Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "INTRA" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-13
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy "INTRA" SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo LUBUSKIE
Powiat ŻAGAŃSKI
Gmina IŁOWA
Miejscowość IŁOWA
Adres
Kod kraju PL
Województwo LUBUSKIE
Powiat ŻAGAŃSKI
Gmina IŁOWA
Ulica KONOPNICKIEJ
Nr domu 5
Miejscowość IŁOWA
Kod pocztowy 68-120
Poczta IŁOWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4941Z - transport drogowy towarów
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000126236

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Jednostka stosuje zasady rachunkowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami.
Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia się według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej.
Udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w art. 28 pkt. 1a inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymgalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej.
Koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu.
Koszty pośrednie liczone są do kosztu produktu w całości.
Wartość godziwą nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy co najmniej raz na 5 lat.
Przyjęty sposób amortyzacji bilansowej - liniowa. Przyjęty sposób amortyzacji podatkowej - liniowa.
Nie przyjęto zasad weryfikowania okresów i stawek amortyzacyjnych.
Przyjęto oznaczenie środków trwałych niskiej wartości jednostkowej i sposób ich amortyzowania.
Przyjęto czas amortyzowania wartości niematerialnych i prawnych - 5 lat.
Materiały i towary wycenia się w cenach zakupu.
Produkty w toku produkcji wycenia się w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia.
Wartość stanu końcowego rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła), (FIFO).
Przyjęto zasady rozliczeń kontraktów długoterminowych.
Ustalono tworzenie odpisów aktualizujących należności:
- do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu - komisarzowi w postępowaniu upadłościowym lub umieszczonej w spisie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym (należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu);
- w pełnej wysokości należności (należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego).
Jednostka nie tworzy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych - nie stosuje się obligatoryjnie.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności w szczególności - stosuje się.
W księgach rachunkowych jednostki zapewnia się współmierność przychodów i związanych z nimi kosztów.
Jednostka stosuje w wyniku finansowym zasadę ostrożności.
Księgi rachunkowe jednostka drukuje na dzień bilansowy.
Na kontach ksiąg pomocniczych jednostka w ciągu okresu sprawozdawczego stosuje, obok lub zamiast jednostek pieniężnych, jednostki naturalne. Wówczas sporządza na k
oniec okresu sprawozdawczego zestawienie zapisów dokonanych na kontach ksiąg pomocniczych w jednostkach naturalnych i ustala ich wartość - stosuje się.
Konta ksiąg pomocniczych jednostka prowadzi dla: środków trwałych; rozrachunków z kontrahentami; rozrachunków z pracownikami, a w szczególności jako imienną ewidencję wynagrodzeń pracowników; operacji sprzedaży; operacji gotówkowych.
Kierownik jednostki, uwzględniając rodzaj i wartość poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę, podjął decyzję o stosowaniu dla tych grup składników ewidencji ilościowo-wartościowej, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych.
Co najmniej zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych jednostka sporządza na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.
Podstawą zapisów są sporządzone przez jednostkę dowody księgowe:
- zbiorcze - służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione;
- korygujące poprzednie zapisy;
- zastępcze - wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego;
- rozliczeniowe - ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych.
Dowód księgowy opiewający na waluty obce zawiera przeliczenie ich wartości na walutę polską według kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej. Wynik przeliczenia zamieszcza się bezpośrednio na dowodzie, chyba że system przetwarzania danych zapewnia automatyczne przeliczenie walut obcych na walutę polską, a wykonanie tego przeliczenia potwierdza odpowiedni wydruk - stosuje się.
Jeżeli jedną operację dokumentuje więcej niż jeden dowód lub więcej niż jeden egzemplarz dowodu, kierownik jednostki ustalił sposób postępowania z każdym z nich i wskazuje, który dowód lub jego egzemplarz będzie podstawą dokonania zapisu - ustalono.
Zapisy księgowe jednostki zawierają skrót lub kod opisu operacji, z tym że należy posiadać pisemne objaśnienia treści skrótów lub kodów - jednostka posiada pisemne objaśnienia treści skrótów lub kodów.
Jednostka ujmuje w księgach rachunkowych w tym samym dniu, w którym został dokonane operacje gospodarcze dotyczące wpłat i wypłat gotówką, czekami i wekslami obcymi.
Jednostka stosuje w określonych przypadkach inwentaryzację poprzez: spis z natury, pisemne potwierdzenie sald, weryfikację.
Jednostka ustaliła częstotliwość i terminy inwenteryzacji.
Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji jednostka odpowiednio dokumentuje i wiąże z zapisami ksiąg rachunkowych. Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych wyjaśnia i rozlicza w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.
Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

a. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie.
b. Rzeczowe aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzenie, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Rzeczowe aktywa trwałe amortyzowane są metodą liniową przez określony z góry okres użytkowania, zgodnie z planem amortyzacji przyjętym przez Spółkę zgodnie z zasadami ustawy.
Stosowane stawki amortyzacji dla środków trwałych są następujące:
Budynki i budowle 2,5 – 10%
Inwestycje w obce środki trwałe –
Urządzenia techniczne i maszyny 7 – 30%
Środki transportu 14 – 20%
Pozostałe środki trwałe 10 – 20%
Składniki majątkowe o wartości początkowej poniżej 10,0 tysiący złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów jako zużycie materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania.
Środki trwałe przyjęte w leasing kwalifikuje się do objętych leasingiem finansowym zgodnie z art. 3 ust. 4 Ustawy o Rachunkowości.
c. Leasing
Spółka użytkuje w ramach umów leasingu i wynajmu środki trwałe, które są wykorzystywane w działalnosci. Przedmiot leasingu spełniający warunki art.3 ust.4 Ustawy o rachunkowości jest ujmowany jako środek trwały i jednocześnie ujmowany, jako zobowiązanie w kwocie wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania.
Środki trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego są amortyzowane liniowo natomiast umowy leasingu, najmu, dzierżawy, które nie spełniają warunków art.3 ust. 4 Ustawy o rachunkowości nie wykazuje się w składnikach aktywów, obciążenia za ich użytkowanie odnoszone są w koszty usług obcych.
d. Środki trwałe w budowie
Nakłady na środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały przeznaczone na zadania z zakresu budownictwa lub środki trwałe wymagające montażu lub modernizacji.
e. Inwestycje długoterminowe
Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych są wyceniane według ceny nabycia z uwzględnieniem odpisów spowodowanych trwałą utratą ich wartości lub według wartości godziwej. Trwała utrata udziałów i innych inwestycji obciąża koszt finansowy.
Pożyczki długoterminowe są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
f. Zapasy
Zapasy są wyceniane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nie wyższych niż cena sprzedaży netto. Odpisy aktualizujące wartość zapasów nie wyższych od cen sprzedaży netto zwiększają pozostałe koszty operacyjne. Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób:
Materiały wg ceny zakupu metodą FIFO
Towary wg ceny zakupu metodą FIFO
Cena sprzedaży netto oparta jest na możliwej do uzyskania cenie sprzedaży pomniejszonej o koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do sprzedaży i doprowadzenia jej do skutku.
g. Należności i zobowiązania
Należności są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizujące na należności tworzone są w oparciu o analizę ściągalności należności od poszczególnych dłużników lub w następstwie likwidacji l
ub ogłoszenia upadłości dłużników.
Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. W kwocie zobowiązań wykazane są także zobowiązania, które powstały po dniu bilansowym, ale koszty z tego tytułu dotyczyły danego roku obrotowego.
h. Transakcje w walutach obcych
Składniki aktywów i pasywów na dzień bilansowy wyceniono po kursie średnim NBP z dnia 31.12.2018 roku.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio:
1. po kursie kupna faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikajacym z charakteru operacji – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
2. średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień na ten dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jesli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt.1, a także w przypadku pozostałych operacji.
Różnice kursowe powstałe w wyniku wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy zalicza się do przychodów / kosztów finansowych.
i. Sprzedaż i uznanie przychodu
Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT). Przychód ze sprzedaży towarów w kraju i zagranicą powstaje na: dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.
j. Uznanie kosztów
Koszty przyporządkowane są do okresu sprawozdawczego, którego dotyczą przychody. Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty dotyczące przyszłych okresów, czynne rozliczenia międzyokresowe oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione ( bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów).
k. Rezerwy na urlopy oraz świadczenia emerytalne i podobne.
Spółka tworzy rezerwy na powyższe zdarzenia w przypadku istotności wpływu na wynik finansowy i zobowiązania.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Jednostka ustala wynik finansowy za rok obrotowy według następującego schematu księgowego.

1. Na koniec roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na konto "wynik finansowy" następuje przeniesienie (przeksięgowanie) wszystkich zrealizowanych lub należnych przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami oraz strat i zysków nadzwyczajnych, a także podatku dochodowego i innch obowiązkowych obciążeń wpływających na wynik.

2. Jeżeli konto "wynik finansowy" wykazuje saldo Ma, wtedy występuje zysk netto firmy za rok obrotowy. Saldo Wn konta "wynik finansowy" jest informacją o stracie netto.

3. Saldo Wn lub Ma wykazujemy w pasywach bilansu firmy, w pozycji - zysk (strata) netto - odpowiednio, jako wielkość dodatnia (zysk) lub wielkość ujemna (strata).

4. Kwota zysku lub straty wykazana w tej pozycji bilansu odpowiada kwocie zysku (straty) netto wykazanego w rachunku zysków i strat.

5. Rachunek zysków i strat sporządza się w wersji porównawczej.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia tj. na dzień bilansowy. Sporządza nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego.
Sprawozdanie składa się z wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływu środków pieniężnych. Sprawozdanie finansowe sporządza się w walucie polskiej, a dane wykazuje się w złotych i groszach.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 48 671 752,31 43 386 373,38
I Wartości niematerialne i prawne 8 080,28 13 634,81
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 8 080,28 13 634,81
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 41 052 861,03 35 944 976,57
1 Środki trwałe 39 942 483,09 34 838 589,91
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 8 572 415,83 10 307 747,01
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8 534 614,21 8 997 843,83
c) urządzenia techniczne i maszyny 1 317 828,66 1 372 427,64
d) środki transportu 21 433 517,09 14 076 894,25
e) inne środki trwałe 84 107,30 83 677,18
2 Środki trwałe w budowie 256 827,94 252 836,66
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 853 550,00 853 550,00
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 7 474 900,00 7 324 900,00
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 7 474 900,00 7 324 900,00
a) w jednostkach powiązanych 7 474 900,00 7 324 900,00
– udziały lub akcje 7 474 900,00 7 324 900,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 135 911,00 102 862,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 135 911,00 102 862,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 52 162 019,26 38 843 925,99
I Zapasy 4 985 097,04 1 896 375,91
1 Materiały 1 410 088,48 1 125 166,75
2 Półprodukty i produkty w toku 295 633,40 5 149,00
3 Produkty gotowe
4 Towary 2 674 292,60 160 977,60
5 Zaliczki na dostawy i usługi 605 082,56 605 082,56
II Należności krótkoterminowe 31 771 570,21 24 215 477,98
1 Należności od jednostek powiązanych 58 930,39 675 854,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 58 930,39 675 854,92
– do 12 miesięcy 58 930,39 675 854,92
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 31 712 639,82 23 539 623,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 26 195 541,49 20 375 281,65
– do 12 miesięcy 26 195 541,49 20 375 281,65
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 284 682,95 1 677 077,27
c) inne 5 232 415,38 1 487 264,14
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 13 747 441,18 12 215 439,76
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 911 541,18 9 002 008,76
a) w jednostkach powiązanych 5 596 273,97 4 630 000,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 5 596 273,97 4 630 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach 1 092 187,95 3 135 263,52
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 1 092 187,95 3 135 263,52
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 223 079,26 1 236 745,24
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 198 384,29 1 220 881,98
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne 1 024 694,97 15 863,26
2 Inne inwestycje krótkoterminowe 5 835 900,00 3 213 431,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 657 910,83 516 632,34
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 100 833 771,57 82 230 299,37
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 29 142 785,48 27 046 269,83
I Kapitał (fundusz) podstawowy 1 508 501,20 1 508 501,20
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 410 835,25 379 550,64
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 1 174,16 32 458,77
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 25 125 759,22 23 675 058,23
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto 2 096 515,65 1 450 700,99
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 71 690 986,09 55 184 029,54
I Rezerwy na zobowiązania 987 167,23 564 214,36
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 471 810,00 71 635,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 180 885,00 158 107,13
– długoterminowa
– krótkoterminowa 180 885,00 158 107,13
3 Pozostałe rezerwy 334 472,23 334 472,23
– długoterminowe
– krótkoterminowe 334 472,23 334 472,23
II Zobowiązania długoterminowe 22 369 488,01 19 301 865,31
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 22 369 488,01 19 301 865,31
a) kredyty i pożyczki 6 863 745,63 8 162 265,12
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 15 505 742,38 11 139 600,19
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 48 186 522,18 35 226 940,97
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 68 922,48 380 900,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 68 922,48 380 900,98
– do 12 miesięcy 68 922,48 380 900,98
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 48 115 478,44 34 843 918,73
a) kredyty i pożyczki 10 842 566,86 11 303 472,04
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 5 571 506,73 2 810 914,64
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11 847 837,72 13 187 468,61
– do 12 miesięcy 11 847 837,72 13 187 468,61
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 8 880 000,00
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 511 989,44 620 212,17
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne 9 461 577,69 6 921 851,27
4 Fundusze specjalne 2 121,26 2 121,26
IV Rozliczenia międzyokresowe 147 808,67 91 008,90
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 147 808,67 91 008,90
– długoterminowe
– krótkoterminowe 147 808,67 91 008,90
Pasywa razem 100 833 771,57 82 230 299,37
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 116 529 903,21 113 399 501,16
– od jednostek powiązanych 560 472,46 1 013 873,22
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 109 372 053,97 106 619 099,73
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 290 484,40 5 149,00
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6 867 364,84 6 775 252,43
B Koszty działalności operacyjnej 116 177 565,53 113 048 656,78
I Amortyzacja 4 753 695,88 3 369 741,52
II Zużycie materiałów i energii 29 971 019,97 28 439 074,83
III Usługi obce 48 496 741,41 49 702 733,27
IV Podatki i opłaty, w tym: 645 994,61 612 389,93
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 11 390 426,82 10 583 559,06
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2 529 141,60 2 380 045,78
– emerytalne 1 095 422,61 999 754,77
VII Pozostałe koszty rodzajowe 13 249 737,45 12 188 818,10
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 140 807,79 5 772 294,29
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 352 337,68 350 844,38
D Pozostałe przychody operacyjne 3 588 636,70 3 560 548,97
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 839 336,42 2 626 748,64
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 927 287,52
IV Inne przychody operacyjne 822 012,76 933 800,33
E Pozostałe koszty operacyjne 444 040,61 833 871,02
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 9 829,37
III Inne koszty operacyjne 444 040,61 824 041,65
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3 496 933,77 3 077 522,33
G Przychody finansowe 883 901,65 507 999,36
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 506 291,65 303 224,36
– od jednostek powiązanych 246 273,97 231 499,99
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 377 610,00 204 775,00
H Koszty finansowe 1 702 151,77 1 573 540,70
I Odsetki, w tym: 1 162 390,23 1 061 828,50
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 539 761,54 511 712,20
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2 678 683,65 2 011 980,99
J Podatek dochodowy 582 168,00 561 280,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 2 096 515,65 1 450 700,99
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 27 046 269,83 25 595 568,84
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 27 046 269,83 25 595 568,84
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1 508 501,20 1 508 501,20
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1 508 501,20 1 508 501,20
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 379 550,64 379 550,64
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 31 284,61
a) zwiększenie (z tytułu) 31 284,61
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zbycia środków trwałych objętych aktualizacją wyceny 31 284,61
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 410 835,25 379 550,64
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 32 458,77 32 458,77
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -31 284,61
b) zmniejszenie (z tytułu) 31 284,61
zbycia środków trwałych objętych aktualizacją wyceny 31 284,61
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 174,16 32 458,77
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 23 675 058,23 22 027 650,16
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 1 450 700,99 1 647 408,07
a) zwiększenie (z tytułu) 1 450 700,99 1 647 408,07
podział wyniku 1 450 700,99 1 647 408,07
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 25 125 759,22 23 675 058,23
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 450 700,99 1 647 408,07
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 450 700,99 1 647 408,07
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1 450 700,99 1 647 408,07
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 450 700,99 1 647 408,07
podział wyniku 1 450 700,99 1 647 408,07
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 2 096 515,65 1 450 700,99
A zysk netto 2 096 515,65 1 450 700,99
B strata netto
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 29 142 785,48 27 046 269,83
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 29 142 785,48 27 046 269,83
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 16 840 163,68 10 473 928,07
I Zysk (strata) netto 2 096 515,65 1 450 700,99
II Korekty razem 14 743 648,03 9 023 227,08
1 Amortyzacja 4 753 695,88 3 369 741,52
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -3 324,89 3 012,67
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 702 956,89 871 410,70
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -839 336,42 -2 626 748,64
5 Zmiana stanu rezerw 422 952,87 -462 066,65
6 Zmiana stanu zapasów -3 088 721,13 -4 018,96
7 Zmiana stanu należności -7 556 092,23 2 891 515,27
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 21 402 946,78 1 973 949,98
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 051 429,72 3 006 431,19
10 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 16 840 163,68 10 473 928,07
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -10 389 489,65 -7 033 587,88
I Wpływy 5 152 802,05 3 155 523,92
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 417 035,31 2 924 023,93
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym: 100 316,74 231 499,99
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 100 316,74 231 499,99
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki 100 316,74 231 499,99
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne 2 635 450,00
II Wydatki 15 542 291,70 10 189 111,80
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 14 122 291,70 8 103 661,80
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym: 150 000,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 150 000,00
– nabycie aktywów finansowych 150 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne 1 270 000,00 2 085 450,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -10 389 489,65 -7 033 587,88
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -6 467 664,90 -2 957 721,56
I Wpływy 2 060 000,00 6 575 000,00
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki 2 060 000,00 6 575 000,00
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki 8 527 664,90 9 532 721,56
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek 3 819 424,67 6 014 634,76
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3 616 318,20 2 604 935,92
8 Odsetki 1 091 922,03 913 150,88
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -6 467 664,90 -2 957 721,56
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -16 990,87 482 618,63
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -13 665,98 479 605,96
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 3 324,89 -3 012,67
F Środki pieniężne na początek okresu 1 239 757,91 757 139,28
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1 222 767,04 1 239 757,91
– o ograniczonej możliwości dysponowania 1 002 121,26 2 498,46
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 2 678 683,65
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 2 472 347,30 2 472 347,30
Odsetki naliczone od pożyczek niezapłacone 405 974,91 405 974,91 art 12 ust 4 pkt 2
Dodatnie różnice kursowe bilansowe 103 090,46 103 090,46 art 15a ust 2
Różnica wartości rynkowej do bilansowej przekwalifikowanych środków trwałych do inwestycji 1 927 287,51 1 927 287,51 art 12 ust 3
VAT zagraniczny do otrzymania 25 131,48 25 131,48 art 12 ust 1 pkt 1
pozostałe 10 862,94 10 862,94
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 334 651,97 334 651,97
Dodatnie różnice kursowe bilansowe zrealizowane 225 575,05 225 575,05 art 15a ust 2
Odszkodowania otrzymane 99 001,07 99 001,07 art 12 ust 1 pkt 1
pozostałe 10 075,85 10 075,85
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 975 838,13 975 838,13
Koszty przekształconych leasingów operacyjnych na finansowe 113 402,75 113 402,75 art 17b ust 1
PFRON 154 290,00 154 290,00 art 16 ust 1 pkt 36
Rezerwa na świadczenia pracownicze 180 885,00 180 885,00 art 16 ust 1 pkt 27
Koszty delegacji 2018 wypłacone w następnym okresie 38 348,26 38 348,26 art 16 ust 1 pkt 57
Amortyzacja wieczystego użytkowania gruntów 181 157,24 181 157,24 art 16c
Ubezpieczenie samochodów pow. 20 000 EUR 24 026,99 24 026,99 art 16 ust 1 pkt 49
Strata na sprzedaży wierzytelności własnej 66 776,01 66 776,01 art 16 ust 1 pkt 39
Koszty nieuznane za k.u.p. 215 889,30 215 889,30 art 15 ust 1
pozostałe 1 062,58 1 062,58
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 381 527,61 381 527,61
Rozwiązane rezerwy na świadczenia pracownicze 158 107,13 158 107,13 art 15 ust 1
Ujemne różnice kursowe bilansowe zrealizowane 252 848,11 252 848,11 art 15a ust 3
pozostałe -29 427,63 -29 427,63
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: 3 500,00 3 500,00
Odliczenia - darowizny 3 500,00 3 500,00 art 18 ust 1 pkt 1
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 1 137 798,84
K. Podatek dochodowy 215 042,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki