Szczegóły spółki

Nazwa KOPALNIA I PRAŻALNIA DOLOMITU "ŻELATOWA" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6280001020
REGON 272537746
KRS 0000127939
Adres ul. Borowcowa 125, 32-500 Chrzanów
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail zelatowa@zelatowa.com.pl
WWW www.zelatowa.com.pl
PKD
 • 0811Z — wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.2 0.26
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.25 0.35
Płynność bieżąca (CR) 5.93 5.67
Płynność szybka (QR) 5.1 5.07
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.25 0.35
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 3.81% 3.91%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 3.41% 4.56%
Rentowność aktywów (ROA) 2.73% 3.38%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-04-14 72/2020 8 18368
Poz. 18368. KOPALNIA I PRAŻALNIA DOLOMITU „ŻELATOWA”
SPÓŁKA AKCYJNA w Chrzanowie. KRS 0000127939. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 sierpnia 2002 r.
[BMSiG-17939/2020]

Zarząd Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa” Spółki Akcyj-
nej z siedzibą w Chrzanowie, wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000127939, działając na podstawie
art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 35 ust. 2 Sta-
tutu Spółki zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgro-
madzenie Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa” Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Chrzanowie, które odbędzie się w dniu12 maja 2020 r., o godz. 1300, w siedzibie Spółki, w Chrzano-
wie, ul. Borowcowa 125, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie merytorycznego porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawoz-
   dania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
   ności w 2019 r.
  7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok
     2019, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat,
     zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek
     przepływów pieniężnych, wprowadzenie do sprawoz-
     dania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnie-
     nia oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku
     obrotowym 2019 r.,
    b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykona-
     nia obowiązków w 2019 r.,
    c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia-
     łalności w roku obrotowym 2019,
    d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
     za rok obrotowy 2019,
    e) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019,
    f) wyboru instytucji prowadzącej rejestr akcjonariuszy
     KiPD Żelatowa S.A.
  8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
  9. Zamknięcie obrad.
Poz. 18368. KOPALNIA I PRAŻALNIA DOLOMITU „ŻELATOWA”
SPÓŁKA AKCYJNA w Chrzanowie. KRS 0000127939. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 sierpnia 2002 r.
[BMSiG-17939/2020]

Zarząd Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa” Spółki Akcyj-
nej z siedzibą w Chrzanowie, wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000127939, działając na podstawie
art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 35 ust. 2 Sta-
tutu Spółki zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgro-
madzenie Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa” Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Chrzanowie, które odbędzie się w dniu12 maja 2020 r., o godz. 1300, w siedzibie Spółki, w Chrzano-
wie, ul. Borowcowa 125, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie merytorycznego porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawoz-
   dania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
   ności w 2019 r.
  7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok
     2019, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat,
     zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek
     przepływów pieniężnych, wprowadzenie do sprawoz-
     dania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnie-
     nia oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku
     obrotowym 2019 r.,
    b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykona-
     nia obowiązków w 2019 r.,
    c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia-
     łalności w roku obrotowym 2019,
    d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
     za rok obrotowy 2019,
    e) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019,
    f) wyboru instytucji prowadzącej rejestr akcjonariuszy
     KiPD Żelatowa S.A.
  8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
  9. Zamknięcie obrad.
2019-04-04 67/2019 17 17836
Poz. 17836. KOPALNIA I PRAŻALNIA DOLOMITU „ŻELATOWA”
SPÓŁKA AKCYJNA w Chrzanowie. KRS 0000127939. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 sierpnia 2002 r.
[BMSiG-17347/2019]

Zarząd Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Chrzanowie wpisanej do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000127939 działając na
podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 35
ust. 2 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Chrzanowie, które odbędzie się w dniu
10 maja 2019 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki w Chrzanowie
ul. Borowcowa 125 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie merytorycznego porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawoz-
   dania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
   ności w 2018 r.
  7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018
     obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawie-
     nie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów    pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania finan-
    sowego, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz
    sprawozdania z działalności w roku obrotowym
    2018 r.
   b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykona-
    nia obowiązków w 2018 r.
   c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia-
    łalności w roku obrotowym 2018.
   d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
    za rok obrotowy 2018.
   e) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.
 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
 9. Zamknięcie obrad.
Poz. 17836. KOPALNIA I PRAŻALNIA DOLOMITU „ŻELATOWA”
SPÓŁKA AKCYJNA w Chrzanowie. KRS 0000127939. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 sierpnia 2002 r.
[BMSiG-17347/2019]

Zarząd Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Chrzanowie wpisanej do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000127939 działając na
podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 35
ust. 2 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Chrzanowie, które odbędzie się w dniu
10 maja 2019 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki w Chrzanowie
ul. Borowcowa 125 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie merytorycznego porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawoz-
   dania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
   ności w 2018 r.
  7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018
     obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawie-
     nie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów    pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania finan-
    sowego, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz
    sprawozdania z działalności w roku obrotowym
    2018 r.
   b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykona-
    nia obowiązków w 2018 r.
   c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia-
    łalności w roku obrotowym 2018.
   d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
    za rok obrotowy 2018.
   e) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.
 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
 9. Zamknięcie obrad.
2018-03-21 57/2018 11 12040
Poz. 12040. KOPALNIA I PRAŻALNIA DOLOMITU „ŻELATOWA”
SPÓŁKA AKCYJNA w Chrzanowie. KRS 0000127939. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 sierpnia 2002 r.
[BMSiG-11304/2018]

Zarząd Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chrzanowie, wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000127939, działając na podstawie
art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 35 ust. 2 Statutu
Spółki, zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chrzanowie, które odbędzie się w dniu 25 kwiet-
nia 2018 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Chrzanowie,
ul. Borowcowa 125, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie merytorycznego porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawoz-
    dania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
    ności w 2017 r.
  7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017
      obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zesta-
      wienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepły-
      wów pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania
      finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia
      oraz sprawozdania z działalności w roku obrotowym
      2017 r.,   b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykona-
    nia obowiązków w 2017 r.,
   c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia-
    łalności w roku obrotowym 2017,
   d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
    za rok obrotowy 2017,
   e) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.
 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
 9. Zamknięcie obrad.
Poz. 12040. KOPALNIA I PRAŻALNIA DOLOMITU „ŻELATOWA”
SPÓŁKA AKCYJNA w Chrzanowie. KRS 0000127939. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 sierpnia 2002 r.
[BMSiG-11304/2018]

Zarząd Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chrzanowie, wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000127939, działając na podstawie
art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 35 ust. 2 Statutu
Spółki, zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chrzanowie, które odbędzie się w dniu 25 kwiet-
nia 2018 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Chrzanowie,
ul. Borowcowa 125, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie merytorycznego porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawoz-
    dania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
    ności w 2017 r.
  7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017
      obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zesta-
      wienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepły-
      wów pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania
      finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia
      oraz sprawozdania z działalności w roku obrotowym
      2017 r.,   b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykona-
    nia obowiązków w 2017 r.,
   c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia-
    łalności w roku obrotowym 2017,
   d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
    za rok obrotowy 2017,
   e) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.
 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
 9. Zamknięcie obrad.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki