w Sądzie Rejonowym z siedzibą w Krakowie - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie - numer w KRS - 0000127939
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
W skład Spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
i zawiera dane finansowe za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018
oraz dane finansowe porównywalne za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017r.
4. W skład Spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające
samodzielnie sprawozdanie finansowe.
5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółkę w ciągu co najmniej 12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego w nie zmniejszonym istotnie zakresie.
Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności.

6. W okresie, za który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe nie miało miejsca połączenie Spółek.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

7. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2018 są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. z późniejszymi zmianami, zwaną dalej ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kodeksem Spółek Handlowych.
a) Wartości niematerialne i prawne wyceniane na dzień bilansowy wykazywane są w bilansie w cenach nabycia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne ( umorzenia ). Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej niż 10 000,00 zł. stanowią koszt uzyskania przychodu w miesiącu oddania ich do używania.
b) Środki trwałe prezentowane w bilansie są wg. wartości netto tzn. w wartości początkowej podwyższonej o kwoty ulepszenia i pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe i aktualizujące. Spółka nie dokonała żadnej urzędowej aktualizacji wartości środków trwałych. Spółka zalicza nabyte składniki aktywów do środków trwałych wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania ustalony jest okres ekonomiczny użyteczności dla każdego nabytego składnika, który to decyduje o okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy z dnia 15.02.1992r. /z późniejszymi zamianami /o podatku dochodowym od osób prawnych przy zastosowaniu metody liniowej. Amortyzacja bilansowa jest równa amortyzacji podatkowej ponieważ nie różnią się w sposób istotny. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania środka trwałego do używania. Środki trwałe o wartości początkowej do 10 000,00 zł. ( poza urządzeniami komputerowymi ) Spółka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.
c) Środki trwałe w budowie przyjmowane są wg. cen nabycia lub kosztu wytworzenia.
d) Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego prowadzone są poprzez ewidencję ilościowo-wartościową -
- materiały ( ewidencja ilościowo-wartościowa )
- wyroby gotowe ( ewidencja ilościowa obmiar składowisk )
Spółka stosuje następujące metody ustalenia wartości rzeczowych składników aktywów obrotowych.
- materiały bezpośrednie, pomocnicze - metoda FIFO z zachowaniem ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
- produkty gotowe - rzeczywisty techniczny koszt wytworzenia z zachowaniem ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
e) Należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożnej wyceny ( po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące ).
f) Środki pieniężne krajowe według wartości nominalnej.
g) Kapitały własne w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i Statutu Spółki.
h) Rezerwy na zobowiązania:
- na odroczony podatek dochodowy od osób prawnych tworzona jest rezerwa zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
- na niewykorzystane urlopy, jubileusze i odprawy emerytalno-rentowe oraz premie tworzona jest rezerwa w kwocie wynikającej z wyliczeń własnych,
- na rekultywacje według projektu rekultywacji,
- na zobowiązania związane z przejęciem monitoringu od ZGT zgodnie z umową.
- na restrukturyzację wg. projektu restrukturyzacji wyrobiska.
- na zobowiązania na znane jednostce ryzyko wg. dokumentacji źródłowej.
i) Zoboiązania w kwocie wymagającej zapłaty.
j) Rozliczenia międzyokresowe:
- długoterminowe - z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntu
- krótkoterminowe - dotyczą amortyzacji wieczystego użytkowania gruntów przypadającej do naliczenia w 2019r.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

8. Wynik finansowy wykazywany jest w wielkości netto. Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

9. Sprawozdanie finansowe Spółki zawiera dane finansowe za bieżący okres obrotowy oraz porównywalny okres poprzedni.
W bieżącym roku zmieniono szacunki w zakresie zaliczania wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych do kwoty 10 000,00 zł bezpośrednio w koszty. Zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w roku poprzednim.
10. W sprawozdaniu finansowym jednostki wykazywane są zdarzenia gospodarcze zgodnie z treścią ekonomiczną.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.
11. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi stanowią powstające powtarzalne przychody związane bezpośrednio z działalnością podstawową jednostki. Przychody te wykazywane są w wielkości netto bez podatku od towarów i usług z uwzględnieniem opustów, rabatów itp.
12. Koszty działalności operacyjnej
Koszty działalności operacyjnej obejmują wszystkie koszty związane z działalnością podstawową za wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych.
13. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością gospodarczą, wpływające na wynik finansowy.
14. Przychody i koszty finansowe.
Przychody i koszty finansowe obejmują przychody i koszty związane z działalnością finansową wpływające na wynik finansowy.

15. Do momentu sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym wpływające na sytuację majątkową i finansową Spółki.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe10 322 006,948 892 769,39
IWartości niematerialne i prawne5 083,00
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne5 083,00
IIRzeczowe aktywa trwałe9 634 431,948 447 680,39
1Środki trwałe9 286 224,948 099 473,39
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)523 742,05670 345,93
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej412 620,97475 169,53
c) urządzenia techniczne i maszyny8 338 273,716 930 625,78
d) środki transportu11 588,2123 332,15
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie348 207,00348 207,00
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe687 575,00440 006,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego687 575,00440 006,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe15 885 523,8414 255 827,43
IZapasy1 663 534,961 987 023,91
1Materiały730 758,96638 617,91
2Półprodukty i produkty w toku
– w tym obiekty w zabudowie
3Produkty gotowe932 776,001 348 406,00
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe2 080 262,892 199 885,16
1Należności od jednostek powiązanych115 536,1882 239,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:115 536,1882 239,53
– do 12 miesięcy115 536,1882 239,53
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek1 964 726,712 117 645,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 941 838,712 099 804,63
– do 12 miesięcy1 941 838,712 099 804,63
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych22 888,0017 840,00
c) inne1,00
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe12 004 292,579 948 000,25
1Krótkoterminowe aktywa finansowe12 004 292,579 948 000,25
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne12 004 292,579 948 000,25
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 504 292,571 648 000,25
– inne środki pieniężne10 500 000,008 300 000,00
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe137 433,42120 918,11
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem26 207 530,7823 148 596,82
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny19 425 992,4618 540 700,51
IKapitał (fundusz) podstawowy10 200 000,0010 200 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:8 340 700,517 707 735,49
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto885 291,95632 965,02
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 781 538,324 607 896,31
IRezerwy na zobowiązania3 502 687,331 584 718,37
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4 255,002 606,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne534 013,33493 602,37
– długoterminowa173 255,86195 522,03
– krótkoterminowa360 757,47298 080,34
3Pozostałe rezerwy2 964 419,001 088 510,00
– długoterminowe228 950,00243 650,00
– krótkoterminowe2 735 469,00844 860,00
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe2 802 730,952 406 030,66
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych208 124,33157 141,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:208 124,33157 141,84
– do 12 miesięcy208 124,33157 141,84
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 460 098,531 208 945,30
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:453 674,67448 129,13
– do 12 miesięcy453 674,67448 129,13
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi11 424,418 294,99
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych811 650,18615 164,47
h) z tytułu wynagrodzeń176 097,36129 266,84
i) inne7 251,918 089,87
4Fundusze specjalne1 134 508,091 039 943,52
IVRozliczenia międzyokresowe476 120,04617 147,28
1Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe
2Inne rozliczenia międzyokresowe476 120,04617 147,28
– długoterminowe335 092,80476 120,04
– krótkoterminowe141 027,24141 027,24
Pasywa razem26 207 530,7823 148 596,82
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:22 628 633,1216 610 549,35
– od jednostek powiązanych1 420 454,671 207 246,32
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów23 080 172,8216 570 528,36
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-461 183,70-187 560,26
– w tym obiekty w zabudowie
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki9 644,00221 981,25
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów5 600,00
BKoszty działalności operacyjnej20 027 642,8316 738 832,00
IAmortyzacja840 601,17748 744,13
IIZużycie materiałów i energii3 289 880,012 435 257,88
IIIUsługi obce9 062 893,607 419 270,94
IVPodatki i opłaty, w tym:2 356 646,611 983 389,35
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia3 613 177,263 356 832,14
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:685 694,11652 017,73
– emerytalne251 175,48251 466,44
VIIPozostałe koszty rodzajowe178 750,07137 719,83
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów5 600,00
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 600 990,29-128 282,65
DPozostałe przychody operacyjne481 206,691 361 799,41
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych137 224,401 041 774,33
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych173 726,7759 313,02
IVInne przychody operacyjne170 255,52260 712,06
EPozostałe koszty operacyjne2 137 156,70697 457,12
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych238 400,35327 190,75
IIIInne koszty operacyjne1 898 756,35370 266,37
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)945 040,28536 059,64
GPrzychody finansowe175 222,78162 294,39
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:175 222,78162 294,39
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe419,11167,01
IOdsetki, w tym:226,61132,49
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne192,5034,52
IZysk (strata) brutto (F+G–H)1 119 843,95698 187,02
JPodatek dochodowy234 552,0065 222,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)885 291,95632 965,02
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)18 540 700,5117 907 735,49
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach18 540 700,5117 907 735,49
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu10 200 000,0010 200 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji
– …
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu10 200 000,0010 200 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu7 707 735,497 493 976,50
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego632 965,02213 758,99
a) zwiększenie (z tytułu)632 965,02213 758,99
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)632 965,02213 758,99
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
– umorzenia własnych udziałów
– podwyższenia kapitału zakładowego
– …
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu8 340 700,517 707 735,49
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
– aktualizacji wyceny środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty bilansowej
– umorzenia udziałów własnych
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego
– wypłaty dywidendy
– zwrotu dopłat wspólnikom
– …
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu632 965,02213 758,99
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu632 965,02213 758,99
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach632 965,02213 758,99
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)632 965,02213 758,99
– wypłaty dywidendy
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego632 965,02213 758,99
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe
– przeznaczenia na umorzenie udziałów
– …
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
– …
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto885 291,95632 965,02
Azysk netto885 291,95632 965,02
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)19 425 992,4618 540 700,51
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)19 425 992,4618 540 700,51
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto885 291,95632 965,02
IIKorekty razem3 056 045,69-324 145,55
1Amortyzacja840 601,17748 744,13
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-137 224,40-1 041 774,33
5Zmiana stanu rezerw1 917 968,96330 983,78
6Zmiana stanu zapasów323 488,95407 443,12
7Zmiana stanu należności119 622,27-494 961,58
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów396 700,29188 874,72
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-405 111,55-229 111,35
10Inne korekty-234 344,04
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)3 941 337,64308 819,47
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy137 224,401 358 736,15
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych137 224,401 358 736,15
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki2 022 269,721 696 151,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 022 269,721 696 151,00
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 885 045,32-337 414,85
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)2 056 292,32-28 595,38
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:2 056 292,32-28 595,38
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu9 948 000,259 976 595,63
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:12 004 292,579 948 000,25
– o ograniczonej możliwości dysponowania1 085 001,261 011 777,22
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok1 119 843,95698 187,02
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:351 851,01351 851,01281 924,84
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);22 397,0022 397,00art 12 ust 4 pkt 213 716,49
przychody bilansowe nie uznane podatkowo - rozwiązanie rezerwy 14 700,0014 700,00art 1267 868,09
przychody bilansowe nie uznane podatkowo -wieczyste użytkowanie gruntów141 027,24141 027,24art 12 ust 3a141 027,24
Przychody bilansowe nie uznane podatkowo odwrócenie odpisów które nie były KUP173 726,77173 726,77art …59 313,02
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:13 716,4913 716,4911 764,03
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym13 716,4913 716,49art 12 ust 4 pkt 211 322,15
pozostałe 441,88
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:184 217,34184 217,34187 462,63
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych 202,00202,00art 16 ust 1 pkt 2199,00
amortyzacja gruntów i wieczystego użytkowania146 603,88146 603,88art 15 ust 6146 603,88
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych2 794,462 794,46art 16 ust 1 pkt 282 998,93
wpłat na PFRON30 833,0030 833,00art 16 ust 1 pkt 3635 702,00
pozostałe 3 784,003 784,002 058,82
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:2 500 237,942 500 237,94952 697,93
odpisów aktualizujących wartość należności136 517,19136 517,19art 16 ust 1 pkt 26a73 144,92
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12351 169,00351 169,00art 16 ust 1 pkt 57271 542,00
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h19 504,5919 504,59art 16 ust 1 pkt 57a
wartość utworzonych rezerw na koszty1 890 609,001 890 609,00art 15 ust 4e359 391,00
Odpis aktualizujący zapasy101 883,16101 883,16art 16 ust 1 pkt 26a248 076,00
pozostałe 555,00555,00544,01
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:310 758,04310 758,04278 347,50
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego310 758,04310 758,04art 15 ust 4g230 704,22
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniegoart 15 ust 4h19 188,00
uprawdopodobnienie nieściągalnosci bezskuteczna egzekucja post. komornikaart …28 455,28
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:626 605,39626 605,39626 605,39
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym2 528 801,00663 234,00
K. Podatek dochodowy480 472,00126 014,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowa informacja i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki