Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ŁOPUSZAŃSKA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-11
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyŁopuszańska Nieruchomości S.A.
Siedziba
Województwomazowieckie
Powiatm.st.Warszawa
Gminam.st.Warszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
Powiatm.st.Warszawa
Gminam.st.Warszawa
UlicaŁopuszańska
Nr domu36
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy02-220
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000125384

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie spółki w języku polskim i w walucie polskiej.
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
Księgi rachunkowe prowadzi się przy użyciu komputera z wykorzystaniem programu COMARCH ERP XL. Program jest aktualizowany przez producenta zgodnie ze zmianami przepisów podatkowych oraz prawa bilansowego oraz zapewnia ochronę

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniono według zasaad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że:
- Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale wartości początkowej do 3.500,- zł odpisywane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania w koszty zużycia materiałów.
- Budynki i budowle amortyzowane są metodą liniową, za pomocą stawek niższych niż przewidziane w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jednak dla potrzeb podatkowych stosuje się wyłącznie stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Pozostałe środki trwałe amortyzowane są metodą liniową, za pomocą stawek przewidzianych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
- Wartość należności podlega urealnieniu poprzez utworzenie rezerwy na należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości lub kwestionujących należności oraz zalegających na dzień bilansowy z zapłatą dłużej niż przez 6 miesięcy - jeżeli ocena ich sytuacji gospodarczej i finansowej wskazuje, że spłata należności w najbliższym czasie nie jest prawdopodobna.
- Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się według cen nabycia stosując ceny rzeczywiste metodą "pierwsze weszło-pierwsze wyszło"
- Krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia siępo cenach nabycia nie wyższych od cen rynkowych.
- Umowy o leasing kwalifikuje się zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Podatek dochodowy wykazuje się w wysokości wynikającej z zeznania podatkowego.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie porównawczym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka sporządza sprawozdanie finansowego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe19 860 216,3320 490 675,27
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe18 739 634,7318 974 208,23
1Środki trwałe17 986 534,8917 360 345,44
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)9 287 670,019 392 670,01
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej8 665 709,947 918 437,39
c) urządzenia techniczne i maszyny24 213,2737 514,98
d) środki transportu
e) inne środki trwałe8 941,6711 723,06
2Środki trwałe w budowie753 099,841 613 862,79
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 120 581,601 516 467,04
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe1 120 581,601 516 467,04
BAktywa obrotowe1 639 328,161 396 247,66
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe514 482,32367 565,76
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek514 482,32367 565,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:485 271,52353 143,42
– do 12 miesięcy485 271,52353 143,42
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych7 105,00
c) inne22 105,8014 422,34
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe705 650,50541 060,26
1Krótkoterminowe aktywa finansowe705 650,50541 060,26
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne705 650,50541 060,26
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach702 727,50538 137,26
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne2 923,002 923,00
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe419 195,34487 621,64
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem21 499 544,4921 886 922,93
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny5 430 766,054 683 346,22
IKapitał (fundusz) podstawowy720 000,00720 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:240 000,00240 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:5 825 604,845 825 604,84
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej5 825 604,845 825 604,84
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-2 102 258,62-2 989 970,17
VIZysk (strata) netto747 419,83887 711,55
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania16 068 778,4417 203 576,71
IRezerwy na zobowiązania1 978 322,261 604 004,72
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy1 978 322,261 604 004,72
– długoterminowe
– krótkoterminowe1 978 322,261 604 004,72
IIZobowiązania długoterminowe11 029 290,2312 426 666,15
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek11 029 290,2312 426 666,15
a) kredyty i pożyczki10 495 195,5311 972 060,48
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne534 094,70454 605,67
IIIZobowiązania krótkoterminowe3 061 165,953 172 905,84
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek2 972 899,293 084 639,18
a) kredyty i pożyczki1 476 864,951 522 023,91
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:288 383,55363 156,11
– do 12 miesięcy288 383,55363 156,11
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 015 193,431 016 411,26
h) z tytułu wynagrodzeń103 287,3480 287,34
i) inne89 170,02102 760,56
4Fundusze specjalne88 266,6688 266,66
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem21 499 544,4921 886 922,93
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 191 954,566 954 679,06
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów7 191 954,566 954 679,06
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej5 900 922,645 454 633,30
IAmortyzacja390 257,38356 924,11
IIZużycie materiałów i energii1 095 634,941 118 779,47
IIIUsługi obce1 714 932,351 476 352,53
IVPodatki i opłaty, w tym:1 271 465,811 258 060,65
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia1 237 720,831 073 246,41
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:145 189,03128 795,24
– emerytalne81 616,9672 494,55
VIIPozostałe koszty rodzajowe45 722,3042 474,89
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 291 031,921 500 045,76
DPozostałe przychody operacyjne35 668,7525 444,63
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych569,11
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne35 099,6425 444,63
EPozostałe koszty operacyjne15 984,3464 990,33
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne15 984,3464 990,33
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 310 716,331 460 500,06
GPrzychody finansowe9 013,804 026,04
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:9 013,804 026,04
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe494 985,30576 814,55
IOdsetki, w tym:484 985,30576 814,55
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne10 000,00
IZysk (strata) brutto (F+G–H)824 744,83887 711,55
JPodatek dochodowy77 325,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)747 419,83887 711,55
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)4 683 346,223 795 634,67
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach4 683 346,223 795 634,67
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu720 000,00720 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu720 000,00720 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu240 000,00240 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu240 000,00240 000,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości5 825 604,845 825 604,84
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu5 825 604,845 825 604,84
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-2 102 258,62-2 989 970,17
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu887 711,55402 702,13
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach887 711,55402 702,13
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)887 711,55402 702,13
...podział zysku887 711,55402 702,13
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu2 989 970,173 392 672,30
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach2 989 970,173 392 672,30
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)887 711,55402 702,13
...pokrycie zyskiem 887 711,55402 702,13
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu2 102 258,622 989 970,17
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-2 102 258,62-2 989 970,17
6Wynik netto747 419,83887 711,55
Azysk netto747 419,83887 711,55
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)5 430 766,054 683 346,22
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)5 430 766,054 683 346,22
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej2 247 269,162 354 392,36
IZysk (strata) netto747 419,83887 711,55
IIKorekty razem1 499 849,331 466 680,81
1Amortyzacja390 257,38356 924,11
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)478 248,84528 323,09
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-569,11
5Zmiana stanu rezerw374 317,54374 317,54
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-146 916,56-13 126,25
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-66 580,93-323 244,86
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych464 311,74543 487,18
10Inne korekty6 780,43
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)2 247 269,162 354 392,36
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-161 895,20-304 850,48
IWpływy569,11
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych569,11
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki162 464,31304 850,48
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych162 464,31304 850,48
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-161 895,20-304 850,48
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-1 920 783,72-2 112 354,89
IWpływy79 489,03
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe79 489,03
IIWydatki2 000 272,752 112 354,89
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek1 522 023,911 567 182,88
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki478 248,84528 323,09
9Inne wydatki finansowe16 848,92
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-1 920 783,72-2 112 354,89
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)164 590,24-62 813,01
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:164 590,24-62 813,01
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu541 060,26603 873,27
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:705 650,50541 060,26
– o ograniczonej możliwości dysponowania479 636,57476 640,08
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok824 744,83887 711,55
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:-26 559,32-31,17
pozostałe -26 559,32-31,17
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:751 066,02814 645,88
pozostałe 751 066,02814 645,88
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:36 020,4682 286,18
pozostałe 36 020,4682 286,18
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-82 286,18-184 445,29
pozostałe -82 286,18-184 445,29
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:-713 849,69-777 386,00
50% straty za rok 2012
50% straty za rok 2015
50% straty za rok 2016
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-382 161,91-822 781,15
Amortyzacja podatkowa budynków i budowli-382 161,91-382 161,91art 16i ust 4-822 781,15
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym406 974,21
K. Podatek dochodowy77 325,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Akcjonariusze

-

Informacja dodatkowa 2018

-

Majatek trwały

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki