Szczegóły spółki

Nazwa "OMIG" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5210089061
REGON 008051238
KRS 0000121247
Adres ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa
Telefon 0228410031, wewn. 165
Faks 0228410031
E-mail info@omig.com.pl
WWW www.omig.pl
PKD
 • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.36 0.35
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.55 0.54
Płynność bieżąca (CR) 4.37 5.5
Płynność szybka (QR) 4.17 5.29
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.55 0.54
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 6.86% 16.66%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 3.32% 7.63%
Rentowność aktywów (ROA) 2.14% 4.94%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-05-22 99/2020 12 22622
Poz. 22622. „OMIG” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000121247. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 lipca 2002 r.
[BMSiG-22490/2020]

   Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
        Akcjonariuszy „OMIG” S.A.

W dniu 19.05.2020 r. Zarząd Spółki Akcyjnej „OMIG”
w Warszawie, ul. Stępińska 22/30, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr KRS 0000121247, zwołuje Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Akcjonariuszy na dzień 16 czerwca 2020 r., o godz. 1230,
w siedzibie Spółki.

Na Zgromadzeniu zachowane zostaną wszystkie zalecane
środki ostrożności oraz odległości. Prosimy o przybycie
w maskach oraz z własnym długopisem, a także z zachowa-
niem innych wymogów w razie ich wprowadzenia.

Porządek obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z dzia-
  łalności Spółki za rok 2019.
3. Złożenie sprawozdania przez Radę Nadzorczą.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  Spółki za rok 2019.
5. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania
  obowiązków za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wyko-
  nania obowiązków za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
7. Dokonanie podziału zysku za 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzą-
  cego rejestr akcjonariuszy.
Poz. 22622. „OMIG” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000121247. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 lipca 2002 r.
[BMSiG-22490/2020]

   Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
        Akcjonariuszy „OMIG” S.A.

W dniu 19.05.2020 r. Zarząd Spółki Akcyjnej „OMIG”
w Warszawie, ul. Stępińska 22/30, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr KRS 0000121247, zwołuje Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Akcjonariuszy na dzień 16 czerwca 2020 r., o godz. 1230,
w siedzibie Spółki.

Na Zgromadzeniu zachowane zostaną wszystkie zalecane
środki ostrożności oraz odległości. Prosimy o przybycie
w maskach oraz z własnym długopisem, a także z zachowa-
niem innych wymogów w razie ich wprowadzenia.

Porządek obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z dzia-
  łalności Spółki za rok 2019.
3. Złożenie sprawozdania przez Radę Nadzorczą.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  Spółki za rok 2019.
5. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania
  obowiązków za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wyko-
  nania obowiązków za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
7. Dokonanie podziału zysku za 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzą-
  cego rejestr akcjonariuszy.
2019-05-16 94/2019 18 25054
Poz. 25054. „OMIG” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000121247. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 lipca 2002 r.
[BMSiG-24725/2019]

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjona-
riuszy „Omig” S.A.

W dniu 10.05.2019 r. Zarząd Spółki Akcyjnej „OMIG”
w Warszawie, ul. Stępińska 22/30, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr KRS 0000121247, zwołuje Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Akcjonariuszy na dzień 12 czerwca 2019 r., o godz. 1230,
w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

  1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki za rok 2018.
  3. Złożenie sprawozdania przez Radę Nadzorczą.
  4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
   Spółki za rok 2018.  5. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania
   obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
  6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium
   z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do
   31.12.2018 r.
  7. Dokonanie podziału zysku za 2018 r.
  8. Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

                        Zarząd Spółki
                     Karolina Kaszczyńska
                       Edyta Popławska
                      Grzegorz Zawada
Poz. 25054. „OMIG” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000121247. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 lipca 2002 r.
[BMSiG-24725/2019]

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjona-
riuszy „Omig” S.A.

W dniu 10.05.2019 r. Zarząd Spółki Akcyjnej „OMIG”
w Warszawie, ul. Stępińska 22/30, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr KRS 0000121247, zwołuje Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Akcjonariuszy na dzień 12 czerwca 2019 r., o godz. 1230,
w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

  1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki za rok 2018.
  3. Złożenie sprawozdania przez Radę Nadzorczą.
  4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
   Spółki za rok 2018.  5. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania
   obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
  6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium
   z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do
   31.12.2018 r.
  7. Dokonanie podziału zysku za 2018 r.
  8. Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

                        Zarząd Spółki
                     Karolina Kaszczyńska
                       Edyta Popławska
                      Grzegorz Zawada
2018-05-15 93/2018 15 20188
Poz. 20188. „OMIG” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000121247. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 lipca 2002 r.
[BMSiG-19680/2018]

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjona-
riuszy „Omig” S.A.

W dniu 10.05.2018 r. Zarząd Spółki Akcyjnej „OMIG”
w Warszawie, ul. Stępińska 22/30, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr KRS 0000121247, zwołuje Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Akcjonariuszy na dzień 7 czerwca 2018 r., o godz. 1200,
w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

  1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki za rok 2017.
  3. Złożenie sprawozdania przez Radę Nadzorczą.
  4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
   Spółki za rok 2017. 5. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania
   obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium
   z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do
   31.12.2017 r.
 7. Dokonanie podziału zysku za 2017 r.
 8. Wybór składu Zarządu Spółki.

                       Zarząd Spółki
                    Karolina Kaszczyńska
                      Edyta Popławska
                     Grzegorz Zawada
Poz. 20188. „OMIG” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000121247. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 lipca 2002 r.
[BMSiG-19680/2018]

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjona-
riuszy „Omig” S.A.

W dniu 10.05.2018 r. Zarząd Spółki Akcyjnej „OMIG”
w Warszawie, ul. Stępińska 22/30, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr KRS 0000121247, zwołuje Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Akcjonariuszy na dzień 7 czerwca 2018 r., o godz. 1200,
w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

  1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki za rok 2017.
  3. Złożenie sprawozdania przez Radę Nadzorczą.
  4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
   Spółki za rok 2017. 5. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania
   obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium
   z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do
   31.12.2017 r.
 7. Dokonanie podziału zysku za 2017 r.
 8. Wybór składu Zarządu Spółki.

                       Zarząd Spółki
                    Karolina Kaszczyńska
                      Edyta Popławska
                     Grzegorz Zawada

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki