Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "C.ULRICH" ZAŁOŻONE W 1805 ROKU W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-28
Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4
do ustawy o rachunkowości

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy C.ULRICH ZAŁOŻONE W 1805 ROKU W WARSZAWIE S.A
Siedziba
Województwo POMORSKIE
Powiat M.GDYNIA
Gmina M.GDYNIA
Miejscowość GDYNIA
Adres
Kod kraju PL
Województwo POMORSKIE
Powiat M.GDYNIA
Gmina M.GDYNIA
Ulica ALEJA ZWYCIĘSTWA
Nr domu 250
Miejscowość GDYNIA
Kod pocztowy 81-540
Poczta GDYNIA
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS 0000123263

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

W myśl art 46 ust. 5 pkt 4 ustawy o rachunkowości Spółka, jako jednostka mikro w rozumieniu art. 3 ust 1a, sporządza: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - uproszczony bilans, - informację dodatkową zgodnie z załącznikiem nr 4 w/w ustawy. Zgodnie z art. 48a ust. 3 spółka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. Zgodnie z art. 48b ust. 4 spółka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych. Zgodnie z art. 49 ust. 4 spółkanie sporządza sprawozdania z działalności jednostki.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
września 1994 roku o rachunkowości.
Stosując przepisy ustawy jednostka kieruje się zasadą istotności.
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego.
Zakupione materiały pomocnicze i eksploatacyjne są księgowane w ciężar kosztów
działalności jako koszty ogólne.
Zakupione materiały odpisywane są w koszty zużycia materiałów w dacie ich zakupu i
przekazywane są bezpośrednio na potrzeby administracyjno-gospodarcze w pełnej ich
wysokości wynikającej z faktur i rachunków pod datą ich zakupu.
Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze
sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w
okresach, których dotyczą.
Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym.
Rozliczenia międzyokresowe
Dla zapewnienia współmierności przychodów ze sprzedaży i związanych z nimi kosztów
przyjmuje się następujące zasady ewidencji czynnych i biernych rozliczeń
międzyokresowych kosztów.
Wydatki poniesione w m-cach kalendarzowych zalicza się do kosztów okresu ich poniesienia
tylko w wysokości proporcjonalnie przypadającej na dany miesiąc, pozostała kwota jest
odniesiona na konto rozliczeń międzyokresowych. Każdy tytuł czynnych rozliczeń
międzyokresowych pozostających w saldzie konta na koniec roku obrotowego podlega
weryfikacji .

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe mogą ulegać okresowej aktualizacji wyceny na podstawie odrębnych przepisów zgodnie ze wskaźnikami określonymi przez Główny Urząd Statystyczny.

Środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, obejmujących ogół dotyczących danej inwestycji kosztów poniesionych od dnia rozpoczęcia inwestycji do dnia bilansowego lub przyjęcia powstałych w wyniku inwestycji środków trwałych do użytkowania.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania.
Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.
Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową, natomiast w stosunku do środków trwałych
o wartości do 10.000 zł dokonuje się odpisów w pełnej kwocie w miesiącu oddania do użytkowania.
Okresy amortyzacyjne dla środków trwałych używanych lub ulepszonych przyjęto następujące:
• dla środków trwałych grupy 3-6 i 8 24 m-ce
• dla środków transportowych 30 m-cy
• dla budynków i budowli 10 lat

Dla zestawów komputerowych poddanych szybkiemu postępowi technicznemu Spółka stosuje stawkę amortyzacyjną podwyższoną o współczynnik 2.

Przewidywany okres amortyzacji dla wartości niematerialnych i prawnych jest następujący:

• licencje 24 miesiące
• koncesje 60 miesięcy
• wartość firmy 60 miesięcy

Środki trwałe w budowie oraz grunty nie są amortyzowane.

Inwestycje
• Długoterminowe udziały i akcje w jednostkach, dla których nie istnieje aktywny rynek
Udziały i akcje w jednostkach, dla których nie istnieje aktywny rynek wycenia się w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
• Udzielone pożyczki
Spółka zalicza udzielone pożyczki do aktywów finansowych – odpowiednio długo- lub krótkoterminowych. Pożyczki uważa się za długoterminowe, jeżeli termin zwrotu pożyczki upływa po roku, licząc od dnia bilansowego.
Pożyczki, których termin spłaty nie został w umowie określony i następuje na wezwanie pożyczkodawcy Spółka, do momentu wezwania do spłaty, zalicza do pożyczek długoterminowych.
Na dzień bilansowy Spółka wycenia udzielone pożyczki w kwocie wymagającej zapłaty wraz z naliczonymi odsetkami) z zachowaniem ostrożności wyceny. Naliczone odsetki od pożyczek wykazywane są w bilansie łącznie z należnością główną. Odsetki od pożyczek, których płatność następuje na bieżąco, zwiększają bezpośrednio „Przychody działalności finansowej”.
• Inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych
Inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych Spółka wycenia wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (prawo wieczystego użytkowania gruntów) oraz o ewentualną trwałą utratę wartości.
Przyrost wartości inwestycji spowodowany naliczeniem należnego Spółce oprocento
wania (np. dyskonto weksli obcych, oprocentowanie bonów dłużnych) zwiększający wartość tej inwestycji prezentowany jest łącznie z nominalną wartością inwestycji oraz zaliczany jest do „Przychodów finansowych”.
• Inne inwestycje zaliczane do aktywów obrotowych
Do aktywów obrotowych Spółka zalicza inwestycje gotowe do sprzedaży. Inwestycje te wyceniane są wartości godziwej odpowiadającej ich bieżącej wartości rynkowej i wykazywane są jako towary w bilansie Spółki.

Należności
Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Przyjęto następujące zasady tworzenia odpisów aktualizujących należności:
W przypadku należności handlowych, jeśli należność nie została uregulowana w okresie zawartym pomiędzy 180 a 360 dni od dnia wymagalności, tworzony jest odpis aktualizujący w wysokości 50% jej wartości. Jeśli natomiast należność przeterminowana jest przez okres ponad roku tworzony jest odpis na pełną wartość należności. Od zasady tej odstępuje się w przypadkach, w których zaistniały szczególne warunki uzasadniające, że należność pomimo spełnienia tych kryteriów nie ma charakteru należności wątpliwej.
W przypadku pozostałych należności stosowane są indywidualne kryteria oceny ściągalności należności a tym samym konieczność tworzenia odpisów aktualizujących.
Zapasy
Jako towary Spółka wykazuje w bilansie inwestycje gotowe do sprzedaży. inwestycje gotowe do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej odpowiadającej ich bieżącej wartości rynkowej.
Aktywa pieniężne
Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Kapitał własny
Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na
straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego.

Zobowiązania
Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wykazywane są według wartości godziwej.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
- ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny
- z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze zn

ana.

Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów,
z zachowaniem zasady ostrożności.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności:
 równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych;
 zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne
Przychody i koszty
Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym .
Uznawanie przychodu
Przychody ze sprzedaży usług o okresie realizacji krótszym niż 6 miesięcy rozpoznawane są w momencie zakończenia wykonania usługi.
Instrumenty finansowe
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą instrumentów finansowych wyłączonych z Rozporządzenia w tym w szczególności udziałów i akcji
w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych
i ubezpieczeniowych oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.
Aktywa finansowe dzieli się na:
 aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
 pożyczki udzielone i należności własne,
 aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
 aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Zobowiązania finansowe dzieli się na:
 zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
 pozostałe zobowiązania finansowe.

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian

innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.

Pożyczki i należności własne
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi.

Pożyczki udzielone i należności własne, które Spółka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie, zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.

Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji – także w obrocie wtórnym.

Po

życzki udzielone i należności własne wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym w szczególności instrumenty pochodne o ujemnej wartości godziwej, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.

Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu.

C. pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości spółka ustala wynik finansowy według załącznika nr 4.

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe, w tym środki trwałe 494 940,19 564 356,77
B Aktywa obrotowe, w tym: 4 521 873,17 7 703 553,97
- zapasy 22 000,00 9 181,54
- należności krótkoterminowe 183 827,83 125 390,78
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 5 016 813,36 8 267 910,74
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny, w tym: 4 864 624,72 7 758 652,53
- kapitał (fundusz) podstawowy 736 008,00 736 008,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 152 188,64 509 258,21
- rezerwy na zobowiązania 57 500,00 368 061,61
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Pasywa razem 5 016 813,36 8 267 910,74
Rachunek zysków i strat
jednostki mikro
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: 54 292,20 43 629,40
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 54 292,20 43 564,86
B Koszty podstawowej działalności operacyjnej 403 691,10 368 493,44
I Amortyzacja
II Zużycie materiałów i energii
III Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 139 974,56 139 179,20
IV Pozostałe koszty 263 716,54 229 314,24
C Pozostałe przychody i zyski, w tym: 1 225 311,41 2 459 445,38
- aktualizacja wartości aktywów 447 620,22
D Pozostałe koszty i straty, w tym: 3 639 303,68 1 034 033,33
- aktualizacja wartości aktywów 3 577 249,63
E Podatek dochodowy 68 208,37
F Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy) -2 763 391,17 1 032 339,64
Informacje uzupełniające do bilansu
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 2 763 391,17
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 1 085 325,21
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 50 636,87
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 3 633 489,53
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 10 065,66
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 120 000,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa 2018 rok

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki