Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki TRACK TEC SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyTrack Tec Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwomazowieckie
Powiatm.st. Warszawa
Gminam.st. Warszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
Powiatm.st. Warszawa
Gminam.st. Warszawa
UlicaRondo ONZ
Nr domu1
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy00-124
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2361Z - produkcja wyrobów budowlanych z betonu
2369Z - produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
2363Z - produkcja masy betonowej prefabrykowanej
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000127565

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U z 2019r. poz. 351 z późn. zm, "UoR") oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U z 2017r. poz 277 z późn. zm. "rozporządzenie o instrumentach finansowych").
Opisane zasady (politykę) rachunkowości Spółka stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustalając wynik finansowy i sporządzając sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego, która została zmodyfikowana w przypadkach opisanych w dalszej części wprowadzenia.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Poszczególne składniki aktywów i pasywów są wyceniane z zachowaniem zasady ostrożności.

1. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco:
Koszty zakończonych prac rozwojowych - od 5 do 50 lat
Wartość firmy - 20 lat
Patenty., licencje, znaki firmowe - 5 lat
Oprogramowanie komputerowe - 5 lat
Inne wartości niematerialne i prawne - od 2 do 5 lat
Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następującym po przyjęciu do użytkowania wartości niematerialnych i prawnych. Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem okresowego przeglądu w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez dane wartości niematerialne i prawne. Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazywanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest odpowiednio obniżana. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.
2. Wartość firmy
Wartość firmy jest to nadwyżka ceny nabycia jednostki lub jej zorganizowanej części nad niższą od niej wartością przejętych aktywów netto wycenionych według wartości godziwych. Wykazuje się ją w aktywach bilansu w odrębnej pozycji „Wartości niematerialnych i prawnych” jako „wartość firmy”. Od wartości firmy Spółka dokonuje metodą liniową odpisów amortyzacyjnych przez okres jej ekonomicznej użyteczności. Odpisy amortyzacyjne odnoszone są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest oszacowywany przez kierownika jednostki.
Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności ujętej w bilansie Spółki wartości firmy powstałej, w związku z zakupem przez WPS "Kolbet" S.A. akcji Wytwórni Podkładów Strunobetonowych S.A. w Goczałkowie został oszacowany na 20 lat. W 2009 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o wydłużeniu z 5 do 20 lat okresu amortyzacji wartości firmy. Głównym argumentem uzasadniającym przedłużenie okresu amortyzacji wartości firmy było zrównanie go z okresem planowanego użytkowania głównych elementów ośrodka wypracowującego przychody Wytwórni Podkładów Strunobetonowych w Goczałkowie, czyli linii produkcyjnych i innych środków trwałych umożliwiających prowadzenie przez zakład działalności produkcyjnej. Krótszy okres amortyzacji wartości firmy byłby niewspółmierny do okresu uzyskiwania korzyści ekonomicznych.
Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanej wartości firmy nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych związanych z nią. Jeśli istnieją przesłanki przeprowadzany jest test na trwałą utratę wartości. Odpisy z tyt

ułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.

3. Środki trwałe
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku prawa wieczystego użytkowania gruntu przez cenę nabycia rozumie się cenę nabycia prawa od osoby trzeciej, nadwyżkę pierwszej opłaty nad opłatą roczną w przypadku, gdy prawo zostało odpłatnie nabyte od gminy, wartość godziwą prawa na moment jego wprowadzenia do ksiąg rachunkowych w przypadku, gdy prawo uzyskano nieodpłatnie na podstawie decyzji administracyjnej. Grunty wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Przeszacowanie ma miejsce na podstawie odrębnych przepisów. Wynik przeszacowania odnoszony jest na kapitał z aktualizacji wyceny. Po sprzedaży lub likwidacji środka trwałego, kwota pozostała w kapitale z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka nie posiada środków trwałych, które podlegały przeszacowaniu.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy roku obrotowego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.
Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, linii produkcyjnych oraz środków trwałych przejętych od zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego, o wartości początkowej powyżej 3 500 PLN są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, lub przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania, który kształtuje się następująco:
Prawo wieczystego użytkowania gruntu - okres na jaki udzielono prawa użytkowania wieczystego
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - od 5 do 40 lat w zależności od KŚT
Urządzenia techniczne i maszyny - od 3 do 22 lat w zależności od KŚT lub okresu trwania umowy leasingu
Środki transportu - od 2,5 do 14 lat w zależności od KŚT lub okresu trwania umowy leasingu
Inne środki trwałe - od 4 do 10 lat w zależności od KŚT lub okresu trwania umowy leasingu
Środki trwałe wchodzące w skład linii produkcyjnych podkładów strunobetonowych amortyzowane są metodą naturalną. Odpisy amortyzacyjne naliczane są w oparciu o liczbę wyprodukowanych w danym miesiącu podkładów oraz pozostałe moce produkcyjne, tj. ilość podkładów możliwą jeszcze do wyprodukowania na danej linii na koniec miesiąca.
Możliwości produkcyjne linii są weryfikowane na koniec każdego roku przez kierowników zakładu. Przy weryfikacji mocy produkcyjnych brana jest pod uwagę:
- liczba zmian, na których pracuje dany środek trwały,
- tempo postępu techniczno-ekonomicznego,
- wydajność środka trwałego mierzona liczbą godzin jego pracy lub liczbą wytworzonych produktów albo innym stosownym miernikiem,
- prawne lub inne ograniczenia czasu używania.
Stawki amortyzacyjne dla środków trwałych przyjętych od zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego zostały obniżone w związku z przedłużeniem okresu obowiązywania umowy . W kwietniu 1995 r. została przyjęta w odpłatne korzystanie określona lista środków trwałych. Aktem
notarialnym Rep. A nr 823/2005 z dnia 22 lutego 2005 przedłużono okres obowiązywania umowy do dnia 31 grudnia 2009.
Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3 500 PLN amortyzowane są przez jednorazowy odpis.
Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje w miesiącu następnym po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do użytkowania.
Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez ten środek trwały
Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.
4. Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.
5. Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne
Do inwestycji w nieruchomości (obejmujących inwestycje w grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, budynki i budowle) oraz w wartości niematerialne i prawne zalicza się takie nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, których Spółka nie użytkuje na własne potrzeby, ale które Spółka posiada w celu przynoszenia korzyści w postaci przyrostu wartości lub/i przychodów z najmu.
Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
Inwestycje w nieruchomości, z wyjątkiem gruntów, oraz inwestycje w wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, który kształtuje się następująco:
Prawo wieczystego użytkowania gruntu - okres na jaki udzielono prawa użytkowania wieczystego
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - od 5 do 40 lat w zależności od KŚT
Wartości niematerialne i prawne - od 2 do 50 lat
6. Jednostki powiązane
Spółka przez jednostki powiązane rozumie dwie lub więcej spółek wchodzących w skład danej grupy kapitałowej, gdzie grupa kapitałowa rozumiana jest jako jednostkę dominująca wraz z jednostkami zależnymi.
7. Inwestycje w jednostki podporządkowane, zaangażowanie w kapitał i inne inwestycje długoterminowe
Inwestycje w jednostki podporządkowane obejmują inwestycje w jednostki zależne, współzależne oraz stowarzyszone. Spółka poprzez jednostki zależne rozumie jednostki kontrolowane przez Spółkę, poprzez jednostki współzależne rozumie jednostki współkontrolowane przez wspólników na podstawie zawartej pomiędzy nimi umowy a poprzez jednostki stowarzyszone - jednostki, w których posiada zaangażowanie w kapitale oraz na które wywiera znaczący wpływ. Jednocześnie, poprzez zaangażowanie w kapitale innej jednostki Spółka rozumie jakikolwiek udział w
kapitale tej innej jednostki, mający charakter trwałego powiązania. W przypadku jednostki stowarzyszonej, trwałe powiązanie występuje zawsze, chyba, że zbycie udziału w krótkim okresie od dnia jego nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie jest wysoce prawdopodobne.
Inwestycje w jednostki zależne, w jednostki współzależne oraz w jednostki stowarzyszone są wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o ewentualną utratę wartości.
Pozostałe inwestycje długoterminowe (z wyłączeniem aktywów finansowych opisanych oraz inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne) są wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o ewentualną utratę wartości. Trwała utrata wartości udziałów w jednostkach podporządkowanych i innych inwestycji długoterminowych jest szacowana na każdy dzień bilansowy. Wartość bilansowa takich aktywów jest każdorazowo poddawana przeglądowi w celu stwierdzenia, czy nie przekracza ona wartości przyszłych korzyści ekonomicznych.
8. Inne inwestycje krótkoterminowe (z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych)
Inne inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych, wyceniane są według według ceny (wartości) rynkowej. Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
9. Aktywa finansowe
Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji. Po początkowym ujęciu aktywa finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii i wyceniane w następujący sposób:
1. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - wycena wg skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej;
2. Pożyczki udzielone i należności własne - wycena wg skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej - wycena w kwocie wymaganej zapłaty;
3. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu - wycena wg wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat;
4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - wycena wg wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat.
Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku ustalana jest w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy. W przypadku, gdy brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na podstawie notowanej ceny rynkowej podobnego instrumentu, bądź na podstawie modelu wyceny uwzględniającego dane wejściowe pochodzące z aktywnego obrotu regulowanego bądź też z wykorzystaniem innych metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne. Pochodne instrumenty finansowe niebędące instrumentami zabezpieczającymi są wykazywane jako aktywa albo zobowiązania przeznaczone do obrotu.
Trwała utrata wartości aktywów finansowych
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów finansowych. Jeśli d
owody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Odpisy aktualizują
1. w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - jako różnicę między wartością tych aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny i możliwą do odzyskania kwotą. Kwotę możliwą do odzyskania stanowi bieżąca wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowana za pomocą efektywnej stopy procentowej, którą jednostka stosowała dotychczas, wyceniając przeszacowywany składnik aktywów finansowych lub portfel podobnych składników aktywów finansowych;
2. w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej - jako różnicę między ceną nabycia składnika aktywów i jego wartością godziwą ustaloną na dzień wyceny, z tym że przez wartość godziwą dłużnych instrumentów finansowych na dzień wyceny rozumie się bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych. Stratę skumulowaną do tego dnia ujętą w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny zalicza się do kosztów finansowych w kwocie nie mniejszej niż wynosi odpis, pomniejszony o część bezpośrednio zaliczoną do kosztów finansowych;
3. w przypadku pozostałych aktywów finansowych - jako różnicę między wartością składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych i bieżącą wartością przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych.
10. Leasing
Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjmuje do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przez uzgodniony okres.
W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat
Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób określony dla własnych środków trwałych. Jednakże, gdy brak jest kontroli nad momentem i pewności co do przejścia prawa własności przedmiotu umowy, wówczas środki trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu.
Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. Zależnie od celu użytkowania przedmiotu leasingu opłaty leasingowe zaliczane są do kosztów działalności operacyjnej (w tym: ogólnego zarządu lub sprzedaży
) lub pozostałej działalności operacyjnej.
Jeżeli sprzedaż i leasing zwrotny ma charakter leasingu finansowego, to ta część kwoty przychodów ze sprzedaży, która przekracza wartość środka trwałego wykazywaną w bilansie, jest odraczana w czasie i rozliczana w okresie obowiązywania umowy leasingowej.
Jeżeli sprzedaż i leasing zwrotny ma charakter leasingu operacyjnego i jeżeli transakcja została zawarta w cenach odpowiadających wartości godziwej, jakiekolwiek zyski i straty z tego tytułu rozpoznawane są w rachunku zysków i strat. Jeżeli cena sprzedaży jest niższa od wartości godziwej, zyski i straty z tego tytułu rozpoznawane są w rachunku zysków i strat, z wyjątkiem sytuacji, gdy stratę kompensują przyszłe opłaty leasingowe niższe od cen rynkowych. W takiej sytuacji strata podlega odroczeniu w czasie i rozliczeniu proporcjonalnie do opłat leasingowych przez okres przewidywanego użytkowania składnika aktywów. Jeżeli cena sprzedaży przewyższa wartość godziwą, to kwota przekraczająca wartość godziwą jest odraczana w czasie i rozliczana w przychody przez okres przewidywanego użytkowania składnika aktywów.
11. Zapasy
Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia oraz ceny sprzedaży netto.
Rozchód i wycena zapasów ujmowane są metodą „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”.
Koszty wytworzenia produktów gotowych i produktów w toku produkcji obejmują koszty bezpośrednich materiałów i robocizny oraz uzasadnioną część pośrednich kosztów produkcji, ustaloną przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.
Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, powiększona o należną dotację przedmiotową.
12. Należności krótko- i długoterminowe
Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
13. Transakcje w walucie obcej
Transakcje wyrażone w walutach innych niż złoty są przeliczane na złote po kursie faktycznie zastosowanym w dniu zawarcia transakcji, a jeżeli zastosowanie tego kursu nie jest możliwe po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż złoty są przeliczane na złote przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.

14. Środki

pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne w banku i w kasie są wyceniane według wartości nominalnej.
Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność inwestycyjna.
15. Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy
16. Kapitał podstawowy
Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Jeżeli akcje obejmowane są po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka ujmowana jest w kapitale zapasowym. W przypadku wykupu akcji kwota zapłaty za akcje jest wykazywana w bilansie w pozycji „akcje własne”. Wypłacone w trakcie roku obrotowego zaliczki na dywidendy są wykazywane w księgach rachunkowych i w bilansie jako podział zysku dokonany w ciągu roku obrotowego.
17. Rezerwy
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
Spółka prowadzi program wypłaty odpraw emerytalnych, rentowych oraz pośmiertnych. Wypłaty z tytułu tych programów odpisywane są w koszty rachunku zysków i strat w sposób umożliwiający rozłożenie kosztów odpraw emerytalnych na cały okres zatrudnienia pracowników w Spółce. Koszty z tytułu ww. świadczeń są ustalane metodą aktuarialną wyceny prognozowanych uprawnień jednostkowych
Ponadto, Spółka tworzy rezerwy na koszty niewykorzystanych urlopów, wynagrodzeń premiowych oraz utylizacji odpadów. Wartość tych rezerw jest kalkulowana przez Spółkę we własnym zakresie.
18. Kredyty bankowe i pożyczki oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/ pożyczki (koszty transakcyjne). Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Zobowiązania finansowe wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia.
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, są wyceniane według wartości godziwej. Zysk lub strata z tytułu przeszacowania do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat bieżącego okresu.
19. Ujemna wartość firmy
Ujemna wartość firmy jest to nadwyżka wartości przejętych aktywów netto wycenionych według wartości godziwych nad ich ceną nabycia. Wykazuje się ją w pasywach bilansu w odrębnej pozycji jako „ujemna wartość firmy”. W przypadku, gdy dotyczy ona zidentyfikowanych przyszłych strat i kosztów nabytej jednostki jest ona ujmowana w przychodach w momencie wystąpienia strat i kosztów
W przypadku, gdy ujemna wartość firmy nie dotyczy zidentyfikowanych przyszłych strat i kosztów, k

wota nieprzekraczająca wartości umarzalnych aktywów trwałych jest ujmowana jako przychód w tych samych okresach, co ich amortyzacja. Nadwyżka ujemnej wartości firmy ponad wartość umarzalnych aktywów trwałych jest ujmowana w pozostałych przychodach operacyjnych w okresie, w którym miało miejsce przejęcie.

20. Koszty finansowania zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków trwałych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli dotyczą zobowiązania, które zostało zaciągnięte w tym celu. Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat.
21. Odroczony podatek dochodowy
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych, chyba że rezerwa na odroczony podatek dochodowy powstaje w wyniku amortyzacji wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań przy transakcji niestanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową.
Rezerwa na podatek odroczony tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych i udziałów w jednostkach współzależnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy i kwoty odwracających się różnic przejściowych podlegają kontroli i gdy prawdopodobne jest, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty, chyba że aktywa z tytułu odroczonego podatku powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań przy transakcji niestanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową.
W przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu udziałów w jednostkach zależnych
lub stowarzyszonych oraz udziałów w jednostkach współzależnych, składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości ww. różnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych.
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana.
Jeżeli zobowiązanie lub należność z tytułu podatku dochodowego powstaje w związku z operacją, rozliczaną z kapitałem (funduszem) własnym, skutki ujęcia tego zobowiązania lub tej należności ujmuje się również w kapitale własnym, a w szczególności w Kapitale z aktualizacji wyceny. Spółka w bilansie prezentuje pozycję kapitału własnego netto, tj. po ujęciu zobowiązania lub należności z tytułu podatku dochodowego.
Niepewność związana z rozliczeniami podatkowymi
Regulacje dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz obciążeń związanych z ubezpieczeniami społecznymi podlegają częstym zmianom. Te częste zmiany powodują brak odpowiednich punktów odniesienia, niespójne interpretacje oraz nieliczne ustanowione precedensy, które mogłyby mieć zastosowanie. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych, zarówno pomiędzy organami państwowymi jak i organami państwowymi i przedsiębiorstwami.
Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności (na przykład kwestie celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i grzywien, a wszelkie dodatkowe zobowiązania podatkowe, wynikające z kontroli, muszą zostać zapłacone wraz z wysokimi odsetkami. Te warunki powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest większe niż w krajach o bardziej dojrzałym systemie podatkowym.
W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w sprawozdaniach finansowych mogą się zmienić w przyszłości w wyniku ostatecznej decyzji organu kontroli podatkowej.
Z dniem 15 lipca 2016 r. do Ordynacji Podatkowej zostały wprowadzone zmiany w celu uwzględnienia postanowień Ogólnej Klauzuli Zapobiegającej Nadużyciom (GAAR). GAAR ma zapobiegać powstawaniu i wykorzystywaniu sztucznych struktur prawnych tworzonych w celu uniknięcia zapłaty podatku w Polsce. GAAR definiuje unikanie opodatkowania, jako czynność dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisy ustawy podatkowej. Zgodnie z GAAR taka czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny. Wszelkie występowanie nieuzasadnionego dzielenia operacji, angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego, elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących oraz
inne działania o podobnym działaniu do wcześniej wspomnianych, mogą być potraktowane jako przesłanka istnienia sztucznych czynności podlegających przepisom GAAR. Nowe regulacje będą wymagać znacznie większego osądu przy ocenie skutków podatkowych poszczególnych transakcji.
Klauzulę GAAR należy stosować w odniesieniu do transakcji dokonanych po jej wejściu w życie oraz do transakcji, które zostały przeprowadzone przed wejściem w życie klauzuli GAAR, ale dla których po dacie wejścia klauzuli w życie korzyści były lub są nadal osiągane. Wdrożenie powyższych przepisów umożliwi polskim organom kontroli podatkowej kwestionowanie realizowanych przez podatników prawnych ustaleń i porozumień, takich jak restrukturyzacja i reorganizacja grupy.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony są w bilansie prezentowane oddzielnie.
22. Rachunkowość zabezpieczeń
Jedynym Instrumentem pochodnym, z którego korzysta Spółka w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem zmiany stóp procentowych jest kontrakt na zamianę stóp procentowych, stanowiący zabezpieczenie przed ryzykiem zmiany stóp prcentowych w odniesieniu do umowy leasingu nieruchomości. Zmiany jego wartości godziwej są ujmowane na bieżąco w rachunku zysków i strat. Wycena zobowiązania wynikającego z kontraktu przeprowadzana jet na koniec każdego miesiąca przez bank z usług, którego Spółka korzysta. Zobowiązanie z tytułu zawartego kontraktu zwiększa wartość zbowiązań z tytułu zawartych umów leasingu.
23. Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych stanowi, że zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Spółka tworzy taki fundusz i dokonuje okresowych odpisów w kwotach wynikających z ustawy. Przychodami funduszu są ponadto m.in. przychody z tytułu odsetek od pożyczek udzielanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Celem Funduszu jest subwencjonowanie utrzymania majątku socjalnego Spółki i finansowanie działalności socjalnej. Saldo bilansowe Funduszu to zakumulowane przychody Funduszu pomniejszone o niepodlegające zwrotowi wydatki z Funduszu . Spółka wykazuje w bilansie oddzielnie saldo Funduszu i aktywa oraz zobowiązania Funduszu.
24. Łączenie się spółek
W przypadku łączenia się spółek, na skutek którego nie następuje utrata kontroli nad nimi przez udziałowców dla celów rozliczenia stosuje się metodę nabycia polegającą na sumowaniu poszczególnych pozycji aktywów i pasywów spółki przejmującej, według ich wartości księgowej, z odpowiednimi pozycjami aktywów i pasywów spółki przejętej, według ich wartości godziwej ustalonej na dzień ich połączenia.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

1. Uznawanie przychodów
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
2. Sprzedaż towarów i produktów
Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).
3. Świadczenie usług
Przychody ze świadczenia usług długoterminowych są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług długoterminowych, przychody ze świadczenia tych usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu.
4. Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.
5. Dywidendy
Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku przyznającej dywidendę, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.
6. Dotacje i subwencje
Dotacje i subwencje są ujmowane według wartości godziwej w sytuacji, gdy istnieje wystarczająca pewność, iż dotacja zostanie otrzymana oraz spełnione zostaną wszystkie warunki związane z uzyskaniem dotacji. Jeżeli dotacja lub subwencja dotyczy pozycji kosztowej, wówczas jest ona odraczana w bilansie i systematycznie ujmowana w pozycji przychodów w sposób zapewniający współmierność z kosztami, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować. Jeżeli dotacja lub subwencja ma na celu sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środka trwałego, wówczas jest ona odraczana w bilansie i uznawana jako przychód przez okres amortyzacji środka trwałego.
7. Rozpoznawanie kosztów
Spółka rozpoznaje koszty w wysokości uprawdopodbnionych zmniejszeń korzyści ekonomicznych w okresie sprawozdawczym, jeslie można w sposób wiarygodny określić ich wartość. Spółka ewidencjonuje koszty w układzie porównawczym i kalkulacyjnym.
8. Pomiar wyniku finansowego
Wynik finansowy Spółki za dany okres sprawozdawczy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz Spółki przychody oraz związane z tymi przychodami, obciążające ją koszty, rozpoznane zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów i ostrożnej wyceny oraz opodatkowanie.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka sporządza sprawozdania finansowe z uwzględnieniem zakresu informacji oreślonego w załączniku nr 1 do Ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości.
Sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje:
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. Bilans;
3. Rachunek zysków i strat sporządzany w układzie kalkulacyjnym;
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym;
5. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany metodą pośrednią;
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Do rocznego sprawozdania finansowego Spółka dołącza sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki oraz opinię i raport z badania biegłego rewidenta.

W niniejszym sprawozdaniu finansowym Spółka skorygowała sposób prezentacji rezerw na świadczenia urlopowe.
W sprawozdaniach finansowych sporządzonych za poprzednie okresy sprawozdawcze rezerwy na świadczenia urlopowe były prezentowane w krótkoterminowych rezerwach na świadczenia emerytalne i podobne. W sprawozdaniu finansowym sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018r. rezerwy na świadczenia urlopowe zostały przesunięte z grupy krótkoterminowych rezerw na świadczenia emerytalne i podobne oraz do grupy krótkoterminowych rezerw pozostałych. W celu zapewnienia porównywalności danych Spółka wprowadziła analogiczną korektę prezentacyjną do danych porównawczych za okres 01.01.2017 - 31.12.2017, prezentując w niemniejszym sprawozdaniu finansowym zarówno wartości wynikające z zatwierdzonego sprawozdania finansowego, jak dane przekształcone uwzględniające omawianą korektę.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe228 875 789,46192 838 590,20
IWartości niematerialne i prawne9 003 657,459 948 560,28
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy8 746 858,309 753 123,82
3Inne wartości niematerialne i prawne256 799,15195 436,46
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe109 255 348,0465 081 554,97
1Środki trwałe83 075 317,8348 597 073,32
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)3 134 116,633 247 788,37
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej27 950 785,9823 159 297,46
c) urządzenia techniczne i maszyny40 824 618,6814 017 653,36
d) środki transportu9 223 574,357 472 595,17
e) inne środki trwałe1 942 222,19699 738,96
2Środki trwałe w budowie25 216 119,9313 262 729,93
3Zaliczki na środki trwałe w budowie963 910,283 221 751,72
IIINależności długoterminowe2 190 404,881 905 543,52
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek2 190 404,881 905 543,52
IVInwestycje długoterminowe101 451 785,72108 489 604,15
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe101 451 785,72108 489 604,15
a) w jednostkach powiązanych100 879 975,47108 489 604,15
– udziały lub akcje60 755 361,0760 755 361,07
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki40 124 614,4047 734 243,08
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach571 810,25
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki571 810,25
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe6 974 593,377 413 327,28
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego6 371 652,007 042 591,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe602 941,37370 736,28
BAktywa obrotowe187 100 787,42122 085 818,72
IZapasy26 238 455,5725 268 476,29
1Materiały11 177 694,037 855 918,63
2Półprodukty i produkty w toku713 345,05376 543,13
3Produkty gotowe13 335 851,5915 038 799,69
4Towary1 011 564,901 997 214,84
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe150 094 592,5583 150 582,46
1Należności od jednostek powiązanych56 639 857,2311 498 119,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:55 640 220,0510 104 547,56
– do 12 miesięcy55 640 220,0510 104 547,56
– powyżej 12 miesięcy
b) inne999 637,181 393 571,93
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek93 454 735,3271 652 462,97
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:65 120 892,2349 806 282,26
– do 12 miesięcy65 120 892,2349 806 282,26
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych3 630 002,711 716 913,68
c) inne24 703 840,3820 129 267,03
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe9 898 637,7010 447 705,41
1Krótkoterminowe aktywa finansowe9 898 637,7010 447 705,41
a) w jednostkach powiązanych1 000 712,72179 984,91
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki1 000 712,72179 984,91
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach8 702 495,568 365 763,02
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki8 702 495,568 365 763,02
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne195 429,421 901 957,48
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach195 429,421 901 957,48
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe869 101,603 219 054,56
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem415 976 576,88314 924 408,92
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny131 904 373,2685 422 388,72
IKapitał (fundusz) podstawowy45 000 000,0045 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:40 422 388,7232 095 143,95
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-15 754 021,24
VIZysk (strata) netto46 481 984,5424 081 266,01
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania284 072 203,62229 502 020,20
IRezerwy na zobowiązania13 859 437,7416 613 976,30
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 555 478,003 369 522,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne898 047,592 344 470,19
– długoterminowa781 404,15614 212,84
– krótkoterminowa116 643,441 730 257,35
3Pozostałe rezerwy9 405 912,1510 899 984,11
– długoterminowe139 010,0053 864,42
– krótkoterminowe9 266 902,1510 846 119,69
IIZobowiązania długoterminowe40 741 830,7725 805 291,58
1Wobec jednostek powiązanych9 924 155,25
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek30 817 675,5225 805 291,58
a) kredyty i pożyczki22 126 021,1916 738 676,32
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe8 688 919,059 063 879,98
d) zobowiązania wekslowe
e) inne2 735,282 735,28
IIIZobowiązania krótkoterminowe220 262 850,50185 302 508,82
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych28 429 704,7031 235 268,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:28 429 704,7030 823 438,63
– do 12 miesięcy28 429 704,7030 823 438,63
– powyżej 12 miesięcy
b) inne411 829,83
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek191 772 489,50154 040 355,61
a) kredyty i pożyczki107 786 879,3979 770 091,17
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe2 325 860,011 892 174,69
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:45 798 205,7849 536 491,76
– do 12 miesięcy45 798 205,7849 536 491,76
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi913 295,4421 351,33
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych29 631 944,4318 617 651,92
h) z tytułu wynagrodzeń2 217 838,561 704 137,54
i) inne3 098 465,892 498 457,20
4Fundusze specjalne60 656,3026 884,75
IVRozliczenia międzyokresowe9 208 084,611 780 243,50
1Ujemna wartość firmy147 851,45164 671,13
2Inne rozliczenia międzyokresowe9 060 233,161 615 572,37
– długoterminowe84 937,85125 751,17
– krótkoterminowe8 975 295,311 489 821,20
Pasywa razem415 976 576,88314 924 408,92
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:452 616 989,57328 864 099,07
– od jednostek powiązanych96 328 871,8749 464 335,15
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów420 698 341,12298 396 361,69
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów31 918 648,4530 467 737,38
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:250 360 347,30188 610 088,34
– jednostkom powiązanym46 600 454,9333 092 288,53
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów219 819 559,53159 833 766,95
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów30 540 787,7728 776 321,39
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)202 256 642,27140 254 010,73
DKoszty sprzedaży28 079 184,0326 254 196,80
EKoszty ogólnego zarządu92 086 152,8570 794 859,64
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)82 091 305,3943 204 954,29
GPozostałe przychody operacyjne2 833 913,672 429 893,35
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych346 390,07277 250,38
IIDotacje874,2027 280,49
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych178 099,3095 168,14
IVInne przychody operacyjne2 308 550,102 030 194,34
HPozostałe koszty operacyjne20 709 631,727 328 236,44
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych170 638,483 059 150,10
IIIInne koszty operacyjne20 538 993,244 269 086,34
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)64 215 587,3438 306 611,20
JPrzychody finansowe3 247 538,712 075 815,25
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:2 578 555,241 549 749,44
– od jednostek powiązanych2 227 966,811 208 301,81
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych75 752,62174 382,80
VInne593 230,85351 683,01
KKoszty finansowe7 401 976,517 530 491,44
IOdsetki, w tym:6 772 787,615 809 565,07
– dla jednostek powiązanych544 280,28559 987,60
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych109 023,34112 641,91
IVInne520 165,561 608 284,46
LZysk (strata) brutto (I+J–K)60 061 149,5432 851 935,01
MPodatek dochodowy13 579 165,008 770 669,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)46 481 984,5424 081 266,01
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)85 422 388,7261 341 122,71
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach85 422 388,7261 341 122,71
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu45 000 000,0045 000 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu45 000 000,0045 000 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu32 095 143,9532 095 143,95
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego8 327 244,77
a) zwiększenie (z tytułu)8 327 244,77
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)8 327 244,77
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu40 422 388,7232 095 143,95
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu8 327 244,77-15 754 021,24
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu24 081 266,01
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach24 081 266,01
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)24 081 266,01
pokrycie straty z lat ubiegłych15 754 021,24
przekazanie na kapitał zapasowy8 327 244,77
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu15 754 021,2415 754 021,24
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach15 754 021,2415 754 021,24
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)15 754 021,24
Pokrycie zyskiem wygenerowanym za okres 01.01.-31.12.201715 754 021,24
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu15 754 021,24
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-15 754 021,24
6Wynik netto46 481 984,5424 081 266,01
Azysk netto46 481 984,5424 081 266,01
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)131 904 373,2685 422 388,72
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)131 904 373,2685 422 388,72
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej2 799 553,8729 011 088,53
IZysk (strata) netto46 481 984,5424 081 266,01
IIKorekty razem-43 682 430,674 929 822,52
1Amortyzacja8 901 722,038 330 160,70
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-265 300,51530 421,00
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)2 646 077,883 197 490,90
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-336 999,46-75 445,46
5Zmiana stanu rezerw-2 754 538,564 309 545,24
6Zmiana stanu zapasów-969 979,289 854 183,33
7Zmiana stanu należności-67 229 708,16-41 883 868,25
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów6 109 767,4120 797 116,05
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych10 216 527,98-129 780,99
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)2 799 553,8729 011 088,53
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-38 458 064,24-14 858 907,51
IWpływy16 590 363,4312 684 496,87
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych711 043,08591 221,21
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:15 879 320,3512 093 275,66
a) w jednostkach powiązanych15 879 320,3512 090 456,22
b) w pozostałych jednostkach2 819,44
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych2 777,77
– odsetki41,67
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki55 048 427,6727 543 404,38
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych47 793 427,6713 444 129,79
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:7 255 000,0014 099 274,59
a) w jednostkach powiązanych6 695 000,0014 099 274,59
b) w pozostałych jednostkach560 000,00
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe560 000,00
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-38 458 064,24-14 858 907,51
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej33 951 982,31-14 913 962,72
IWpływy60 524 233,13
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki60 524 233,13
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki26 572 250,8214 913 962,72
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek18 488 119,666 437 412,39
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego2 350 217,702 664 184,86
8Odsetki5 733 913,465 812 365,47
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)33 951 982,31-14 913 962,72
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-1 706 528,06-761 781,70
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 706 528,06-761 781,70
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 901 957,482 663 739,18
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:195 429,421 901 957,48
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok60 061 149,5432 851 935,01
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:-1 980 517,75-1 529 356,51
rozwiązane odpisy aktualizujące wartość aktywów-178 099,30-178 099,30art 12 ust 1-128 436,25
rozwiązane rezerwy-804 160,52-804 160,52art 12 ust 1-761 569,85
różnice z wyceny zobowiązań finansowych wg zamortyzowanego kosztu-425 352,38-425 352,38art 12 ust 1-168 512,04
różnice kursowe z wyceny bilansowej-269 298,17-269 298,17art 9b ust 1 pkt 1
rozliczone dotacje-874,20-874,20art 12 ust 1-27 280,49
rozliczony zysk ze sprzedaży aktywów rzeczowych do leasingu zwrotnego-245 974,38-245 974,38art 12 ust 3a-386 799,08
odpis ujemnej wartości firmy-16 819,68-16 819,68art 12 ust 1-16 819,68
rozliczone przychody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów-39 939,12-39 939,12art 12 ust 1-39 939,12
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:-2 612 106,72-1 525 668,55
naliczone kary-46 780,00-46 780,00art 12 ust 1 pkt 1
naliczone odsetki-2 565 326,72-2 565 326,72art 12 ust 4 pkt 2-1 525 668,55
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:453 868,2256 623,03
otrzymane odsetki453 868,22453 868,22art 12 ust 4 pkt 256 623,03
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:12 320 690,8315 238 036,41
amortyzacja3 033 206,193 033 206,19art 16g3 210 389,92
koszty zużycia materiałów i energi 63 091,5163 091,51art 15 ust 142 583,63
koszty usług obcych 2 726 508,062 726 508,06art 15 ust 13 297 683,74
składki na PFRON oraz pozostałe podatki i opłaty856 480,72856 480,72art 16 ust 1 pkt 36748 525,69
pozostałe koszty rodzajowe 2 171 630,982 171 630,98art 15 ust 11 601 168,97
koszty sądowe i egzekucyjne 926 823,50926 823,50art 16 ust 1 pkt 17892 252,43
odsetki 1 225 346,941 225 346,94art 16 ust 1 pkt 21165 377,39
utworzone odpisy aktualizujące wartość aktywów170 638,48170 638,48art 16 ust 1 pkt 273 063 882,65
składki członkowskie94 487,6494 487,64art 16 ust 1 pkt 21119 622,43
darowizny33 000,0033 000,00art 16 ust 1 pkt 14309 000,00
różnice z wyceny zobowiązań finansowych wg zamortyzowanego kosztu146 009,36146 009,36art 15 ust 1354 842,64
koszty usuwania skutków szkody665 728,91665 728,91art 15 ust 4d
pozostałe koszty operacyjne 207 738,54207 738,54art 15 ust 1301 527,41
różnice kursowe z wyceny bilansowej art 9b ust 1 pkt 11 131 179,51
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:17 254 245,6512 655 793,45
utworzone rezerwy na pozostałe koszty13 051 540,1913 051 540,19art 16 ust 1 pkt 273 710 542,04
niewypłacone świadczenia pracownicze1 646 777,701 646 777,70art 16 ust 1 pkt 577 315 671,04
niezapłacone do ZUS składki w części finansowanej przez płatnika składek1 797 808,801 797 808,80art 16 ust 1 pkt 57 lit a859 523,37
odpis na ZFŚS niewpłacony na rachunek bankowy Funduszu64 209,0964 209,09art 16 ust 1 pkt 9 lit b45 728,60
koszty odsetek693 909,87693 909,87art 16 ust 1 pkt 11724 328,40
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-10 913 164,70-15 784 558,66
zobowiązania przeterminowane powyżej 30 dni-1 106 037,56-1 106 037,56art 15b-7 458 021,03
wypłacone świadczenia pracownicze-7 010 952,24-7 010 952,24art 16 ust 1 pkt 57-4 796 789,18
zapłacone składki ZUS w części finansowanej przez płatnika składek, ujęte w kosztach bilansowych roku poprzedniego-844 673,37-844 673,37art 16 ust 1 pkt 57 lit a-986 472,84
wpłacony na rachunek Funduszu odpis na ZFŚŚ naliczony w poprzednim okresie-45 728,60-45 728,60art 16 ust 1 pkt 9 lit b-69 385,24
zapłacone odsetki-556 931,96-556 931,96art 16 ust 1 pkt 11-1 113 221,38
poniesione koszty objęte rezerwami zawiązanymi w poprzednim okresie-1 348 840,97-1 348 840,97art 15 ust 4e-1 360 668,99
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:-7 219 980,08-7 219 980,08
Strata podatkowa za okres 01.01.2016 - 31.12.2016-7 219 980,08
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-404 869,08-1 483 274,74
odliczone darowizny przekazane na rzecz OPP-27 000,00-27 000,00art 18 ust 1 pkt 1-309 000,00
część kapitałowa rat leasingu podatkowo operacyjnego-377 869,08-377 869,08art 17b-508 545,83
koszty usuwania skutków szkody poniesione w 2017 roku, dla celów bilansowe rozliczone w 2018 rokuart 15 ust 4e-665 728,91
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym66 959 315,9133 259 549,35
K. Podatek dochodowy12 722 270,006 319 314,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki