Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki FABRYKA WENTYLATORÓW "FAWENT" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyFabryka Wentylatorów "FAWENT" SA
Siedziba
WojewództwoŚląskie
PowiatBieruńsko-Lędziński
GminaChełm Śląski
MiejscowośćChełm Śląski
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚląskie
PowiatBieruńsko-Lędziński
GminaChełm Śląski
UlicaTechników
Nr domu22
MiejscowośćChełm Śląski
Kod pocztowy41-403
PocztaChełm Śląski
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2825Z - produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000127601

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne to prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok przeznaczone do używania na potrzeby Jednostki. Wycenia się je według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe.
Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Jednostki. Wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o skumulowane umorzenie.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania.
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe amortyzowane są przy zastosowaniu metod i stawek określonych w przepisach podatkowych.
Zapasy wyceniane są według cen zakupu lub po bezpośrednim koszcie wytworzenia z uwzględnienim odpisów akturalizujących. Należności wyceniane są według kwot wymagających zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.
Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym.
Na wynik finansowy Jednostki wpływają ponadto: pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Jednostki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn, przychody finansowe z tytułu odsetek, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, koszty finansowe z tytułu odsetek, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.
Wynik finansowy brutto korygują bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz miany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe8 867 525,1412 621 826,26
IWartości niematerialne i prawne10 416,6622 916,66
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne10 416,6622 916,66
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe3 352 798,853 939 926,71
1Środki trwałe3 287 198,853 907 126,71
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)399 518,52425 376,39
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej298 186,05367 577,56
c) urządzenia techniczne i maszyny1 943 440,142 224 548,91
d) środki transportu221 221,77227 218,90
e) inne środki trwałe424 832,37662 404,95
2Środki trwałe w budowie65 600,0032 800,00
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe1 859 610,034 944 522,59
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe1 859 610,034 944 522,59
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach1 859 610,034 944 522,59
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe1 859 610,034 944 522,59
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 644 699,603 714 460,30
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 631 989,003 679 490,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe12 710,6034 970,30
BAktywa obrotowe51 422 619,6345 003 652,02
IZapasy7 732 479,0311 622 172,84
1Materiały4 667 049,204 883 115,72
2Półprodukty i produkty w toku2 971 769,446 027 402,51
– w tym obiekty w zabudowie
3Produkty gotowe79 317,62711 654,61
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi14 342,77
IINależności krótkoterminowe16 607 407,3612 694 192,17
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek16 607 407,3612 694 192,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:16 331 776,9511 964 128,39
– do 12 miesięcy16 331 776,9511 938 253,39
– powyżej 12 miesięcy25 875,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych617 996,70
c) inne275 630,41112 067,08
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe26 971 989,3120 601 934,02
1Krótkoterminowe aktywa finansowe26 971 989,3120 601 934,02
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach1 872 216,2695 827,21
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe1 872 216,2695 827,21
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne25 099 773,0520 506 106,81
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach15 963 589,7714 256 054,85
– inne środki pieniężne9 100 000,006 218 674,69
– inne aktywa pieniężne36 183,2831 377,27
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe110 743,9385 352,99
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem60 290 144,7757 625 478,28
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny29 499 920,8528 536 299,79
IKapitał (fundusz) podstawowy998 400,00998 400,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:387 580,64387 580,64
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:26 590 338,2426 512 815,54
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki21 129 238,2421 051 715,54
– na udziały (akcje) własne5 461 100,005 461 100,00
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto1 523 601,97637 503,61
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania30 790 223,9229 089 178,49
IRezerwy na zobowiązania18 304 932,4918 267 357,93
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego65 802,0020 395,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 442 009,271 645 836,93
– długoterminowa1 320 595,771 565 804,38
– krótkoterminowa121 413,5080 032,55
3Pozostałe rezerwy16 797 121,2216 601 126,00
– długoterminowe7 205 901,0011 529 821,00
– krótkoterminowe9 591 220,225 071 305,00
IIZobowiązania długoterminowe46 311,0558 045,48
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek46 311,0558 045,48
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe46 311,0558 045,48
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe12 066 868,8010 659 718,50
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek9 782 289,728 429 415,21
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe9 863,5118 445,94
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:7 066 297,896 160 982,20
– do 12 miesięcy6 888 458,896 155 693,20
– powyżej 12 miesięcy177 839,005 289,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi770 099,17
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 058 683,06857 573,34
h) z tytułu wynagrodzeń621 989,59589 515,22
i) inne25 455,6732 799,34
4Fundusze specjalne2 284 579,082 230 303,29
IVRozliczenia międzyokresowe372 111,58104 056,58
1Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
2Inne rozliczenia międzyokresowe372 111,58104 056,58
– długoterminowe306 736,8777 573,71
– krótkoterminowe65 374,7126 482,87
Pasywa razem60 290 144,7757 625 478,28
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:45 308 917,4951 501 045,11
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów48 288 945,5147 854 365,91
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-3 706 727,643 011 388,49
– w tym obiekty w zabudowie
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki2 116,6945 741,13
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów724 582,93589 549,58
BKoszty działalności operacyjnej44 119 828,0651 574 817,48
IAmortyzacja841 249,89816 491,39
IIZużycie materiałów i energii16 150 824,7423 269 738,36
IIIUsługi obce11 875 269,4512 155 315,73
IVPodatki i opłaty, w tym:701 316,46684 305,07
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia11 214 556,9111 457 531,50
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:2 422 078,082 433 136,49
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe599 507,71443 850,87
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów315 024,82314 448,07
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 189 089,43-73 772,37
DPozostałe przychody operacyjne3 388 223,755 013 815,16
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 636,00
IIDotacje74 161,1331 107,84
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych417 843,30
IVInne przychody operacyjne2 894 583,324 982 707,32
EPozostałe koszty operacyjne3 175 604,943 267 114,62
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych417 843,30
IIIInne koszty operacyjne3 175 604,942 849 271,32
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 401 708,241 672 928,17
GPrzychody finansowe532 459,92177 214,92
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:133 230,00177 214,92
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne399 229,92
HKoszty finansowe4 155,19908 604,48
IOdsetki, w tym:4 155,194 281,03
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne904 323,45
IZysk (strata) brutto (F+G–H)1 930 012,97941 538,61
JPodatek dochodowy406 411,00304 035,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)1 523 601,97637 503,61
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)28 536 299,7928 457 142,35
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach28 536 299,7928 457 142,35
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu998 400,00998 500,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego-100,00
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)100,00
– umorzenia udziałów (akcji)100,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji
– …
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu998 400,00998 400,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu387 580,64387 580,64
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
– umorzenia własnych udziałów
– podwyższenia kapitału zakładowego
– …
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu387 580,64387 580,64
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
– aktualizacji wyceny środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu26 512 815,5425 204 354,95
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych77 522,701 308 460,59
a) zwiększenie (z tytułu)77 522,701 311 360,59
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki77 522,701 311 360,59
– na udziały (akcje) własne
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)2 900,00
– pokrycia straty bilansowej
– umorzenia udziałów własnych2 900,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego
– wypłaty dywidendy
– zwrotu dopłat wspólnikom
– …
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu26 590 338,2426 512 815,54
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu637 503,611 866 706,76
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu637 503,611 866 706,76
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach637 503,611 866 706,76
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)637 503,611 866 706,76
– wypłaty dywidendy499 200,00499 200,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego77 522,701 311 360,59
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe
– przeznaczenia na umorzenie udziałów
– nagród jubileuszowych z zysku60 780,9156 146,17
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
– …
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto1 523 601,97637 503,61
Azysk netto1 523 601,97637 503,61
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)29 499 920,8528 536 299,79
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto1 523 601,97637 503,61
IIKorekty razem2 534 877,79-10 774 674,48
1Amortyzacja841 249,89816 491,39
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-49 480,06-135 234,64
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-1 636,00
5Zmiana stanu rezerw37 574,56-2 322 876,62
6Zmiana stanu zapasów3 889 693,81-3 059 502,08
7Zmiana stanu należności-3 912 117,05-5 970 396,74
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 417 167,88-501 877,65
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych312 424,76398 721,86
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)4 058 479,76-10 137 170,87
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy53 237,03139 248,89
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 636,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:51 601,03139 248,89
a) w jednostkach powiązanych
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach51 601,03139 248,89
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki51 601,03139 248,89
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki264 059,861 313 916,99
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych261 938,891 309 902,74
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne2 120,974 014,25
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-210 822,83-1 174 668,10
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki562 514,20559 312,79
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli499 200,00499 200,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku63 314,2060 024,75
4Spłaty kredytów i pożyczek88,04
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-562 514,20-559 312,79
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)3 285 142,73-11 871 151,76
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:3 285 142,73-11 871 151,76
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu25 546 456,6137 417 608,37
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:28 831 599,3425 546 456,61
– o ograniczonej możliwości dysponowania4 752 169,925 040 349,80
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok1 930 012,97941 538,61
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:3 889 057,323 889 057,324 992 320,22
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);19 303,5619 303,56art 12 ust 4 pkt 25 931,68
róznice kursowe niezrealizowane540 516,33540 516,33art 15a ust 2172 339,57
rozwiązane rezerwy na straty na zleceniach2 836 133,002 836 133,00art 16 ust 1 pkt 274 498 908,06
rozwiązane rezerwy na świadczenia pracowniczeart -284 033,07
rozwiązane odpisy aktualizujące wartość należności417 843,30417 843,30art -16 ust 1 pkt 26
rozliczenie dotacji na środki trwałe48 303,2948 303,29art -16 ust 1 pkt 485 250,00
rozliczenie prawa wieczystego użytkowania gruntów25 857,8425 857,84art -16 ust 1 pkt 1 lit a25 857,84
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:21 840,0021 840,00117 979,09
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym21 840,0021 840,00art 12 ust 4 pkt 2117 979,09
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:346 101,90346 101,90637 650,92
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami7 500,007 500,00art 16 ust 1 pkt 1411 000,00
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych 153,00153,00art 16 ust 1 pkt 21164,93
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów119 866,07119 866,07art 16 ust 1 pkt 22
odpisów aktualizujących wartość należnościart 16 ust 1 pkt 26a417 843,30
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych14 720,2014 720,20art 16 ust 1 pkt 2816 646,83
wpłat na PFRON201 575,00201 575,00art 16 ust 1 pkt 36186 017,00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro2 287,632 287,63art 16 ust 1 pkt 492 659,01
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:3 793 685,253 793 685,254 440 078,11
różnice kursowe niezrealizowane319 582,89319 582,89art 15a ust 31 181 898,27
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi107 789,33107 789,33art 15 ust 6102 182,13
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 125 516,165 516,16art 16 ust 1 pkt 57
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h316 668,65316 668,65art 16 ust 1 pkt 57a313 997,71
wartość utworzonych rezerw na koszty3 044 128,223 044 128,22art 15 ust 4e2 842 000,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:552 568,53552 568,53647 343,05
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniegoart 15 ust 4g238 816,49
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego313 997,71313 997,71art 15 ust 4h337 652,46
rozwiązane rezerwy na świadczenia pracownicze203 827,66203 827,66art …
zapłacone raty leasingowe19 424,3119 424,31art -60 874,10
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym1 650 014,00497 583,00
K. Podatek dochodowy313 503,0094 541,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki