Szczegóły spółki

Nazwa FABRYKA WENTYLATORÓW "FAWENT" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 2220022192
REGON 272468206
KRS 0000127601
Adres ul. Techników 22, 41-403 Chełm Śląski
Telefon 322 225 021
Faks 322 225 021
E-mail favent@favent.pl
WWW b.d.
PKD
 • 2825Z — produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.5 0.51
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.02 1.04
Płynność bieżąca (CR) 4.22 4.26
Płynność szybka (QR) 3.13 3.62
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.02 1.04
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 1.24% 3.36%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 2.23% 5.16%
Rentowność aktywów (ROA) 1.11% 2.53%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-03 107/2020 26 24940
Poz. 24940. FABRYKA WENTYLATORÓW „FAWENT” SPÓŁKA
AKCYJNA w Chełmie Śląskim. KRS 0000127601. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23 sierpnia 2002 r.
[BMSiG-24660/2020]

Zarząd Fabryki Wentylatorów „FAWENT” Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 399 ksh, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia
29 czerwca 2020 roku, o godzinie 1530, w Chełmie Śląskim przy
ul. Techników 22.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyborów Komisji
  Skrutacyjnej.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
  i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie
  proponowanego porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności oraz
  sprawozdania finansowego za rok 2019.
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
  ności w 2019 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
    z działalności w 2019 r.,
  b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finanso-
    wego sporządzonego za rok obrotowy 2019 r.,
   c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nad-
    zorczej za 2019 r.,
  d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
   f) podziału zysku za 2019 r. 9. Ustalenie liczby mandatów Rady Nadzorczej w nowej
  kadencji.
10. Wybór Rady Nadzorczej.
11. Wybór jednostki finansowej prowadzącej rejestr akcjona-
  riuszy Fawent S.A.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.
Poz. 24940. FABRYKA WENTYLATORÓW „FAWENT” SPÓŁKA
AKCYJNA w Chełmie Śląskim. KRS 0000127601. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23 sierpnia 2002 r.
[BMSiG-24660/2020]

Zarząd Fabryki Wentylatorów „FAWENT” Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 399 ksh, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia
29 czerwca 2020 roku, o godzinie 1530, w Chełmie Śląskim przy
ul. Techników 22.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyborów Komisji
  Skrutacyjnej.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
  i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie
  proponowanego porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności oraz
  sprawozdania finansowego za rok 2019.
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
  ności w 2019 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
    z działalności w 2019 r.,
  b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finanso-
    wego sporządzonego za rok obrotowy 2019 r.,
   c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nad-
    zorczej za 2019 r.,
  d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
   f) podziału zysku za 2019 r. 9. Ustalenie liczby mandatów Rady Nadzorczej w nowej
  kadencji.
10. Wybór Rady Nadzorczej.
11. Wybór jednostki finansowej prowadzącej rejestr akcjona-
  riuszy Fawent S.A.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.
2019-06-18 117/2019 825 419616
Poz. 419616. FABRYKA WENTYLATORÓW „FAWENT”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000127601. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/121523/19/598]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 419616. FABRYKA WENTYLATORÓW „FAWENT”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000127601. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/121523/19/598]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-18 117/2019 825 419617
Poz. 419617. FABRYKA WENTYLATORÓW „FAWENT”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000127601. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/121523/19/999]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 419617. FABRYKA WENTYLATORÓW „FAWENT”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000127601. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/121523/19/999]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-18 117/2019 825 419618
Poz. 419618. FABRYKA WENTYLATORÓW „FAWENT”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000127601. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/121523/19/400]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 419618. FABRYKA WENTYLATORÓW „FAWENT”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000127601. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/121523/19/400]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-18 117/2019 825 419619
Poz. 419619. FABRYKA WENTYLATORÓW „FAWENT”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000127601. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/121523/19/801]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 419619. FABRYKA WENTYLATORÓW „FAWENT”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000127601. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/121523/19/801]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-24 80/2019 15 21423
Poz. 21423. FABRYKA WENTYLATORÓW „FAWENT” SPÓŁKA
AKCYJNA w Chełmie Śląskim. KRS 0000127601. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru, 23 sierpnia 2002 r.
[BMSiG-21041/2019]

Zarząd Fabryki Wentylatorów „FAWENT” Spółki Akcyj-
nej, działając na podstawie art. 399 ksh, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia
22 maja 2019 roku o godzinie 1515, w Chełmie Śląskim przy
ul. Techników 22.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie Zgromadzenia.
   2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyborów
    Komisji Skrutacyjnej.
   3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
   4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
   5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyję-
    cie proponowanego porządku obrad.
   6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
    oraz sprawozdania finansowego za rok 2018.
   7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia-
    łalności w 2018 r.
   8. Podjęcie uchwał w sprawach:
      a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
       z działalności w 2018 r.,
      b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finanso-
       wego sporządzonego za rok obrotowy 2018,
      c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
       Nadzorczej za 2018 r.,
      d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
      e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
      f) podziału zysku za 2018 r.,  9. Wyrażenie zgody na sprzedaż ośrodka wczasowego
   Fawent S.A. położonego w Wiśle Łabajowie.
 10. Zamknięcie Zgromadzenia.
Poz. 21423. FABRYKA WENTYLATORÓW „FAWENT” SPÓŁKA
AKCYJNA w Chełmie Śląskim. KRS 0000127601. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru, 23 sierpnia 2002 r.
[BMSiG-21041/2019]

Zarząd Fabryki Wentylatorów „FAWENT” Spółki Akcyj-
nej, działając na podstawie art. 399 ksh, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia
22 maja 2019 roku o godzinie 1515, w Chełmie Śląskim przy
ul. Techników 22.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie Zgromadzenia.
   2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyborów
    Komisji Skrutacyjnej.
   3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
   4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
   5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyję-
    cie proponowanego porządku obrad.
   6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
    oraz sprawozdania finansowego za rok 2018.
   7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia-
    łalności w 2018 r.
   8. Podjęcie uchwał w sprawach:
      a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
       z działalności w 2018 r.,
      b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finanso-
       wego sporządzonego za rok obrotowy 2018,
      c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
       Nadzorczej za 2018 r.,
      d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
      e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
      f) podziału zysku za 2018 r.,  9. Wyrażenie zgody na sprzedaż ośrodka wczasowego
   Fawent S.A. położonego w Wiśle Łabajowie.
 10. Zamknięcie Zgromadzenia.
2018-07-10 132/2018 404 256981
Poz. 256981. FABRYKA WENTYLATORÓW „FAWENT”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000127601. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/116703/18/438]

W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 256981. FABRYKA WENTYLATORÓW „FAWENT”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000127601. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/116703/18/438]

W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-10 132/2018 404 256982
Poz. 256982. FABRYKA WENTYLATORÓW „FAWENT”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000127601. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/116704/18/839]

W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 256982. FABRYKA WENTYLATORÓW „FAWENT”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000127601. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/116704/18/839]

W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-10 132/2018 404 256983
Poz. 256983. FABRYKA WENTYLATORÓW „FAWENT”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000127601. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/116705/18/240]

W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 256983. FABRYKA WENTYLATORÓW „FAWENT”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000127601. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/116705/18/240]

W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-10 132/2018 404 256984
Poz. 256984. FABRYKA WENTYLATORÓW „FAWENT”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000127601. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/116706/18/641]

W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 256984. FABRYKA WENTYLATORÓW „FAWENT”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000127601. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/116706/18/641]

W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki