Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "OMIG" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyOMIG S.A.
Siedziba
Województwomazowieckie
Powiatm.st. Warszawa
Gminam.st. Warszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
Powiatm.st. Warszawa
Gminam.st. Warszawa
UlicaStępińska
Nr domu22/30
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy00-739
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000121247

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

ZAŁĄCZNIK 1

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

ZAŁĄCZNIK 1

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

ZAŁĄCZNIK 1

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

ZAŁĄCZNIK 1

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe25 022 104,4124 813 165,11
IWartości niematerialne i prawne6 174,50
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne6 174,50
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe8 907 789,029 340 311,11
1Środki trwałe8 907 789,029 340 311,11
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)6 466 612,806 552 277,58
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej2 375 725,602 697 483,53
c) urządzenia techniczne i maszyny48 748,1766 138,71
d) środki transportu
e) inne środki trwałe16 702,4524 411,29
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe15 705 811,3915 109 291,50
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe15 705 811,3915 109 291,50
a) w jednostkach powiązanych15 702 599,3915 106 079,50
– udziały lub akcje15 106 079,5015 106 079,50
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki596 519,89
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach3 212,003 212,00
– udziały lub akcje3 212,003 212,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe408 504,00357 388,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego408 504,00357 388,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe9 685 244,137 983 299,84
IZapasy368 605,65361 997,46
1Materiały287 378,19242 229,19
2Półprodukty i produkty w toku53 521,86100 912,10
3Produkty gotowe14 670,193 886,57
4Towary3 479,70
5Zaliczki na dostawy i usługi13 035,4111 489,90
IINależności krótkoterminowe387 067,76922 271,43
1Należności od jednostek powiązanych7 800,66198 136,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:7 800,662 576,85
– do 12 miesięcy7 800,662 576,85
– powyżej 12 miesięcy
b) inne195 559,50
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek379 267,10724 135,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:338 792,51676 589,37
– do 12 miesięcy338 792,51676 589,37
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych15 576,0913 511,74
c) inne24 898,5034 033,97
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe8 894 098,966 668 126,44
1Krótkoterminowe aktywa finansowe8 894 098,966 668 126,44
a) w jednostkach powiązanych685 955,68
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki685 955,68
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne8 208 143,286 668 126,44
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach8 198 544,886 668 126,44
– inne środki pieniężne9 598,40
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe35 471,7630 904,51
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem34 707 348,5432 796 464,95
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny22 480 984,5421 140 474,44
IKapitał (fundusz) podstawowy510 000,00510 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:9 527 751,079 202 100,50
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:7 716 426,857 716 426,85
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej7 659 609,927 659 609,92
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:3 010 616,523 010 616,52
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki3 010 616,523 010 616,52
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto1 716 190,10701 330,57
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania12 226 364,0011 655 990,51
IRezerwy na zobowiązania3 572 797,503 259 192,06
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 514 462,001 482 396,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne107 961,64101 920,51
– długoterminowa55 799,2817 147,76
– krótkoterminowa52 162,3684 772,75
3Pozostałe rezerwy1 950 373,861 674 875,55
– długoterminowe
– krótkoterminowe1 950 373,861 674 875,55
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 761 842,171 828 379,14
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 690 067,121 741 360,99
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:265 506,10215 035,80
– do 12 miesięcy265 506,10215 035,80
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych282 646,65453 759,16
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne1 141 914,371 072 566,03
4Fundusze specjalne71 775,0587 018,15
IVRozliczenia międzyokresowe6 891 724,336 568 419,31
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe6 891 724,336 568 419,31
– długoterminowe6 770 704,626 466 612,80
– krótkoterminowe121 019,71101 806,51
Pasywa razem34 707 348,5432 796 464,95
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:10 302 910,6910 224 492,68
– od jednostek powiązanych85 116,1775 888,00
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów10 294 271,2010 209 693,04
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów8 639,4914 799,64
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:2 544 100,802 738 452,52
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów2 537 312,002 728 786,80
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów6 788,809 665,72
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)7 758 809,897 486 040,16
DKoszty sprzedaży4 507,094 803,57
EKoszty ogólnego zarządu6 070 353,926 154 406,17
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)1 683 948,881 326 830,42
GPozostałe przychody operacyjne339 856,12131 998,50
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych109,766 487,80
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych5 246,8118 346,67
IVInne przychody operacyjne334 499,55107 164,03
HPozostałe koszty operacyjne64 996,246 204,10
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych13 297,412 886,13
IIIInne koszty operacyjne51 698,833 317,97
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)1 958 808,761 452 624,82
JPrzychody finansowe189 878,539 012,29
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:21 756,809 012,29
– od jednostek powiązanych13 621,43
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne168 121,73
KKoszty finansowe0,19561 403,54
IOdsetki, w tym:0,1995,16
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne561 308,38
LZysk (strata) brutto (I+J–K)2 148 687,10900 233,57
MPodatek dochodowy432 497,00198 903,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)1 716 190,10701 330,57
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)21 140 474,4420 439 143,87
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach21 140 474,4420 439 143,87
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu510 000,00510 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu510 000,00510 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu9 202 100,507 739 875,04
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego325 650,571 462 225,46
a) zwiększenie (z tytułu)325 650,571 462 225,46
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)325 650,571 462 225,46
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu9 527 751,079 202 100,50
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości7 716 426,857 748 114,68
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny-31 687,83
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)31 687,83
– zbycia środków trwałych31 687,83
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu7 716 426,857 716 426,85
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu3 010 616,522 978 928,69
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych31 687,83
a) zwiększenie (z tytułu)31 687,83
-z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych31 687,83
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu3 010 616,523 010 616,52
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu701 330,571 462 225,46
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu701 330,571 462 225,46
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach701 330,571 462 225,46
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)701 330,571 462 225,46
1. - podział zysku701 330,571 462 225,46
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto1 716 190,10701 330,57
Azysk netto1 716 190,10701 330,57
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)22 480 984,5421 140 474,44
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)22 105 304,5420 764 794,44
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto1 716 190,10701 330,57
IIKorekty razem1 244 942,32982 542,73
1Amortyzacja457 959,31453 313,18
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-178 171,52554 648,43
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-13 621,43
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-109,76-6 487,80
5Zmiana stanu rezerw313 605,44-116 896,74
6Zmiana stanu zapasów-6 608,19120 152,18
7Zmiana stanu należności535 203,67-259 468,99
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-106 586,97367 438,85
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych267 621,77-130 156,38
10Inne korekty-24 350,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)2 961 132,421 683 873,30
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy109,766 487,80
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych109,766 487,80
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki1 288 116,865 351 211,48
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych19 262,72905 947,48
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:1 268 854,144 445 264,00
a) w jednostkach powiązanych1 268 854,144 445 264,00
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 288 007,10-5 344 723,68
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki311 280,008 900,00
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli311 280,008 900,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-311 280,00-8 900,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)1 361 845,32-3 669 750,38
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:1 540 016,84-4 224 398,81
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych155 149,54-23 021,98
FŚrodki pieniężne na początek okresu6 691 148,4210 360 898,80
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:8 052 993,746 691 148,42
– o ograniczonej możliwości dysponowania58 414,9669 100,73
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok2 148 687,10900 233,57
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:122 126,36122 126,3685 664,78
Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tyt.PWUG85 664,7885 664,78art 16c ust 1 pkt <Pkt> lit <Lit>85 664,78
Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytulu zwrotu nakadów na budowle36 461,5836 461,58art 17 ust 1 pkt 21 lit <Lit>
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:274 467,13274 467,1375 377,19
Nierealizowane różnice kursowe239 942,40239 942,40art 15a ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>57 013,42
Zarachowane niezaplacone odszkodowania i kary umowne15 656,4915 656,49art 12 ust 3e pkt <Pkt> lit <Lit>
Rozwiązanie odpisu aktualizaującego wartość zapasów5 246,815 246,81art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>18 346,67
Zarachowane odsetki od pożyczek13 621,4313 621,43art 12 ust 4 pkt <Pkt> lit <Lit>
Pozostaleart <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>17,10
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:2 649 450,00
Przychody dotyczące aportuart 12 ust 1 pkt 7 lit <Lit>2 649 450,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:249 735,66249 735,66232 333,91
Amortyzacja budynków123 865,68123 865,68art 16h ust 1 pkt <Pkt> lit <Lit>123 865,68
Amoryzacja budowli za które zwrócono naklady19 914,5619 914,56art 16 ust 1 pkt 48 lit <Lit>16 547,02
Amortyzacja PWUG85 664,7885 664,78art 16c ust 1 pkt <Pkt> lit <Lit>85 664,78
Podatek VAT od nieodplatnych świadczeń11 810,5111 810,51art 16 ust 1 pkt 46 lit <Lit>2 366,50
Koszty reprezentacji4 461,464 461,46art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>1 933,93
Wplaty na PFRON256,00256,00art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>1 703,00
Odpis na należności1 790,151 790,15art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>251,02
Kary zaplcone1 371,001 371,00art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
Pozostale601,52601,52art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>1,98
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:454 354,32454 354,321 002 107,06
Rezerwa na oplaty z tyt PWUG275 498,31275 498,31art 16 ust 1 pkt 27 lit <Lit>303 968,31
Niezrealizowane różnice kursowe59 740,8459 740,84art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>614 545,42
Rezerwa na świadczenia pracownicze85 663,8885 663,88art 16 ust 1 pkt 27 lit <Lit>80 315,39
Aktualizacja wartości zapasów13 297,4113 297,41art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>2 886,13
Odpis na należności18 299,8718 299,87art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
Skladki ZUS z tyt. umów zlecenia1 854,011 854,01art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>391,81
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:79 622,7579 622,751 113 142,59
Wykorzystane rezerwy na świadczenia pracownicze79 622,7579 622,75art 16 ust 1 pkt 27 lit <Lit>84 834,22
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość zapasówart <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>32 603,39
Wykorzystane rezerwyart <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>433,12
Koszty dotyczące aportuart 15 ust 1 j pkt <Pkt> lit <Lit>995 271,86
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym2 376 561,003 509 940,00
K. Podatek dochodowy451 547,00666 889,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

ZAŁĄCZNIK 1

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki