Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki FABRYKA REDUKTORÓW I MOTOREDUKTORÓW BEFARED SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-21
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyFabryka Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED SA
Siedziba
WojewództwoSląskie
PowiatBielsko-Biała
GminaBielsko-Biała
MiejscowośćBielsko-Biała
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoSląskie
PowiatBielsko-Biała
GminaBielsko-Biała
UlicaGrażyńskiego
Nr domu71
MiejscowośćBielsko-Biała
Kod pocztowy43-300
PocztaBielsko-Biała
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2815Z - produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000118586

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Spółka ustaliła w polityce rachunkowości, że jako kwoty istotne traktuje się te kwoty, które przekraczają 0,5% sumy bilansowej

Spółka sporzadza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wycenia sie w oparciu o art. 28 ustawy o rachunkowosci

długotrwałe aktywa finansowe wycenia się według cen nabycia lub ceny zakupu z uwzględnieniem trwałej utraty wartości przez nie

materiały wycenia się w cenie nabycia nie wyższych od cen sprzedaży netto na dzień bilansowy; w ciągu roku wyceny rozchodu materiałów dokonuje się metodą FIFO; na dzień bilansowy dokonuje się aktualizacji wartości zapasów - odpis aktualizujący tworzy się na zapasy nie wykazujące żadnego ruchu na magazynie w ostatnim roku, z tym że: zapasy zalegające 12-24 miesiące - odpis wynosi 10% ich wartości ewidencyjnej, a na zapasy zalegające powyżej 24 m-ce odpis wynosi 20% ich wartości ewidencyjnej

należności wycenia sie wg. wartości nominalnej z uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość; odpisy tworzy się na należności przeterminowane ponad 6 m-cy w wysokości 50% wartości, a na należności przeterminowane powyżej 12 m-cy oraz skierowane do egzekucji komorniczej w 100% ich wartości

półprodukty i wyroby gotowe wycenia się wg.cen ewidencyjnych z uwzglednieniem różnic pomiędzy tymi cenami a rzeczywistymi kosztami wytworzenia, w ciągu roku stosuje się stałe ceny ewidencyjne ustalone wg planowanego kosztu wytworzenia, a na dzień bilansowy dokonuje się przeszacowania cen ewidencyjnych do poziomu kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży. Aktualizacją objete są zapasy, które w ostatnim roku nie wykazywały ruchu na magazynie wg zasad: 10% wartości ewidencyjnej na zapasy zalegające pomiędzy 12-24 miesiące, 20% na zapasy zalegające powyżej 24 miesięcy

środki trwałe wycenia sie według cen nabycia lub kosztów wytworzenia

wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia

produkcja w toku wyceniana jest w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową z zastosowaniem rocznych stawek amortyzacyjnych (wg załacznika nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) uwzględniających okres ich ekonomicznej użyteczności. Składniki majątkowe których okres użytkowania wynosi więcej niż rok i których cena nabycia lub koszt wytworzenia nie przekracza 10.000 zł są amortyzowane jednorazowo. Składniki majątkowe określane jako środki niskocenne (wyposażenie) których okres użytkowania wynosi więcej niż rok i których cena nabycia nie przekracza 10.000 zł są zaliczane do kosztów bieżącego okresu jako koszty zużycia materiałów.

Koszt wytworzenia produktów uwzględnia wszystkie koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich. rezerwy na świadczenia pracownicze tworzy się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, z tym że rezerwy na nagrody jubileuszowe tworzy się na okresy pięcioletnie, a rezerwy na odprawy emerytalne wg wartości nominalnej uwzględniającej 3 miesięczną stawkę pracownika oraz ilość lat pozostałych do uzyskania odprawy.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym

Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządza się zgodnie z art. 45 Ustawy o Rachunkowości według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości. Składa się ono z nastepujących elementów: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale włanym, informacja dodatkowa.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy który rozpoczyna się 1 stycznia a kończy sie 31 grudnia.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe14 766 659,3015 484 426,76
IWartości niematerialne i prawne608 934,62150 507,11
1Koszty zakończonych prac rozwojowych576 629,1319 474,62
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne32 305,49131 032,49
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe11 133 090,1311 442 825,09
1Środki trwałe11 029 000,2110 853 486,61
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)277 786,47355 372,03
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej3 749 421,464 049 035,55
c) urządzenia techniczne i maszyny5 036 336,634 851 156,05
d) środki transportu914 311,08123 895,92
e) inne środki trwałe1 051 144,571 474 027,06
2Środki trwałe w budowie104 089,92589 338,48
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe56 552,1859 288,00
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek56 552,1859 288,00
IVInwestycje długoterminowe2 474 887,082 908 954,56
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe2 474 887,082 908 954,56
a) w jednostkach powiązanych2 468 303,082 902 370,56
– udziały lub akcje2 468 303,082 902 370,56
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach6 584,006 584,00
– udziały lub akcje6 584,006 584,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe493 195,29922 852,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego486 633,00302 852,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe6 562,29620 000,00
BAktywa obrotowe29 289 384,6821 324 669,37
IZapasy11 338 196,889 792 769,10
1Materiały5 657 927,774 768 656,10
2Półprodukty i produkty w toku4 882 023,244 264 823,82
3Produkty gotowe798 245,87759 289,18
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe16 177 856,779 749 995,08
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek16 177 856,779 749 995,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:15 981 584,788 940 675,24
– do 12 miesięcy15 981 584,788 940 675,24
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych789,24
c) inne196 271,99808 530,60
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe1 613 776,711 603 702,50
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 613 776,711 603 702,50
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 613 776,711 603 702,50
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 613 776,711 603 702,50
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe159 554,32178 202,69
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem44 056 043,9836 809 096,13
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny22 784 311,0221 125 873,12
IKapitał (fundusz) podstawowy960 738,25960 738,25
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:11 721 328,9610 117 067,15
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:3 148 669,523 148 669,52
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:4 795 136,394 795 136,39
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki4 795 136,394 795 136,39
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto2 158 437,902 104 261,81
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania21 271 732,9615 683 223,01
IRezerwy na zobowiązania1 522 620,551 459 835,71
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego242 019,00179 805,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 180 601,551 180 030,71
– długoterminowa754 929,40859 706,03
– krótkoterminowa425 672,15320 324,68
3Pozostałe rezerwy100 000,00100 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe100 000,00100 000,00
IIZobowiązania długoterminowe2 672 501,182 011 980,42
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek2 672 501,182 011 980,42
a) kredyty i pożyczki597 895,631 015 403,63
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe2 074 605,55996 576,79
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe16 367 588,6610 994 316,40
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych20 699,51115 276,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:20 699,51115 276,29
– do 12 miesięcy20 699,51115 276,29
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek16 339 467,5410 875 289,66
a) kredyty i pożyczki4 086 451,902 746 377,20
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe974 462,10745 235,50
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:8 864 901,665 116 619,23
– do 12 miesięcy8 864 901,665 116 619,23
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 451 328,221 424 786,41
h) z tytułu wynagrodzeń727 642,82644 007,14
i) inne234 680,84198 264,18
4Fundusze specjalne7 421,613 750,45
IVRozliczenia międzyokresowe709 022,571 217 090,48
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe709 022,571 217 090,48
– długoterminowe191 308,15363 116,90
– krótkoterminowe517 714,42853 973,58
Pasywa razem44 056 043,9836 809 096,13
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:55 002 053,0840 918 728,05
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów50 503 408,1238 081 983,46
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)693 927,18136 061,99
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki186 834,44299 164,75
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 617 883,342 401 517,85
BKoszty działalności operacyjnej50 640 998,5838 973 091,64
IAmortyzacja3 568 218,553 743 010,81
IIZużycie materiałów i energii23 416 035,0214 867 127,60
IIIUsługi obce4 306 079,503 787 907,85
IVPodatki i opłaty, w tym:540 795,37500 865,09
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia12 326 758,1511 218 028,21
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:2 651 202,772 465 321,63
– emerytalne1 089 497,54979 870,55
VIIPozostałe koszty rodzajowe485 160,25331 044,97
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów3 346 748,972 059 785,48
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 361 054,501 945 636,41
DPozostałe przychody operacyjne1 317 471,551 893 403,81
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych141 605,888 844,74
IIDotacje244 956,65349 391,56
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych457 852,70562 172,21
IVInne przychody operacyjne473 056,32972 995,30
EPozostałe koszty operacyjne1 958 390,501 261 570,71
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych657 087,40513 239,28
IIIInne koszty operacyjne1 301 303,10748 331,43
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 720 135,552 577 469,51
GPrzychody finansowe239 682,95144 737,63
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:381,00473,00
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:381,00473,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale381,00473,00
IIOdsetki, w tym:163 434,15144 264,63
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne75 867,80
HKoszty finansowe1 248 325,60417 005,33
IOdsetki, w tym:391 065,60391 657,56
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych857 260,00
IVInne25 347,77
IZysk (strata) brutto (F+G–H)2 711 492,902 305 201,81
JPodatek dochodowy553 055,00200 940,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)2 158 437,902 104 261,81
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)21 125 873,1219 309 536,04
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach21 125 873,1219 309 536,04
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu960 738,25960 738,25
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu960 738,25960 738,25
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu10 117 067,1510 117 067,15
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego1 604 261,81
a) zwiększenie (z tytułu)1 604 261,81
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)1 604 261,81
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu11 721 328,9610 117 067,15
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości3 148 669,523 148 669,52
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu3 148 669,523 148 669,52
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu4 795 136,394 795 136,39
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu4 795 136,394 795 136,39
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu2 104 261,81287 924,73
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu2 104 261,81287 924,73
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach2 104 261,81287 924,73
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)2 104 261,81287 924,73
przeznaczenie na kapitał zapasowy1 604 261,81
wypłata dywidendy500 000,00287 924,73
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto2 158 437,902 104 261,81
Azysk netto2 158 437,902 104 261,81
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)22 784 311,0221 125 873,12
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)21 784 311,0220 625 873,12
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej1 949 695,504 352 941,96
IZysk (strata) netto2 158 437,902 104 261,81
IIKorekty razem-208 742,402 248 680,15
1Amortyzacja3 568 218,553 743 010,81
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-13 608,02-127 187,12
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)287 870,04246 198,30
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-141 605,88-8 844,74
5Zmiana stanu rezerw62 784,8459 420,40
6Zmiana stanu zapasów-1 545 427,78-1 216 689,29
7Zmiana stanu należności-7 045 125,87-1 693 863,36
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów3 821 700,151 995 909,95
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-59 762,83-699 236,08
10Inne korekty856 214,40-50 038,72
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)1 949 695,504 352 941,96
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-1 241 644,12-3 126 636,47
IWpływy145 950,6423 782,62
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych145 569,6423 309,62
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:381,00473,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach381,00473,00
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach381,00473,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki1 387 594,763 150 419,09
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych960 923,031 359 957,66
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:426 671,731 790 461,43
a) w jednostkach powiązanych426 671,731 790 461,43
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 241 644,12-3 126 636,47
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-732 018,55-1 263 374,40
IWpływy2 347 414,161 400 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki2 347 414,161 400 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki3 079 432,712 663 374,40
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli491 144,11230 012,95
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek1 419 888,561 562 711,95
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych216 244,68197 521,87
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego880 149,00623 978,20
8Odsetki72 006,3649 149,43
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-732 018,55-1 263 374,40
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-23 967,17-37 068,91
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:10 074,21-4 054,17
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-34 041,38-33 014,74
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 565 479,861 602 548,77
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 541 512,691 565 479,86
– o ograniczonej możliwości dysponowania82 304,393 750,45
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok2 711 492,90
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:293 367,35
Dotacje Unijne rozliczane w czasie274 598,31art 17.1 pkt 21
pozostałe 18 769,04
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:813 880,55
osetki naliczone od należności91 772,10art 12 ust 4 pkt 2
Dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej25 702,03art 9b ust 1 pkt 1
Rozwiązanie odpsów aktualizujących na należności, które nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów70 772,70art 12 ust 4 pkt 6a
Rozwiązanie rezerw utworzonych w poprzednich latach625 633,72art 16 ust 1 pkt 27
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:2 550 030,93
Opisy aktualizujące wartość zapasów niechodliwych372 624,23art 16 ust 1 pkt 26 lit a
Opisy aktualizujące wartość nabytych udziałów857 723,04art 16 ust 1 pkt 26 lit a
Odpisy amortyzacyjne nie staowioce kup904 187,32art 16 ust 1 pkt 63
Należności umorzone70 227,46art 16 ust 1 pkt 25
Rezerwy na świadczenia Pracownicze218 056,12art 15 ust 4b
Naliczone odsetki od zobowiązań109 111,32art 16 ust 1 pkt 11
pozostałe 18 101,44
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 773 715,46
Koszty niewypłaconych wynagrodzeń106 886,16art 16 ust 1 pkt 57
Koszt nie zapłaconych składek ZUS405 840,78art 16 ust 1 pkt 57a
składki PFRON92 129,00art 16 ust 1 pkt 36
ubezpieczenia komunikacyjne10 389,22art 16 ust 1 pkt 49
koszty reprezentacji16 747,13art 16 ust 1 pkt 28
odpisy aktualizujące należności1 141 723,17art 26 ust 1 pkt 26a
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:640 249,63
Koszt wypłaconych wynagrodzeń92 700,00art 15 ust 4g
Koszty zapłaconych składek ZUS386 310,33art 15 ust 4h pkt 2
odpisy aktualizujące ( egzekucja komornicza)161 239,30art 16 ust 1
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:841 524,58
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:895 955,47
pozostałe 21 161,76
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym3 550 261,71
K. Podatek dochodowy674 550,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Opis

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki