Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "SALOMON INDUSTRIES" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-08-20
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy SALOMON INDUSTRIES S.A.
Siedziba
Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat STARGARD
Gmina STARGARD
Miejscowość KOSZEWKO
Adres
Kod kraju PL
Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat STARGARD
Gmina STARGARD
Ulica
Nr domu 13
Miejscowość KOSZEWKO
Kod pocztowy 73-102
Poczta STARGARD
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 0150Z - uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000118576

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

1

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

1

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

1

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 541 988,13 541 988,13
I Zapasy
II Należności krótkoterminowe 541 988,13 541 988,13
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 541 988,13 541 988,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
c) inne 541 988,13 541 988,13
III Inwestycje krótkoterminowe
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Aktywa razem 541 988,13 541 988,13
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 541 988,13 541 988,13
I Kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00 100 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 41 988,13 41 988,13
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 400 000,00 400 000,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I Rezerwy na zobowiązania
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe
3 Wobec pozostałych jednostek
III Zobowiązania krótkoterminowe
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
IV Rozliczenia międzyokresowe
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem 541 988,13 541 988,13
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Zysk (strata) brutto (F+G–H)
L Zysk (strata) netto (I–J–K)
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

INFORMACJA

-

OPINIA

-

SPRAWOZDANIE

-

AKT

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki