Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "SAVIM" SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWSKICH INWESTORÓW MIESZKANIOWYCH za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy SAVIM SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWSKICH INWESTORÓW MIESZKANIOWYCH
Siedziba
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Gmina Warszawa
Miejscowość WARSZAWA
Adres
Kod kraju PL
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Gmina Warszawa
Ulica Kazimierza Sotta "Sokoła"
Nr domu 1
Miejscowość WARSZAWA
Kod pocztowy 02-790
Poczta WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 6810Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000127811

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o których mowa w art. 12 ust 2 i składa się z rachunku zysków i strat, bilansu, wprowadzenia oraz informacji dodatkowej. Sprawozdanie przygotowane zostało zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zamianami. Do dnia sporządzenia sprawozdania nie wystąpiły zdarzenia, które powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego. W sprawozdaniu nie ujęto istotnych zdarzeń z lat poprzednich. Zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły z zachowaniem zasady ciągłości bilansowej. Sprawozdanie podlega badaniu.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe - wycena wg cen nabycia. Amortyzacja liniowa. Wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik Finansowy sporządzany jest w wersji porównawczej

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka sporządza sprawozdanie finansowe, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów. Wynik finansowy sporządza tak się aby kolejne lata i wynikające z nich informacje były porównywalne.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 9 215 812,47 9 522 600,27
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 9 207 704,65 9 514 492,45
1 Środki trwałe 9 207 704,65 9 514 492,45
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 816 939,72 816 939,72
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8 380 552,03 8 687 339,83
c) urządzenia techniczne i maszyny 7 503,90 7 503,90
d) środki transportu
e) inne środki trwałe 2 709,00 2 709,00
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 8 107,82 8 107,82
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 8 107,82 8 107,82
a) w jednostkach powiązanych 8 107,82 8 107,82
– udziały lub akcje 8 107,82 8 107,82
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 2 059 528,58 1 528 276,64
I Zapasy 703 198,37 703 198,37
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary 703 198,37 703 198,37
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 941 446,89 574 558,20
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 941 446,89 574 558,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 575 860,46 519 070,80
– do 12 miesięcy 575 860,46 519 070,80
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 123,40
c) inne 365 586,43 55 364,00
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 414 883,32 245 178,07
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 414 883,32 245 178,07
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 414 883,32 245 178,07
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 401 809,69 245 178,07
– inne środki pieniężne 13 073,63
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 342,00
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 11 275 341,05 11 050 876,91
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 6 252 679,35 6 355 054,84
I Kapitał (fundusz) podstawowy 1 600 000,00 1 600 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5 499 912,69 5 499 912,69
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -744 857,85 -570 157,64
VI Zysk (strata) netto -102 375,49 -174 700,21
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 022 661,70 4 695 822,07
I Rezerwy na zobowiązania
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe 3 203 593,43 3 619 022,79
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 3 203 593,43 3 619 022,79
a) kredyty i pożyczki 3 203 593,43 3 619 022,79
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 1 819 068,27 1 076 799,28
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1 782 754,13 1 040 485,14
a) kredyty i pożyczki 6 264,72 51,45
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 333 471,70 304 528,89
– do 12 miesięcy 333 471,70 304 528,89
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 26 966,36 21 106,60
h) z tytułu wynagrodzeń 55 934,64
i) inne 1 360 116,71 714 798,20
4 Fundusze specjalne 36 314,14 36 314,14
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem 11 275 341,05 11 050 876,91
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 404 187,02
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 404 187,02
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B Koszty działalności operacyjnej 1 441 828,70
I Amortyzacja 306 787,80
II Zużycie materiałów i energii 154 669,69
III Usługi obce 347 171,62
IV Podatki i opłaty, w tym: 116 500,46
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 434 989,83
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 81 275,80
– emerytalne
VII Pozostałe koszty rodzajowe 433,50
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -37 641,68
D Pozostałe przychody operacyjne 1,89
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 1,89
E Pozostałe koszty operacyjne 2 931,63
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 2 931,63
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -40 571,42
G Przychody finansowe 466,29
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 466,29
H Koszty finansowe 62 270,36
I Odsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 62 270,36
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -102 375,49
J Podatek dochodowy
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -102 375,49
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 361 445,57
I Zysk (strata) netto -309 927,43
II Korekty razem 671 373,00
1 Amortyzacja 306 787,80
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5 Zmiana stanu rezerw
6 Zmiana stanu zapasów
7 Zmiana stanu należności -367 012,09
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 731 597,29
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 361 445,57
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 361 445,57
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 361 445,57
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -102 375,49
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

INFORMACJA_DODATKOWA_KOREKTA_2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki