Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki INDUSTRIAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyINDUSTRIAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwokujawsko-pomorskie
Powiatm. Bydgoszcz
GminaM. Bydgoszcz
MiejscowośćBydgoszcz
Adres
Kod krajuPL
Województwokujawsko-pomorskie
Powiatm. Bydgoszcz
GminaM. Bydgoszcz
UlicaPrzemysłowa
Nr domu8
MiejscowośćBydgoszcz
Kod pocztowy85-758
PocztaBydgoszcz
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000118061

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, przy czym koszty rodzajowe są kosztami okresu.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, oraz zgodnie z art.64 w/w ustawy podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa na dzień bilansowy wyceniono następująco:
-środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia
-zapasy materiałów i towarów wg cen nabycia
-należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty
-udziały i akcje według cen nabycia
-instrumenty finansowe(papiery wartościowe) wg wartości rynkowej
-amortyzacja liczona jest liniowo, z zastosowaniem przewidywanego okresu użytkowania(księgowa) i stawek amortyzacji (podatkowa)

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, przy czym koszty rodzajowe są kosztami okresu.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień kończący rok obrotowy tj.na dzień 31.12.2018 roku, stosując odpowiednio wyżej wymienione zasady wyceny aktywów i pasywów. Wynik finansowy ustalony został metodą porównawczą. Sprawozdanie zostało sporządzone w postaci elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe256 748,00185 905,00
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe256 748,00185 905,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego256 748,00185 905,00
BAktywa obrotowe10 821 449,524 121 439,65
IZapasy2 405 285,00
4Towary2 405 285,00
IINależności krótkoterminowe8 225 033,433 941 420,00
3Należności od pozostałych jednostek8 225 033,433 941 420,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:4 067 249,48
– do 12 miesięcy4 067 249,48
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych257 783,9541 420,00
c) inne3 900 000,003 900 000,00
IIIInwestycje krótkoterminowe55 060,017 897,31
1Krótkoterminowe aktywa finansowe55 060,017 897,31
b) w pozostałych jednostkach2 000,002 000,00
– udzielone pożyczki2 000,002 000,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne53 060,015 897,31
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach53 060,015 897,31
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe136 071,08172 122,34
Aktywa razem11 078 197,524 307 344,65
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-994 363,46-2 632 471,34
IKapitał (fundusz) podstawowy2 021 700,002 021 700,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:466 156,50466 156,50
VZysk (strata) z lat ubiegłych-5 120 327,847 455,81
VIZysk (strata) netto1 638 107,88-5 127 783,65
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania12 072 560,986 939 815,99
IRezerwy na zobowiązania25 714,0032 361,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego25 714,0032 361,00
IIZobowiązania długoterminowe2 991 733,22
3Wobec pozostałych jednostek2 991 733,22
a) kredyty i pożyczki2 991 733,22
IIIZobowiązania krótkoterminowe9 055 113,766 907 454,99
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych250 647,26
b) inne250 647,26
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek8 804 466,506 905 680,76
a) kredyty i pożyczki7 210 926,906 905 680,76
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 558 487,99
– do 12 miesięcy1 558 487,99
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych34 542,00
i) inne509,61
4Fundusze specjalne1 774,23
Pasywa razem11 078 197,524 307 344,65
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 645 087,60
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów220 087,60
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów4 425 000,00
BKoszty działalności operacyjnej2 712 951,8614 951,62
IIIUsługi obce73 969,8614 951,62
IVPodatki i opłaty, w tym:34 542,00
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów2 604 440,00
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 932 135,74-14 951,62
DPozostałe przychody operacyjne1 775,82183,83
IVInne przychody operacyjne1 775,82183,83
EPozostałe koszty operacyjne1 494,18
IIIInne koszty operacyjne1 494,18
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 932 417,38-14 767,79
GPrzychody finansowe1 061,9612 387 829,92
IIOdsetki, w tym:1 061,963 345,58
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:12 384 484,34
HKoszty finansowe372 861,4617 559 415,78
IOdsetki, w tym:372 861,46313 415,78
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:17 246 000,00
IZysk (strata) brutto (F+G–H)1 560 617,88-5 186 353,65
JPodatek dochodowy-77 490,00-58 570,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)1 638 107,88-5 127 783,65
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)2 632 471,342 495 312,31
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach2 632 471,342 495 312,31
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu2 021 700,002 021 700,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu2 021 700,002 021 700,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu466 156,50825 460,32
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-359 303,82
b) zmniejszenie (z tytułu)359 303,82
– pokrycia straty359 303,82
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu466 156,50466 156,50
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu7 455,81-351 848,01
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu7 455,817 455,81
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach7 455,817 455,81
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu7 455,817 455,81
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-5 127 783,65-359 303,82
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-5 127 783,65-359 303,82
a) zwiększenie (z tytułu)-7 455,81359 303,82
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia7 455,81-359 303,82
b) zmniejszenie (z tytułu)7 455,81
przeniesienie zysku na pokrycie straty7 455,81
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-5 127 783,65
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-5 120 327,847 455,81
6Wynik netto1 638 107,88-5 127 783,65
Azysk netto1 638 107,88
Bstrata netto5 127 783,65
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)-994 363,46-2 632 471,34
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto1 638 107,88-5 127 783,65
IIKorekty razem-4 800 813,995 106 697,43
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)372 741,46310 160,16
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej4 861 515,66
5Zmiana stanu rezerw-6 647,00-1 282,00
6Zmiana stanu zapasów-2 405 285,00
7Zmiana stanu należności-4 283 613,43-2 654,00
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 591 765,37-1 772,20
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-69 775,39-59 088,00
10Inne korekty-182,19
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-3 162 706,11-21 086,22
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy35 103,65125 000,00
3Z aktywów finansowych, w tym:35 103,65125 000,00
b) w pozostałych jednostkach35 103,65125 000,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych115 000,00
– odsetki35 103,6510 000,00
IIWydatki3 900 000,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 900 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)35 103,65-3 775 000,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy3 202 000,009 100 000,00
2Kredyty i pożyczki3 202 000,009 100 000,00
IIWydatki27 234,845 300 000,00
4Spłaty kredytów i pożyczek27 234,845 300 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)3 174 765,163 800 000,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)47 162,703 913,78
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:47 162,703 913,78
FŚrodki pieniężne na początek okresu5 897,311 983,53
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:53 060,015 897,31
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok1 560 617,88-5 186 353,65
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:120,003 255,63
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:35 103,6510 000,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 494,1837,72
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:372 861,46301 514,41
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:1 969 957,17
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

informacje dodatkowe i objaśnienia

-

.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki