Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNICTWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKARSTWA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-08-01 - 2019-07-31

data sporządzenia
2019-09-30
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy Torseed Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat m. Toruń
Gmina M. Toruń
Miejscowość Toruń
Adres
Kod kraju
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr domu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4621Z - sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-08-01 - 2019-07-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Wartości niematerialne i prawne
===============================
Jednostka za wartości niematerialne przyjmuje przedmioty o wartości od 1500 zł.
Ewidencja następuje według cen nabycia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a
także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, z zastosowaniem art. 34 ust.3,
oraz art. 33 ustawy o rachunkowości.
Rzeczowe aktywa trwałe
======================
Jednostka za środki trwałe przyjmuje przedmioty o wartości od 1500 zł.
Ewidencja następuje według cen nabycia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a
także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości z zastosowaniem art. 31 oraz 32
ustawy o rachunkowości.
Środki trwałe w budowie
=======================
Wycena następuje według zasad określonych w artykule 28 ustęp 8 ustawy o
rachunkowości.
Ewidencja następuje w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości. Trwała utrata wartości następuje w sytuacji, gdy środek trwały w
budowie przez okres 2 lat nie wykazuje ruchu wartości lub wcześniej zapadła
decyzja o zaprzestaniu kontynuowania budowy środka trwałego.
Udziały w innych jednostkach
============================
Udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w inwestycje zaliczone do
aktywów trwałych – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej ceny nabycia –
jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności. Wartość
w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z
przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 4.
Udziały w jednostkach podporządkowanych
=======================================
Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się
według zasad jak dla udziałów w innych jednostkach określonych lub metodą praw
własności, pod warunkiem, że będzie ona stosowana jednolicie wobec wszystkich
jednostek podporządkowanych.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych
=====================================
Wycena następuje według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen
ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Należności długoterminowe
=========================
Wycena następuje według cen sprzedaży z ewentualnym zastosowaniem kursów walut na
dzień bilansowy pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących.
Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe
===========================================
Wycena następuje według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub
ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według
skorygowanej ceny nabycia – jeżeli dla danego składnika aktywów został określony
termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje
aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
=========================================
Wycena następuje w oparciu o programy aktuarialne.
Wartości aktualizowane są każdorazowo, co najmniej na koniec okresu
sprawozdawczego.
Zapasy materiałów i surowców, towarów handlowych
================================================
Wycena następuje według cen zakupu, nabycia.
Zapasy półproduktów i produkcja w toku
======================================
Wycena następuje według technicznego kosztu wytworzenia przy procentowym
oszacowaniu zaawansowania stanu półproduktu w stosunku do wartości kosztu
wytworzenia produktu gotowego z uwzględnieniem zasad określonych w art. 28 ust.
3, 4 i 4a ustawy o rachunkowości.
Zapasy produktów gotowych
=========================
Wycena następuje według technicznego kosztu wytworzenia z uwzględnieniem
przypadających odchyleń od cen ewidencyjnych produktów gotowych oraz odpisów
aktualizujących w przypadku braku płynności w okresie co najmniej 1 roku.
Zapasy towarów
==============
Wycena następuje według cen zakupu, nabycia z uwzględnieniem przypadających
odchyleń od cen ewidencyjnych towarów oraz odpisów aktualizujących w przypadku
braku płynności w okresie co najmniej 1 roku.
Należności krótkoterminowe
==========================
Do należności krótkoterminowych zalicza się te, których okres spłaty na dzień
bilansowy jest krótszy niż 1 rok.
Należności krótkoterminowe wycenia się w ciągu roku obrotowego w wartości
nominalnej, a na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem
wymogów wyceny wskazanych w art. 30 ustawy o rachunkowości.
Należności wykazuje się w sprawozdaniu finansowym w wartości netto (pomniejszonej
o odpisy aktualizujące). Odpisy aktualizujące tworzy się w sytuacji, gdy
zaległość w spłatach należności jest dłuższa aniżeli 6 m-cy od końca roku
obrotowego, oraz w stosunku do kontrahentów, którzy nie gwarantują spłat swoich
zobowiązań.
Środki pieniężne
================
Środki pieniężne obejmują środki pieniężne krajowe w gotówce i na rachunku
bankowym.
Środki pieniężne w walucie polskiej są wyceniane w ciągu roku obrotowego i na
dzień bilansowy w wartości nominalnej.
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym wykazywane są jako przychody
finansowe.
Środki pieniężne w walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych są
wyceniane w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy w wartości nominalnej z
zachowaniem wymogów wskazanych w art. 30 ustawy o rachunkowości.
Wartość środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach (walutowych) wycenia się
po kursie, po którym nastąpił jej zakup, jednak w wysokości nie wyższej od
średniego kursu ogłoszonego na dzień wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski w ostatnim dniu roboczym przed końcem roku.
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
==============================================
Nie dotyczy.
Udziały (akcje) własne
======================
Wycena następuje według zasad wskazanych w artykule 28 ustęp 2a ustawy o
rachunkowości.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
==========================================
Wycena następuje według cen zakupu usług w ratach przypadających na okresy
następne, lub innych kosztach dotyczących okresów następnych.
Kapitał własny
==============
Kapitał podstawowy stanowi wartość zasobów wniesionych przy rozpoczęciu
działalności gospodarczej jak również do kapitałów własnych zaliczane są
niepodzielone zyski i niepokryte straty z lat ubiegłych.
Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych obejmuje nierozliczony do dnia
sporządzenia sprawozdania finansowego zysk, lub niepokrytą stratę, a także
korekty i błędy wyników finansowych z lat poprzednich.
Wynik finansowy netto roku obrotowego stanowi zysk/stratę wynikającą z rachunku
zysków i strat. Wynik finansowy netto nie uwzględnia zobowiązanie z tytułu
podatku dochodowego od osób fizycznych.
W ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy kapitały własne wycenia się w
wartości nominalnej. Kapitał własny obejmuje także zaliczki z wypłaconego wyniki
finansowego, zaliczki te nie są prezentowane w aktywach (należności od
właścicieli).
Rezerwy
=======
Wykazuje się w sprawozdaniu w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
=========================================
Zobowiązania wykazywane są w ciągu roku obrotowego w wartości nominalnej, a na
dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Zobowiązania długo i krótkoterminowe
====================================
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty za wyjątkiem zobowiązań
finansowych, które mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli
jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości
rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.
Zobowiązania długoterminowe są to zobowiązania, których okres spłaty na dzień
bilansowy jest dłuższy niż 1 rok.
Zobowiązania krótkoterminowe są to zobowiązania, których okres spłaty na dzień
bilansowy jest krótszy niż 1 rok.
Zobowiązania wykazywane są w ciągu roku obrotowego w wartości nominalnej, a na
dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Fundusze specjalne
==================
Fundusze specjalne wykazuje się jako saldo naliczonych i wykorzystanych środków
powiększonych o saldo z roku poprzedniego. Wycenia się według wartości
nominalnej.
Ujemna wartość firmy
====================
Wycena następuje według zasad wskazanych w ustawie o rachunkowości według art.
33.
Inne rozliczenia międzyokresowe
===============================
Jednostka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą
one przyszłych okresów sprawozdawczych. Jednostka dokonuje biernych rozliczeń
międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na
bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
1. ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, a
kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny;
2. z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych
świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, a także
przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować w
sposób wiarygodny, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze
znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty
długotrwałego użytku.
Zobowiązania ujęte, jako bierne rozliczenia międzyokresowe i zasady ustalania ich
wysokości powinny wynikać z uznanych zwyczajów handlowych.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady
ostrożności, obejmują w szczególności:
1. równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu
świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych;
2. środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków
trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych,
jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy)
własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają
stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów
amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac
rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł;

3. ujemną wartość firmy, o której mowa w art. 33 ust. 4 i art. 44b ust. 11.

Wskazane powyżej zasady stosuje się odpowiednio do przyjętych nieodpłatnie, w tym
także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych.
Ujęcie w księgach aktywów finansowych
=====================================
Zasady wyceny następują według zasad wskazanych w art. 35 ustawy o rachunkowości.
Instrumenty finansowe
=====================
Zasady wyceny następują według zasad wskazanych w art. 35a ustawy o
rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Przychody i zyski
=================
Wycena następuje według zasad określonych w artykule 28 ustęp 5 ustawy o
rachunkowości.
Do przychodów zalicza się równowartość sprzedanych w okresie sprawozdawczym dóbr
i usług, przychody spowodowane sprzedażą środków trwałych, otrzymane
odszkodowania, darowizny, umorzone zobowiązania oraz naliczone odsetki za
nieterminowe regulowanie należności, zrealizowane dodatnie różnice kursowe.
Przychody ze sprzedaży dóbr i usług wyceniane są według cen umownych w oparciu o
cenniki i tabele opłat z uwzględnieniem obowiązujących opustów i rabatów.
Pozostałe przychody operacyjne wyceniane są w wysokości faktycznie otrzymanych
lub spodziewanych wpływów ze sprzedaży środków trwałych, rozwiązanie rezerw
utworzonych w poprzednich okresach sprawozdawczych itp.
Przychody finansowe wyceniane są w wysokości faktycznie otrzymanej lub w
wysokości spodziewanych wpływów z operacji finansowych.
Koszty i straty
===============
Wycena następuje według zasad określonych w artykule 28 ustęp 3, 4 i 4a ustawy o
rachunkowości.
Kosztami uzyskania przychodów są wszystkie koszty poniesione w celu osiągnięcia
przychodów z zachowaniem zasady współmierności przychodów i kosztów ich
uzyskania, oraz skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie poza
normalną działalnością Jednostki.
Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się koszt wytworzenia sprzedanych lub
przekazanych w okresie sprawozdawczy dóbr i usług, koszty ogólnego zarządu i
koszty sprzedaży, wartość netto sprzedanych bądź zlikwidowanych środków trwałych,
zapłacone odszkodowania, straty losowe, przekazane darowizny, umorzone
należności, naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań, ujemne
różnice kursowe.
Koszty uzyskania przychodów wyceniane są w wysokości faktycznie poniesionych
wydatków i strat. W przypadku tworzenia rezerw na świadczenia przyjęte przez
Jednostkę, nie będące jeszcze zobowiązaniami oraz prawdopodobne koszty, ich
wartość ustala się w wysokości wynikającej z kalkulacji wstępnej, w kwocie
przypadającej na bieżący okres sprawozdawczy.
Obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
===================================================
Podatek dochodowy od osób fizycznych nie jest w sprawozdaniu finansowym
prezentowany w działalności osób fizycznych.
Rachunek zysków i strat
=======================
Rachunek zysków i strat sporządzany jest w układzie porównawczym.
Rezerwy na urlopy pracownicze, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne
=======================================================================
Jednostka tworzy ww. rezerwy w sytuacji, gdy łącznie są one istotne i wpływają na
ocenę sytuacji finansowej oraz wynik finansowy.
Ocena istotności oznacza, że wynik rezerw ujmuje się w sprawozdaniu finansowym,
gdy wartość udokumentowanych oszacowań tych rezerw jest wyższa aniżeli najniższa
wartość ustaleń stanowiąca:

* 1% lub więcej od przychodów ze sprzedaży

* 5% lub więcej dochodu brutto za dany rok obrotowy.

Przychody i koszty z tytułu niezakończonych usług w okresie realizacji dłuższym niż 6 m-cy
==========================================================================================
Przychody te ustala się oraz wycenia na dzień bilansowy według zasad wskazanych w
art. 34a ustawy o rachunkowości w zależności od posiadanych informacji, które
umożliwią najlepszą wycenę.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Sposób sporządzania sprawozdania finansowego
============================================
 • Sprawozdanie finansowe sporządzane jest na podstawie rzetelnie prowadzonych
 • ksiąg rachunkowych za rok obrotowy ze stanem na ostatni dzień roku
  obrotowego.

  * Dane liczbowe wykazuje się w złotych i w groszach.

  * Sprawozdanie finansowe sporządzane jest w języku polskim.

  D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

  Polityka (zasady) rachunkowości
  ===============================
  Jednostka posiada politykę rachunkowości wprowadzoną Zarządzeniem Prezesa Zarządu
  TORSEED Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Toruniu z
  dnia 1 sierpnia 2002.
  Zasada ustalania sposobu istotności
  ===================================
  Stosując przepisy ustawy, jednostka kieruje się zasadą istotności. Informacje
  wykazywane w sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
  należy uznać za istotne, gdy ich pominięcie lub zniekształcenie może wpływać na
  decyzje podejmowane na ich podstawie przez użytkowników tych sprawozdań. Nie
  można uznać poszczególnych pozycji za nieistotne, jeżeli wszystkie nieistotne
  pozycje o podobnym charakterze łącznie uznaje się za istotne.
  Trwała utrata wartości
  ======================
  Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że
  kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w
  znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia
  to dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów
  wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku
  – do ustalonej w inny sposób wartości godziwej.

  8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

  Bilans
  Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
  A Aktywa trwałe 7 872 489,40 8 196 673,66
  I Wartości niematerialne i prawne 836,74 5 856,70
  3 Inne wartości niematerialne i prawne 836,74 5 856,70
  II Rzeczowe aktywa trwałe 7 846 502,66 8 135 257,32
  1 Środki trwałe 7 814 284,23 8 103 038,89
  a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 270 918,03 1 292 364,05
  b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6 408 576,69 6 661 059,57
  c) urządzenia techniczne i maszyny 75 603,80 67 252,96
  d) środki transportu 53 169,81 74 215,93
  e) inne środki trwałe 6 015,90 8 146,38
  2 Środki trwałe w budowie 32 218,43 32 218,43
  IV Inwestycje długoterminowe 25 150,00 25 150,00
  3 Długoterminowe aktywa finansowe 25 150,00 25 150,00
  b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 25 150,00 25 150,00
  – udziały lub akcje 25 150,00 25 150,00
  V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 30 409,64
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 30 409,64
  B Aktywa obrotowe 11 758 110,62 12 278 396,82
  I Zapasy 8 067 492,43 9 283 388,59
  1 Materiały 1 002 929,78 1 042 128,55
  4 Towary 7 064 562,65 8 241 260,04
  II Należności krótkoterminowe 3 516 521,40 2 782 284,44
  2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3 329 523,58 2 454 059,94
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 329 523,58 2 454 059,94
  – do 12 miesięcy 3 329 523,58 2 454 059,94
  3 Należności od pozostałych jednostek 186 997,82 328 224,50
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5 933,82 78 318,38
  c) inne 178 328,77 172 740,29
  d) dochodzone na drodze sądowej 2 735,23 77 165,83
  III Inwestycje krótkoterminowe 58 159,11 79 177,82
  1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 58 159,11 79 177,82
  c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 58 159,11 79 177,82
  – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 39 393,33 56 320,89
  – inne środki pieniężne 18 765,78 22 856,93
  IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 115 937,68 133 545,97
  Aktywa razem 19 630 600,02 20 475 070,48
  Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
  A Kapitał (fundusz) własny 10 411 595,07 10 089 462,32
  I Kapitał (fundusz) podstawowy 1 349 250,00 1 349 250,00
  II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 11 841 146,18 12 316 240,73
  V Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 100 933,86 -2 214 440,04
  VI Zysk (strata) netto 322 132,75 -1 361 588,37
  B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 219 004,95 10 385 608,16
  II Zobowiązania długoterminowe 278 462,85
  3 Wobec pozostałych jednostek 278 462,85
  a) kredyty i pożyczki 245 000,00
  c) inne zobowiązania finansowe 11 108,74
  e) inne 22 354,11
  III Zobowiązania krótkoterminowe 7 819 004,95 8 707 145,31
  3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7 750 977,26 8 638 394,82
  a) kredyty i pożyczki 3 614 956,39 4 588 553,65
  c) inne zobowiązania finansowe 506 165,55 518 106,78
  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3 498 567,28 3 386 103,39
  – do 12 miesięcy 3 498 567,28 3 386 103,39
  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 131 288,04 145 631,00
  4 Fundusze specjalne 68 027,69 68 750,49
  IV Rozliczenia międzyokresowe 1 400 000,00 1 400 000,00
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 1 400 000,00 1 400 000,00
  – krótkoterminowe 1 400 000,00 1 400 000,00
  Pasywa razem 19 630 600,02 20 475 070,48
  Rachunek zysków i strat
  Wersja porównawcza
  Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
  A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 15 721 700,47 15 003 652,92
  I Przychody netto ze sprzedaży produktów 143 855,75 189 232,70
  IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 15 577 844,72 14 814 420,22
  B Koszty działalności operacyjnej 15 633 330,94 16 089 411,65
  I Amortyzacja 299 838,76 309 727,32
  II Zużycie materiałów i energii 1 597 995,82 1 471 886,35
  III Usługi obce 773 518,61 752 897,75
  IV Podatki i opłaty, w tym: 598 431,09 606 987,76
  V Wynagrodzenia 3 801 584,95 4 222 261,86
  VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 697 908,12 729 028,43
  VII Pozostałe koszty rodzajowe 362 565,60 649 628,99
  VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7 501 487,99 7 346 993,19
  C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 88 369,53 -1 085 758,73
  D Pozostałe przychody operacyjne 623 513,81 181 839,98
  I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 464 503,57
  IV Inne przychody operacyjne 159 010,24 181 839,98
  E Pozostałe koszty operacyjne 99 531,73 172 228,71
  II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 12 302,92 19 138,28
  III Inne koszty operacyjne 87 228,81 153 090,43
  F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 612 351,61 -1 076 147,46
  G Przychody finansowe 11 301,26 10 112,79
  II Odsetki, w tym: 11 301,26 10 112,79
  H Koszty finansowe 301 520,12 295 553,70
  I Odsetki, w tym: 178 547,08 209 525,83
  IV Inne 122 973,04 86 027,87
  I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 322 132,75 -1 361 588,37
  L Zysk (strata) netto (I–J–K) 322 132,75 -1 361 588,37
  Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
  Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
  I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10 089 462,32 11 451 050,69
  IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 10 089 462,32 11 451 050,69
  1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1 349 250,00 1 349 250,00
  2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1 349 250,00 1 349 250,00
  2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 12 316 240,73 13 388 322,30
  1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -475 094,55 -1 072 081,57
  a) zwiększenie (z tytułu) 149 516,94
  – podziału zysku (ustawowo) 149 516,94
  b) zmniejszenie (z tytułu) 475 094,55 1 221 598,51
  – pokrycia straty 475 094,55 1 221 598,51
  2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 11 841 146,18 12 316 240,73
  5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 214 440,04 -2 017 634,00
  4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2 214 440,04 2 017 634,00
  5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2 214 440,04 2 017 634,00
  a) zwiększenie (z tytułu) 1 361 588,37 1 268 887,61
  – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 1 361 588,37 1 268 887,61
  b) zmniejszenie (z tytułu) 475 094,55 1 072 081,57
  pokrycia straty z podziału zysku 475 094,55 1 072 081,57
  6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 3 100 933,86 2 214 440,04
  7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3 100 933,86 -2 214 440,04
  6 Wynik netto 322 132,75 -1 361 588,37
  A zysk netto 322 132,75
  B strata netto 1 361 588,37
  II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10 411 595,07 10 089 462,32
  III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 10 411 595,07 10 089 462,32
  Rachunek przepływów pieniężnych
  Metoda pośrednia
  Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
  A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej NaN NaN
  I Zysk (strata) netto 322 132,75 -1 361 588,37
  II Korekty razem 1 173 787,53 2 671 002,14
  1 Amortyzacja 299 838,76 309 727,32
  2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -1 412,12
  3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 292 277,59 288 165,07
  6 Zmiana stanu zapasów 1 215 896,16 103 848,37
  7 Zmiana stanu należności -734 236,96 333 248,27
  8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 51 994,05 212 507,56
  9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 48 017,93 24 917,67
  10 Inne korekty 1 400 000,00
  III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1 495 920,28 1 309 413,77
  B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej NaN NaN
  I Wpływy 21 446,02
  1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 21 446,02
  II Wydatki 27 510,16 78 550,49
  1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 27 510,16 56 196,38
  4 Inne wydatki inwestycyjne 22 354,11
  III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -6 064,14 -78 550,49
  C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej NaN NaN
  II Wydatki 1 510 874,85 1 304 825,06
  4 Spłaty kredytów i pożyczek 1 218 597,26 1 016 659,99
  8 Odsetki 292 277,59 288 165,07
  III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1 510 874,85 -1 304 825,06
  D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -21 018,71 -73 961,78
  E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -21 018,71 -72 549,66
  – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1 412,12
  F Środki pieniężne na początek okresu 79 177,82 151 727,48
  G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 58 159,11 77 765,70
  – o ograniczonej możliwości dysponowania 2 573,94 53 185,22

  Wyszukiwanie

  Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki