Szczegóły spółki

Nazwa FABRYKA REDUKTORÓW I MOTOREDUKTORÓW BEFARED SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5470046019
REGON 070025563
KRS 0000118586
Adres ul. Michała Grażyńskiego 71, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW www.befared.pl
PKD
 • 2815Z — produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.43 0.48
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.74 0.93
Płynność bieżąca (CR) 1.94 1.79
Płynność szybka (QR) 1.05 1.1
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.74 0.93
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 5.14% 3.92%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 9.96% 9.47%
Rentowność aktywów (ROA) 5.72% 4.9%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-05-14 93/2020 11 21426
Poz. 21426. FABRYKA REDUKTORÓW I MOTOREDUK-
TORÓW BEFARED SPÓŁKA AKCYJNA w Bielsku-Białej.
KRS 0000118586. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 czerwca 2002 r.
[BMSiG-21160/2020]

Zarząd Fabryki Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Grażyńskiego 71, na zasadzie
art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21 ust. 2 Sta-
tutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy Spółki na dzień 25 czerwca 2020 r., na godz. 1000,
w siedzibie Spółki, w Bielsku-Białej przy ul. Grażyńskiego 71.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
  madzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
  i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego obejmującego
  bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływu
  środków pieniężnych za 2019 r.
 7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
  z działalności Spółki za rok 2019.
 8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
  zorczej za rok 2019.
 9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywa-
  nia przez nich obowiązków w 2019 r.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium
  z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 r.
11. Podjęcie uchwały co do sposobu podziału zysku za 2019 r.
12. Podjęcie uchwały dotyczącej zmian Statutu Spółki oraz
  w sprawie nadania nowej treści Statutu.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nad-
  zorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
  uwzględniającego dokonane zmiany.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na
  nową kadencję.
15. Podjęcie uchwały określającej wysokość wynagrodzenia
  członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzą-
  cego rejestr akcjonariuszy.
17. Podsumowanie i zakończenie obrad.

Aktualne postanowienia Statutu Spółki przed wprowadzo-
nymi zmianami:

              Artykuł 8
 1. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i mogą być zamie-
  nione na akcje imienne. Akcje na okaziciela będą przecho-
  wywane w Domu Maklerskim BDM S.A. w Bielsku-Białej.
 2. W celu wydania akcji Spółka złoży je do depozytu w wybra-
  nym przez siebie banku, biurze maklerskim lub innej
  instytucji posiadającej uprawnienia do przechowywania
  papierów wartościowych oraz spowoduje wydanie akcjo-
  nariuszowi przez ten bank, biuro maklerskie lub instytucję
  imiennego zaświadczenia depozytowego.
 3. Akcjonariusz może podjąć akcje z depozytu, o którym mowa
  w art. 8.2 po ich uprzedniej zamianie na akcje imienne.
 4. Akcjonariusz, o którym mowa w art. 8.3 może ponownie
  złożyć akcje do depozytu, o którym mowa w art. 8.2 po
  zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela.
 5. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę
  wyraża Zarząd w terminie 5 miesięcy.
 6. W wypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa
  w art. 8.5 Spółka w terminie 5 miesięcy od dnia podję-
  cia decyzji o niewydaniu zgody ma obowiązek wskazać
  innego nabywcę.
 7. W przypadku wskazanym w art. 8.6 cena akcji zostanie
  ustalona według średniej ceny rynkowej obowiązującej
  w okresie 30 dni poprzedzających wskazanie nabywcy.
 8. Cena akcji będzie płatna w gotówce, w terminie 14 dni od
  zawarcia umowy.
 9. Akcje mogą być umarzane. Akcje mogą być umarzane za
  zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę
  (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza
  (umorzenie przymusowe).10. Umorzenie przymusowe może nastąpić w przypadku dzia-
  łania akcjonariusza na szkodę Spółki.
11. Umorzenia dokonuje się na mocy uchwały Walnego Zgro-
  madzenia, na zasadach określonych w Kodeksie spółek
  handlowych.

Artykuł 23

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub
w innym miejscu na terenie całego kraju wskazanym przez
Zarząd.

Projekt proponowanych zmian Statut Spółki:

              Artykuł 8
1. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i mogą być zamie-
  nione na akcje imienne. Akcje na okaziciela będą przecho-
  wywane w Domu Maklerskim BDM S.A. w Bielsku-Białej,
  a od dnia wejścia w życie art. 3281 i następnych przepisów
  kodeksu spółek handlowych akcje będą zarejestrowane
  w rejestrze akcjonariuszy.
2. Spółka wykonuje samodzielnie zobowiązania pieniężne
  spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw
  z akcji.
3. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę
  wyraża Zarząd w terminie 5 miesięcy.
4. W wypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa
  w art. 8.2, Spółka w terminie 5 miesięcy od dnia podjęcia
  decyzji o niewydaniu zgody ma obowiązek wskazać innego
  nabywcę.
5. W przypadku wskazanym w art. 8.4 cena akcji zostanie usta-
  lona według średniej ceny rynkowej obowiązującej w okre-
  sie 30 dni poprzedzających wskazanie nabywcy.
6. Cena akcji będzie płatna w gotówce, w terminie 14 dni od
  zawarcia umowy.
7. Akcje mogą być umarzane. Akcje mogą być umarzane za
  zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę
  (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza
  (umorzenie przymusowe).
8. Umorzenie przymusowe może nastąpić w przypadku dzia-
  łania akcjonariusza na szkodę Spółki.
9. Umorzenia dokonuje się na mocy uchwały Walnego Zgro-
  madzenia, na zasadach określonych w Kodeksie spółek
  handlowych.

            Artykuł 17A
W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć osobi-
ście lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego poro-
zumiewania się na odległość.

             Artykuł 23
1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub
  w innym miejscu na terenie całego kraju wskazanym przez
  Zarząd.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o czym
  postanawia zwołujący to zgromadzenie.
3. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 2
  powyżej obejmuje w szczególności:
  a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszyst-
   kich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu,
   w ramach której mogą one wypowiadać się w toku   obrad walnego zgromadzenia, przebywając w innym
   miejscu niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, i
  b) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa
   głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
4. Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe
  zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzysty-
  waniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie
  może określać wymogów i ograniczeń, które nie są nie-
  zbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bez-
  pieczeństwa komunikacji elektronicznej.
Poz. 21426. FABRYKA REDUKTORÓW I MOTOREDUK-
TORÓW BEFARED SPÓŁKA AKCYJNA w Bielsku-Białej.
KRS 0000118586. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 czerwca 2002 r.
[BMSiG-21160/2020]

Zarząd Fabryki Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Grażyńskiego 71, na zasadzie
art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21 ust. 2 Sta-
tutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy Spółki na dzień 25 czerwca 2020 r., na godz. 1000,
w siedzibie Spółki, w Bielsku-Białej przy ul. Grażyńskiego 71.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
  madzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
  i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego obejmującego
  bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływu
  środków pieniężnych za 2019 r.
 7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
  z działalności Spółki za rok 2019.
 8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
  zorczej za rok 2019.
 9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywa-
  nia przez nich obowiązków w 2019 r.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium
  z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 r.
11. Podjęcie uchwały co do sposobu podziału zysku za 2019 r.
12. Podjęcie uchwały dotyczącej zmian Statutu Spółki oraz
  w sprawie nadania nowej treści Statutu.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nad-
  zorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
  uwzględniającego dokonane zmiany.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na
  nową kadencję.
15. Podjęcie uchwały określającej wysokość wynagrodzenia
  członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzą-
  cego rejestr akcjonariuszy.
17. Podsumowanie i zakończenie obrad.

Aktualne postanowienia Statutu Spółki przed wprowadzo-
nymi zmianami:

              Artykuł 8
 1. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i mogą być zamie-
  nione na akcje imienne. Akcje na okaziciela będą przecho-
  wywane w Domu Maklerskim BDM S.A. w Bielsku-Białej.
 2. W celu wydania akcji Spółka złoży je do depozytu w wybra-
  nym przez siebie banku, biurze maklerskim lub innej
  instytucji posiadającej uprawnienia do przechowywania
  papierów wartościowych oraz spowoduje wydanie akcjo-
  nariuszowi przez ten bank, biuro maklerskie lub instytucję
  imiennego zaświadczenia depozytowego.
 3. Akcjonariusz może podjąć akcje z depozytu, o którym mowa
  w art. 8.2 po ich uprzedniej zamianie na akcje imienne.
 4. Akcjonariusz, o którym mowa w art. 8.3 może ponownie
  złożyć akcje do depozytu, o którym mowa w art. 8.2 po
  zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela.
 5. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę
  wyraża Zarząd w terminie 5 miesięcy.
 6. W wypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa
  w art. 8.5 Spółka w terminie 5 miesięcy od dnia podję-
  cia decyzji o niewydaniu zgody ma obowiązek wskazać
  innego nabywcę.
 7. W przypadku wskazanym w art. 8.6 cena akcji zostanie
  ustalona według średniej ceny rynkowej obowiązującej
  w okresie 30 dni poprzedzających wskazanie nabywcy.
 8. Cena akcji będzie płatna w gotówce, w terminie 14 dni od
  zawarcia umowy.
 9. Akcje mogą być umarzane. Akcje mogą być umarzane za
  zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę
  (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza
  (umorzenie przymusowe).10. Umorzenie przymusowe może nastąpić w przypadku dzia-
  łania akcjonariusza na szkodę Spółki.
11. Umorzenia dokonuje się na mocy uchwały Walnego Zgro-
  madzenia, na zasadach określonych w Kodeksie spółek
  handlowych.

Artykuł 23

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub
w innym miejscu na terenie całego kraju wskazanym przez
Zarząd.

Projekt proponowanych zmian Statut Spółki:

              Artykuł 8
1. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i mogą być zamie-
  nione na akcje imienne. Akcje na okaziciela będą przecho-
  wywane w Domu Maklerskim BDM S.A. w Bielsku-Białej,
  a od dnia wejścia w życie art. 3281 i następnych przepisów
  kodeksu spółek handlowych akcje będą zarejestrowane
  w rejestrze akcjonariuszy.
2. Spółka wykonuje samodzielnie zobowiązania pieniężne
  spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw
  z akcji.
3. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę
  wyraża Zarząd w terminie 5 miesięcy.
4. W wypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa
  w art. 8.2, Spółka w terminie 5 miesięcy od dnia podjęcia
  decyzji o niewydaniu zgody ma obowiązek wskazać innego
  nabywcę.
5. W przypadku wskazanym w art. 8.4 cena akcji zostanie usta-
  lona według średniej ceny rynkowej obowiązującej w okre-
  sie 30 dni poprzedzających wskazanie nabywcy.
6. Cena akcji będzie płatna w gotówce, w terminie 14 dni od
  zawarcia umowy.
7. Akcje mogą być umarzane. Akcje mogą być umarzane za
  zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę
  (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza
  (umorzenie przymusowe).
8. Umorzenie przymusowe może nastąpić w przypadku dzia-
  łania akcjonariusza na szkodę Spółki.
9. Umorzenia dokonuje się na mocy uchwały Walnego Zgro-
  madzenia, na zasadach określonych w Kodeksie spółek
  handlowych.

            Artykuł 17A
W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć osobi-
ście lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego poro-
zumiewania się na odległość.

             Artykuł 23
1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub
  w innym miejscu na terenie całego kraju wskazanym przez
  Zarząd.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o czym
  postanawia zwołujący to zgromadzenie.
3. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 2
  powyżej obejmuje w szczególności:
  a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszyst-
   kich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu,
   w ramach której mogą one wypowiadać się w toku   obrad walnego zgromadzenia, przebywając w innym
   miejscu niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, i
  b) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa
   głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
4. Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe
  zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzysty-
  waniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie
  może określać wymogów i ograniczeń, które nie są nie-
  zbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bez-
  pieczeństwa komunikacji elektronicznej.
2019-05-09 89/2019 17 23618
Poz. 23618. FABRYKA REDUKTORÓW I MOTOREDUK-
TORÓW BEFARED SPÓŁKA AKCYJNA w Bielsku-Białej.
KRS 0000118586. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 czerwca 2002 r.
[BMSiG-23317/2019]

Zarząd Fabryki Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Grażyńskiego 71, na zasadzie
art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 21 ust. 2 Sta-
tutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy Spółki na dzień 26 czerwca 2019 r., na godz. 1200,
w siedzibie Spółki, w Bielsku-Białej przy ul. Grażyńskiego 71.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego obejmu-
    jącego bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek
    przepływu środków pieniężnych za 2018 r.
  7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok 2018.
  8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady
    Nadzorczej za rok 2018.
  9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykony-
    wania przez nich obowiązków w 2018 r.
  10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium
    z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 r.
  11. Podjęcie uchwały co do sposobu podziału zysku za
    2018 r.
  12. Podjęcie uchwały dotyczącej zmian Statutu Spółki oraz
    w sprawie nadania nowej treści Statutu.
  13. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady
    Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu
    Spółki uwzględniającego dokonane zmiany.
  14. Podsumowanie i zakończenie obrad.

Aktualne postanowienia Statutu Spółki przed wprowadzo-
nymi zmianami:

Artykuł 6
Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:
  a) produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i ele-
   mentów napędowych - PKD 28.15.Z
  b) naprawa i konserwacja maszyn - PKD 33.12.Z
  c) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposa-
   żenia - PKD 33.20.Z
  d) obróbka mechaniczna elementów metalowych -
   PKD 25.62.Z e) produkcja konstrukcji metalowych i ich części -
   PKD 25.11.Z
 f) transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z
 g) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów -
   PKD 46.76.Z
 h) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 46.77.Z
 i) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń -
   PKD 46.69.Z
 j) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
   dzierżawionymi - PKD 68.20.Z
 k) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów pro-
   wadzona w sklepie fabrycznym oraz w wyspecjalizowa-
   nych sklepach - PKD 47.78.Z
 l) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona
   w sklepie firmowym oraz w wyspecjalizowanych skle-
   pach - PKD 47.79.Z
 m) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
   wysyłkowej lub internet - PKD 47.91. Z
 n) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych
   gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 25.99.Z
 o) produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej niesklasy-
   fikowana - PKD 32.99.Z
 p) obróbka metali i nakładanie powłok na metale -
   PKD 25.61.Z
 r) obróbka mechaniczna elementów metalowych -
  PKD 25.62.Z
 s) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
   - PKD 33.11.Z
 t) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposa-
   żenia - PKD 33.19.Z
 u) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu
   i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzej-
   nego- PKD 46.74.Z.
 w) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana- PKD 46.90.Z.

Projekt proponowanych zmian Statut Spółki:

Artykuł 6
Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:
  a) produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i ele-
    mentów napędowych - PKD 28.15.Z
  b) naprawa i konserwacja maszyn - PKD 33.12.Z
  c) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposa-
    żenia - PKD 33.20.Z
  d) obróbka mechaniczna elementów metalowych -
    PKD 25.62.Z
  e) produkcja konstrukcji metalowych i ich części -
    PKD 25.11.Z
  f) transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z
  g) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów -
    PKD 46.76.Z
  h) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 46.77.Z
  i) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń -
    PKD 46.69.Z
  j) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
    dzierżawionymi - PKD 68.20.Z
  k) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów pro-
    wadzona w sklepie fabrycznym oraz w wyspecjalizowa-
    nych sklepach - PKD 47.78.Z
  l) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona
    w sklepie firmowym oraz w wyspecjalizowanych skle-
    pach - PKD 47.79.Z m) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
   wysyłkowej lub internet - PKD 47.91. Z
 n) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych
   gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 25.99.Z
 o) produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej niesklasy-
   fikowana - PKD 32.99.Z
 p) obróbka metali i nakładanie powłok na metale -
   PKD 25.61.Z
 r) obróbka mechaniczna elementów metalowych -
  PKD 25.62.Z
 s) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
   - PKD 33.11.Z
 t) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposa-
   żenia - PKD 33.19.Z
 u) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu
   i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
   - PKD 46.74.Z.
 w) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana- PKD 46.90.Z
 y) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz
   dóbr materialnych - PKD 77.3
 z) leasing finansowy - PKD 64.91.Z.
Poz. 23618. FABRYKA REDUKTORÓW I MOTOREDUK-
TORÓW BEFARED SPÓŁKA AKCYJNA w Bielsku-Białej.
KRS 0000118586. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 czerwca 2002 r.
[BMSiG-23317/2019]

Zarząd Fabryki Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Grażyńskiego 71, na zasadzie
art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 21 ust. 2 Sta-
tutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy Spółki na dzień 26 czerwca 2019 r., na godz. 1200,
w siedzibie Spółki, w Bielsku-Białej przy ul. Grażyńskiego 71.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego obejmu-
    jącego bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek
    przepływu środków pieniężnych za 2018 r.
  7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok 2018.
  8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady
    Nadzorczej za rok 2018.
  9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykony-
    wania przez nich obowiązków w 2018 r.
  10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium
    z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 r.
  11. Podjęcie uchwały co do sposobu podziału zysku za
    2018 r.
  12. Podjęcie uchwały dotyczącej zmian Statutu Spółki oraz
    w sprawie nadania nowej treści Statutu.
  13. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady
    Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu
    Spółki uwzględniającego dokonane zmiany.
  14. Podsumowanie i zakończenie obrad.

Aktualne postanowienia Statutu Spółki przed wprowadzo-
nymi zmianami:

Artykuł 6
Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:
  a) produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i ele-
   mentów napędowych - PKD 28.15.Z
  b) naprawa i konserwacja maszyn - PKD 33.12.Z
  c) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposa-
   żenia - PKD 33.20.Z
  d) obróbka mechaniczna elementów metalowych -
   PKD 25.62.Z e) produkcja konstrukcji metalowych i ich części -
   PKD 25.11.Z
 f) transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z
 g) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów -
   PKD 46.76.Z
 h) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 46.77.Z
 i) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń -
   PKD 46.69.Z
 j) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
   dzierżawionymi - PKD 68.20.Z
 k) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów pro-
   wadzona w sklepie fabrycznym oraz w wyspecjalizowa-
   nych sklepach - PKD 47.78.Z
 l) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona
   w sklepie firmowym oraz w wyspecjalizowanych skle-
   pach - PKD 47.79.Z
 m) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
   wysyłkowej lub internet - PKD 47.91. Z
 n) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych
   gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 25.99.Z
 o) produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej niesklasy-
   fikowana - PKD 32.99.Z
 p) obróbka metali i nakładanie powłok na metale -
   PKD 25.61.Z
 r) obróbka mechaniczna elementów metalowych -
  PKD 25.62.Z
 s) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
   - PKD 33.11.Z
 t) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposa-
   żenia - PKD 33.19.Z
 u) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu
   i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzej-
   nego- PKD 46.74.Z.
 w) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana- PKD 46.90.Z.

Projekt proponowanych zmian Statut Spółki:

Artykuł 6
Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:
  a) produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i ele-
    mentów napędowych - PKD 28.15.Z
  b) naprawa i konserwacja maszyn - PKD 33.12.Z
  c) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposa-
    żenia - PKD 33.20.Z
  d) obróbka mechaniczna elementów metalowych -
    PKD 25.62.Z
  e) produkcja konstrukcji metalowych i ich części -
    PKD 25.11.Z
  f) transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z
  g) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów -
    PKD 46.76.Z
  h) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 46.77.Z
  i) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń -
    PKD 46.69.Z
  j) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
    dzierżawionymi - PKD 68.20.Z
  k) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów pro-
    wadzona w sklepie fabrycznym oraz w wyspecjalizowa-
    nych sklepach - PKD 47.78.Z
  l) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona
    w sklepie firmowym oraz w wyspecjalizowanych skle-
    pach - PKD 47.79.Z m) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
   wysyłkowej lub internet - PKD 47.91. Z
 n) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych
   gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 25.99.Z
 o) produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej niesklasy-
   fikowana - PKD 32.99.Z
 p) obróbka metali i nakładanie powłok na metale -
   PKD 25.61.Z
 r) obróbka mechaniczna elementów metalowych -
  PKD 25.62.Z
 s) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
   - PKD 33.11.Z
 t) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposa-
   żenia - PKD 33.19.Z
 u) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu
   i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
   - PKD 46.74.Z.
 w) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana- PKD 46.90.Z
 y) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz
   dóbr materialnych - PKD 77.3
 z) leasing finansowy - PKD 64.91.Z.
2018-05-04 86/2018 14 18647
Poz. 18647. FABRYKA REDUKTORÓW I MOTOREDUK-
TORÓW BEFARED SPÓŁKA AKCYJNA w Bielsku-Białej.
KRS 0000118586. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 czerwca 2002 r.
[BMSiG-18117/2018]

Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED S.A.
w Bielsku-Białej, KRS 0000118586, Sąd Rejonowy w Bielsku-
-Białej, VIII Wydział Gospodarczy, wpis do rejestru z dnia
21 czerwca 2002 r.

Zarząd Fabryki Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Grażyńskiego 71, na zasadzieart. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21 ust. 2 Sta-
tutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy Spółki na dzień 27 czerwca 2018 r., na godz. 1000,
w siedzibie Spółki, w Bielsku-Białej przy ul. Grażyńskiego 71.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego obejmu-
    jącego bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek
    przepływu środków pieniężnych za 2017 r.
  7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok 2017.
  8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady
    Nadzorczej za rok 2017.
  9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykony-
    wania przez nich obowiązków w 2017 r.
  10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium
    z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 r.
  11. Podjęcie uchwały co do sposobu podziału zysku za 2017 r.
  12. Podjęcie uchwały dotyczącej zmian Statutu Spółki oraz
    w sprawie nadania nowej treści Statutu.
  13. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady
    Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu
    Spółki uwzględniającego dokonane zmiany.
  14. Podjęcie uchwały określającej wysokość wynagrodze-
    nia członków Rady Nadzorczej.
  15. Podsumowanie i zakończenie obrad.

Aktualne postanowienia Statutu Spółki przed wprowadzo-
nymi zmianami:

Artykuł 6
Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:
 a) produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i ele-
   mentów napędowych - PKD 28.15.Z
 b) naprawa i konserwacja maszyn - PKD 33.12.Z
 c) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposa-
   żenia - PKD 33.20.Z
 d) obróbka mechaniczna elementów metalowych -
   PKD 25.62.Z
 e) produkcja konstrukcji metalowych i ich części - PKD 25.11.Z
  f) transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z
 g) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów - PKD 46.76.Z
 h) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 46.77.Z
  i) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń -
   PKD 46.69.Z
  j) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
   dzierżawionymi - PKD 68.20.Z
 k) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów pro-
   wadzona w sklepie fabrycznym oraz w wyspecjalizowa-
   nych sklepach - PKD 47.78.Z
  l) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona
   w sklepie firmowym oraz w wyspecjalizowanych skle-
   pach - PKD 47.79.Z m) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
   wysyłkowej lub internet - PKD 47.91. Z
 n) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych
   gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 25.99.Z
 o) produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej niesklasy-
   fikowana - PKD 32.99.Z
 p) obróbka metali i nakładanie powłok na metale - PKD 25.61.Z
 r) obróbka mechaniczna elementów metalowych -
   PKD 25.62.Z
 s) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
   - PKD 33.11.Z
 t) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposaże-
   nia - PKD 33.19.Z
 u) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu
   i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
   - PKD 46.74.Z
 w) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - PKD 46.90.Z.

Projekt proponowanych zmian Statut Spółki:

Artykuł 6
Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:
 a) produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i ele-
   mentów napędowych - PKD 28.15.Z
 b) naprawa i konserwacja maszyn - PKD 33.12.Z
 c) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposa-
   żenia - PKD 33.20.Z
 d) obróbka mechaniczna elementów metalowych -
   PKD 25.62.Z
 e) produkcja konstrukcji metalowych i ich części -
   PKD 25.11.Z
  f) transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z
 g) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów -
   PKD 46.76.Z
 h) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 46.77.Z
  i) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń -
   PKD 46.69.Z
  j) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
   dzierżawionymi -PKD 68.20.Z
 k) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów pro-
   wadzona w sklepie fabrycznym oraz w wyspecjalizowa-
   nych sklepach - PKD 47.78.Z
  l) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona
   w sklepie firmowym oraz w wyspecjalizowanych skle-
   pach - PKD 47.79.Z
 m) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
   wysyłkowej lub internet - PKD 47.91.Z
 n) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych
   gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 25.99.Z
 o) produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej niesklasy-
   fikowana - PKD 32.99.Z
 p) obróbka metali i nakładanie powłok na metale -
   PKD 25.61.Z
  r) obróbka mechaniczna elementów metalowych -
   PKD 25.62.Z
 s) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
   - PKD 33.11.Z
  t) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposaże-
   nia - PKD 33.19.Z
 u) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu
   i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego-
   PKD 46.74.Z. w) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - PKD 46.90.Z.
 y) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz
  dóbr materialnych - PKD 77.3
 z) leasing finansowy - PKD 64.91.Z.
Poz. 18647. FABRYKA REDUKTORÓW I MOTOREDUK-
TORÓW BEFARED SPÓŁKA AKCYJNA w Bielsku-Białej.
KRS 0000118586. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 czerwca 2002 r.
[BMSiG-18117/2018]

Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED S.A.
w Bielsku-Białej, KRS 0000118586, Sąd Rejonowy w Bielsku-
-Białej, VIII Wydział Gospodarczy, wpis do rejestru z dnia
21 czerwca 2002 r.

Zarząd Fabryki Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Grażyńskiego 71, na zasadzieart. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21 ust. 2 Sta-
tutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy Spółki na dzień 27 czerwca 2018 r., na godz. 1000,
w siedzibie Spółki, w Bielsku-Białej przy ul. Grażyńskiego 71.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego obejmu-
    jącego bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek
    przepływu środków pieniężnych za 2017 r.
  7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok 2017.
  8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady
    Nadzorczej za rok 2017.
  9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykony-
    wania przez nich obowiązków w 2017 r.
  10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium
    z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 r.
  11. Podjęcie uchwały co do sposobu podziału zysku za 2017 r.
  12. Podjęcie uchwały dotyczącej zmian Statutu Spółki oraz
    w sprawie nadania nowej treści Statutu.
  13. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady
    Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu
    Spółki uwzględniającego dokonane zmiany.
  14. Podjęcie uchwały określającej wysokość wynagrodze-
    nia członków Rady Nadzorczej.
  15. Podsumowanie i zakończenie obrad.

Aktualne postanowienia Statutu Spółki przed wprowadzo-
nymi zmianami:

Artykuł 6
Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:
 a) produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i ele-
   mentów napędowych - PKD 28.15.Z
 b) naprawa i konserwacja maszyn - PKD 33.12.Z
 c) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposa-
   żenia - PKD 33.20.Z
 d) obróbka mechaniczna elementów metalowych -
   PKD 25.62.Z
 e) produkcja konstrukcji metalowych i ich części - PKD 25.11.Z
  f) transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z
 g) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów - PKD 46.76.Z
 h) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 46.77.Z
  i) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń -
   PKD 46.69.Z
  j) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
   dzierżawionymi - PKD 68.20.Z
 k) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów pro-
   wadzona w sklepie fabrycznym oraz w wyspecjalizowa-
   nych sklepach - PKD 47.78.Z
  l) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona
   w sklepie firmowym oraz w wyspecjalizowanych skle-
   pach - PKD 47.79.Z m) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
   wysyłkowej lub internet - PKD 47.91. Z
 n) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych
   gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 25.99.Z
 o) produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej niesklasy-
   fikowana - PKD 32.99.Z
 p) obróbka metali i nakładanie powłok na metale - PKD 25.61.Z
 r) obróbka mechaniczna elementów metalowych -
   PKD 25.62.Z
 s) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
   - PKD 33.11.Z
 t) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposaże-
   nia - PKD 33.19.Z
 u) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu
   i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
   - PKD 46.74.Z
 w) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - PKD 46.90.Z.

Projekt proponowanych zmian Statut Spółki:

Artykuł 6
Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:
 a) produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i ele-
   mentów napędowych - PKD 28.15.Z
 b) naprawa i konserwacja maszyn - PKD 33.12.Z
 c) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposa-
   żenia - PKD 33.20.Z
 d) obróbka mechaniczna elementów metalowych -
   PKD 25.62.Z
 e) produkcja konstrukcji metalowych i ich części -
   PKD 25.11.Z
  f) transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z
 g) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów -
   PKD 46.76.Z
 h) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 46.77.Z
  i) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń -
   PKD 46.69.Z
  j) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
   dzierżawionymi -PKD 68.20.Z
 k) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów pro-
   wadzona w sklepie fabrycznym oraz w wyspecjalizowa-
   nych sklepach - PKD 47.78.Z
  l) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona
   w sklepie firmowym oraz w wyspecjalizowanych skle-
   pach - PKD 47.79.Z
 m) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
   wysyłkowej lub internet - PKD 47.91.Z
 n) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych
   gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 25.99.Z
 o) produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej niesklasy-
   fikowana - PKD 32.99.Z
 p) obróbka metali i nakładanie powłok na metale -
   PKD 25.61.Z
  r) obróbka mechaniczna elementów metalowych -
   PKD 25.62.Z
 s) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
   - PKD 33.11.Z
  t) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposaże-
   nia - PKD 33.19.Z
 u) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu
   i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego-
   PKD 46.74.Z. w) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - PKD 46.90.Z.
 y) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz
  dóbr materialnych - PKD 77.3
 z) leasing finansowy - PKD 64.91.Z.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki